Результаты 1-10 из 10 по запросу Muhammet Bekgiýew

HAT

«Durmuşda her bir işde öz daňan ýüpüňi özüň çözmäni başarjak bol!»
Kakamyň öwütlerinden


1
Kaka, soňky günler sabrym ýetenok,
Garaşmaga,
göreşmäge,
ýeňmäge.
Umydymy baýdak edip gezsemde,
Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Ýetilmedik menzillerde azaşyp,
Bir öýjagaz dikdim arşyň töründen.
Soňky...
Täzelikler » Goşgular - 04.02.2023

...BU DÜNÝÄDE AT GEREK

ýa-da halkymyzyň çagalara at dakmak medeniýeti barada

Şäheriçi awtobusda barýarkak, «ýüreginiň agy saçyna siňipdir» diýilýän, ýaşy çen bilen ýetmiş töweregidir öýtdürýän mährem ýüzli enäniň agtygynyň ýantiline jaň geldi. Buşluk habary bolmaga çemeli, oglanjyk telefony enesine berdi. «...Tüweleme, ýaşy uzyn bolsun, Allam berdigim diýip bersin, döwletli perzent bolup ýetişsin-dä! Adyna näme dakdyňyz?..». Aňyrdan gelen jogapdan göwni su...

KÖŇÜL PELSEPESI

Duýmasam durmuşyň dabarasyny,
ýerlemesem gujagynda günleriň.
Derwüş deý syrymy gizläp içimde,
gije-gündiz golda bolsa gülberim.
Sen maňa düşün!

Paýlap juwan ömrüm bolsadylara,
ham hyýallaň hasylyna garaşsam.
Görülmedik günde sezsiz şäheriň,
bir näbelet köçesinde azaşsam,
didelerden, didarlardan ara açsam,
Sen maňa düşün!

Inçe billi ýodalarda usurgap,
teýim kylsam husnuň is...
Täzelikler » Goşgular - 01.01.2022

AŞYR DÄDE

«Häsiýetindäki mylaýymlyk, oba adamlaryna mahsus sadalyk, kiçigöwünlilik, sungata düşünip, ähli ýaşdaky adamlar bilen dil tapyşyp bilmegi, onuň sungata baglanan ykbalynyň bütin manysyny özünde jemleýär» diýip, Türkmenistanyň halk artisti Aşyrmyrat Gurbanowy ýakyndan tanaýanlar gürrüň berýärler.
Tomaşaçylar ilki-ilkiler ony «Suwulgan» spektaklyndaky Hargulagyň, «G...

■ «Saýawany ýapmak islänimde...»

Ýagyşly günleriň birinde Alty Sallandyýew hojalyk harytlaryny almak üçin bazara gitmeli bolupdyr. Öýüne dolanyp gelende, aýaly soraýar:
— Saýawanyň nirede, gideniňde alypdyň ahyryn?
— Hawa, alypdym, ýöne ýitiräýipdirin.
— Şeýlemi? Ýeri, haçan akyl ýetirdiň ýitireniňe?
— Ýagyş diňen wagty saýawany ýapmak islänimde.

■ Dutaryň täze perdesi

Dynç gününi keýpiçaglykda geçirmegi ýüregine düwen Alty Salla...
Täzelikler » Degişmeler - 11.04.2021

ŞAHYR DOSTUMA

Senli günler ykbalymdan nalaman,
Dillerimde şükrüm bolar hemişe.
Bagtly günleň aýanlygna aň salyp,
Ädimlermiz deň ädiler her işe.

Dogursa-da, günler gaýgy – alada,
Ýolumyza bagtdan mahmal ýazylan.
Kalbym köne kinelerden ýadasa,
Bir sözüňe ömür gussam ýazylar.

Gözleriňde görülmedik paýhas bar,
Gerdeniňde Hakdan gelen halat bar.
Arş deňinde adyň ýazjak geljege,
Galamyňda göge galan ...

Täzelikler » Goşgular - 10.07.2020

HAT ÝAZ MAÑA

Sen maňa şeýle bir hat ýaz, ezizim,
Özüň üçin oňaýlyja wagt tap-da.
Keşde kimin ak kagyzy nagyşla,
Wepaň hakda, söýgiň hakda, bagt hakda.

Sen maňa şeýle bir hat ýaz, ezizim,
Didelerim didaryňy ogşasyn.
Uzak ýolda nazarymy aýlasam,
Gaýrat berjek, süňňüm bilen gowşasam.

Sen maňa şeýle bir hat ýaz, ezizim,
Ýer almajak solup giden depderde,
Ykbalyň ýazgydy süňňüme ýetip,
Egbarlamda, bol...
Täzelikler » Goşgular - 31.12.2019

SÖÝGÜSIZ GYZYŇ MONOLOGY

“Gel” diýmedi
Söýlen gözel
Öz ugrunda sepil bolan aşyga.
ol bolsa gerdende göterip geldi,
ýalňyz yşgyn dag - düzlerden aşyra.

Yşk köşgüne girmek isledi aşyk,
Gaýzygan dertlerin başyndan kowup.
Yşgyň gapysyndan bilmedi aşyp,
Müňläp synaglary bilse-de sowup.

Söýlen gözel görmegini güjeňläp,
Yşk derdiniň tutaşmagna hem sebäp.
Köýdürdi arzuwyn aşyklaň müňläp,
Dünýä inen ter yşky...

Täzelikler » Goşgular - 21.11.2018

KÖŇÜL PELSEPESI

Duýmasam durmuşyň dabarasyny,
ýerlemesem gujagynda günleriň.
Derwüş deý syrymy gizläp içimde,
gije-gündiz golda bolsa gülberim.
Sen maňa düşün.

Paýlap juwan ömrüm bolsadylara,
ham hyýallaň hasylyna garaşsam.
Görülmedik günde sessiz şäheriň,
bir näbelet köçesinde azaşsam,
didelerden, didarlardan ara açsam,
Sen maňa düşün!

Inçe billi ýodalarda usurgap,
teýim kylsam husnuň istäp çöl içre.
Se...

Täzelikler » Goşgular - 09.11.2018

HAT 
      
           “Durmuşda her bir işde öz daňan
             ýüpüňi özüň çözmäni başarjak bol!” 
                                  Kakamyň öwütlerinden.
 
 1.     

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok,
Garaşmaga, göreşmäg...

Täzelikler » Goşgular - 04.11.2018