Результаты 1-20 из 78 по запросу Oguljemal Çaryýewa

DÜNÝÄ AŞYK ÇÖL GYZYNA

Galamdaşym Ogultäje...

Duýduñmy sen, bu gün neçün owadan?!
Guşlar aşyk, girip täsin pyşyrda.
Siz tarapda lowurdaýar ýyldyzlar,
Şemal söýüp aýdym aýdýar daşarda -
Daglar seniñ toýuñ tutjak başarsa...

Duýduñmy sen, bu gün dünýä owadan,
Bişesi gelip dur süýjän üzümler.
Umytlar hem atyn ç...
Täzelikler » Goşgular - 03.06.2023

Oguljemal Çaryýewanyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Çarşenbe, 31.05.2023 ý.


Has Türkmeniñ "Itden uýada garaşmalymy?!." makalasynda oýlanara zat kän. Ilki bilen näme üçin şeýle? Ýaşlaryñ, hatda ulularyñ hem añyny bulaşdyrýan saýtlara girýändigini eşidýäris.
90-njy ýyllarda başga ýurtlardan dürli garaýyşly adamlar...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 31.05.2023

BAHAR - ENELERIÑ KÖÑÜL BAÝRAMY

Bahar - eneleriñ köñül baýramy
Törlerde ýazylar kerem saçagy.
Bu baýramyñ dünýä belli ýaýrawy -
Enä, uýa dünýäñ gujak açany -
Abatlygyñ arzuwynda ojagy.

Bu ak ýollar kökün urup hakyda
Zerinaýdyr, Tumar hatyn, Altynjan!
Mert zenanlar göýä bu gün ýakynda -
Mertebesi bolup dünýä galkan, jan!...
Täzelikler » Goşgular - 08.03.2023

ŞANA ALYP SYÝA ZÜLPÜN DARANYM

Zenan maşgalany baş daraksyz göz öňüne getirip bolmaýar. Saç daramak ozal başda How Eneden gaýdypdyr. Adam Ata bilen How Ene hersi Zeminiň bir başyna düşenden soň bir-biregi gözläp zar-u-zelil bolup kän gezipdirler.
How enäniň altyn öwüşginli örän ajaýyp saçy bar eken. Hudaýyň gudraty bilen onuň saçlaryna şemallar şana urup, ýeller darapdyr. E...

TOÝ KÖÝNEGI

Toý köýnegin tikdim,
Gülgün keteni,
Gyrasyndan sary ýoda gaýdypdyr.
"Keteniň gurbany bolsamdym" diýip,
Ol oglanyň goşgusynda aýdypdyr.

Ýakasyna saldym üýtgeşik nagyş,
Gyrasyndan çekdim "gelingoçagy"
"Alajaň" ýerinde lowur ýasaýar
Yhlasym siňensoň "älemseçegi".

Bägül reňkiň ýanyp duran çogunda,
Gyz buýsanjym bilen näziklik ýatyr.
Toý güni açyljak gapyň töründe
Geljekki ykbalym ...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2022

ALMA AGAJY

Otyr gatnawly ýol gyrasynda,
Ýapragy mahmal deý alma agajy.
Her ýyl gunça getirse-de, nämüçin,
Miwesiz ol,
Tapylanok alajy.

Ony saýalady öten-geçenler,
A ol bolsa öz bolşundan utandy.
Ýene bahar geldi,
Umyda girip,
Gunduzdan ak ýaglygyny atyndy.

Ykbal ony aglatmady bu gezek,
Ol miwe eçildi,
Şeýle bir goçak.
Gök pudak içinde gizlenip durşy,
Iň ajap görnüşi ýadyňa s...
Täzelikler » Goşgular - 27.08.2022

MENIÑ JUDA ÝAGŞA MEÑZÄSIM GELÝÄR

Meniñ juda ýagşa meñzäsim gelýär,
Ýagsam beýiklere, ýagsam tekize.
Topragyñ süññüne ornap serginlik,
Ýeriñ ýüzi bolsa ajap, päkize.

Meniñ juda ýagşa meñzäsim gelýär,
Giñ sährama göwher hünji sepsedim.
Güýzde myhman bolan bahara dönüp,
Ýapraklary ýekän-ýekän öpsedim.

Meniñ juda ýagşa meñzäsim gelýär,
Örülsedim sonalaryñ ýelegne.
Çüwen ykballara ak pata berip,
Ýeti...
Täzelikler » Goşgular - 17.05.2022

ÖZÜM HAKDA

22-nji fewral: Şu gün şahyra Oguljemal Çaryýewanyñ doglan güni.

"Özüm hakda sazymdan oñat aýtjak ýok"
Nury Halmämmedow.


Özüm hakda saña näme aýdaýyn,
Belki, söhbet eder ony goşgulam.
Tymsallarym, yrymlarym-aýdanym,
Sözlerimde yşkym bardyr hoşgylaw.

Dana sözde, öwüt b...
Täzelikler » Goşgular - 22.02.2022

SÖÝGI PELSEPESI

Eger seni jandan söýmedik bolsam,
Giderdim men keýik ýaly tazygan.
Zirelerden geçip, başga zer alsam,
Götererden agyr düşer ýazygym ―

Onsoň deger göýä belanyň oky.
Açyk asman, ýaşyl düzler, şäherler ―
Ynjalyksyz edip, bermezler uky.
Hem owadan öwsüp gelmez säherler.

Hiç bir zat, hiç haçan bejermez derdim:
Ykbal menzilini ýöremän merdem,
Şükür, beýle derde duçar bolmadym.
Senden y...
Täzelikler » Goşgular - 17.09.2021

UMUMY ÝAŞAÝYŞ JAÝYNDA

Goh-galmagal, otagyña gaçarsyñ,
Bäş adama uly däldir ketekden.
Otyra orun ýok, durmaga mydar,
Körpe çagañ aglap tutar etekden.

Aýal-erkek, oglan-uşak bir jaýda,
Pasportyñda bolsa mydam ärlisiñ...
- Gijäniñ içinde nirä barýarsyñ?
- Wäk, aýagym, aýu, görmän, körmüsiñ?

- Açyk howa...
- Bizem şoña zar bolduk,
Dünýäñ giñ jaýynyñ bize haýry ýok.
- Çyk, eýwana, ýatma senem bogulyp...
Täzelikler » Goşgular - 18.07.2021

ÖMÜR ÝYLDYZY

Duýýan, käte sen aýratyn golaýym,
Buýur, mydam hyzmatyñda bolaýyn,
Boz çägede galan tylla zire deý,
Düşläp tellerine gökje ýylagyñ-
Topragyñdan aýdym çöplär gulagym!

Sowa sakla bir manysyz gabykdan,
İl kalbyna akdyrmawer läbik deý,
Bilýärin, şeýle bir çar bağlar dörär,
Bolsam bolaýyn men kıçı şänik deý-
Saña öser pikirlerim gämik deý.

Gowulyk edesim gelýär şu pursat,
İçine dağlar Si...
Täzelikler » Goşgular - 29.06.2021

ÝENE GÜN DOGDY

Gör nähili oñat,
Ýene Gün dogdy!
Siñe baksam onuñ dogşy enaýy.
Älemiñ garnyndan "perdäni ýaryp"
Dünýäniñ üstünde ýakdy çyragy-
Asmana, Zemine ýapyp daraýy.

Daşary, içeri täsin ýagtylyk,
Men muny nämüçin şu pursat duýdum -
İçimde, daşymda otyr bagt gülüp,
Ondan bada alyp käsäme guýdum
Ol goýalyp barýar - serimden uýdum.

Söýýän gök reñkimem girip gök şöhlä,
Gelip gursagymd...

Täzelikler » Goşgular - 25.06.2021

YKBAL BOLDUÑ

"Pikirler, duýgular, sözler ýitmeýär."
Seýitmyrat Geldiýew.

Бу сенмидин жаным, танадым ойдйан,
Сен ажы йылгырма, эй галам гашлы!
Эгниндаки нагшы мен далми ойдан -
Бей дийсем намучин гозлерин яшлы?
Башын галдыр менин эй, жахан пейдам!

Чоке душме, аякларма баш гоюп,
Сен барада ялныш экен пикирим.
Гозун дал, калбынам бир хили оюк,
Ёгсам менин канди ахыр шукурим--
Кенары...
Täzelikler » Goşgular - 25.06.2021

SEN

Sen juda ajaýyp, hem-de aýlyganç,
Otdan alyp, mydam suwa salýarsyñ,
Ýüñ saýan deý saýýañ täsinsen saýgyç
Pişge edip Gök deñine galýarsyñ.

Soñam meni sümek edip süýersiñ
Egirseñ ýüp ýada güllän keçe men--
Näme çykar?
Näme çyksam söýersiñ!
Sen bolmasañ dünýä bilmez öçenim.

Meniñ barym, yada meniñ özümsiñ
Sende ýatyr çözülmedik matalym..
Kalpda ojak - kü...
Täzelikler » Goşgular - 20.02.2021

KERAMAT BAR BU TOPRAKDA

Ärler, pirler sarpa bilen
Keramat bar bu toprakda.
Azym-azym arka bilen,
Keramat bar bu toprakda.

Hydyr gören cäge, daşy,
Elde bibileñ gözýaşy,
Ruhunda peder göz-gaşy,
Keramat bar bu toprakda.

Adyñ mälim Zerinaýym,
Tumar hatyn, tapman taýyñ.
Jelaleddin çeken ýaýyñ-
Keramat bar bu toprakda.

Sallançagyn guşlar üwrän,
T...
Täzelikler » Goşgular - 05.02.2021

BU BIR ÝATLAMA

Diñe söýgi ýatda galar ebedi..
Seýitmyrat Geldiýew.


"Diñe söýgi ýatda galar ebedi.."
Sübseli!...Göz diker wagtyñ şemaly,
Eleginde barlyk baryn eledi.
Ümsümlik !
Pyşyrdaýar yşkyñ şemaly.

Säher, gündiz, öýlän, garañky gije,
Söýgi bolsa ýakar otyr çyrasyn,
Kim bilýär, mañlaýdan çykjak ne bije,
Eý pyşyrdy, pyşyrdaman syra siñ !
...
Täzelikler » Goşgular - 29.01.2021

 DURDUM BERLEN WADADA

Bu gün juda ümsüm dymýar pursatlar,
Bir agram bar-hamyr ýug:yr gursakda,
Ýöne durmuş mekdep, sapagy aýan,
Çözgüdin çözeli, okap ýörsekde...

Diñle, ýa ýaş bolýañ ýa-da ýadapsyñ,
Gatnaşyklar güllemändir, pudapsyñ.
Eliñ suwly wagty teşne gördüñmi,
Suwsuz mydam bir ganmajak badamsyñ...

Özüm däl-de ruhum şu gün ýarawsyz,
Goldawym ýok, otyryn men garaws...
Täzelikler » Goşgular - 21.12.2020

MELHEMLER DÜWÜNÇEGINDEN

■ Garaly

Garalynyñ dermanlyk häsiýeti gadymdan bäri mälim. Gülgün reñkli garalynyñ gara garalydan, ak reñkli garalynyñ gyzyl reñkli garalydan bejerijilik häsiýeti güýçli hasaplanýar.
Gök garalynyñ suwuny sykyp, bal bilen garyp içmek derlek adamlara maslahat berilýär.
Onuñ şäniginiñ mañzyny bal we alma sirkesi bilen garyp ba:şa (ýazwa), demrewe çalsañ bire-bir em bolýar. Onuñ ýapragyndan taýýarlanan melhem bilen agzy, bokurdagy çaýk...

Täzelikler » Medisina - 14.07.2020

ÝAZYJY-ŞAHYRLARYÑ NÄME ÜÇIN ÝAZÝANDYGYNY WE EDEBIÝAT BARADAKY PIKIRLERINI BILMEK ÜÇIN ÜÇ SORAGDA UMUMY GÜRRÜÑDEŞLIK

- Döredijilige ýañy başlan uçurlaryñyz "Näme üçin ýazýarsyñyz?" diýen soragy beripmidiler we oña beren jogabyñyzdan bäri üýtgän zat boldumy?

- Şygyr arkaly beýan etmek ýa-da üýtgetmek islän zadyñyz bolupmydy?

- Täze çykýan kitaplar we gazet-žurnallarda berilýän çeper eserler bilen baglanşyklykda häzirki döwrüñ şygryýeti barada pik...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 29.06.2020

SYMRUG GUŞUÑ HEÝKELI

Çaga wagtymyz ýaz çykanda garlawaçlar oba gelende enem dagynyñ öwredişi ýaly, ilkinji görlen garlawajymyza ''Symrug guş, mamam sagmy, oña salam aýt!'' diýýärdik. Şol döwürde bize düşündirişlerine görä, Symrug guş äpet guş bolup, ähli guşlaryñ enesimiş. Gyşlamaga giden guşlar hem gyş şonuñ ganatynyñ aşagynda ýatýarmyş. Mundan başga-da, ertekilerde Symrug guşuñ adamlara edýän ýagşylygyny hem kän okapdyk.
Ýöne arada Jelaleddin Rumynyñ günle...1 2 3 4 »