Результаты 1-10 из 10 по запросу Seýit Nesimi

MEN ÝITIRDIM, MEN TAPARAM

Men ýitirdim, men taparam, ýar menimdir, kime ne?!
Gäh giderem öz bagyma, gül tirerem, kime ne?!

Gäh giderem medresäge, ders okuram Hak üçin,
Gäh giderem meýhaneýe, dem çekerem, kime ne?!

Sofular haram diýmişler bu yşkyň şerabyna,
Men doldurur, men içerem, günah menim, kime ne?!

Men melamat hyrkasyny kendim geýdim egnime,
...
Täzelikler » Goşgular - 19.04.2023

"Iki jahan maňa sygar, men bu jahana sygmazam..."
Seýit Nesimi.

"Ol kim idi dabanyndan soýdular?..."
Magtymguly Pyragy

"Äpet meýdançada ýañlanýar surnaý,
Jesediñ daşyndan dymýar märeke:
- Bu dünýeden geçen bu zannyýaman
Ýa Hudaýym,
Nämedikä?
Nämekä?"
Annaberdi Agabaýew / "Sorag alamaty" poemasyndan.


• Nəsiminin qəzəllər toplusu Ukraynanın mərkəzi kitabxanalarında
...
Täzelikler » 2021/06/23 - 23.06.2021

DINIM-IMANYM

Butum, rähbanym we deýrim, häbibim, dinim-imanym,
Jelbim, rahatym, ruwhum, refigym, munusym, janym.

Nurum sen, zulmatym, narym, şebim sen, röwşenim, şemgym,
Münewwer ýüzümu hüýrüm, nagymym, hully rezwanym.

Tebibim, şerbetim, derdim, nabatym, şekerim, gandym,
Alajym, merhemim, çäräm, Jalynus ile Lukmanym.

Benewşäm, sünbülim, werdim, ryýahyýam, zenbakym, läläm,
Äbirum, anbarym, uwdum, gülüm, gunçam, gülüst...
Täzelikler » Goşgular - 08.09.2019

ABDALLAR

Ne bola dünýäde çekseler jefa abdallar,
Ahyret mülkünde sürerler safa abdallar.

Kanda barsalar, gider zulmat, hedaýetler gelür,
Anyñ üçin seýr ederler her ýana abdallar.

Ger härir olsa gabaýy bildiler kylmaz zefa,
Anyñ üçin ygtyýar etdi aba abdallar.

Ömrüñ uzyn bolmak istär sen tasadduk eýle kim,
Bir dogada ret ederler müñ bela abdallar.

Geldiler kalu beliden, şaha, ykrar etdiler,
Müñküre...
Täzelikler » Goşgular - 29.06.2019

ŞERABYNDAN

Kalu belide meni saky esrütdi şerabyndan,
Içürdi maña lagly Hyzryñ suwy, abyndan.

Eý, fitnesi çoh, aýny uýkuda sanan ýary,
Ol fitne hany, ol aýn oýanmady habyndan.

Ýüzündäki häft aýat kim fatihadyr ady,
Täýwili kelamulla açyldy kitabyndan.

Ýüzüñ ne gyzyl güldür, zülfüñ ne gara sünbül,
Häý oldy iki älem reýhanu gülabyndan.

Tabanda ýüzüñ bedri ýa Reb, ne güneşdir kim,
Sergeşte gezer ýanar...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2018

ŞOL BUTY AÝÝARADAN

Kyblaýy iman görüner şol buty aýýaradan,
Aferin olmuş aña ne hoş ýaratmyş Ýaradan.

Başyma çykdy humary läýezaly hamryñ uş,
Wähdetiñ peýmanasyn içmişem hammaradan.

Çarh kaçan çarh çaldy, men aña çarh olmadym,
Ölüme çarpar aldym, dönmenem çarparadan.

Hansy burjuñ ýyldyzy sen, eý, melek, bilem seni,
Menziliñ refyg oldy, ýüz-müñ köwkebi seýýaradan.

Ýusufy ýandyrdy husnuñ şemgyna perwana me...
Täzelikler » Goşgular - 08.09.2018

ÜŞTE ZATAM

Wähdehüw, lä şerike lehüw, şübhesiz üşte zatam,
Ýagny ki ibtidasyz zatam we hem syfatam.

Ýedi laýa, dört ene tokuz atadan bäri,
Hem du, sih, çaru penjem, uş gene şiş jihatam.

Gaýnady gün tenurym, yşk ile juşa geldi,
Gör bu tufan içinde hem Nuh hem nejatam.

Gerçi turabu suwýam magnyda eý habysa,
Bil ki iki jahanda taýýybu tahiratam.

Nuru naharu leýlem, keşfem iki ~ jahanda,
Gadra erişdim...
Täzelikler » Goşgular - 13.08.2018

Seýit Ymadutdin NESIMI

▶ ABY HAÝATYM

Fazlym menim, eý Hyzrym we hem aby haýatym,
Şemsim menim, eý bedrim we saçy zulmatym.

Serwim, çemenim bagu bahar ile hezarym,
Tutym, şekerim, şähdim we gant ile nabatym.

Ruzum we şebim aýu ýylym hefte we günüm,
Nowruzymu aýydym, dilegim we gadru beratym.

Kuranym we hikemim, hädisim, şerhu beýanym,
Ylmym, amalym, zikrim we sowy ile salatym.

Yslamym we hem ...
Täzelikler » Goşgular - 23.07.2018

ÝAÑAGYÑ KAF WEL KURAN

Ýüzüñ mushyfdyr eý hüýri, ýañagyñ kaf wel Kuran,
Budur Hakdan gelen taha budur ýasyny errahman.

Gün ile aýy göklerden getirdi seždeýe husnuñ,
Zehi kuwwat, zehi gudrat, zehi mugjuz, zehi burhan.

Dodagyñ aby köwserdir men any sormuşam, Hyzram,
Weleýken aby heýwany kaçan ifrak eder heýwan.

Syka hem, rüb hem hamry lebi laglyñ şerabydyr,
Bu meýden mest olan bildi ki hakdyr men aleýhä fan.

...
Täzelikler » Goşgular - 19.07.2018

Seýit YMADUTDIN NESIMI

▶ TÜRKMEN SEN

Eger çi janda sen, janda nahan sen,
Ki jandan aýru ýok sen, belki, jan sen.

Kiđi bermez nyşan senden eger çi,
Ýeru gök dop-dolu jümle nyşan sen.

Nije gizlu diýem menden seni kim,
Ne ýana bakaram anda aýan sen.

Hajel eýlär ruhuñ husn ile aýy,
Meger sen fitneýi ahyrzaman sen.

Arapnyñ nutgy baglandy dilinden,
Sen kimdir diýen kim, türkman sen.
<...
Täzelikler » Goşgular - 15.07.2018