Результаты 1-15 из 15 по запросу Seýitmämmet Hydyrow

"GYZYKLY GEÇMIŞIM AÝRY DÄL SENDEN..."

Gyzykly geçmişim aýry däl senden,
Arzuwlarmyň başlangyjy mekdepdi.
"Harplykdan" başlanan pikirlenmeler,
Bu uly durmuşyň tohumyn sepdi.

Bosagaňdan geldim, maksada ýetdim,
Yhlas ahyr elter eken myrada.
Arzuw hakykatyň öňüne düşüp,
Öňe tarap salyp barýar bir ýoda.

Ýetilen maksatlar arzuw şinesi,
Ýene-de maksatda pikir-hyýalym.
Geçmişimiň saňa bagly bolşy deý,
M...
Täzelikler » Goşgular - 03.09.2022

"ADAMZAT TABYNDYR HAKYÑ EMRINE..."

Adamzat tabyndyr hakyñ emrine,
Buýrugyndan dünýä gelibermeli.
Öz göwün islegiñe geleñok muña -
Göwnüñ göçse, taşlap gidip bolmaýar,
Takdyryña kaýyl gezibermeli.

Ýöne, ýüzüñ ýere salyp ýaşaman,
Öz ykbal atyñy çapjak bolmaly.
Rysgy bilen dünýä gelermiş adam,
Arzuwly geljekden, gohly geçmişden,
Özüñe berleni tapjak bolmaly.
Täzelikler » Goşgular - 12.04.2022

"PATYŞANY PAŞ ETDI..."

Belorus şahyry F.K.Bekuşewiçi rewolýusion äheñli goşgular ýazanlygy üçin aradan çykandan soñ öldürjek bolup gözleýärler.

Patyşany paş etdi,
Paş etdi şahyr
Görüp zulumlary göreji bilen.
Ýetirdi maksada aýgydy ahyr,
Çykdy ol halkynyñ göreşi bilen.

Atyşýar,
Göreşýär uly şäherleñ.
Syryp uly köçelerni.
Öwrümin.
Gadamyna goşulyşyp gaharlañ,
Garşy çykdy ezýetine döwrüniñ. ...
Täzelikler » Goşgular - 05.04.2022

EDEBI ÝAÑSYLAMALAR

• Aýdyp durka...

"Aýdan däldir meniñ aýtjak sözümi."
(Kerim Gurbannepesow).

"Meñ aýtjagymy aýdan ýok."
(Isa Annataganow).


Iller-günler, bu ýagdaýy görsene,
Goşgularam boljak eken "tersine".

Aýdylany aýdan ýok,
Aýdyljagam aýdan ýok.
Aýdyp durka özgäni
Aýdýandyryn öýden ýok...

• Ynjalyksyz şahyrlara

...
Täzelikler » Goşgular - 15.01.2022

SENALY SÖZI SYRDAŞY SAÝÝAN ŞAHYR

Bellikler depderçelerimiň birinde «Iberilmeli hatlara goşulmaly iberilmedik hat» atly ýazgylarym bar ekeni. Ýekesireýän wagtlarym gözden geçirýän depderlerimiň birindäki bu ýazgylarda şeýle jümleler hem bar: «Garagum» žurnalynyň 2017-nji ýylyň fewral aýyndaky sanynda Hangylyç Tagangylyjowyň «Halkyň hazynasyndan» atly ýazgylary berlipdir. Ondaky «Dili senaly» atlandyrylan ýazgy maňa başga bir wakalary, adamlary ýatlatdy. Onda şeýle diýilýär:
«...

DIÝMEDIMMI SAÑA: "SAÝRAMA TURAÇ!"

(Azerbaýjan şahyry F.Mehtiden)

Sen näme, sen näme saýradyñ, turaç?!
Saýradyñ - soñuny saýmadyñ, turaç.
Namañy ýürekden okadyñ, turaç,
Oýatdyñ ýatany ukudan, turaç!
Namañ durlap gitdi dünýäñ howasyn,
Senem yzyn yzlap uçduñ owazyñ.
Maksadyñ ýetmekdi yzyndan sesiñ,
Ýöne ok ýetdi-dä yzyñdan seniñ.
Bilinmedi seniñ uçan-uçmanyñ,
Owazyñ özüñe bolup duşmanyñ...

*...
Täzelikler » Goşgular - 07.07.2021

“BEREKETE” BELLIKLER

Ýaş şahyr Allaýar Çüriýewiň ady okyjylar köpçüligine öňräkden bäri tanyşdyr. Halk köpçüligi ony kämil, özboluşly aýdymçy şahyr hökmünde ykrar etdi.
Garrygalanyň şahyrana tebigatyny synlap önüp-ösen şahyryň “Türkmenistan” neşirýaty tarapyndan neşir edilen “Bereket” atly poetik ýygyndysyny okap, munuň şeýledigine ýene bir gezek göz ýetirmek bolýar.
Ýygyndyny okap bolup, ol hakda pikir edeniňde, awtoryň käbir poetik alamatlaryny aňmak bolýar, özboluş...
Täzelikler » Edebi tankyt - 13.04.2021

TÄZE KITABA KÄBIR BELLIKLER

Allaýar Çüriýewiň ady okyjylara öňräkden bäri tanyşdyr. Halk köpçüligi ony özboluşly aýdymçy şahyr hökmünde kabul etdi.
Ýakynda “Türkmenistan” neşirýaty onuň “Bereket” atly şahyrana ýygyndysyny okyjylara hödürledi. Kitaby okap, ol hakda pikir edeniňde, awtoryň özboluşly alamatlaryny saýgaryp bolýar. Ýygyndydan durmuşyň dürli meseleleri barada özbaşdak oýlanyp hemde dogry netijeler çykaryp bilýän adamyň oýlary kalbyňa dolýar.
Çüriýewiň liriki...
Täzelikler » Edebi tankyt - 13.04.2021

«SUMBAR MUKAMYNYŇ» OWAZY

«Türkmenistan» neşirýaty «Alty aýdym» ady bilen ýaňy öz döredijilik ýüzüni saýgardyp ugran alty sany ýaş şahyryň goşgular we poemalar ýygyndysyny çapdan çykardy. Onda A.Annamyradowyň «Ykbalym», A.Baýramowyň «Öz obam – eziz obam», G.Zarypowanyň «Şapak», M.Babanazarowyň «Ýaz gelipdir ýaýlamyza», Ö.Tejenowyň «Melhem» goşgular we poemalar toplumlary bilen birlikde Allaýar Çüriýewiň «Sumbar mukamy» goşgular toplumy hem ýerleşdirilipdir. Toplum ýaş şahyryň ýetmiş...
Täzelikler » Edebi tankyt - 07.04.2021

KAÝUM AGALY GÜNLER

Hakyda hakykatynyň yzyna düşüp, barha-barha uzaklaşýan şo-ol günlere — Kaýum agaly günlere dolanýan pursatlarym az bolanok. Wagt meni ol günlerden näçe daşlaşdyrdygyça, men ol günlere bolan garaýyşlarym arkaly olara barha golaýlaşýaryn. Ýagşylyk ýaranly günler bilen ýadymy durlaýaryn. Bu ýöne ýere däl. Ömrümiň resmileşdirilen ýazgylarynda galan deliller meni birgiden ýatlamalaryň gujagyna
oklaýar. Onda-da içinden çykasyň gelmeýän ýatlamalara. Ýogsam kämahal...
Täzelikler » Ýatlamalar - 19.01.2021

SESSIZ SÖZLI SÖHBET

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy bilen paýtagtymyzyň iň gözel ýerinde "Ylham“ seýilgähi açyldy. Soň şeýle seýilgähiň welaýat merkezinde hem açylmagynyň gerekdigini öňe sürdi. Elbetde, olarda welaýatda doglup edebiýatda, sungatda, medeniýetde yz goýan... tanymal adamlaryň ýadygärlikleriniň, býust-heýkelleriniň goýuljakdygy düşnükli. Özüm edebiýat wekili bolanlygym üçin Balkan welaýatynyň ýazyjylaryndan seni ýatlanymy duýma...

ETREK DERÝA YLHAM GELDI ÝENE-DE...

Etrek derýa ylham geldi ýene-de,
Hyruç alyp şadamar deý hanasy.
Ýyllar içre rowaçlyk senede,
Şeýle boljak eken Hudaý halasa.

Buşluk deýin tiz ýaýrady hoş habar,
Ganat ýaýyp iliň-günüň begenji.
Kepir, çapaklaryn häzirläp Hazar,
Toý lybasyn geýen ýaly bezendi.

Etrek derýa bu ýerleriň rysgaly,
Baky berekedi gadym topragyň.
Dowam bolsa pederleriň dürs ýoly,
Ikuçsuz...
Täzelikler » Goşgular - 12.12.2019

DÖWÜRLERIŇ DEGŞIGI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirende ol Ženewadan gelip gowşan hoş habar bilen başlandy. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylyň 25-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça Geňeşiniň 38-nji mejlisinde «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky medeni mirasyň goralmagyny höweslendirmek hakynda» bileli...
Täzelikler » Publisistika - 05.11.2019

WATANNAMA

Watan,
Seniñ üçin ýollarym açyk,
Kynçylyk kerepdir,
Kesip giderin.
Gujak germek üçin gollarym açyp,
Topragyñy bagra basyp geçerin.

Seždegäh bolupdy türkmeniñ däbi,
Ruha jan berdi gowşanda taby,
Gazanaýyn diýip haýyr-sogaby,
Halallara gulak asyp giderin.

Giderin,
Oñarsam sarpamy saklap -
Özüme edilen ynamy haklap,
Şer işe şärigiñ ýoluny bekläp,
Bet pygyla böwet basyp giderin.

Işles...

Täzelikler » Goşgular - 27.12.2018

ÝOL GOÝAN ŞAHYR

Onuň durşy bilen hujuw bolup, bahar ýagyşy ýaly joşup-joşup goşgy okaýşy hiç göz öňümden gidenok. Ol goşgular okyjylaryň ýüreklerinde gül bolup açyldy. Nepeslerini durlady. Ýylgaý Durdyýew şeýdip türkmen edebiýatynda öz ýoluny goýdy. Ol ýola ähli özboluşly aýratynlyklary bilen düşünmek üçin bolsa özbaşdak ýörite edebi-seljeriş gerek.
Okyjylaryň, onda-da ýaşlaryň şahyryň ömür hem-de döredijilik ýoluny göz öňüne getirip bilerleri ýaly käbir maglumatlary ýatlap ...