Результаты 1-20 из 71 по запросу Meñli Aşyrowa

ÖZÜÑ BILEN ÝÜZLEŞMEK

Gözüñi ýum!
Gözüñi aç!
Çöllükde saý özüñi,
Garşy-garşy ýörejek bol
Akyp gelýän ak çägä!
Mirhaýdaryñ ýeli bilen
söweşip gör
Tap çäre!

Gözüñi ýum!
Gözüñi aç!
Jülgede saý özüñi,
Gözellikden şekil alyp
Ýüregiñe nusgala!
Käte garatikenegiñ
şahasy hüjüm etse,
ýa aýyr ýa basgyla!

Gözüñi ýum!
Gözüñi aç!
Uçutda saý özüñi,
Ýa beý...
Täzelikler » Goşgular - 28.04.2023

PERÝAT

Eý asman dat
Ey zemin bidat!
Ýyldyzlañ erejek
Daglañ pytrajak
Günüñ ýere düşjek
Suruñ çalynjak
Ýoklugyñ başlanjak
Gününe perýat!

Täzeden çalynjak
Surnaý sesine
Namutlygyñ
Betbagtlygyñ
Sesine.
Günüñ naýza boýy dogjak gününe
Gözýaşymyñ bogjak gününe perýat!
Ezizlemi tanaman
Täk özümi biljek
Günüme perýat!
Täzelikler » Goşgular - 20.10.2022

Äwmezek durmuşyñ howlukmaç günleri

Horazlar gygyrýar
Menem seslenýän:
-Turdum-la turdum!
Wiý,sagadymdyr-ow
Ine,öçürdim.
Her günüñ gapysy
Şeýdip açylýar
Kä göwnüñ
Açylýar.
Käte-de aýbyñ
Derdemsek aýbyñ.
Düşnüksiz zatlaryñ
Derdin çekenim
Ýetmeýän deý
itburunyñ tikenem
Çümýär-ä şo wagt.
Gyssanmasam bolonok...
Täzelikler » Goşgular - 11.10.2022

YŞGYÑ PENJIRESI

(Çeper okaýyş üçin ssenari)

Gatnaşýanlar: aşyk oglan we gyz.

Gyz öýüñ penjiresinden daşary garap dur. Oglan bir daragta bukulyp gyzy synlap içini gepledýär.

Oglan:

- Seniñ penjiräñe sakçy goýlan deý,
Ýene geldim yşkyñ yzyna düşüp.
Belki señ ýüregiñ çagyrşyn duýdum,
Oñ üçin gerek däl artykmaç üşük.

Her gez emaý bilen perdäni syryp,
Penjireden umyt bilen garañda.
...
Täzelikler » Goşgular - 29.09.2022

GOŞGUJYKLAR

Sen maña şeýle bir mähirli bakdyñ
Şol pursat şemalyñ essi aýylyp ýykyldy-da, ýañagymy ýakymly
sypap gitdi.

* * *

Bulutda ýagyş bar
Üzümde şerap.
A mende kim bar
Sende kim bar
Bilmesek halymyz harap.

* * *

Sil özüni
Aýlap urýar
daglaryñ çür başyndan
Bölek bölek çeşme döner
Ganar ýaly
Teşneler.

* * *

Eje, külbejigmiz ...
Täzelikler » Goşgular - 21.09.2022

HAÝSY TOPAR BIZ

"Ynanýan" diýýäsem weli
Ynammyzda
ygraram ýok
yhlasam ýok
erkem ýok.
Biziñki nähili ynanja girýä?!
Biz özümiz haýsy topara girýäs?!
Döwrebap ynançly
Bolmakmy ýa şu?
Öz üstüñden
Özüñ gülmekmi ýa şu?
Hut anyklyk bizi yryp bilmändir
Nämälimlik bolsa dyza çökerdi.
Bize aşa umyt berdi
Ýel berdi
arşa çykardy.
Görnetin Permana eýgerip bilmän
Nämälimlik içre...
Täzelikler » Goşgular - 19.09.2022

ALYSDAKY ÖÝJAGAZ

Depäñ eteginde
Öýjagaz otyr.
Her säher geçemde
Uly köçeden
Pessaýja aýdymy
barýarkam diñläp
aýnasyndan
gaty barýan maşynyñ
gözüm düşse
tukat otyran jaýa
göwnüme düşnüksiz
duýgy getiren.
Şol öýjagaz
Del öýjagaz
Öýjagaz.

Uzyn-uzyn derekleriñ içinde
Ak üçegi,ak diwary
Jyklaýar...
Täzelikler » Goşgular - 19.09.2022

KÄBIR DÜŞÜNMEDIKLERIM

Beren bahalarny ogurlanlara
Ýolum rastlyk diýip egrilenlere
Düşünemok.

Haýran bolup, onam gizleýänlere
Içi gülüp, ýüzi aglaýanlara
Düşünemok.

Ýalñyşýana däl-de,
Ýalñyşan soñam,
Gowluga tarap özgermeýäne
Käte özüni hem
Oda dözüp görmeýäne
Ruhuny bedeninden boşadyp
Jismini daşyndan
syzyp görmeýäne
Düşünemok.
Täzelikler » Goşgular - 17.09.2022

HENIZ TAPYLMADYK GÖZLEG

Sen meni gowy görýäñ
Bilýän.
Bilmek hiç-le esasy zat
Duýýan.
Çünki duýgyny aldap bolmaýa
Barybir kä mahal
Gümanda galýan
Şonda ysgynym gaçýa
Işdäm kesilýä
Ýygrylýa süññüm
Göwräm ýygrylýa...

Yok, ýok!
Asla saña güman edemok
Heý beýle-de zat bolarmy,
Daş etsin!
Ýöne Sen meni
Nähilem bolsa bir maksat bilen
Ýollansyñ
Ýaşadýansyñ. ...
Täzelikler » Goşgular - 15.09.2022

DÜŞÜNJÄMIÑ ÇARÇUWASY

Säher turup
syrylan perdelerde
Sünt-Hasaryñ howaly durşy
Penjirämiñ çarçuwasy.

Depä çykyp
Töweregi synlaýşym
Hereketiñ oýarylşy
Ýatakda mallaryñ örüzilşi
Derýada suwa ýakyp
Tokaýa göýberilşi.
Gündiziñ goýalyşy
Iş ýerlere haýdalyşy
Maşynlaryñ babyldysy
Gargalañ gagyldysy
Motosklleñ tyrryldysy
Ýylgynlañ şygşyldysy
Obamyñ çarçuwasy.

Säh...
Täzelikler » Goşgular - 14.09.2022

"KIÇIJIK DÜNÝÄÑDE ULLAKAN PIKIR..."

Kiçijik dünýäñde
Ullakan pikir
Uçup ýörsüñ
Guşlar ýaly.
Kä gygyryp
Kän gygyryp
Sesiñ gyrlyp gitse-de señ
Hiç kimse tapmarsyñ asyl
Gyryk Sesiñ eşder ýaly.

Gyrlan sesler
Hem ganatlar
Gör olar näçedir
Anyk bilýän ýok.
Ýañlana-ýañlana
Sary sährada
Daglardan dag aşyp
Uzak ýol aşyp
Gaýalardan aşak eñip galandyr.
Gör, näme ü...
Täzelikler » Goşgular - 13.09.2022

ÝOKLUK WE BARLYK

Ýagtylygyñ içindäki garañkylyk
Gorky.
Agdyk bolsa-da aklyk.

Garañkylyñ içindäki ýagtylyk
Umyt.
Tümlük bolsa-da artyk.

Sap garañkylyk
Gorkunç.
Sap aklyk
Gözüñi gamaşdyrýar.
Garañkylygam ýokluk
Aklygam ýokluk.
Olaryñ içinde başga reñk bolsa,
Az bolsa-da, köp bolsa-da
Garaz bar bolsa
Ana şol barlyk.
Täzelikler » Goşgular - 13.09.2022

MEN SENI KÜÝSEDIM

Men Seni küýsedim!
Arzuwlara, dünýälere agalygym.
Öýkelek çagalygym

Men Seni küýsedim!
Günortanky ukyñ kadalygyn.
Gamsyz çagalygym!

Men Seni küýsedim!
Hemem öñki mellegmiziñ ýodalaryn.
Ýadamazak çagalygym!

***

Sen öýkelek
Men gedem.
Bizden edýärin heder.
Täzelikler » Goşgular - 09.08.2022

ÝOL

Şeyle kert
Şeýle bir beýik
Şol ýol
Özüne çekip dur meni.

Basgançak-basgançak,
Erk bilen
Çydam bilen,
Birkemsiz
Ynam bilen
Çykmaly oña.
Şol ýol şeýle bir
Özüne çekýär.

Ol ýoluñ
Reñme-reñ
Güllerden halysy bar
Şaha-şaha bolan
ýodasy bar
Täk şol ýoluñ özi
Özüne çekýär.

Ol ýoldaky
Ynsanlar şeýle bir gözel
Gözlerinde mähir...
Täzelikler » Goşgular - 17.05.2022

GÖZÜÑDEN SALMA..

Gije bakyañ
Ýyrtyp tümüñ perdesin.
Säher bakýañ
Döredýäñ-de at demin.
Duýgularym buýar,
Ynsanlygym öler
Eger ýüz öwrensiñ
Diýip ynansam.

Şoñ üçin bakawer
Gözüñden salma.
Umyt yşygyny ýakawer
Mydam.
Uzaklardan bir ýerlerden bolsa-da
Yyldyz bolup seret,Aý bolup...
Täzelikler » Goşgular - 20.04.2022

ALDAWAÇ

Baglar,
Ynanmañ,
Gara gyşyñ Gününe!
Aldanmañ,
oýunbaz ýylysyna-da.
Wah, eýýäm siz ýaryp gökje pyntygy
Düşüpsiñiz uly çilläñ duzagna!

Öñde ýol kän,
Menzil uzak ýeterden
Bolmasañyz eserdeñ
Neneñ ýaza ýeterkäñiz?!

Barja zadyñ wagty bar-a
Ir gülleseñiz-ä añzak doñdurar.
Onsoñ, miwäñizem bolmaz
Bolaýsa-da göýdük bolar.
Dat gününe daýhanyñ
Gününe dat illeriñ ...
Täzelikler » Goşgular - 26.01.2022

SAÑA DUŞAN GÜNÜM

Ykbalymyñ gülüp bakan günüdi,
Saña duşan günüm.
Şonda sen hakdaky arzuwlarymyñ
Amala aşan güni.

Ak penjegin geýip töwerek-daşym,
Garyñ ýere düşen güni
Gaplap alyp sen hakdaky pikirler,
Ýüregimiñ joşan güni.

Ine, şeýdip meniñ ýörän ýollarma,
Gyzyl güller düşän günüñ.
Ýatdan çykmaz bile basyp gadamy
Ädimimi goşan günüm.

Meñli AŞYROWA,
Atamyrat etraby.
...
Täzelikler » Goşgular - 19.12.2021

FLY!

Fly
Dive, merge
To depth of the sky!
Broke the chain
Leave your body
Peak much more from depending!

Your fragile soul
Can't withstand to cage.
You that ray who was few
Even paradise.
Suffocated by storm of Nuh (a.s)
Could not agreed with
Anyway Owner's rule
Going way obscuring
As if discover
Nineteen thousandth universe
Fly!

Fly, hey fly
My b...
Täzelikler » Goşgular - 03.12.2021

UÇUÑ

Uçuñ, uçuñ
çümüñ, garylyñ!
arşyñ çuñuna!
Gyryñ zynjyrlary
Çykyñ bedenden!
Petiklikden
has yokary göterliñ!

Kapasa çydamaz
Aýnagan ruhuñ.
Birmahal jenneti
az gören nursuñ!
Apy-tupanynda
bogulyp Nuhyñ
Kadasyna sygman
Hut öz Eýäñem
Yodasyna düşüp
Aýan dälligiñ
on dokuz müñünji
Äle...
Täzelikler » Goşgular - 25.11.2021

SAZ

Daglar dymýa.
Baglar başyn
yrap dymýa.
Salkymdaky şerap dymýa.
Öýjagaz dymýa.
Oñ içinde hem daşynda
Açylan al güller dymýa.
Dünýä degişli bolmadyk
Aýan däller-deller dymýa.
Syrdaşyna kän garaşyp
Daşa dönen seki dymýa.
Ýaşa boglan kirpikmeniñ
Damagynda gepi dymýa
Bulgurdaky kofe dymýa
Añda filosofiýa dymýa.
...
Täzelikler » Goşgular - 24.11.2021


1 2 3 4 »