Результаты 1-20 из 151 по запросу Oguljennet Bäşimowa

Oguljennet Bäşimowanyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Anna, 02.06.2023 ý.


Näme üçin ynsana içgysgynç bolýarka? Ynsan haçanda boş wagtynda elinden hiç zat gelmeýärkä, haçanda işi ýokka, ýa-da işini edip bilmeýärkä, ýa-da bir ynsana garaşýarka, ýa-da diýen bolmaýarka, ýa-da gowy görýän adamsy garaşylan ýerine gelmeýärkä? ...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 02.06.2023


• Mejnun

Kerwen-kerwen ýyllar bilen datlanyp,
Çekip barýaň, olaň ýüpünden, Mejnun!
Dabanyň aşagy çägä bişipdir,
Nämä dymýaň, eliň ýüzüňde, Meznun?
Guýylar gurapdyr,
Peşmekler haly,
Sähranyň säherki düzünde, Mejnun!
Üstbentleň monjugyn ahmyrly ýeller,
Gelip, alow alyp, üzende, Mejnun!
Öwrümlerni üýtgedipdi...
Täzelikler » Goşgular - 01.06.2023

KIM GÖWNÜŇE DEGDI MEDEÝA?

ýa-da Ürgeniñ sessiz pelekleri...


Ýewripidiň ýüregniň haýsy urgusynda gaýnadyň, men bilmedim... Ýöne Sen husussyz älemleriň içinden çykyp geldiň... Ýollaryň rowan, dişleriňde gyjynma galmasyn diýip, seni watana ýakynlaşdyrjak ýodadan ýöretsegem ol ýodalary çöl basypdyr...
Elleriňe ürgende geçen “çöl gämisiniň” çalyndan k...
Täzelikler » Oýlanmalar - 01.06.2023

KÖKLERI BIR AZIÝA

Saýtyñ Söhbetdeşlik bölüminiñ çäginde “Döwürdeşlermiň sesi” sahypasyny žurnalist Oguljennet Bäşimowa alyp barýar. Oguljennet Bäşimowa bu gezek ýörite “kitapçy.ru” saýty üçin Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Russiýanyň meşhur ýazyjysy, halkara baýraklarynyň ýüzlerçesiniň eýesi Rahim Karimow bilen “Söz sungatynyň gadry şu günki günde” atly ...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 24.05.2023

BIZ GÖRÜŞTÜK...

Biz görüştük yağmur yağıyordu
Kayalar ter temiz yağmur suyundan
Biz görüştük leylisaçlar telleri
Akıp giden dağ suyuna baglandı.

Biz görüştük, derelerde keklik
Eskiden daha farklı öterdi
Biz görüştük, bu güzel firsata
Güneş bir zaman içinde agzını açarak kaldı
hayrette

Biz sevda kucağına gök yüzünden gelmiş
Yakıp duran bir alevdik, ateştik.
Bahar rüzgarı çiçeklere sarıldığında ...
Täzelikler » Goşgular - 23.05.2023

SEN SAZ ÇALMIŞTIN...

Sen saz çalmıştın
Ben oturup ağlamıştım.
O muzik Arş melegini anlatıyordu
Gece gündüz o müzikle yaşamıştım ben.
Yıllar sonra tekrar o sazı duydum.

Sen saz çalmıştın ikimize adayıp
O türkü senin bana söylediğin sözlerdi
Aramızda ayrılık değil insan varmış
Hem ses kesildi hem melodi…

O s...
Täzelikler » Goşgular - 21.05.2023

AMULDAN ŞOTLANDIÝA ÇENLI

• kitapcy.ru üçin ýörite söhbetdeşlik

...Bir kiçijik obada, ýyljajyk öýde asly otparazlardan bolan şaman öýdäki pejini ýyladyp, ýorganyň içinde ýatan çagajyklaryna guwanyp seredýärdi. Olaryň näçe çagadygy görünmeýärdi, ýöne oglanjyk bilen gyzjagaz bardygy-ha çyndy... Ol oduň ýagtysyna ogluny synla...

Oguljennet Bäşimowanyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Anna, 19.05.2023 ý.


Ynsanyň öz “menini” tapmagy üçin nijeme asyrlar ony filosofiýadan, sufizmden, ylymlardan, dinlerden hem-de daş- töwerekdäki bolup geçýän hadysalardan gözlemesi tebigy bir zat. Ynsan “Menini” gözleýär. “Men” nirde? Özi nirde? Özündäki özüne degişli...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 19.05.2023

BEN KÖYE GITMEK ISTIYORUM...

Ben köye gitmek istiyorum,
Güneş parlasa bulutdan
Yalınayak koştuğum yerleri
En sonunda unutmadan

Tawus kuşun kanadımysh
Murgap ırmağı güzelmiş.
Yaşlıların sohpetlerini dinleyip
Sürünerek gidiyor o köyden

Ben köýe gitmek istiyorum
Dolaşmak için orada.
Gözyaşlarımla silmeye
Erenlerin mezar taşlarını

Şehirle beraber yerde,
Köyüm benim yaşlanmıştı...
Täzelikler » Goşgular - 16.05.2023

Gyzyň gün-günden saralyp barýandygyny Hasana ahyry obadan kimdir biri habar getirdi. Aňyrrakky hatardan biri Eýrana gidip gelenmiş. Gyz şolardan bir habar iberäýen ýaly-la. Hasan köne tuduň gapdalynda şol Eýrandan gelen oglan bilen gürleşip durka, Gurbanjemal eje uzagrakdanam bolsa, Hasanyň jynsynyň üýtgeýşini aňdy. Ol ýüregindäki ünjini nämä sebäp etjegini bilmän ýörensoň: «Ol ünjiniň sebäbi hökman Hasanyň gitmek hakdaky pikiri bolmaly» diýip, oýlandy. Indi ol bir del-dül görüniberse, hökman Ha...
Täzelikler » Romanlar - 15.05.2023

GÜNDOGAR MEDENIÝETINI DÜNÝÄ TANADAN: BABAHAN MUHAMMET ŞARIF

• kitapcy.ru üçin ýörite söhbetdeşlik

“Siz hakda ýazmak üçin ilki güneş hakda pikirlenmeli, ussat!” - men bu sözi onuň özüne aýdypdym, seneler öň...

Babahan Muhammet Şarif - professor, doktor, şahyr, ýazyjy, terjimeçi, alym, edebiýatçy we nije...

SANA BENZILLER

Sana benziller
Ne zor, ne kolay, ne de bir sade,
O denli karmaşık da değil aslında.
Fakat, geçiyorum onları yine,
Eğer, tehlikeler gitmiyorsa hoşuma,
Nasıl, nasıl aşayım ben onları,
En tatlı menziller, sana menziller…

Bekliyorsun,
Bekliyorum,
Farkı yok
Yok, bir zaman ayrımı,
Ya boş olaylar.
Varılan yer, bir noktada duruyor
Yine de bir olur beden, gönüller.
Tutuşurke...
Täzelikler » Goşgular - 12.05.2023

GÜN ŞEKILLERI

Taryhy nukdaýnazardan seredilende XIII asyrda Gündogar halklarynyň içinde iň gadymylarynyň biri bolup, türkmen halkynyň ata-baba nesliniň dünýä ýaýrawy barada elbetde biz giňişleýin gürrüň etmäge haklydygymyzy hormatly Arkadagymyzyň türkmen halkynyň taryhyny çuňňur öwrenmäkdäki tabşyryklary esasynda ylham alarlyk dereje berendigi şaýat bolup biler.
Geçmişi se...

SEVDA

Temiz gecelerin sacağın acıp
Esrarlı sohbetler yapamadık ki
Bekledim saçıma kar yağana dek
Sen zaten gelmedin ki.

Gözlerin kalmış olsa da yoluma bakıp
Buz gibi ahenkli türkü dinledin
“Dinleriz” demiştin “nazik türküler”
Nazik türkü dinlemeye gelmedin

Yırttım gecelerin kalın perdesin
Göz yaşlardan yastık yaptım inledim
Gelseydin, olacaktın şifa dertlerime sen
Dertler de bitmedi, sen de gelm...
Täzelikler » Goşgular - 06.05.2023

KONTINENTLERIÑ EDEBIÝAT KÖPRÜSI

• kitapcy.ru üçin ýörite söhbetdeşlik

Käbir ynsanlar adamlaryň arasyny bozmak üçin, kä birleri bolsa, adamlaryň arasyny berkitmek üçin dünýä gelen ýaly, haýran galaýmaly. Aslynda dünýäni diri saklaýan hem köňülleri bir ýere jemlemegi başarýan, ynsanlaryň mätäçliginde öz zerurlygyny görýän a...

PATİKA

Mihrap ışığında yalnız patika
İp gibi uzuyor beyaz gecede
Hoşuma gidiyor iyi bir yönü
Zalimleri yürütmüyor üstünde

Bilmem, kimin patikası acaba
Ya da hüzün yürüyor mu ileri geri
Islatıyor ayağımı masmavi yonca
Yoksa gözlerinden sızan gözyaşları mı

Çokça düşünürüm onun hakkında
Bahse girmiş on binler...
Täzelikler » Goşgular - 05.05.2023

KAPIMA

Kapım, sade, celikten yapılmış kapım
Sen bilirsin bir tek benim bilmediğimi.
Bir de beni bu gecede ışığımı acmış
Kâğıt gibi param parça güzide
Ne için uyumak istemediğimi.
Biliyorsun, ben sonrasında uzun yolculuğumun
Önce gelip seni “selamladığımı”
Bir tek sana, bir tek sana, senden sonra
Başkalarla gidip görüştüğümü ...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

• ERKEK DOGAN

Erkek dogan suwjuk bolmaz,
Ýüregi hut çelpek dogan.
Barsam, gaýtsam ýollaryma,
Sözüň bilen gül dök dogan.

Bir mahallar batbörege
Çolaşardy galpak dogan…
Diýme maňa: “Sözüň çuň däl”
Aýna ýaly ýalpak dogan!

Mündirer “sürerdiň ulag”
Bizi
şonda galtak dogan.
“Geldi- gelmedi” diýmäwer,
Gözde gizläp, çylpyk dogan.

Süýji geplemersiň bilýän,
Şonda- da ýüre...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

• Watan

Men seň adyň daşap, asyrlarmyza
Hem saçym şemalňa aşyk meň, Watan.
Söz berip tugumyz gaçyrmazlyga,
Sözün tutan şahyr, joşup men Watan.

Göge galsam, baş harpyňy bellämde,
Bulutlaryň leblerinden ellämde,
Dür göterip, gaş kakmaga göwrämde,
Arşyň ýedi gatyn aşyp men, Watan!

Kebelekli merdiwanňy bökjekläp,
Saçlarmyň tellerni elimde epläp,
Ýetmiş müň äleme gulsem jak-jaklap,
Seň türkmen...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2023

ZAMANLARYÑ MODERATOR GOJASY

• kitapcy.ru üçin ýörite söhbetdeşlik

... Piýalasy jyňňyrdamaýar nije,
Gyrmyzy gülleriň yrgyldasa-da.
Guzujyk ýaly hut, mäleýip bakýan
Owaza imrinip gidýän gursaga.
Menem ymyzganýan, menem iňleýän,
Derwüş geçen sähralaryň otunda...
Häzir güneş piýala...


1 2 3 ... 7 8 »