Результаты 1-20 из 41 по запросу Nazym Hikmet

NAZYM HIKMET

• 1963-nji ýylyñ 3-nji iýunynda

Ajaýyp söz ussady, işçiler synpynyň iş ugrunda, parahatlyk ugrunda, demokratiýa ugrunda, kommunizm ugrunda ýalkymly göreşiji, şahyr kommunist Nazym Hikmet dünýäden ötdi.
Nazym Hikmet 1902-nji ýylda Selanikde dünýä inipdi.
Şahyr 1916-njy ýylda Stambulda öz goşgulary bilen orta çykdy. Nazym Hikmetiň resp...

ON BÄŞ ÝARA

Meniň gursagymda on bäş ýara bar,
On bäş gezek pyçak urdular oňa.
On bäş ýara maňa berip dur azar,
Ýöne çydam etmän diňmäge derek
Urup dur,
Urmasyn goýmazam ýürek.

Meniň gursagymda on bäş ýara bar,
Oan bäş ýara maňa berip dur azar.
Olar daşynda-da Gara deňiziň
Gara, ganly suwy-misli bir ýylan
Aýlanyp, güýç bilen gysýar gör meni,
Başarsa bir demde berjek däl aman.

On bäş pyçak ...
Täzelikler » Goşgular - 20.01.2023

DAŞDAN, BÜRÜNÇDEN, GIPSDEN...

Daşdan, bürünçden, gipsden, kagyzdan iki santiden ýedi metre çenli
Daşdan, bürünçden, gipsden, kagyzdan ädiginiň astyndadyk şäher meýdanlarynda
Parklarda agaçlaň üstündedi daşdan, bürünçden, gipsden, kagyzdan kölegesi
Daşdan, bürünçden, gipsden, kagyzdan murtlary çorbamyzyň içindedi naharhanalarda
Otaglarymyzdan bakýardy onuň daşdan, bürünçden, gipsden, ka...
Täzelikler » Goşgular - 19.11.2022

BIR PURSAT

Deňiz rahat köl ýaly gitdigiçe giňelýär,
Suwlar gaýalyklarda nurdan yzlary goýýar.
Giňişlige syrygan gök dolupdyr ýyldyzdan,
Häzir gursakda kalbym urup durýar tiz-tizden.

Asmandan bir ýyldyzyň saýasy düşmüş suwa,
Gidipdir suw goýnunda bir gijelik ukyýa.
Käte uzalyp gidýär, käte-de yranyp dur,
Rahat deňziň astynda bir şem ýaly ýanyp dur.

Ýakyn bolaýyn diýip, bu gökden gelen yza,
Şeýle eglipdirin ki,...
Täzelikler » Goşgular - 15.11.2022

ATSYZ ŞYGYRLAR

Ynha geldik, gidýäris biz
Hoş gal, eý, gardaşym,deňiz.
Biraz aldyk çagylyňdan,
Biraz mas-mawy duzuňdan.
Soňsuzlygyňdan-da biraz,
Yşygyňdanam birazjyk,
Azajyk hem hasratyňdan,
Bir zatlary aýtdyň bize
Deňiz bolmak ýazgydyndan.
Biraz ýene umytly biz,
Ýene biraz adam bolduk.
Ynha geldik, gidýäris biz
Hoş gal, eý, gardaşym, deňiz!

***

Duşmanlar heşelle kaksyn,
...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2022

BELKI MEN

Belki men
ol günden
has hem öň,
Köpriň başynda sallanyp,
Erte wagty kölegäm gara ýola salaryn.
Belki men
ol günden
has hem soň
Eňegimde bolup, ak sakgal yzy,
Sag galaryn...
we men
ol günden
has hem soň,
Aman galaýsam eger,
Şäheriň çet ýakasyna ýassanyp,
Diwarlara
men ýaly soňky göreşden sag galan
garranlara
Baýram agşamlarynda skripka
çalyp b...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2022

YNAMDARLYK...

Şygyrlar ýazaryn,
Çapam edilmez.
Çap bolar, emma.

Buşlukly hata garaşýan,
Belki ölen günüm geler.
Bilýän, hökman geler, emma.

Ne-hä döwlet, ne-de bir pul
Ynsanyň emrinde dünýä.
Belki ýüz ýyl soňra
bolsun,
Hökman şeýle bolar, emma.

Nazym HIKMET.

Terjime eden: Nury SAKÇYÝEW.

• IYIMSERLIK...

Şiirler yazarim
basilmaz
bas...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2022

GAR BASDY ÝOLY

Gar basdy ýoly,
Sen ýokduň.
Oturdym garşyňda dyzymy epip,
Synladym ýüzüñi,
Gözlerim ýumup.

Gämiler geçenok,
Uçarlar dur uçman,
Sen ýokduň,
Garşyňda diwara direnip durdum.
Sözledim, sözledim, ýene sözledim.
Agzymy açman.

Sen ýokduň,
Sypadym seni, dilberim
Ýüzümdedi ellerim.

Nazym HIKMET.

Terjime eden: Nury SAKÇYÝEW.

• KAR KEST...
Täzelikler » Goşgular - 07.11.2022

GÜÝZ

Gün gysgalar, ýagyş ýagar tiz-tizden,
Geldim, "güýz başlandy" diýen netijä.
Gapym açyp, geleriňe garaşdym,
Näm üçin, näm üçin sen galdyň gijä?

Nahar wagty boldy. Ine, burç, çörek,
emma sen ýok diýip galdym men ünjä,
goýan çakyrymyň ýaryny içdim.
Näm üçin, näm üçijn sen galdyň gijä?

Bal ýaly miweler bagyň üstünde,
meňzeýärler ýüpe düzülen hünjä.
üzülip ýere-de gaçardy olar,
sen azajyk galan ...
Täzelikler » Goşgular - 13.09.2022

MERHUM GYZJAGAZ

Açyñ gapyñyzy, men kakýan ýene,
Kakýan bir diwary...
Sen beýle zaryn
Seretme,
barybir ilmen gözüñe -
Merhumlary görüp bolmaz ahyryn.

Hirosimada wepat bolalym bärem
Ýyllar geçdi.
Geçer, hiç saklap bolmaz.
Men ýaşym ýedidi,
Ýedimde hälem.
Merhum çagañ ýaşy ösmez, ulalmaz.

Ilki saçlarymy ýakdym men oda,
Gözüm hanasyndan çykdy-sogruldy.
Bir gysym kül bolup galdym...
Täzelikler » Goşgular - 02.07.2022

MYHMANLAR ŞAHYRYŇ WASPYN SÖZLEÝAR

• Nazym Hikmet:

- Uly toýuňyz gutly bolsun! Siziň toýuňyz biziň hem toýumyzdyr, Magtymguly meniň hem şahyrym, onuň dili meniň hem dilim.
Siziň toýuňyz sosialistik ýurtlardan gelen wekiller birlikde kapitalistik ýurtlardan gelenler-de bar. Men hem şolaryň biri.
Gadyrdan gardaşlar! Men Magtymgulydan köp zatlar öwrenýärin, ol meniň-de ussadym. Ýöne onuň bi öwreden ullakan zadyny has nygtasym gelýär. Ol-da öz halkyň aza...

TÜRKIÝE ÝARPY ÝOLDA AÝAK ÇEKMEZ

Bir aý mundan ozalyrak Stambul uniwersitetiniň rektory professor Sadyk Sami Onaryň kabinetine polisiýa komissary geldi. Ol polisiýa komissary uniwersitetiň territoriýasynda Atatürküň ýadygärliginiň ýanynda geçirmäge studentler tarapyndan bellenilen demonstrasiýanyň derrew gadagan edilmegini talap etdi. Oňa jogabynda rektor uniwersitetiň etrapynda özüniň polisiýanyň buýrugyna boýun...
Täzelikler » Publisistika - 26.05.2022

IÇÝAN ÝALY SEN, GARDAŞYM

Içýan ýaly sen, gardaşym,
gorkak bir tümlük içindäki içýan ýaly.
Serçe ýaly sen, gardaşym,
aljyraňňy serçe kimin.
Midiýa ýaly sen, gardaşym,
ýapyk gapak içinde, rahat.
Sönen wulkan agzy kimin elhenç sen, gardaşym.
Bir däl,
________ bäş däl,
________________ ýüz millionlaryň birisi sen, eýwah…
Goýun kimin sen, gardaşym,
...

Täzelikler » Goşgular - 14.10.2021

DEÑIZ BOL!

Sary bulut gezýär deñziñ üstünde,
Kümüş gämi gezýär deñziñ ýüzünde.
Sary balyk gezýär deñziñ içinde,
Mawy otlar ösýär deñziñ düýbünde.
Ýalañaç adam dur deñziñ boýunda,
"Men näme bolsamkam?.." diýip oýlanýar.
"Balykmy,
              Bulutmy,
                           Gämimi?
    &nbs...

Täzelikler » Goşgular - 01.09.2021

PAPAK HEM-DE BEGRES ŞLÝAPA HAKYNDA

Men bir ýönekeý proletar şahyr,
Mäkäm nerwlerim,
Muskullarym hem.
Men çykamda il içine,
Işçi papajygym başymda her dem,
Men ony hepdede alty gün geýýän.
(Polisiýanyñ penjesine düşmesem),
Ýedinji gün bolsa
Seýle gidenimde söýgülim bilen
Ýalñyz şlýapamy geýýän diñe şonda Men
Näme üçin ýok meniñ iki şlýapam?
Näme üçindir öýdýäñ,
Jogap ber, şepäm!
Belki, men ýalt...
Täzelikler » Goşgular - 26.08.2021

OTLANMADYK ÇILIM

Bu gije bu ýoldaşymyñ geýmini
ok deşer. Atarlar ony, ähtimal.
Ynha, ýöräp gelýär. Ölüme tarap
onuñ ýöräp barýan bolmagy ahmal.

- Çilim ber-le - diýdi.
- Me, çilim - diýdim.
- Otluçöp ber - diýdi.
Diýdim - gülleden
otlarsyñ çilimi, otly çöpüm ýok.
Gitdi sigareti alyp elimden.

Ýüzüni garaldyp ýatandyr diýip,
jan berendir diýip edýärin güman.
Döşünde bir gülle.
Agzynda çilim....

Täzelikler » Goşgular - 25.08.2021

POL ROBSONA

Bize aýdym aýtdyrmaýarlar, gardaş,
Garañky-tümlügiñ, zulumyñ eli
Biziñ agzymyzy baglajak bolýar.
Eý, bürgüt ganatly, halkyñ bilbili,
Pälwan negr, dür dişleriñ ýyldyrýar,
Ähli zatdan heder edýär melgunlar.
Gorkýar olar säher şapagyndan hem.
Gorkýarlar täzeden, akyl, duýgudan.
Biziñ demimizden gorkýarlar bu dem.
Gorkýarlar ýatmaga, görmäge olar.
Gorkýar olar,
oýlanmaga gorkýarlar.
Perhat sö...
Täzelikler » Goşgular - 25.08.2021

DÜNÝÄ BELLI TÜRK ŞAHYRY NAZYM HIKMETIÑ GOŞGULARYNA YLHAM BEREN 12 ZENAN

Türkmenistanyñ halk ýazyjylary Allaberdi Haýydowyñ, Italmaz Nuryýewiñ we beýleki şahyrlarymyzyñ terjimesi bilen türkmen okyjylaryna heniz özüniñ diri wagtyndan bäri tanyş Nazym Hikmetiñ goşgularyna ylham beren zenanlaryñ kimligi we şahyryñ olara bagyşlap ýazan goşgulary siziñ üçin aýratyn gyzykly bolsa ger...

KASPI DEÑZI

Gözýetimden-gözýetime göterlip,
Dälireýşi ýaly göýä göherdiñ
Hazar dälireýär,
                      Hazar gaýlaýar.
Tolkunlar pagşyldap,
                                 kenara serlip,
Dilin birikdirip harasat bile
Hazar gaýnaýar.
Gaýnaýar ol gazany deý dowzahyñ.
Wah, al kakan,...

Täzelikler » Goşgular - 12.06.2020

NAZYM HIKMETIÑ RUS ÝAZYJYSY PAUSTOWSKIÝ BILEN ÝAZYŞAN HATY

"Biziñ işimiz nutuk söýlemek däl..."

1963-nji ýylyñ 3-nji iýunynda, ýagny mundan tegelek elli ýedi ýyl öñ ýitiren beýik şahyrymyz Nazym Hikmetiñ SSSR-de geçiren ýyllaryna degişli henize çenli bilinmeýän ýa-da az bilnen, şol sanda türkmen ýazyjy-şahyrlary bilenem baglanyşykly birentek ýakymly ýatlamalary bar.
Bulardan biri-de Nazym Hikmet bilen şol döwrüñ meşhur rus ýazyjysy Konst...1 2 3 »