Результаты 1-20 из 61 по запросу Jelaleddin Rumy

NEBSIŇ ÝEDI BASGANÇAGY

Ynsan ýaşaýşy hemişe-de syýahaty sergezdançylyk. Biz sallançakdan mazara çenli sapar edýäris. Öňümizde ýedi sany aýry-aýry basgançak, ýedi mertebe uzap ýatyr. Bilýänler güzergähdäki her menzile bir at beripdirler. Nebsimiz şol basgançaklary ýekän-ýekän geçmezden, özüni üýtgeşikdirin öýtmekden ýüz öwürmezden syýahatyny soňlap, Hak bilen bitewüleşip bilmez. Ynsan ýalandadyr, zyýandadyr, şübhe...
Täzelikler » Filosofiýa - 15.12.2022

* * *

Men bir perýat edeýin, diňläp görsün agysyn,
Süpüreýin müňküriň köňüldäki aýnasyn.

Köňül yşkyň astynda, şeýle bir menzil alýar.
Jan ülkesin ädimde birnäçe parsah bilýär.

Lagyl dodagyň görkez, gijeler bolsun ýagty,
Daş ýürekliň başyna Arşyň daglary ýagsyn.

Aýdyňlyga inkäriň bilýärmiň sen sebäbin,
Döwlet, ykbalyň görüp, bilýärin gabanýanyn.

Bu hili kör bolsalar, soň açylmaz gözleri,
O ýandaky ...
Täzelikler » Goşgular - 27.09.2022

MÄHRIBAN HEM REHIM-ŞEPAGATLY BEÝIK ALLANYŇ ADY BILEN

Eý, bagtyň asmanyna uçanlara bat beren,
Seniň söýgi halkaňdan hadyma hallar kerem.

«Batanlary söýmerin» sözüňde saplanma bar,
Syry gören gözlere senden surat görünýär.

Köňüller başy egik, Ýer bölüp gan deňzine,
Eý, aý-ýyllardan üstün, Aý diýmerin meňziňe.

Gamyňdan dag ýarylyp, ol içine çökendir,
Keremler katra ganyň alan – kämil çykandyr.

Eý, beýikler ...
Täzelikler » Goşgular - 27.09.2022

BAŞYNA GIDEN HASSA HEM-DE ONUÑ SAGALJAGYNA YNAMY ÝOK TEBIP HAKYNDA HEKAÝAT

Tebibiñ ýanyna bir hassa geldi,
Diýdi: "Bilgirligiñ bar kişä belli.

Tutup görüp damaryndan bilegmiñ,
Oñ ýürege çatykdygny bilermiñ?"

Tebip berjaý edip onuñ aýdanyn,
Bada kesgitledi hassañ ýagdaýyn.

O biçäräñ halys ysgynny alan
Dert dep boljak däldi bejermek bilen.

"Halyñ harap" diýip aýdaýman göni,
Tebip d...

Täzelikler » Goşgular - 12.07.2020

GULLAR, LUKMAN ATLY GUL HEM OLARYÑ HOJAÝYNLARY HAKYNDA HEKAÝAT

Birçak Lukman diýilýän bir gul barmyş,
Işi sowuk-sala berjaý kylýarmyş.

Birhili äwmezek, haýal-ýagalmyş,
Ýoldaşlary oñ başyna baýarmyş.

Gullañ hojaýyny günleñ bir güni
Miwe ýygmak üçin ýollapdyr ony.

Beýleki gullañam gidipdir bary,
Miwe ýygmak dälmiş olañ azary.

Datly miwelerden sygnap, doýanlar,
Hojaýyna: "Lukman iýdi" diýenle...

Täzelikler » Goşgular - 11.07.2020

ÝATYRKA AGZYNDAN ÝYLAN GIREN ADAMY EMIRIÑ ÝENJIŞI HAKYNDA HEKAÝAT

Atly barýan emir günleñ birinde
Seretse, bir kişi bagyñ düýbünde

Hor çekip ýatyrmyş, agzam açykmyş,
Bir ýylan o bendäñ kastyna çykmyş.

Ol kiçiräk ýylan çalasyn sowlup,
Gidipdir ýatanyñ agzyna girip.

Ýetişmänsoñ ol ýylany tutmagy,
Isläpdir ýylany halas etmegi.

Baryp oñ ýanyna eli gamçyly,
Kebzesine ykjam çawlapdyr weli,

Ýa...

Täzelikler » Goşgular - 08.07.2020

GARYNLARYNY DOÝURMAK ÜÇIN SOPULARYÑ ÖZ ÝOLDAŞLARYNYÑ EŞEGINI SATYŞLARY HAKYNDA HEKAÝA

Sen bu hekaýaty sakla gursakda,
Ol köre-körlügiñ zyýany hakda.

Bir dili senaly Hudaýhon sopy
Düşledi bir jaýda ýol ugrundaky.

Bir ýerde oñ köne tanşy ýaşardy,
Oñam bir hor düşen eşegi bardy.

Eşek öläýmesin-diýip-ajyndan,
Ugruna seredip başlady çyndan.

Garaz, hor eşegiñ idegi ýetdi,
Ol gün-günden semräp, özüni ...

Täzelikler » Goşgular - 06.07.2020

HOR DÜŞEN EŞEK HAKYNDA HEKAÝAT

Bir suw çekýän bendäñ eşegi barmyş,
Gije-gündiz agyr işde haýdarmyş.

Görýän güni ejirlimiş, agyrmyş,
Suw çekmekden ýaña gerşi ýagyrmyş.

Näçe işlese-de, çekse-de azap,
Ýokmuş doýa garna iýer ýaly zat.

Horlugyndan ýaña somalyp süñki,
Biçäre eşegiñ agypdyr eñki.

Arpadan doýmagy etse-de arzuw,
Oña ýetýän hörek - sypal bilen suw.

(Mañlaýyna ýazylan kysmatdyr, b...

Täzelikler » Goşgular - 05.07.2020

EŞEK HEM GÜRMEK HAKYNDA HEKAÝAT

Şeýle hekaýat bar: günleñ bir güni
Kyn ýagdaýa düşdi eşek görgüli.

Guýrugnyñ astyna gürmek ýapyşdy,
Şeýdibem, biçäräñ mazasy gaçdy.

Eşek jyrtlap gördi, agynap gördi,
Gaýta öñküdenem agraldy derdi.

Bar eden azaby boldy tersine,
Birden kimdir biri depdi syrtyna.

Eşegiñ şunça wagt mazasyn alan
Gürmek aýrylaýdy añsatlyk bilen.

Oñ agyryly jany rahatlyk tapdy.....

Täzelikler » Goşgular - 05.07.2020

SOLTAN WE GYRNAK / Möwlanadan tymsallar

Gadym zamanlarda bir soltan bar eken. Hem baýlygy köp eken, hem köňli baý eken. Bir gün dostlary bilen awa çykypdyr. Ýoldan barýarkalar onuň bir gyrnaga gözi düşenmiş. Gyrnagyň jemaly şeýle bir owadan eken welin, soltan gören badyna oňa aşyk bolupdyr. Bir guşjagaz öz kiçijik kapasasynda nähili urunýan bolsa, soltanyň ýüregi hem edil öz kükreginde şolar ýaly urunýarmyş. Şonuň üçin, muzdy näçe bolsa tölap, ol gyrnagy satyn alypdyr.
...S...


"BAKYLYK DARAGTYNY GÖZLÄN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT"

Bir şahyr şeý diýip ýazan dessanda:
"Bakylyk daragty bar Hindistanda.

Şonuň miwesinden kim datsa, biliň,
Oňa garrama ýok, ýok oňa ölüm..."

Bu sözleri eşden şalaryň biri
Bolup baky ýaşamagyň ýesiri.

Diýip: "Şol miweden alyp gel bäri!"
Çapar gönderenmiş Hindistan sary.

Şol täsin daragty tapmaň netinde,
Girenmişin çapar ülkäň çeti...

Täzelikler » Goşgular - 08.02.2019

Rumlular bilen Hytaýlylaryñ jedeli hakynda hekaýat

"Dürli surat çekip, jaý bezemekde
Tapylmaz dünýäde biz ýaly ökde" 

Diýip, hytaýlylar öwnüp, pañlapdyr,
Rumlular olañ sözün geñläpdir. 

"Aý bizem-ä ýöne garap durmarys,
Herki işde sizden kem oturmarys".

Diýip, rumlular berdiler jogap,
Soltan şeýle diýdi olara garap: 

"Aýdan sözlerñiziñ bar bolsa jany,
Ynha, size Alyñ ala meýdany. ...

Täzelikler » Goşgular - 18.10.2018

MÖWLANA JELALEDDIN RUMYNYŇ HIKMETLERI

Toprakdan geldik, topraga-da bararys. Möhümi dünýäde hapalanmazlykdyr, köňlüňi päk tutup, oňa kir ýokurmazlykdyr.

***
Haka ýetmek isleseň, ynsan köňüllerini gazanmaga çalyş, munuň üçin köşklerde mermer bolma, bir toprak bol, bagryňda güller ýetişsin.

***
Ýagşylyk yzla, dogrulyk yzla, gözellik yzla, emma aýp yzlama.

***
Söwdasy, sermaýasy, mal-dünýäsi köp adamyň synagy hem agyr bolar. ...
Täzelikler » Sözler - 01.10.2018

Bir oglanyñ ölen kakasynyñ başujynda aglaýşy hakynda hekaýat

Öldi bir oglanyñ mährem kakasy,
Ýas tutýan ýigdekçäñ naýynjar sesi.

Zaryn sesi açyk eşdilýärdi,
Eñreýşi hut ýürek-bagryñ dilýärdi:

"Öýmüziñ diregi kaka jan, seni
Häzir agaç ata mündürip, göni

Haýdap, äkiderler şeýle bir ýere,
Oña baryp, zat tapmarsyñ iýere.

Öýdäki bar zatlañ saña haýry ýok,
Onda hatda düşenere boýra ýok.

Öze...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2018

Bir teşnäniñ akar suwa beýik diwardan kerpiç zyñşy hakynda hekaýat

Akyp ýatyr düzden dury suwly ýap,
Kenarynda bir diwar dur seleñläp.

Çykyp oñ üstüne - şeýle belende,
Suwa garap otyr bir teşne bende.

Göýä, ýetip bolmaz howaýy arzuw,
Ho-ol pesden şildiräp akyp ýatyr suw.

Teşne bir kerpiji diwardan itdi,
Onuñ pagşyldysyn çala eşitdi.

Şeýle sowal bardy sesinde suwuñ:
"Edil häzir edýäñ nämäñ arzuwyn?...
Täzelikler » Goşgular - 22.09.2018

Düýe ogurlan syçan hakynda hekaýat

Bir Syçanyñ dişläp Düýäñ owsaryn,
Yzyna düşürip barşyny görüñ.

Özünden göwni hoş, aýdymjyk aýdyp,
Barýar ol dag ýaly Düýäni idip.

Saýýar ol özüni Düýäñ deñinde...
Birden derýa çykdy bulañ öñünden.

Tegelendi Syçanyñ gözleri,
Düýe oña garap, şeýle sözledi:

"Birden ýeliñ ýatmagynyñ sebäbin
Bileli, gadyrdan, et bize mälim?"

Syçanjyk seslindi: "Bu äpet de...
Täzelikler » Goşgular - 16.09.2018

Özüni dok görkezjek bolup, agzyna ýag çalýan adam hakynda hekaýat

Gaty nanyñ zary bir garyp bende
Agzyny ýag çalan bolýarmyş günde.

Goñşy-golamlardan göräýse birin,
Diýýärmiş: "Ýagdanam it ýaly irdim".

Soñ agzynyñ ýagyn süpüren bormuş,
Özem hondanbärsi gep uran bormuş.

Sypaşdyryp hepbik ýaly garnyny.
pañlan bolup geçirermiş her güni.

Gyjalat berermiş oña aç garny:
"How, eýäm, mundanam mydar bolarm...
Täzelikler » Goşgular - 14.09.2018

Arkasyna Şiriñ suratyny çekdiren kazwinli hakynda hekaýat

Kazwin şäherinde kä kişileriñ
Edýän işlerine bir üns beriñ.

Näme düwýär o bendeler göwnüne,
Käsi arkasyna, käsi egnine

Çekdirip Şiriñ ýa Barsyñ şekilni,
Saýýarlar özlerni ilden akylly.

Bir gün şolar ýaly kazwinliñ biri
Ilden saýlanmagyñ bolup ýesiri,

Barypdyr-da hammamçynyñ ýanyna,
Diýipdir gabarlyp, sygman donuna:

"Senden haý...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018

Bir oglanyñ ölen kakasynyñ başujynda aglaýşy hakynda hekaýat

Öldi bir oglanyñ mährem kakasy,
Ýas tutýan ýigdekçäñ naýynjar sesi.

Zaryn sesi açyk eşdilýärdi,
Eñreýşi hut ýürek-bagryñ dilýärdi:

"Öýmüziñ diregi kaka jan, seni
Häzir agaç ata mündürip, göni

Haýdap, äkiderler şeýle bir ýere,
Oña baryp, zat tapmarsyñ iýere.

Öýdäki bar zatlañ saña haýry ýok,
Onda hatda düşenere boýra ýok.

Öze...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018

Tora düşen guşjagazyñ awça maslahat berşi hakynda hekaýat

Bir guşjagaz düşüp awçyñ toruna,
Ýalbaryp başlady oña gör, ine:

"Gulak goý, jenabym: saña arzym bar,
Meni ele salmak nämäñe derkar?

El çek meni lukma etmek netiñden,
Doýýansyñ sen goýun, sygyr etinden.

Meni iýmek bilen garnyñ doýarmy?
Heý, guşdanam awça lukma bolarmy?

Üç sany peýdaly maslahat bersem,
Allañ haky üçin meni goýber sen.
<...
Täzelikler » Goşgular - 07.09.2018


1 2 3 4 »