Результаты 1-8 из 8 по запросу Soltanýaz Şaýymow

MIRASYÑ MUŞDAGY

Ykbalyny topraga baglan daýhan ekin-dikine ideg etmegiň tilsimlerini öwrenmegiň yşkyndadyr. Eline taýak alyp, mal yzyna düşen çopan-da mallaryň hüý-häsiýetini gowy bilip, olaryň sagdyn, sökelsizligini gazanmagyň aladasyndadyr. Agaçdyr demir ussalarynyň işine esewan etseň, dürli iş gurallary bilen ýokary hilli önüm ýasamagyň tärini ele almak üçin tejribe toplap ýörendir. Garaz, islendik kärdäkiler hem öz käriniň ussady bolmagyň aladasynda. Emma mirasgär welin,
...

GINNESSIŇ REKORDLAR KITABYNDAN PARÇALAR

Ginnessiň rekordlar kitabynyň ilkinji sany 1955-nji ýylyň başynda Ginnesiň neşirýatynyň direktory Hýu Biweriň (1890-1967-nji ýyllar) inisiatiwasy bilen çapdan çykarylýar. Okyjylara ýaýrandan soň, bu kitap olaryň iň bir gyzyklanyp okalýan kitabyna öwrülýär. Haýran galdyryjy maglumatlara gaýry döwletdäki okyjylar hem biperwaý garap bilmeýär. Birnäçe ne şirler ondan göçürip özlerinde çap edýärler.
Bu kitap häzir dünýä dilleriniň otuz altys...

SYGRA BÖKMEGI NÄDIP ÖWRETDILERKÄ?

Sygryň üstüne münmeklik baradaky pikir ilkinji gezek awstraliýaly fermeriň gyzy Ýozefa Mýoslýanyň kellesine gelipdir. Ol sport atlarynyň ýoklugy sebäpli öz sygyrlary Mari we Lillini türgenleşdirip başlapdyr. Olary münüp, iki ýyl türgenleşik geçipdir. Şondan soň Lilli 80 sm. Mari bolsa 110 sm. beýiklikden böküp geçipdir.

DÜNÝÄDE IŇ KIÇIJIK AT

ABŞ-yň Rodelfilde şäherinde ýaşaýan S.Mokkoý diýen adam dünýäde iň kiçi atlary döre...

ASMANDA TUTULAN TOÝ

Çehoslowakiýanyň awia ýollarynyň taryhynda ilkinji gezek Pragadan Ispaniýanyň Malorka adasyndaky Palma şäherine barýan samolýotyň bortunda toý tutuldy. Bu ýerde är-aýallyk barada iki jübüt ylalaşyga geldi.
Milan Zelinka, Waslaw Modelskiý, Ýana Blajkowa we Renita Dworžakowa dagy «Kristal tur» diýen firmanyň arada durmagy bilen özleriniň zähmet rugsady döwründe Malorka barýarkalar «IL-62» samolýotynyň palubasyna öýlenjek ýigitler we gelinlikler hökmünde aýa...

KOREÝ HEKAÝATLARY

■ SAL-SAL EŞIKLI KIŞI

Ençeme asyr mundan ozal Kenju şäherinde bir pespäl, päk niýetli adam ýaşapdyr. Bu pukara kişi mydama ýamaly, sal-sal eşik geýipdir. Şonuň üçin oňa çagalar-da: «Sal-sal eşikli kişi» diýipdirler. Ýöne ol özüniň pukaralygyndan, ýamaly eşikli gezýänliginden asla nalamandyr. Ol nirä gitse-de, komungosyny — alty tarly saz guralyny ýanyndan goýmandyr we baran ýerinde şol saz guraly bilen saz çalyp berip, köpçüligiň göwnüni awlapd...

NOBEL KIM?

ýa-da dinamidiñ oýlanyp tapylşy

1864-nji ýylyñ 3-nji sentýabrynda gündiziñ günortany Şwesiýanyñ paýtagty Stokgolmda elhenç partlama bolup geçipdir. Mundan birnäçe minut öñ hem Alfred Nobeliñ nitrogliserin fabrigi bolan bu ýerde şol partlamadan soñ uly çukur emele gelipdir. Şol wagt halas ediji topara Alfred Nobel ýolbaşçylyk edipdir. Onuñ kakasy portlarda gurluşyk işlerini geçiripdir. Alfred ýaş wagtynda kakasyna kömek beripdir. Alfred Nobel himiýany...

MIRAS UMMANYNYŇ DÜRDÄNELERI

(DAŞOGUZ WELAÝATYNA DÖREDIJILIK SAPARYNDAN SOŇ SERE GELEN SETIRLER)

Milli miras çäksiz umman. Hormatly Prezidentimiziň jaýdar belleýşi ýaly, «Biziň milli mirasymyza halkymyzyň milli buýsançlary, milli häsiýetleri, milli ynanç-ygtykatlary, mahlasy, türkmenleriň ruhy älemi siňipdir. Bu milli mirasyň gözbaşy dünýäniň dörän ilkinji gününden gözbaş alyp, XXI asyrda — türkmen halkynyň bagtyýarlyk eýýamynda öz ösüşiniň ýokary belentliklere ýe...

SIZ TÜRKMENÇE BILÝÄÑIZMI?

Bu sowalyñ sizi geñirgendirmegi hem ähtimal. "Elbetde, aýtjak bolýan pikirimizi başga dilde däl-de, türkmençe beýan edýäs ahyryn" diýip, bada-bat jogap bermegiñiz hem mümkin. Ýöne bu entek dili kämil bildigiñ däl ahbetin. Ata-babalarymyzyñ asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere geçirip gelen "Ýigidi gep urşundan tana" diýen pähimi bar. Hut şu pähimde jaýdar nygtalşy kimin, adamy gepleýşinden, ulanýan sözlerinden çen tutup, onuñ neneñ...
Täzelikler » Türkmen dili - 15.04.2019