Результаты 1-10 из 10 по запросу Nargylyç Hojageldiýew

HALYPALYGAM AŇSAT DÄL BORLY...

Kel bagşynyň durmuşyndan iki tymsal

• MYLLY GELER-DE...


Meşhur sazanda Mylly Täçmyradow ýaş wagtlarynda halypasy Kel bagşynyň ýanyndan aýrylmandyr. Onuň ýanynda aýlap bolar eken, ondan şirin mukamlaryň inçe tilsimlerini öwrener eken.
Kel bagşynyň aýaly Aýsoltan eje hem sazyň gadyryny bilýän, oňa kemsiz düşünýän adam bolupdyr. Ol mukamyň ýekeje basymy ýa-da kakuwy kem bolsa-da, bilýär eken. Aýsoltan eje Kel bagşyn...

TAPYŞYK *

1.

- Nadýa! Nadýuşa!
Beýik, tagaşyksyz, "görkünden-berki" edilip ýasalan eşegiñ üstüne çykyp, potologyñ etegini suwap duran egni gögümtil kombinezonly, orta boýly, berdaşly gyz elindäki uzyn agaç gilmala bilen onsuzam aýna ýaly tekiz suwagyñ ýüzüni ýene bir gezek ýeñiljek sypap goýberdi-de, bärsini bakdy. Eliniñ tersi bilen mañlaýynyñ burçak-burçak derini syldy. Derini sylanda, kombinezonynyñ ýeñi birneme çyzgalyp, ap-ak, çomuç ýaly dolmaç goşary ýalaña...
Täzelikler » Hekaýalar - 20.04.2020

EDEBIÝAT TANKYDYNYÑ DERWAÝYS WEZIPELERI

1987-nji ýylyñ 12-13-nji maýynda Aşgabatda SSSR Ýazyjylar soýuzynyñ prawleniýesiniñ tankyt we edebiýaty öwreniş soweti bilen Türkmenistan Ýazyjylar soýuzynyñ prawleniýesiniñ tankyt boýunça sowetiniñ bilelikdäki maslahaty geçirildi.
Iki gün dowam eden giñişleýin maslahatda TSSR Ýazyjylar soýuzynyñ prawleniýesiniñ tankyt boýunça sowetiniñ başlygy Nargylyç Hojageldiýewiñ dokladyndan hem-de leningradly tankytçy Dmitriý Moldawskiniñ goşm...
Täzelikler » Edebi tankyt - 10.03.2020

ÇUWAL SERPEN

Halypa tüýdükçi Baky MAŞAKOWA bagyşlaýaryn.

Nurly baýyñ toýunyñ gyzan wagtydy. Özüniñ ýalñyz kemakyl ogluna Tejen etrapynyñ iñ owadan, iñ çeper gyzyny alyp berýän baý toýy uludan tutupdy. Toýa ýygnanan märekäniñ añyrsy-bärisi ýokdy. Diñe Tejen etrapynyñ däl, Mary, Ahal etraplarynyñam atly bagşydyr pälwanlary, ýyndam atlary toýdan nijeme gün öñ gelip, bu ýerde goş basyp ýatyrdylar.
Gelin getirilip, ýörite tutulan alty ganat ak öýe salnandan soñ...
Täzelikler » Hekaýalar - 07.03.2020

SAZANDA

Kakamyñ uly doganyna Meñli ussa diýerdiler. Ol elinden dür dökülýän adamdy. Demirçilikde-de, gaýyşçylykda-da, tebipçilikde-de, sazandalykda-da oña taý geljek adam tapaýmak añsat däldi. Emma indi ony garrylyk kemsiz basmarlapdy. Demirçilik kärem, gaýyşçylyk kärem ondan arany açdy. Indi onuñ bar mydary dutardy. Ýasardy, çalardy.
Ol köplenç bizde ýaşardy hem-de ikimiz bir otagda bolardyk. Biziñ darajyk otagymyz mydama adamdan hyryn-dykyndy. Adamlar gelerdiler-de:
...
Täzelikler » Hekaýalar - 05.03.2020

AÝGYT

Jereniñ gözüne çiş kakylana döndi. Ol näme etjegini bilmän, iki ýana urunýardy. Ýok, ol näme etjegini bilýärdi. Emma aýgyt edip bilenokdy. Ol ýekeje ädim ätmelidi. Ony hökman etjeginem bilýärdi. Emma şol ädimi ätmek kyndy.
Ol tirsegine galdy-da, açyk tüýnükden asmana garady. Doly aý dury asmany gulaçlap, parahat ýüzüp barýardy. Birdenem Jereniñ göwnüne, Aý sakga duraga-da, onuñ ýüzüne çiñerilýän ýaly boldy. "Ýadyñdamy?" diýip soraýan ýaly boldy.
Heý, ol günlerem ...
Täzelikler » Hekaýalar - 04.03.2020

YNAM / oçerk

• Zähmet adamynyñ waspy

Filologiýa ylymlarynyñ kandidaty, Türkmen döwlet uniwersitetiniñ türkmen dili kafedrasynyñ dosenti Pirjan Aşyrowyñ birden Oktýabr raýonynyñ Aşyr Kakabaýew adyndaky kolhozyna başlyk bolup ötägidendigini eşiden kärdeşleri birbada bu habara ynanjaklaryny-ynanmajaklaryny bilmediler. Soñam her kim bir pikiri orta atdy. Biri:
- Pirjan ýalñyşypdyr. Ol ýerde şäherdäki gününi tapmaz - diýdi.
Ikinjisi:
- Pirjanyñ ýa...

GARAŞSYZ TÜRKMENISTAN WE AK IŞAN

Beýik akyldarlar ölmeýärler. Olar öz halkyna, hak işe hyzmat edip, halkyň ruhy bilen müdimilik badaşýarlar, ölenlerinden soňam halkyň ruhunda ýaşamagyny dowam etdirýärler.
Türkmeniň Ak işany hem şeýle baky diri adamlaryň biri. Diňe elime tötänden düşen käbir zatlary okadym diýmesem, men Ak işanyň terjimehalyna belet däl. Şu babatdan, meniň o...
Täzelikler » Publisistika - 28.06.2019

"GORKUT ATALY" EDEBIÝAT 

• ýa-da onuñ sowet döwründe gören görgüsi

Sowet ýyllarynda biziň milli edebiýatymyzyň, klassyky edebiýatymyzyň "Gorkut ataly" edebiýatymyzyň gören görgüleri hem az däl. Edebi mirasymyzyň ylmy taýdan öwrenilişiinde taryhy hakykat doly açylyp görkezilenok. Umuman, bolşewistik totalitar düzgüni döwründe milli däp-dessurlarymyzyň, taryhymyzyň, edebi mirasymyzyň başyna salynmadyk oýun galmady. Ýedi ýaşap, mekdep...
Täzelikler » Edebi tankyt - 07.04.2019

HALYPA WE TERJIMEÇILIK
sungatymyz hakynda söhbet

1994-nji ýylda meniñ "Gökdepe mukamy" diýen hekaýalar ýygyndym çykaryldy. Şol ýygynda giren hekaýalaryñ ikisi öz bile işleşen halypalarym Annaly Berdiýew bilen Ata Söýünowa bagyşlanypdy. Ýygyndynyñ redaktory uniwesrsitetli kursdaşym Hudaýebrdi Meläýewdi. Meniñ "halypalarym" diýip, aýdaly, Berdi Kerbabaýew ýa-da Beki Seýtäkow ýaly uly ýazyjylar däl-de, Annaly Berdiýew, Ata Söýünow ýaly öz kärdeş ýoldaşlarymy ...