Результаты 1-20 из 21 по запросу Garajaoglan

GÜL ÝERINE

Ala gözli näzli dilber,
Goýma meni ýel ýerine.
Altyn kemeriň bolaýyn,
Dola meni bil ýerine.

Ynandym yşkyň güýjüne,
Göwnüm täk geçmesin ýene.
Al meni zülpüň ujuna,
Goý sallansyn tel ýerine.

Gelip garşymda dursana,
Birje halymy sorsana,
Saçyňdan bir tar bersene,
Ysgaýyn ter gül ýerine.

Garajaoglan şudur ýolum,
Gyrylar ganatym, golum,
Ýar, gözüňe gurban bolum, ...
Täzelikler » Goşgular - 21.08.2022

DILEGLERIM KABUL BOLMAZ

Gam-gussalar gitmez boldy başymdan,
Şat bolup-da kalbym gülmez, nedendir?
Gije-gündiz ýalbararam Möwlama,
Dileglerem kabul bolmaz, nedendir?

Garşymyzda garly daglar dag bolar,
Çewre ýany reýhan güli bag bolar,
Eýi günde dosty-ýarlar çoh bolar,
Gamly günde dost tapylmaz nedendir?

Bu gezdigim Urummydyr, Şammydyr?
Başymdaky gussamydyr, gammydyr?
Kime eýgilik etsem, soňy kemmidir?
...

Täzelikler » Goşgular - 02.08.2020

GARA DÄLMI

Gelin, maňa gara diýme,
Gaşlaryň gara dälmidir?
Dal gerdene düşer saçyň,
Saçlaryň gara dälmidir?

Hany Isa, hany Musa,
Şerbedi ezerer tasa,
Musadaky zeýtun hasa,
Destesi gara dälmidir?

Guzaý saçyň burma-burma,
Öldürdiň garşymda durma,
Gara göze gara sürme,
Çekilen gara dälmidir?

Garajaoglan, biýr salamy,
Goýnunda Hakyň kelamy,
Ak kagyz üste galamy,
Ýöreden gara...

Täzelikler » Goşgular - 02.08.2020

SAZ ETDIGI ZAMAN

Gel-ä, söwdügim, gel-ä,
Gollaryñ boýnuma dola,
Saralaýyn inçe bile,
Bilbil saz etdigi zaman.

Geç, gözel, garşymda durma,
Ölýän, ganyma el urma,
Ýüzüñi menden öwürme,
Ýanyña ýetdigim zaman.

Ýoluñy aýyrma menden,
Köñül üzülermi senden?
Meger jan aýrylar tenden,
Senden daş gitdigim zaman.

Garajaoglan, il bilmese,
Ýanyñda päzgel bolmasa,
Üç gije saba bolmasa,
...

Täzelikler » Goşgular - 25.04.2020

DILIMDEN BOLDY

Men bir öz halyma ýören ýigitdim,
Bar zat maña ganhor zalymdan boldy.
Her ýigide dili bolar belasy,
Men bilýärin, maña dilimden boldy.

Däli köñül heserlidir heserli,
Aýa dönüp, ýarym gadam basaly,
Egninde hyrkadyr, goly hasaly,
Derwüş aýdar, maña şalymdan boldy

Daglara bag bermiş, lälesin bermiş,
Küffara Haýbaryñ galasyn bermiş,
Ara balyn bermiş, belasyn bermiş,
Ary galar, maña balymdan...

Täzelikler » Goşgular - 18.04.2020

BIRDIR BU GELIN

Agzy şeker, dili gülüñ balydyr,
Ah çekdikçe ýüregimi aladyr,
Müñ hatar içinde özi ga:ladyr,
Urumda hem Şamda birdir bu gelin.

Garyp bilbil pygan eder näz bilen,
Gylyç urar, ganlar döker gürz bilen,
Iki müñ gelin hem dört ýüz gyz bilen
Çekilse, çoh agyr geler bu gelin.

Iller, kemi barmy şol gara gaşda?
Dostumyñ söwdasy oýnaýyr başda,
Tunus, Tarabluda, goja Maraşda,
Reýhanyñ içinde birdi...

Täzelikler » Goşgular - 12.04.2020

GEZER IKISI

Jüp käkilik bir hatara düzülmüş,
Höwründen aýrylmaz, gezer ikisi.
Darar zülpün, gerden üste çözülmiş,
Hünji bilen merjen düzer ikisi.

Birini meñzetdim algyr laçyna,
Birini meñzetdim misli dogana,
Beýle mynasyplar gelmez jahana,
El göwsünde hyzmat eder ikisi.

Birini meñzetdim bakja gülüne,
Birini meñzetdim selbi dalyna,
Döwedin, galamyn almyş eline,
Soltana arzy-hal ýazar ikisi.
...
Täzelikler » Goşgular - 07.04.2020

ŞOL GÖZELE BAGLYDYR

Bir gözeliñ Mejnunyýam, soltanym,
Hasratyñdan dertli synam daglydyr.
Ne gündizim gündiz, ne gijäm gije,
Meniñ köñlüm şol gözele baglydyr.

Ýañaklary dop-doludyr gül bilen,
Aklym aldy sermest gözi al bilen,
Iliñ ýary ýaşyl geýmiş al bilen,
Meniñ ýarym sada geýmiş çaglydyr.

Bir ýar söýdüm bu älemde birinji,
Goýnunda saklamyş aýwa, turunjy,
Ýar elinde galmyş yşkyñ gylyjy,
Çarha u...
Täzelikler » Goşgular - 01.04.2020

■ GÜLDÜR-DE ÝÖRE

Başy al öýmeli, sürmeli gelin,
Eliñde bir bada doldur-da ýöre.
Sen meni düşürdiñ mähnete, derde,
Gel, aglatdyñ meni, güldür-de ýöre.

Ak göwüsiñ görünmeýär düwmeden,
Syýa zülpüñ ak gerdene agmadan,
Gunça güle hazan ýeli degmeden,
Topla ýañagyñda, soldur-da ýöre.

Ak göwsüñde düwmeleriñ çatylsyn,
Gözeller içinde ähdi bitinsiñ,
Bilmen nämähremsiñ, bilmen çetinsiñ,
Perdäni ýüzüñden g...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2020

OÝAN SÖWDÜGIM, OÝAN

Saba bolsun, men bu ýerden gideýin,
Garyp bilbil kibi perýat edeýin,
Sen durkañ derdim kime dökeýin?!
Oýan, eý, gözüñi söýdügim, oýan!

Dilberiñ başynda samyr saç bolar,
Söýüp-söýüp aýrylmasy giç bolar,
Sen gidäýseñ, meniñ halym hiç bolar,
Oýan, eý, ýüzüñi söýdügim, oýan!

Garajaoglan diýer, söwdañ soraýar,
Oturyp bakjada, zülpün daraýar,
Ýollarda ýitiren ýaryn araýar,
Oýan, eý...
Täzelikler » Goşgular - 24.03.2020

ARZUWLAR ÝÖRER

Söwdügim, sendedir maýa gowusy,
Bagry dilendir jañynyñ sesi,
Her saba, her säher göçüñ arkasy,
Agalar begleri arzuwlar ýörer.

Ulgam-ulgam bolup, gollar ýazylar,
Jeren kowar gök monjukly tazylar,
Burny ysyrgaly, çabytly gyzlar,
Hany, ýaýlam diýer, arzuwlar ýörer.

Däli köñül mydam söýer gowuny,
Algyr guşlar belent gurar öýüni,
Türkmen gyzy hatarlamyş maýany,
Hany, ýaýlam diýer, arzu...
Täzelikler » Goşgular - 23.03.2020

SERDAR BOLSA BIRIMIZ

Kadyr Möwlam, bir dilegim bar senden,
Artdyr biziñ şöhratymyz, şanymyz.
Altmyş gardaş bolsak mährem eneden,
Bir supraga(1) el uzatsak barymyz.

On bäşimiz awlagyny awlasa,
On bäşimiz baştutanlyk eýlese,
Otuzymyz misli aga söýlese,
Içimizde serdar bolsa birimiz.

Bir ýigit silkinip ata müninçä,
Dönüp-dönüp gylyjyny salynça,
Kapyr gelip, bir ýigidi alynça,
Müñ kapyra gylyç salsa...
Täzelikler » Goşgular - 23.03.2020

ARAP GÖZELI

Nägehan geçemde, düşende ýolum,
Sährada bir arap gözelin gördüm.
Men-ä suw isledim, ol saçak ýazdy,
Sährada bir arap gözelin gördüm.

Astyma atdylar alaja kilim,
Agzymda gurady dodagym, dilim,
Sonany göremde büküldi bilim,
Sährada bir arap gözelin gördüm.

Astyma atdylar bir ýüpek haly,
Öñümde goýdular gaýmagy, baly,
Enesin yrmaly, gyzyn almaly,
Sährada bir arap gözelin gördüm.
<...
Täzelikler » Goşgular - 15.09.2019

ÝEGI BOLSAÑ-DA

- Sözle gözel didäm, söýüñde gadam,
Sözle gözellerden ýegi bolsañ-da.
Belent uçma, indererem howadan,
Sen bir kömür gözli hüýri bolsañ-da.

- Oglan, seniñ bu sözüñi küýsärem,
Seni zülpüñ tellerine asaram,
Bu görünen gala meniñ Hysarym,
Gelme meñ ýanyma weli bolsañ-da.

- Heý, gyz, seniñ ol galañy ýykaram,
Gara toprak hint iline dökerem,
Galadan üstüñe köpri ýaparam
Geçerem Tunanyñ s...
Täzelikler » Goşgular - 09.09.2019

GÜLDÜRDI MENI

Sabadan ugradym men bir gözele,
Aglatmady gözel, güldürdi meni.
Men gözelden gezip ýördüm bitama,
Ak göwsi üstüne gondurdy meni.

Laçyn kibi al-asmanda uçar ol,
Käkilik deý güzerinden geçer ol.
Aby-köwser çeşmesinden içer ol,
Suwsuz çeşmelerden gandyrdy meni.

Men-de bir guş bolup, geldim ötmäge,
Ýaryñ bakjasynda mekan tutmaga.
Göz galdyrdym jemalyña bakmaga,
Ak gerdende meñler öldür...
Täzelikler » Goşgular - 08.09.2019

GUL DIÝDI MAÑA

Sabadan ugradym men bir gözele,
Ýöri heý-heý, jaýy gul diýdi maña.
Men bir jellat boldum jana gylyjy,
Saña-da gyýaram bil diýdi maña.

Jahyllar ýanynda kitap okunmazn
Gözel görmiýençä köñül bakynmaz,
Bar git ýigit saña peýdam tokunmaz,
Istärseñ derdimden öl diýdi maña.

Joşgun suwlar kibi şaglaýyp akma,
Her jaýy dilbere meýil edip bakma
Men seniñem ýigit, bar, elem çekme,
Tenha seni...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2019

GÖZELLERDEN BILERIN

Näler gelse meniñ garyp başyma,
Ilden däl-de gözellerden bilerin.
Olar girer gijelerde düýşüme,
Yslaryny ter güllerden alaryn.

Dagdan daga, ýaýalarda gezdigim,
Galam alyp dessanlaryn ýazdygym.
Ýat illerde jöwlan urup gezdigim?
Islänimi dilberlerden dilärin.

Saralsa-da dökülmeýär pazylym,
Köñül diýer diýar-diýar gezelim.
Soýum türkmen, türkmen bolsun gözelim,
Öläýsem men ol il...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2019

GÜLLER YNJARMY?

Äleme gözeller patyşa bolsa,
Oňa hyzmat eden gullar ynjarmy?
Pesden uçan daşdan daşa atylar,
Tolkuny zor bolsa, siller ynjarmy?

Munda gözel bolan soltan saýylar,
Pudak kibi söwdügine sarylar.
Al-ýaşylly dürli lybas geýiler,
Ýaşylyň üstünde allar ynjarmy?

Telbe edip, akyl-huşum alynça,
Muhabbet-de iki başly bolynça,
Hasrat bitip, wagt-sagat dolynça,
Ýassanyp ýatmaga gollar ynjarmy...
Täzelikler » Goşgular - 09.04.2019

LÄLEMIDIR, ALMYDYR?

Bir çeçek açyldy Bilal özünde,
Lälemidir, sünbülmidir, gülmüdir?
Ülpül-ülpül eder ýaryň ýüzünde
Zülüpmidir, käkilmidir, telmidir?

Egnine al geýer, üstünden ýekta,
Al meni, söwdügim, goýnuňda sakla,
Gara gaş astynda bir-iki, üç nokta,
Iýamydyr, ýa şinmidir, dalmydyr?

Näzli ýar ilinden bir salam geldi,
Ajal şerbeti-de bagrymy dildi,
Näzli ýar alnyna bir ýaglyk çaldy,
Ýaşylmydyr...
Täzelikler » Goşgular - 08.04.2019

GYRMYZY

Bir jüp bilbil geldi, gondy çemene,
Başy ýaşyl, aýaklary gyrmyzy.
Bal akyp dur dillerinden, lebinden,
Alma kimin ýaňaklary gyrmyzy.

Meniň ýarym hem soltandyr, hem handyr,
Datly janym ol gözele gurbandyr,
Hünji degil, sadap degil, merjendir,
Ak golunda golbaglary gyrmyzy.

Bakjamyza üç gül ekdim, bitäýse
Jak-jaklap dalynda bilbil ötäýse,
Meniň wadam senden owal ýetäýse,
Mazaryma jüp daş di...
Täzelikler » Goşgular - 08.04.2019


1 2 »