Результаты 1-10 из 10 по запросу Sungat Gurbangeldiýew

SÖÝGI (ÝA-DA DÄLINIŇ SAMRAMALARY)

I
Söýgüsini ýatlap ýyglar setirler
Agşamlar asmanda Aý dogan çagy,
Hak aşyklar arzuwyna ýeterler
Bolsa-da arada aýralyk dagy.

Menem yşk odunyň datdym epgegin,
Oňam meni söýerini isledim.
Arzuwlardan doly arzuw depderim
Ýüregimde päk duýgular besledim.

Ýalňyz gijelerde darykma, öý giň,
Inçeden aç gal...
Täzelikler » Goşgular - 04.02.2023

MENIÑ ÝÜREGIMDE SEN

Sährada elwan güller,
Güllerden bogdum çemen.
Ara düşse-de ýyllar,
Meniñ ýüregimde sen.

Gara bulut gübürdäp,
Ýagyş ýagýar şibirdäp,
Neneñ gözel: şo bir däp -
Meniñ ýüregimde sen.

Aý aýlanyp, gyssasa,
Goýup göwni gussada,
Güneş aglap batsa-da
Meniñ ýüregimde sen.

Dynç alansoñ dideler,
Tamam bolýar gijeler,
Kimdir biri idese,
Meniñ ýüregimde se...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

DURMUŞ ÖZÜN GAÝTA-GAÝTA OKATDY

Yrga kölgäm dura-bara kejikdi:
Diýmedik sözlermi kesä çekdiler –
– Entek gözem açylmadyk güjükdi,
Gulak-guýrugyny kesäýjekdiler.

Niredir, bir ýerden düşýär ýadyma,
Bilýän, öñem görüpdik bu filmi.
Üşänimde elim çoýup adyna
Menem biriçeräk söýýän ilimi.

Men goşgy ýazjakdym duýgularymy
Örkläp kenarynda mawy lirikañ.
Ýaşamak şu bolsa–ýaşap ýörün men
Öz görümi özüm gazy...
Täzelikler » Goşgular - 25.08.2019

EÑÑERE

Emgek bolup geçip gitmez kesel deý
Basdaş söýgim aslyşyp dur, näz edip.
Gijelerne ýüregim kän kösendi
Daňdana çen tapyp bilmän täzelik.

Ýyndam ýeller abaý edip şuwlanda,
Ýan bermejek dälidenem düňle sen.
Ak bulutlar gara ýeri suwlanda,
Ýagyş sesin goşgy kimin diňleseň.

Ömür ahyrsoňy hasrat-gaýgydyr,
Sowan aşy getirerler gyzdyryp.
Şahyr goşgy ýazmaz, ýazar ýazgydyn
Ýüreginden, üşüginden sy...
Täzelikler » Goşgular - 20.08.2019

ÇATRYK

Hüýt gara gijeleň öçüşip reňki,
Ruhumam göwrämde tapmady gerim.
Barybir, dymmasam boljak däl meňki,
Sözüme ornansoň tagamy deriň.

Ýadaw çatryklarda daňyň atarna,
Gör, näçe garaşdym, bir gözüm çenäp.
Goý, indi, bolgusyz gürrüň otarma,
Gödek näzenin deý sypaýy jenap!

Köçelerden çöpläp çyksam it sesin,
Barymy sowrardym ýele, ikuçsuz.
Indi bir, düýşlerim uçup gitmesin!
Indi bir, dilegim ýerin...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

NEÇÜÝN ŞONDA GARAŞMADYÑ?!

Gaýyp ýören umytlarmyň
Kä ýerlerin taraşladym.
Muny hiç wagt unutmaryn,
Neçüýn şonda garaşmadyň?

Bilýäňmi?
Ýüregmi berdim,
Ol şeýle bir arassady.
Belki egsilerdi derdim,
Şonda maňa garaşsadyň..

Ne gözel saçlarym bardy,
Birje gezek daraşmadyň.
Ýazgydymyz başga bordy,
Eger, şonda garaşsadyň.

Belki güler takdyr bir gün,
Ýürek düwseň dag aşmaga.
Gözlan zadyň tapdyr bir...

Täzelikler » Goşgular - 28.03.2019

ÇALA EŞDIP ÇATMA GURÝARKA GÜÑLER...

Çala eşdip, çatma gurýarka güňler
Düýşlemde döredip bir gerçek keşbi,
Tesbiň dänesi deý tirkeşen günler
Ýagmazak bulut deý ahmyrly geçdi.

Söz açmadym içim gemren ýaradan,
Topraga öýkünip – içim hümledip.
Maňa menden belet beýik Ýaradan
Neçüýn meni ýaratdyka düňle edip?

Ak ýollarda jylaw çekmän gowzaýyn,
Indi, meni mundan artyk egleme.
Gözüm ýumsam – ýolum baglar öwzaýym,
...

Täzelikler » Goşgular - 19.03.2019

YNHA, ÝENE BAHAR...

Ynha, ýene bahar…
Baharda guşlar
Bir wagtlar süýji-süýji saýrardy.
Ýaz lybasyn geýinerdi tebigat,
Ol gözel görnüşe göwün haýrandy.

Ynha, ýene bahar…
Ýöne bu sapar
Küýseýär ýüregim ýaşyl baglary.
Şu beton daglardan gutulmak isläp,
Gamgyn ýürek näçe sapar aglady!

Ynha, ýene bahar…
Ýaz ýagşy ýagar,
Ýöne ýagar kömür reňkli asfalta.
Ýagaýmaz ol açylan ter güllere,
...

Täzelikler » Goşgular - 19.03.2019

DARKAŞ

Men senden meýletin boýun towladym,
Bu bir içki garaşsyzlyk darkaşy.
Şondan bärem aýdym aýdýan zowladyp,
Eýmendirip Wasy,
Ýañlandyryp Arkajy.

Onuň her çümmügin der bilen ýugrup,
Ruhumyñ heýkelin döretjekdim men.
Gursagym guranda ýüregmi sogrup,
Nebir arzuwlarma böwet çekdim men.

Elde dogry taýak,
Ýanym çolukly
Çopanlardan geçip, çöle giderdim.
Ýeri, beýle bela nirden ýolukdy
Ýazmaklyk azary, ýanma...

Täzelikler » Goşgular - 20.02.2019

ÝÜKÇÜLER

Yrsaraýar gyzyl ýaňak hojaýyn
(Bir zady unudyp):
Boluň, tijeniň!
Haýdaşyp ýör sary giden ýigitler
Ýetdiginden güýjüniň.

Düýnem arzuw edip uka giderdi,
Bu gün ýükçi bolup oýandy, görse.
Onuň arkasynda dünýäniň derdi,
Neneň onat bolardy,
Her kim öz ýüküni özi göterse?!

Bir dem salym syryp dere eýlenen
Ýüzlerini ýyrtyk ýeňleri bilen.
Göterip ýör, dilin ýarman, ýükçüler
Biziň götermel...

Täzelikler » Goşgular - 05.07.2018