Результаты 1-20 из 24 по запросу Seýran Otuzow

HOR PIKIR

Serhoş köçeleriň bagrynda ýöräp,
Döndüm al şerabyň keýpin dadana.
Ýele güpürdeşýän ýapraklar sebäp,
Bolýar meni gowşurmaga ak daňa.

Çökündi pikirler gaýmalaşyp ýör,
Çaýa şeker kimin süýji gatjak deý.
Ýyldyrym çakaýjak bolýar aklyňda,
Göýä bir salymdan güýji gaçjak meý.

Gorsanman gorpuňdan gutulmak çetin.
Çetiňe degseler bir emmas...
Täzelikler » Goşgular - 13.05.2023

ÝITMEK!

Ýitmek ýok bolmak däl, ýitmek gaçmakdyr,
Ara açýan ýaly ýalňyzlygyňdan.
Öz tapan derdiňden gözleň ýaş akdy:r,
Kalbyň hümleddersiň: "Ýalňyz bu gün men!"

Barybir gussaňdan ýokdur gutulmak,
Olar saňa halys öwrenşen bolsa.
Egniňe almaly amanat ýük deý,
Hem aram tapmaly ýüregiň dolsa.

Ýitseň, gutuljak deý derdiňden ýa-da,
Yzyňa ýol bolsa, öwrülip goýber!
Tutýar ümdüzine pikirden ýadan,
Umytda...
Täzelikler » Goşgular - 12.01.2022

TÖTÄNLIK

Bü dünýä gelmegim tötänlik däldi,
Ýaşap ýörün duýdansyzlyk içinde.
Ýykylsam galmagy öwrendim häli,
Hem-de berk durmagy otly geçende.

Bär-de tötänlige ýer ýokdy asla,
Ol ykbalyň gözden uçan uçguny.
Munda diňe bolmalysy bolýardy,
Ilki bilen özüň hasap açmaly.

Belki biziň duşmagymyz atdanlyk,
Gözler kaklyşanda aňdyk bar zady.
Ýaşaýan bolsady eger tötänlik,
Ykdyryp herimiz bir ýan taşlardy....
Täzelikler » Goşgular - 12.01.2022

PURSADYÑ ÝAÑY

Manysyz ýaşadym käbir pursatlar,
Kä pursadym sowgat etdim gör kime.
Meniň bar ömrümi jemleýän zatlar,
Has ir goýberdiler meni ýelgine.

Bukulmadym kölgeleriň astynda,
Güneşli gün gözüm gyrpmajak boldum.
Başymy gujaga salmaryn munda,
Näbelli esere çekilen goldum.

Gitdim äkitjek deý meni ýelmaýa,
Kök urjak damarlam toprak gözledi.
Sebäp agtarmadym çala gülmäge,
Gussalamam hiç mesele ç...
Täzelikler » Goşgular - 11.01.2022

GÜL KIMIN

Yşk bakyşy siňe-siňe
Elläninde ýüregimi,
Ähli ýagyş güle siňer,
Gowşurar-da dilegimi.

Lowurdar dünýä ýylgyryp,
Köňlümi sypaýan düýş däl.
Sözüm batly, sesim gyryk,
Ýyly mähriň kalpda düşlär.

Adyňy aýdaýyn goşup,
Her bir saza, her bir heňe.
Öz wagtyndan ir Gün ýaşyp,
Gidip barýar, ýar, görsene.

Ýitmek aňsat, kyn tapylmak,
Häsiýeti deý ýyldyzyň.
Maňa häzir em de...
Täzelikler » Goşgular - 03.01.2022

BAŞGA-BAŞGA

Titrär ýüregiňde dagyň depesi,
Gözlere sereder göz başga-başga.
Durlanar köňlüňde sesiň nepesi,
Demiňe sygmaýan söz başga-başga.

Garagum möwç urýar, dumanly seri,
Goýnunda gizleýär bar derdeseri.
Seni gynandyrýan iň erbet ýeri,
Bir ýoldan ýöreýän biz başga-başga.

Şäher gaçdy gözümiziň içine,
Myhman bolduk her bir gelen-geçene.
Oturýarys, wagt ýeter bir çene,
Köplükden döreýän az başg...
Täzelikler » Goşgular - 03.01.2022

GÜNLERIŇ YŞKY

Günler ýene ýola düşdi,
Ýyllardan hem barýar ozup.
Durmuş geňsi, ömür düşbi,
Günortada demirgazyk.

Günler ýene ýeke aşýar,
Geçýär ykballaň içinden.
Men saňa ýeke garaşýan,
Soraýan her bir geçenden.

Müňläp durmuş bakýar maňa,
Ol kim? Kimi gözläp ýanar?!
Ençeme gözlerden ýaňa,
Ýitigini niçik tanar?!

Ýitirmedim hem ýitmedim,
Onuň özi tapsyn meni.
Günüň yzynd...
Täzelikler » Goşgular - 03.01.2022

GÜÝZ ÝAGŞY

Garalyp gök asman, çisñär ýagyşlar,
Ýapraklary ogşar, gaçyrar ýere.
Asmandan bakýam deý mährem bakyşlar,
Güýzde ruhy joşgun dolýandyr sere.

Bürenerin damjalara men gaýym,
Güýzüñ ruhy şatlyk bilen güýmeýär.
Söýgime ruh goşup, ýagdyr, soltanym,
Adam diñe ýürek bilen söýmeýär.

Ýagyş soñra gaýyk ýasar ýaprakdan,
Köljagazda añryk-bärik yralar.
Deñizdäki gämi bakyp daşrakdan,
Boşap galyşyny...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2021

BONJOUR!

Şu gezegem onuň saçlary goňurdy. Elini galdyranda bilegindäki dürli reňkli owadan daşly bilezigiň gözelligi içiňi gysdyrmaýar. Belki şaňňyrdysam bardyr, ýöne, öwrenşilen sesden ýadalansoň, ony agzamagy başga bir güne goýdum. Gözleriniň we gaşlarynyň reňklerini we olaryň sazlaşygyny ortalarda suratlandyrmagym ahmal. Pöwrize reňkli ulag ol gyssanmaç eli görenden howlukmaç sägindi. Aýnäzik örän rahat:
– Pariže, Inconnu köçäniň ugrundaky Aucun jaýyna gitmeli. Soň...

Täzelikler » Hekaýalar - 09.06.2020

UZAKDAKY DOSTA

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagtyndan ir doldy şeýdip möwritim,
Okan kitaplarym basypdyr tozan.
Garaldy şapagym, söndi gözýetim,
Gitdiň, ý...
Täzelikler » Goşgular - 24.02.2020

SYRGA

Maksat başga zat, ýol başga. Sebäbi bu şähere eltýän ýola baryňyz belet. Baryp gördüňiz diýmedim, araňyzda ondan entek mahrumlaram bardyr. Ýöne aýdaýyn, juda meşhur o taýsy. Şoň üçin adyny agzabam oturman dykgatyňyza sowuklygy bilen ýetireýin. Adamlar alňasap ýaşaýar, özlerinden bihabar. Iliň dilinden maşyn diýip alsammykam ýa resmiräk gürläp ulag? Ýaňrap oturmaýyn, bir gün şäherde hiç hili maşyn ýola çykmandyr. Ýekejesem diýip ýamaşgandan ýaňzydaýyn. Sebäbi bir maslyk peýda b...
Täzelikler » Hekaýalar - 07.09.2019

GÖWHER

Bir damja ýaş bilen başlapdy dünýäm,
Çenden aşa dymdy bakyşym saňa.
Ýene-de gysgalan sözlerim süýnýär
Olary giň derýa serpmekden ýaňa.

Boý aldy köňlümde diken nahalym,
Bir gün kölgesinde günlerim görşer.
Käte boşlugyňda ýüzen mahalym
Aýamda jemlener bir gysym göwher.

Ýürege öwrülip başga bedende
Özüň bolup gürsüldemek kyn düşýär.
Bejergisin göterseň-de eliňde,
Ýürek ruhuň bilen bir-bir üz...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

UZAKDAKY DOSTA

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagtyndan ir doldy şeýdip möwritim,
Okan kitaplarym basypdyr tozan.
Garaldy şapagym, söndi gözýetim,
Gitdiň, ý...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2019

SIMPOZIUM

Diňleýjileriň güýçli bolsa aljyradybam biler. Okaýan nutugyň zeruryýeti, olaryň gözlerini giňden açyp gulak salar ýaly eder. Gözleri seniň bolşuňda; ýalňyş gözleýän ökdeler bar bolsa, hezil edinjekler. Häzirki bar gyzgalaňlygy bilen dowam edip duran simpoziumyň diňleýjileri juda agras. Aşa. Sebäbi maslahaty gidýän tema şuny talap edýär: ilki bilen resmi egin-eşik, agyr ýüz, uly üns, iň esasysam, edilýän gürrüňden habarly bolmaly. “Maliýe we ykdysadyýetiň global finans ...

Täzelikler » Hekaýalar - 27.03.2019

GARA {Y}ŞYK

Tümde tapmaça çözüp gördüňizmi? Suratly tapmaça ýa-da labirint? Synanyşmaň, barybir bir şem ýakmasaňyz kyn bolar. Suratly diýýänim pazl, iňlisçe `puzzle` diýlip ýazylýar. Onuň ýekeje parçasy galypdy, soň tapmaça tamamlanar. Gaharyň möwjese gözüň ak ýeri hem gara görkezýän ýalydyr. Häzir Ilamanyň elindäki sumkasam gara reňkli, gözüniň garasam. Şu wagt öýden çykdy, daşarsy bolsa asuda güýz güni. Topragyň jomartlyk eden käbir ýerlerinde gülem görünýär, gara güller. Sebäbi Ila...

Täzelikler » Hekaýalar - 27.03.2019

TERS AKYM

Men bu gün otagymdaky ýerimi üýtgetdim. Has dogrusy, dostum üýtgetdi, men däl. Yzyndanam begendi. Ýogsam, Jumageldi aga bilen ikisi bir diwara tiňkesini dikip oturandyrlar, haçan barsaň ýa-da barsam. Ol bolsa stoly garşy tarapyna geçiripdir. Wagt öýlänläberende:
– Henizem pikirlenýän, nämüçin beýtdiň?
– Arasynda üýtgeşiklik etmesem, birsydyrgynlykdan ýadadym.
– Iki ýyly aşypdyr, asyl bu barada pikirem edip görmändim.
– Durmuşa ...

Täzelikler » Hekaýalar - 26.03.2019

MÖWSÜM TOZGASY / peýzažul-hekaýat

Ýalňyş ýerde düşürilen kino bar. Beýle diýmäýin-de, ýalňyş pasylda diýeýin. Sebäbi näçe sowugam bolsa gary görkezmeseň, daşaryň gyşdygyna ýyly öýde gyzgyn çaý içip tomaşa edýärkäň ynanmak juda kyn. A häzir ýagdaýlar başgaça, gar ýagypdyr-da, adamlara garaşyp eremändir. Nädip eremändigini aýdara wagtym ýok. Emma ki sen gynanma muňa, saňa wagt tapylar. Gar diýenimde ýadyma düşdi. Iki ýyl öň men saklaýan ýaly garyň ýagmaýşyndan şikat edipdiň. Näme etjek ...

Täzelikler » Hekaýalar - 26.03.2019

AEROPORT

Biriniň gaharyny başgasyndan çykarmak nädogry hasap edilse-de, zyýany ýok, barybir, ýeňleýäň. Ötünç soraýarsyň gaýtmyşym edip. Ýa-da aeroporta gidersiň. Muňa degişlimi dälmi, parhy ýok, ýöne ol ýerde içilýän kofýanyň (kofeniň bolmaly) ýa çaýyň owurtlanyşy üýtgeşik bolýar. Bu gezek ýöne barmak üçin baryldy. Tapawudyny ala-böle bilmeýän bolsaňyz aýdaýyn, çyndanam başgaça bolýar, eger çalarak duýgurlyk bar bolsa.
Bu mekan – aeroport. Ýa gidilýär, ýa gelinýär, ýa-da g...

Täzelikler » Hekaýalar - 07.01.2019

KESI

Sözüň ulusam bolýar, kiçisem. Ýöne, ynha, kiçijik Kesi adasynyň ykbaly uly boldy. Bir söz bilen aýtsaň bolanok. Ilaty elli müňden gowrak. Tutýan meýdany hem elli müň töweregi. Adam başyna bir-birden ýetjek. Agyz dolduryp aýdar ýaly üýtgeşik kenary ýok. Syýahatçylaram ýol ugra sowlaýmasalar, myhman-mediwanam ýüz görkezenok. Hepdede birki gezek başga adalardan gelýän ullakan ýolagçy gämisi Keside säginip, uly adalaryň birine adam alyp gitse-de, yzyna dolanýan seýrek bolýardy, adaml...

Täzelikler » Hekaýalar - 30.10.2018

Seýran OTUZOW

▶ DIRIŽÝOR

(Hekaýa)

Günden öň oýandy. Daşaryň serginine özüni oklanda, ilki bilen howany uludan demine çekdi. Gözüni ýumdy-da, elini saga-sola galgadyp, gözýetime bir zatlar yşarat etdi. Kileň mähelle älem sazyny çaldy, onuň ýakymy diňe öz gulaklaryny sypady. Ol – Omar.
***
Gara eşik pataçylykda geýilýändir öýdülse-de, bu maglumatyň ýalňyşdygyny gijeki boljak oturlyşyklara gidýänler subut etdi. Hatda, bir giden sazandany özünde j...
Täzelikler » Hekaýalar - 05.07.2018


1 2 »