Результаты 1-10 из 10 по запросу Mahmyt Zamahşary

ÝAGŞYZADALARYÑ BAHARY

Dawut alaýhyssalamyň hikmetlerinde şeýle ýazylypdyr: «Akylly kişi şu dört pursatdan gapyl bolmaly däldir:
1. Rebbine mynajat etmekden;
2. Özüniň nebsini hasaba çekmekden;
3. Aýyplaryny ýüzüne göni aýdýan dostlarynyň ýanynda bolmakdan;
4. Nebsi bilen nebsiniň lezzetleriniň arasynda öz-özi bilen ýalňyz galyp, özüne gelmek we jemlenmek üçin ony öz peýwagtyna goýmakdan.
Soňky pursat beýleki pursatlara garanyňda kalba dynç b...


ERKIM ÖZ NEBSIME...

Erkim öz nebsime durdy-da garşy,
Başlandy erk bilen nebsimiñ urşy.

Nebis çuññur derä düşdi-döwüldi,
Çabga ýagşy guýdy onuñ gözünden.

Şir ýaly gazaply duransoñ erkim,
Nebis ejiz keýge öwürdi durkum.

Sabyrlylyk - nebse garşy serişde,
Takat gerek, ýene biri - her işde.

Mydam pugta tutgun sen öz nebsiñi,
Gowşak tutsañ, ejizleder ol seni.

Nebia iş buýursa, bolmagyn boýu...
Täzelikler » Goşgular - 10.07.2019

ÝALANÇYLYK, TÖHMET, BIR ZADY GÖZ ÜÇIN ETMEK, IKIÝÜZLÜLIK, GYBAT, WELILIK WE ŞUŇA MEŇZEŞLER HAKYNDA

Abdylla ibn Omar Muhammet alaýhyssalamdan şeýle hadys rowaýat edipdir. Ol: «Eger bir adam ýalan sözlese, ol adamdan ýakymsyz ys çykar. Onuň ýanyndaky perişde bu gelýän ýakymsyz ys sebäpli ondan bir mil  uzaklaşar» diýýär.

* * *

Ýene-de Abdylla Muhammet alaýhyssalamdan şeýle hadys rowaýat edipdir. Ol: «Ýalançylykdan daş duruň. Sebäbi ýalançylyk günä ...


TAÑRYÑ RAZYLYGY ÜÇIN...

Tañryñ razylygy üçin, şeýtana ~
Daş atylar ~ misli ol üzüm däne.

Daş atyp, şeýtany kowmak özüñden,
Ysmaýyldan galan, däpdir bu öñden.

Mina jülgesinde her hajyñ daşy,
Ýatladýar hinine ýagýan ýagyşy.

Daş atanym bilen ol näletsiñen,
Kalbymy sowadar niçiksi, neneñ?

Ýedi sany daşdan zyñsam üç sapar ~
Ýetmiş müñ uçguny bu kalbym tapar.

Onsoñ men kalbymdan kowup şeýta...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2018

WAGT, DÜNÝÄ WE AHYRET HAKYNDA

Hasan Basry şeýle diýipdir: «Eý, Adam ogly! Seniň bu arkaýynçylygyň nirä çenli? Sen ertirki gün üçin däl, şu gün üçin ýaşaýarsyň. Eger sen ertirki güne ýeteniňde şu günki aklyňy ulanyşyň ýaly aklyňy ulanarsyň. Eger sen ertirki güne ýetmeseň onda bu günki eden az işleriňe ökünme. Men dirhemlerinden we dinarlaryndan hem beter, öz ömürlerinden geçen günlerine gynanan ençeme kişileri g...

ALLAÑ MÜLKI GIDEN DÖWRE...

Allañ mülki giden döwre, bendesine bergenidir,
Ynsan diýeniñ boş göwre, ýer - düşek, gök - ýorganydyr.

Dileg et, gelse eliñden, şükür bilen bagta ýet sen,
Näme ger bendäñ elinden, Alla saña ýardam etsin!

Yzly-yzyna şalar ötdi, ötdi wysala ýetmeden,
Olar lezzet alyp gitdi, abady bibat etmeden.

Barmaklar deñ däl eliñde, ýerbe-ýer, uzyn-gysgasy,
Mertebä gezek gelende, deñ däldir şalañ hemmesi....
Täzelikler » Goşgular - 13.08.2018

Mahmyt ZAMAHŞARY

▶GOJA DAGYÑ TEZ MARALY...

Goja dagyñ tez maraly, gözlerim tozuñda seniñ,
Saña serlen gara eller, awçylar yzyñda seniñ.

Gorasyn ajap şekliñi, men başga nazar salmaýan,
Görküñ çaşyrdy aklymy, ýer-gögüñ parhyn bilmeýän.

Seretseñ düşmersiñ tapdan, ýürekleri eretdi kän,
Tañrym sizi ne sebäpden, jepa üçin ýaratdykan?!

Degme diýdim, el berdim men, ýüzüme bakyp gülen ýok,
Awçylara ýalbardyn men,...
Täzelikler » Goşgular - 25.07.2018

Mahmyt ZAMAHŞARY

▶ TARYPYÑ TUTDY ÝER-GÖGI...

Tarypyñ tutdy ýer-gögi, hyýalyma ganat-persiñ,
Iki jahanyñ serweri, sen Asmana barabarsyñ.

Kabul bolup tobalarym, bolsadym Seniñ gurbanyñ,
Käbä uýan babalarmyñ, aýak tozuna gurbanam.

Ýalan dünýäñ ýüzi solup, zulmata çümen mahaly,
Olar ýerde ýyldyz bolup, ýagtyltdy älem-jahany.

Ýollaryna baş egdiñ sen, bagt tapar nazar saldygyñ,
Has parlak bolup dogduñ sen, eý,...
Täzelikler » Goşgular - 23.07.2018

Mahmyt ZAMAHŞARY

▶ ÜSTÜN GELMEK MERDIWANA DYRMAŞYP...

Üstün gelmek merdiwana dyrmaşyp
Bäsdeşler ýör bir-birini süsüşip.

Üstünlik saparna çykan kişiler,
Ahyry köşeşip, ýükün düşürer.

Meñ üstünlik hakda arzuwym bolsa,
Tañrym maña rehmet nazaryn salsa.

Umydym umytly zada ýetmäge,
Hyýal edýär oñ perinden tutmaga.

Başga umytlardan düşsem-de jyda,
Rehmetden umydym üzme, ýa, Huda!

...
Täzelikler » Goşgular - 14.07.2018

ZYNA BARADA AÝDYLANLARDAN

Nowfyl Musahygyñ agasynyñ ogly goñşusynyñ gyrnagyny göwreli edýär. Nowfyl oña duşup:

- Eý, Allanyñ duşmany, iñ bolmanda azal etseñ (zenanyñ göwreli bolmazlygy üçin tohumlygyñy daşyna goýbermek) bolmadymy? - diýip soranda, ol:

- Azal etmek mekruhdyr öýtdüm - diýýär.

Onda Nowfyl:

- Mekruh iş etmekden gorkup zyna edýärsiñ. Sen, näme, zynanyñ haramdygyny bileñokmy? - diýýär.

* * *

Jah...