Результаты 1-12 из 12 по запросу Nurmuhammet Andalyp

BISMILLÄHIRRAHMANIRRAHIM

Senallil Halyky haýýi-tewane,
Adamdan bar öýni kiý tutdy nega.

Ol öý içre çyrag manendi mahy,
Wajyby Hak Resul fehr-i şahy.

Tüfeýliden ýaratdy külli eşýa,
Taki Adam ata hem mama Hawwa.

Onuň onunjy ogly hezreti Nuh,
Kylyp tupan jahan ählini mejruh.

Ki ondan soň onuň nesli jahana,
Ýaýyldy pytraşyp kiý dört ýana.

O-şol Nun ogly Ýafesden dogulgan,
Türkden e...
Täzelikler » Poemalar - 15.02.2022

IKI GAŞGA

Piri-mugana bende bolup, pendin algaý men,
Bu nowg birle dehr era şaýysta bolgaý men,
Uşşak mezhebide ýok erse uýalgaý men,
Mährapga ne parz ki men sejde kylgaý men,
Kyldygymdyr sejde men ol iki gaşga.

Baksam dolar gözümge sireşk ol kuýaşga,
Ýokdur ýüzüñ nazarda gözlerim doldy ýaşga,
Zulmuñ zyýada boldy meni-dilharaşga,
Zülpüñ hyýaly düşgeli şuryda başga,
Gam başga öldürer meni hijran başga.

...
Täzelikler » Goşgular - 27.04.2020

AWARALAR

Myhmanym bolduñ eý dilber, gol urdum kiseýe,
Käkiliñ söwdasydan nagtym(ny) bermen nesýeýe,
Haly-müşgi ki kylypdyr ruzygärimni syýa,
Bu ne syrdyr syrry-yşkyñ diýmediñ bir kimseýe,
Şähre düşmüş men seni söýdüm diýip awaralar.

Täki gördüm çeşmi-fettanyñdadyr gammazalar,
Daglar kesdim gaşyñ şanyda ýüz endazalar,
Reşk käjiden ýüzüge urdy mähweş nemmazalar,
Her kitaba kim lebi-laglyñ hadysyn ýazalar,
Rişteýi-jan...
Täzelikler » Goşgular - 24.04.2020

MEN SAÑA ŞEÝDA

Bendäñ erer men wallahy-billä,
Şamu säherler men saña şeýda,
Geldim gapyña, eý şyhy-lillä,
Gördüm ýüzüñni, älhamdulillä.

Gije we gündiz seni gözlär men,
Göçebe-göçebe seni yzlar men,
Her kim ýoluksa senden sözlär men,
Gördüm ýüzüñni, älhamdulillä.

Bir niçe günler men zary-efkar,
Boldum griftar men saña eý ýar,
Owwal ahyrda sen maña derkar,
Gördüm ýüzüñni, älhamdulillä.

Köp zary ...

Täzelikler » Goşgular - 18.04.2020

BOÝY ÝASEMIN

Eý nutky-janfeza lebi-lagly şeker-şiken,
Husnuñ bahary seniñ güller açypdyr çemen,
Kaddyñ nahaly serwdir, ýüzüñ şemgy-enjimen,
Eý agzy gunça, çehresi gül, hatlary semen,
Zülpi benewşe, husny çemen, boýy-ýasemin.

Haý-haý ne düşmüş aryzyn, üze nuktaýy-hal,
Bagtym ýüzüni kyldy gara, göz ýaşymny al,
Uzra uzaru-syýp zenehdan sen, melek mysal,
Sahyp jemalu-ähli-kemal sen, şeker makal,
Ýusup sypatly, Isa nepe...
Täzelikler » Goşgular - 12.04.2020

ÝANMAZMY?

Pygan kim ol lebi meýgun içip ganymny ganmazmy?
Huzyn janymga her dem zulmy-bidadyn aýanmazmy?
Ýanyp şowk oduna başdan aýak jismim tükenmezmi?
Meni jandan usandyrdy jepadan ýar usanmazmy?
Pelek ýandy ahymdan myradym şemgy ýanmazmy?

Bolup ol butnykap efken çekermen detlig şuýun,
Pelek sakfyn kylyp rowzen, gazam enduh, ýerim gülhan,
Işim walah, tilim elken sözüm bolmagaýmu mustahsan,
Gamym pinhan tutardym men, diý...
Täzelikler » Goşgular - 03.04.2020

ÝARY BAR

Kaýsy gülşenniñ katdyñ dek serwi hoş reftary bar,
Kaýsy gülnüñ gül ýüzüñ dek aryzy-ruhsary bar,
Kaýsy dilberniñ lebiñ dek lagly-şeker bary bar,
Şükür kim mahzun köñülniñ sen kibi dildary bar,
Ne gamy bar ol kişiniñ kim seniñ dek ýary bar,
Ne gamy bar ol kişiniñ kim seniñ dek ýary bar.

Lebleriñ şu gandyna sona getirdim algaly,
Isteýip badamny ter bag içre bardym algaly,
Bagbanga ''alma getir'' diýp buýurdym algaly...
Täzelikler » Goşgular - 31.03.2020

ÖWRÜLEÝ

Eý şähdi näzik(1) tebigat gül ýüzüñden öwrüleý,
Eý kamar ýüzlük şeker -şirin sözüñden öwrüleý,
Hoş galam ol iki gaşy gunduzyñdan öwrüleý,
Işwe näz eýläp bakan nerkes gözüñden öwrüleý,
Hem ýüzüñden, hem gözüñden, hem özüñden öwrüleý.

Bu ne(2) döwletdir ki didaryñ tomaşa eýlesem,
Göýä ol hazreti Ýusupny söwda eýlesem,
Aý ýüzüñni görübän özümni şeýda eýlesem,
Yşkyñy eý nowbaharym köñlüme ja eýlesem,
Hem başyñd...
Täzelikler » Goşgular - 23.03.2020

SANSYZ BELAGA

Köñlümni berdim bir biwepaga,
Köýdi ýüregim jebri-jepaga.

Eý näzeninim, maña rehim kyl,
Galdym sen diýip sansyz belaga.

Bimary-yşkyñ boldum neter men,
Ne çäre eýleý jebri-jepaga.

Peýkamyñ oky degdi ýürege,
Barmy dogalar uşbu ýaraga?

Dünýede çekdim men ahy-zary,
Sabyr kylawer uşbu jepaga.

Zalym rakyplar bigäne kyldy,
Eýle terahhum men binowaga.

Andalyp...
Täzelikler » Goşgular - 23.03.2020

ЗОВ ДУШИ

В наряде розовом своём
Она пришла на мой порог.
Как важно, если ты продрог,
Вдруг обрести её тепло.

В её глазах алмазный блеск,
Нож палача всегда при ней,
Печаль обители моей
Лица сияньем обдало.

А вдруг погибели души
Желает нежный мой палач?
Аллах, спаси меня… И спрячь
От глаз моих её чело.

Не дай нам повода для ссор,
Свяжи двух подданных ремнём.
О, как её любви огнём
Мне с...

Täzelikler » Goşgular - 03.11.2018

OGUZNAMA

Giriş

Allaň gudratyndan bar boldy ýokdan,
Bu bütün barlyga permandy Hakdan.

Zeminiň ýüzüne gerekdi bir zat,
Ýagny, Hak nazary siňen Adamzat.

Ýaratdy Ol ähli barlyk biläni,
Adam ata bilen Howa enäni.

Olaryň onunjy oglunyň ady
Hezreti Nuh erdi-tupan şaýady.

Nuhuň nesli ýaýrap gitdi her ýana,
Baran ýerin öwürdiler mekana.

Nuh ogly Ýafesden dogulan Türküň
...
Täzelikler » Poemalar - 17.10.2018

Andalybyň ýiten Oguz hatyna matam mersiýesi

Bir asmany bela inip nahandan
Ýuwutdy ol düri - gymmat bahany.

Dirilikde zerur ol bize jandan
Oguz öwladynyñ ruhy-rowany.

Eger-çe Nuh ýaşyn berdi owaly
Täki bermiş bu gün bady-hazany.

Ki bizge ança ýyl durganyň uly
Bela sançgan ermiş tiri-kazany.

Ony ret eýlemek emri-mahaly
Mähw olmaz diýdi onuň ýazgany.

Birew ret kylmaga bolsa mejaly
...
Täzelikler » Goşgular - 07.10.2018