Результаты 1-9 из 9 по запросу Gurbanguly Berdimuhamedow

KEÝMIR SERDARYŇ GELINLIGI

Keýmir körüň akyly gelip-gitmeliräk ogly bolupdyr. Keýmir ogluny dana, edepli, akyl-paýhasly bir maşgala öýlendirmek isläpdir. Ol şeýle maşgalanyň gözlegine çykýar. Bir gezek meýdanda bir topar gyz odun ýygyp, gaýtjak bolup duran ekenler welin, ýagyş ýagmaga başlapdyr. Şol wagt Keýmir gyzlary synlap duran ekeni. Görse, ähli gyzlar ezilmejek bolup, donlaryny geýipdir, emma bir gyz welin, ýygan odunyna ýagyş damdyrmajak bolup, üstüne donuny ýapypdyr.
...

ÝAŞASYN PARAHAT DURMUŞ!

Meniň sözüm — könäň sözi,
Meniň sözüm — täzelik däl:
Ýaraglaň sesi, sem boluň!
Mukaddes zatlaň hakyna,
Bütin dünýäniň hakyna,
Saklanalyň, adamlar!

Millionlarça ykbala
Gyýa garamak bolmaýar,
Ýowuz daramak bolmaýar!
Soňsuz asmanyň hakyna,
Beýik Zeminiň hakyna,
Saklanalyň, adamlar!

Dert-belalar ýol salmasyn,
Öz döredýän kynçylygmyz,
Goý, hiç haçan ýol al...
Täzelikler » Goşgular - 26.02.2022

TÜRKMEN ALABAÝY

Asyrlaryñ sungatyna
Dowam türkmen alabaýy.
Halkyñ milli gymmatyna
Kemal türkmen alabaýy.

Ýurdum - joşgunyñ mekany,
Toýuñ, buşlugyñ mekany,
Gujurly, syzgyr, wepaly,
Merdan türkmen alabaýy.

Durky peleñ, şir mysaly,
Mizemez şöhratly ýoly.
Gerek bolsa, gerçek ýaly
Edermen türkmen alabaýy.

Penasynda hatar nerler
Ýol geçendir kerwen-kerwen.
Agramyna altyn ber...
Täzelikler » Goşgular - 22.10.2019

WATAN WE WATAN SÖÝGÜSI HAKYNDA

- Milli däp-dessurlara, öz ata-eneleriñe çuññur hormat-sarpa goýmak, üstünlikler gazanmakda yhlaslylyk görkezmek, tutanýerli zähmet, ýokary watançylyk we öz Watanyñy hem-de halkyñy söýmek ýaşlaryñ mukaddes borjudyr.

- Ata-babalarymyzyñ arzuwlan, ýürekden söýen, döş gerip goran mukaddes ata Watany - Garaşsyz Türkmenistan her birimiz üçin ezizdir, onuñ şan-şöhratyny belende götermek uly borçdur. Beýik Galkynyş eýýamynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenist...

Täzelikler » Sözler - 07.05.2019

MURGABYÑ KENARYNDAKY GOWAK ŞÄHERLERI
    
Hyratdan Merwe barýan kerwen ýollary köpsanly obalar we uly bolmadyk şäherler ýerleşen Murgap derýasynyň çep kenary boýunça geçipdir. Keýf şäherçesi Türkmenistanyň çägine girilýän serhetýakada ýerleşipdir. Bu barada orta asyr geografiýaçysy al-Istahry şeýle ýazýar: 

«Şäherçäniň akar suwly ýaplary, bol miwe getirýän baglary we üzümleri bar». 

Häzirki wagtda şäherçäniň galyndylary ýerli il...


GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYÑ ENELERINE, ÄHLI GELIN-GYZLARYNA
    
Eziz eneler!

Mähriban gelin-gyzlar!
Sizi tebigatyň, jümle-jahanyň oýanyp, gözelligi, ýakymlylygy, ajaýyplygy bilen göwünlere ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynyň ilkinji günlerinde giňden hem-de dabaraly bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Milli senenamamyzda aýratyn orny eýeleýän Halkara zenanlar güni ýurdumyzda döwlet derejesinde giňden b...

Täzelikler » Gutlaglar - 08.03.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZIÑ ÝAŞLARA SARGYTLARY

■ Watan her bir ynsan üçin ýokary gymmatlykdyr.

■ Ylym-bilim biziñ ähli ösüşlerimiziñ binýady bolup durýar.

■ Gujur-gaýratyny we ukyp-başarnygyny döredijilige bagyş etjek ýaşlarymyz ylmy açyşlaryny Berkarar döwletimiziñ dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny, at-abraýyny mundan beýläk-de beýgeltmäge, mähriban halkymyzyñ bagtyýar geljegini üpjün etmäge gönükdirmelidirler.

■ Kalbynda berkarar döwletimize buýsanç duýgulary joş ur...

Täzelikler » Sözler - 16.10.2018

WATANÇYLYK SENASY

▶ TÜRKMEN SEN

Sensiñ Oguz hanyñ mirasdar ogly,
Agzybir, abadan illi türkmen sen.
Bu dünýäñ töründen tutupsyñ orny,
Sylagly, sarpaly, synly türkmen sen.

Ýagşydan ýagşysyñ, ýagşyzadasyñ,
Ejizlere hossar, güýçli agasyñ.
Dine berimsizdir urp-u-adatyñ,
Pygamberli, din-imanly türkmen sen.

Sen ulusyñ, sen ulugdan ulyñ bar,
Sygynmaga keramatly weliñ bar,
Dünýä ýaly dana Magtymgul...
Täzelikler » Goşgular - 09.10.2018

Türkmenistanyñ Prezidenti,
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

■ Ilkinji nobatda meniñ ähli aladam halkym bolar.

■ Dostluk, doganlyk, agzybirlik, adalatlylyk, parahatçylyk ýoly bilen ýöräp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistany kuwwatly, beýik döwlete öwürmekde mähriban halkyma bil baglaýaryn.

■ Men Siziñ her biriñiziñ ata Watanymyzy gülledip ösdürmek ugrunda gujur-gaýratyñyzy gaýgyrmajakdygyñyza ynanýaryn.

■ Häzirki wagtda jebisligiñ ýokary dereje...
Täzelikler » Sözler - 15.07.2018