Результаты 1-13 из 13 по запросу Mätgurban Mätgurbanow

"PYRAGY" SANLY GIŇIŞLIKDE

Durmuş täzelenişi talap edýär. Adam, tebigat, umuman-a tutuş barlyk pursatsaýyn täzelenmek, özgermek, kämileşmek bilen. Kakamyrat Rejebowyň: «Žurnalistiň işi her dogan Gün bilen täzeden başlanýar» diýşi ýaly, dizaýneriň işi hem her bir täze taslama arkaly täzeden başlanýan, täze derejä göterilýän eken. Men muňa «Belli Creative» studiýasynyň hünärmeni Döwletmyrat Babaýew bilen bolan söhbe...
Täzelikler » Tehnologiýa - 15.02.2023

PYÝADA GELDI "ŞAZADAÑ"...

Gaharma çenden öteräk
gidenmi bagyşla meniň!
Gorkym seni ýitiräýmek,
Hedermi bagyşla meniň!

Şuny ýatla ynjanyňda,
Sende kalbym, hyýalym-da,
Şu çak ýok bolan ýanyňda
bedenmi bagyşla meniň!

Bilýän, göwnüň gamdan ýadan,
Ýene ynjytdym men nadan,
Pyýada geldi "şazadaň",
Bedewmi bagyşla meniň!

Ikimiz ýarpy göwre dek,
Ýaşaýyş däl birleşmesek,
Didämiň...
Täzelikler » Goşgular - 20.09.2022

«9-njy WAL» GOŞGULAR TOPLUMYNDAN

Men nä­me­ler edip ýö­rün,
Gö­zü­me se­ret, şu men­mi?!
Ta­pyp ber ýü­reg­mi dö­rüp,
Bir­ma­hal oňa dü­wen­mi.

Tut ady­my, ýa­dy­ma sal,
Şo­lam hu­şum­dan uçup­dyr.
Ýet yzym­dan, ýa­da­ma­saň,
Ýog­sa düş­je­gim uçut­dyr.

Is­le, ur, is­le­seň, kä­ýin,
Men ba­ry­na yk­rar, yn­ha...
Özü­mi bir ýi­tir­mä­ýin,
Tu­tuş ýit­gi yk­ba­lym-ha.

Gö­zü­me se­ret, ...
Täzelikler » Goşgular - 27.08.2022

ASMAN DOGLANYMDA GÖZÜME GUÝLAN...

Asman doglanymda gözüme guýlan,
Adymy gulagma gygyran bir guş.
Soň haçan saldyrdym başyma uýan,
Ýazygym duýgymmy birje goşawuç?!

Gözüňden düşürme, düşünme maňa,
Duçar men Adamyň düşen derdine.
Yşkym imanyma basylan ýama,
Neçün maňa beýle perman berdiler?!

Dilimde şoh aýdym, içimde sena,
Derwüş men şäherli, hyrka-hasasyz.
Her gije barlarda oýnadym sema,
Her gijäm...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2022

SARP BOLUP GUTARDYM, SYGNYP GUTARDYM...

Sarp bolup gutardym, sygnyp gutardym,
Gözümi perdelän ham-hyýallara.
Mähribanym, meni nädip atardyň,
Beýle betbagtlyga, beýle ýollara?

Pikirlem Çingiziň düýşi deý gorkunç,
Şübheden ot alýan, şulmy ýa dowzah?!
Meni halas eder Ýerde haýsy künç,
Gutularyn ugrum hanjaga sowsam?!

Ýüregim ýaraty, täleýim ýarty,
Haýsy girdap meniň ýarymy soran?
Kim ol gözlerimden ogurla...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2022

OBADAŞYMA

(D.Ý. ba­gyş­lan­ýar).

Nesibe uýany nirä çekse-de,
Biz şol sada ilden bölünen parça.
Gapyňa söýendim göwün çökdi-de,
Gel, bir golumy gys obalylarça.

Göwnüne meýdanlaň giňligi siňen,
Ýatlaly nurana atalarmyzy.
Kaşaň jaý däl, şu çaň basan köňülden,
Çykan söhbet ýagşa atarar bizi.

Saklanyp durmuşa atygsamakdan,
Ýada salyp ini-agalygmyzy.
Gel, gürrüň edeli atyzlar hakda,
...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2022

DUÝGUDAN GANAT ÝASADYM

Duýgudan ganat ýasadym,
Uçsam şolar göterer-ä?!
Bu täleý kän alňasadyp,
Bir gün döwran getirer-ä?!

Aňarmy halymy kimse,
Ynammy ýekirýär şübhe,
Palta daşa zol-zol degse,
Umydyny ýitirer-ä?!

Dost diýip köňül berenim,
Ussat diýip gol berenim,
Görse elimi serenim,
Möhümimi bitirer-ä?!

Gapy barmy açyk maňa?
Zat barmy berdaşlaryma?
Hä diýmän bu ýaşlyga...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2022

BAHARYM

Baharym, aprele gözümi dikdiň,
Mart bilen araňa düşdümi ýa tow?!
Ne beýle eglendiň, beýle gijikdiň,
Ysgynyň gaçdymy, geldiňmi ýadaw?!

Baharym, baharym, gül getirdiňmi,
Ýoluňa tutuş ýyl garan ýigide?!
Halys göterenok ýüregim indi,
Şu gezek gitme!

Çigildemňi berme tomusa, ýanar,
Güýze pyntyk berme, bilenok gadryn.
Baharym, şu gezek gitme, adamlar
Gyşlary müdimi ýatdan çykarsyn!

...
Täzelikler » Goşgular - 18.04.2022

MAÑA MENI GAÝTARYP BER!

Maña meni gaýtaryp ber,
Baş alyp gitjek bu ýerden.
Sözüm agyr degse deger,
Ejiz sen meni söýerden.

Ýok hiç zady düşündirme,
Baryn unut bolanlaryñ.
Men gözüñden düşen düwme,
Mümkinmidir dolanmagym.

Göwni başka iki adam,
Bolmaýa bile bolmaýa.
Baýguş dönip harabadan,
Gonmaýa güle gonmaýa.

Kalbymy berdim eliñe,
Zyñdyñ, döwdirip ýadadym.
Kinämi alman...
Täzelikler » Goşgular - 15.11.2021

ŞU GÜN ÄHLI ZATLAR GUTARAR WE SOÑ...

Şu gün ähli zatlar gutarar we soň
saňa hasrat, maňa al kakmyş şygyr
galar. Unutmaga içersiň kasam,
Entek bu bar zadyň başlangyjydyr.

Gijeler düýş edip getirer meni,
Sözlerim elterler meni işiňe.
Aňarsyň nämäni ýitirendigňi,
Nälet okap kakylmaýan işige.

Ýazygy täleýe ýüklärsiň tärsiz,
Gelmez öz-özüňe gatyrganasyň.
Çapa beriljekde redaktirlärsiň,
Çeken nalalarm...
Täzelikler » Goşgular - 09.08.2021

SOÑKY SÖZ

Boýun bol, geldik biz ýoluñ soñuna,
Diýme “Janymyzy gaýta barlaly”.
Söýgimiz aýdym däl, ýat tutup soñra,
Kä göwnüñ joşanda gaýtalar ýaly…

Ynsan islese-de, islemese-de,
Bir ýerlerde ahyry bar her zadyñ.
Gorkma, boýun almak islemesem-de,
Aýdyp bilmen “Kalbym senden närzadyr”.

Sen joraña ynan, "Entek öñüñden
has gowsy çykar” diýp, göwnüñ göterse.
(Adam bagtsyz bol...

Täzelikler » Goşgular - 27.03.2019

YLHAM PERIŞDÄME

Goşgularym gözleriňden göçürme,
Ýogsam galam tutmak küje menküje
Seniň kimin ýara duşsa, içinde
Her kimiňem zehini bar meňkiçe.

Men bu dünýä şahyr bolup inmedim,
Ýok Aýa romantik sereden ýerim.
Sen bilýäňmi, bileňokmy, bilmedim,
Sensiň şygyr diýip döredenlerim.

Özüň ayt, joşmazlyk mümkinmi beri,
Göreçleň ylhama sahy bolar-da?!
Gözleňden göçüren setirlerimi
Il okar müňlerçe sahypa...
Täzelikler » Goşgular - 15.03.2019

Bir sen bilýäň...
Meň içimiň
Otdugyny, ýalyndygny.
A men gülýän,
Bir sen bilýäň
Ýylgyrşymyň ýalandygny.

Sen habarly,
Ýuwda-ýuwda,
Içim doly dertdiginden.
Özgeleň habaram ýokdur
Meniň juda mertdigimden.

Bir sen bilýäň...
Aglaýanmy,
Ýaş aýlaman gözlerime.
Sen düşünýäň meniň heniz
Aýdylmadyk sözlerime.
Ýüz ýerine ýara salnan
Ýüregimiň ahwalyn-da.
Hemaýata garaşan...
Täzelikler » 2018/08/17 - 17.08.2018