Результаты 1-7 из 7 по запросу Sary Bilbil

ÝERI, SEN ŞOL GYZA MEŇZÄÝMELIMI?


Ak ýüzüňde halyň näme diýsene,
Ýeri, sen şol gyza meňzäýmelimi?!
Öň göwün az aldanýarmy diýsene,
Ýeri, sen şol gyza meňzäýmelimi?!

Saçy tokmak, boýy söýe ýalydy,
Goly çeper, dokaýany halydy.
Gözi göz, gaşy gaş, özüň ýalydy,
Ýeri, sen şol gyza meňzäýmelimi?!

Özüm sowuk boldum, uçurdym bagtym,
Indi ökü...
Täzelikler » Goşgular - 04.05.2022

LITWA GYZY LARETA

Boýuñ biziñ deregmize meñzeýär,
Üzümiñ Burmese eziz saçlaryñ.
Gözüñ - Murgap bolup çala dyñzaýar,
Kalbyñ - sähram bolup eýlär göçlerin.

Al geýipsiñ, biziñ iliñ enary,
Diñe şeýle gülleýändir Lareta.
Ýör meniñ ilime, eziz sährama
Öz keşbiñi görjek bolsañ, eger-de.

1979 ý.

Amandurdy ANNADURDYÝEW.
Täzelikler » Goşgular - 27.04.2022

GARA DAŞ

Daşkent şäheriniñ merkezinde dostluk muzeýiniñ öñünde moý atan gara daş dur.

Bu gara daş,
Gap-gara daş.
Gara daş!
Ne alamat, aýt maña garyndaş?
Ýer titiräp ilki ýardymy daşy?
Ýa-da Aý gözeliñ gyýylan gaşy,
Ýa ýüregi ussat Gafur Gulamyñ?
Ýa jigeri garabagyr enäniñ?
Bu gara daş,
Gap-gara daş.
Gara daş.
Aýt hany näme bolýar garyndaş
Men hem dadan ýowuz belañ zäherin.
...
Täzelikler » Goşgular - 21.07.2021

ULY ŞAHYR ARADAN ÇYKDY

"Sary bilbil" tahallusy bilen tanalýan halypa şahyrymyz Amandurdy Annadurdyýew aradan çykdy. Halypamyzyň ýatan ýeri ýagty, jaýy uçmah bolsun!

DAMJALAR

Uly oglum Wepa dokuz ýaşynda, Aşgabatda daşarda ýagyş ýagyp durka aýnadan syrygýan damjalara seredip bir goşgy ýazdy. Rusça. Türkmençesi şeýleräk.

Damja damja bilen goşulyp çeşme bolýar,
Çeşme çeşmä goşulyp derýa bolýar,
Derýa derýa goşulyp deñiz bolýar,
Umman ummana goşulyp biziñ öýümiz bolýar.


Bir görsem beýlämde ejesi aglap dur.
- Dokuz ýaşda ogluñ naýbaşy goşgy ýazdy, begenýärmiñ?
- Aglaýan.
- Nä...
Täzelikler » Sözler - 04.01.2021

Омондурди Аннадурдиев

Омондурди Аннадурдиев ҳозирги замон туркман шеъриятининг етакчи вакилларидан бири. Унинг шеърларини ўқиб, болаликнинг сирли армонларига, муҳаббатнинг ҳам азобли, ҳам сурурбахш кечинмаларига, инсон ва табиат уйғунлигининг гўзал фалсафий тасвирларига гувоҳ бўласиз. У Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг Дўрмон ижодий боғидаги шеърият давраларида кўп бўлган. Ўзбек шоирларидан дўстлар орттирган.

* * *

Ўн каллали кунгабоқар
Ё унга, ё бунга боқар.
...

Täzelikler » Goşgular - 05.01.2019

GÖRENLERIM, EŞIDENLERIM

Gajar bagşy Durdy Gylyjyñ halypasy. Şonuñ üçin onuñ "Jykyr", "Eşekli", "Annasoltan" ýaly goşgulary şägirdine geçipdir. Muny Köneürgenjiñ Akderýa obasyndan Geldi Kižžik we alym Kaka Salyh aýdypdy. Gajat bagşynyñ degişmeleriniñ käbiri Durdy Gylyç hakyndaky romanda bar. Ýöne ol o şahyrdan ~ o şahyra sepi bilinmesiz geçirilse-de, asly deregi şeýle bolmaly.
Gajar bagşy Bereketde (ozalky Gazanjykda) bir degişgen, söze çeper, barany gep bilen ütülen towuga dö...
Täzelikler » Degişmeler - 23.09.2018