Результаты 1-20 из 149 по запросу Sylapberdi Muhamow

MINIATÝURALAR

• Gülküli nowellanyñ başlanyşy

A şäherinde ýaşaýan O, soñky täzelikleri eşidip be-e, diýdi, soñ bä-ä. Kä adamlaryñ soñky täzelikere A-daptasiýa geçişini görüp, be-e hem diýmedi, bä-ä hem. Ha-ha-ha. Gülki astynda düşen her belanyñ gorkunç belalygyny ýitirýänini düşünen O amerikaly atdaşy Henri O ýaly bir gülküli nowella başlady.

23.09...
Täzelikler » Hekaýalar - 24.09.2023

ATLAR ÇAPYP BARÝAR

(Şahyr Ilmät Gurbanyň edebi keşbine gysgajyk ştrihler)

Her gezek Ilmät agam ýadyma düşende ak ümürsow säherde sähra-düzlerden çapyp gelýän bedewleriň keşbi göz öňümde janlanýar. Hemem hyýalymda Ilmät aga gargy tüýdügiň owazyna meňzeş ýakymly sesi bilen goşgy okap başlaýar.

* * *

Şahyr bu ýalançy atlandyrylan owadan ...

DOLANMAK

Gaýdyp geldim dolanmagyñ-gelmegiñ,
Doglan ýaly zatdygyna düşünip.
M.Babanazarow


Men dolandym, doglan dogduk depäme,
Nazarym ýetişdi mährem mekana,
Hudaýa müñ şükür degdi dabanym.
Ürgün çägeleri zerden ülkäme.

Geñ duýgular,
Täze doglan ýaly men,
Bir görseñ çal, bir-de oglan ýaly men. ...
Täzelikler » Goşgular - 14.09.2023

ÝYLDYRYMA ÝÜZLENME

Ýürek ýarasyny gizläp saklaýan,
Gara gözi ýaşly ýetim ýaly men.
Ýalñyzlyga, gara gijä bakmaýan,
Ýeke bolsam haka ýakyn ýaly men.

Agşamyñ haýryndan ertiriñ şeri,
Diyselerde etmän ýola düşýärin.
Arzuwlarym gökde ganatyn gerip,
Saýasynda telim ýola düşlärin.

Ýeldirgän dek tutduramok ümdüzme...
Täzelikler » Goşgular - 01.09.2023

SENIÑ BILEN ÖLMÄGE GELDIM

У моста Бачана почувствовал усталость - не болезненную, настораживающую, а приятную легкую усталость. Он остановил такси и уселся на заднем сиденье справа.
- Куда? - спросил водитель, включая счетчик.
- К Марии, - ответил Бачана.
- К кому?! - повернулся удивленный водитель.
- К Марии!..
Нодар Думбадзе / "Закон веч...
Täzelikler » Hekaýalar - 24.08.2023


• Çaýkowskiniñ muzeýinde

Bu ülkede enteklerem gyş möwsüm
Ak gar basan baýyrlaryñ guzaýy.
Biraz üşeýärsiñ çytnak ýel öwsüp,
Alnymyzda Çaykowskiñ muzeýi.

Agras basyp hany giteli basym,
Hayatdan añryda başga ho...
Täzelikler » Goşgular - 23.08.2023

ALADALY AGŞAMYÑ ARKAÝYN SÖHBETI

Iñrik öñräk garalypdy, onsañ çagalar daşarky çyrany ýakdylar, hemme ýer ýagtyldy allanäme. Öý bikesiniñ aladasy özüne ýetik. Sygyrlary guzlajak bolup biynjalyk. Onsañ gelen myhmana çaý-suw goýmaga hem eli ýetenok. Aý, myhman çaý-suw diýibem duranok, günde gelýän myhman. Gartmaç goñşy ýap-ýañy yagtylan howlynyñ garañky burçlaryna çen çiñerilip garad...
Täzelikler » Hekaýalar - 20.08.2023

SAÑA ŽENTLMEN DIÝÝÄRLER

Aýaly bilen ýolda. Dymyşlyk. Aýaly bir zat diýmäge çekinip barýar. Maşyn sürüp barýan äri hyrsyz. Aýaly çalarak müýnli:
- Bolýa-la, şeýdip oturmasana, ezizim!
- Maña derek sen ýyljyraklap otyrsyña, daş mamañlara barýan ýaly. (hüñürdeýär) baran ýeriñ gap-çanak. Aýtdym şu maşynyñ şaýlary gymmatdan beter tapylmaýa diýip. Seresabyrak bolaý diýip....

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Penşenbe, 17.08.2023 ý.


Bir wagt Gurbannazaryñ aýdyşy ýaly, geliñ birazajyk dymalyñ, birazajyk ýalñyz galyp oýlanalyñ! Size başarmajak işiñizi teklip edemok. Soñky döwür ýoñ bolan aforizmde akylly telefonlar, akylly tehnologiýalar, hatda akylly şäherler döredi akylly a...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 17.08.2023

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Şenbe, 12.08.2023 ý.


Men bu ýazgyny hyýalymda özüme we gaýry ýazýan-pozýan adamlara ýüzlenip ýazyp başladym.
Biz bir zat, hekaýa powest, roman, goşgy, poema parhy ýok bir zat ýazmak üçin elimize galam alyp ýa laptobymyzyñ başyna geçenimizde ilkibada näme ýazýand...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 12.08.2023

DOGULMADYK ÇAGAJYGYÑ SADAKASY

- Men göwreli boldum - diýip, gyz ýarympyşyrdy bilen onuñ ýüzüne bakdy. - Men senden göwreli boldum!
Ilki gözleri tegelenen, soñ agzy açylan erkek :
- O nähili, nädip, bir gezek bolanyñ bilen ur-tut göwreli bolubermelimi?!
Gyz ownuk dişlerini berk gysdy, ýukajyk dodaklaram bir büzüldi, bir ýazyldy. Erkek ýene oña seretdi:
...

DYMYP DIÑLENÝÄN HAKYKAT

Dogrusyny aytsañ öldürýärler bu döwürde. Edil orta asyr eýyäminden biri gelip gulagyma çawuş çakan ýaly. Tisgindim. Garañky gijäniñ Aýy hem depämden aýpalta ýaly sallanyp dur. Misli obany çapawullamaga gelen galtamanlaryñ garşysyna ýeke özi çykyp, çapylyp öldürilen garry atamyñ hut özi gapdalyma gelip: "Heý, ogul, hakykaty aýtmakdan gorkup, gaçyp gideniñde...
Täzelikler » Hekaýalar - 08.08.2023

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Duşenbe, 07.08.2023 ý.


("Daşda-içde pikir goýman..." syýahat depderinden)

Şahyrlaryñ birtopar "dostjagazlary" bolýar. Seýregräk dostlaram. Emma dostjagazlar hakda aýtsam, olar baky bolmak hakda iñ köp arzuw edýän adamlar. Şahyrlar öz şahyrana...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 07.08.2023

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Ýekşenbe, 06.08.2023 ý.


("Daşda-içde pikir goýman..." syýahat depderinden)

Siz häzir döwürleýin metbugatda garaheläk bolup, ýaramaz-ýarty goşgularyñyzy çap etdirýärsiñiz. Medeni çärelere özüñizi çagyrdyp goşgy okaýarsyñyz. Bir zat sorasym gel...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 06.08.2023

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Şenbe, 05.08.2023 ý.


("Daşda-içde pikir goýman..." syýahat depderinden)

Hemme zady degişme edip bolmaýanyny bilýärler. Satira-ýumor, ýañsy, sarkazm bulañ bary gaty inçe sungat. Edil Poeziýa ýaly.
Biziñ iliñ Garagözleri (Garagöz Osmanly...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 05.08.2023

ERTEKI AÝDYP BER BIZE

(Çagajygyñ dilinden)

Erteki aýdyp ber bize
Gel, şahandaz ertekiçi.
Gideris soñ daga-düze,
Bolmarys biz erte kiçi.

Bize erteki aýdyp ber,
Parh etmäge ýalan-çyna.
Soñ nesiller dowam eder,
Bu owadan ýalançyda.

Her bir jadyly erteki,
Ýolumyza salar ýagty.
...

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Anna, 04.08.2023 ý.


("Daşda-içde pikir goýman..." syýahat depderinden)

Bir asyr bäri aýdym-sazlary ogrulyk aydymçylar. Size söz ýok.
No comment!
Sebabimi?
Sebäbi men dogulmankamam bir hindi, bir türk, bir pars aýdy...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 04.08.2023

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Penşenbe, 03.08.2023 ý.


("Daşda-içde pikir goýman..." syýahat depderinden)

Soñky döwür internetde imo tik-tok, instagram ýaly sosial setlerde birtopar şahyrlar peýda boldy. Goşgy okaýarlar. Betinden diýeyin-le...) çuññur filosofiýa durşuna, ä...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 03.08.2023

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy

Çarşenbe, 02.08.2023 ý.


("Daşda-içde pikir goýman..." syýahat depderinden)

Men bular hakda gysga aytjak. Degmeýär. Jan ýakana. Ýöne özüne şahyr ýa ýazyjy diýdirtmek üçin hakyna tutup şygyr ýa kyssa ýazdyrýanlara bir söz bilen samsyk diýip bil...
Täzelikler » Nukdaýnazar - 02.08.2023

GOÝ, HEMIŞE ÝYLGYRYP GEZ

Sen hemişe ýylgyryp gez!
Ýylgyryş ýagtylyk,
Äleme dolsun.
Ýylgyr!
Näme üçin ýylgyrýanyñy,
Bilip bilmän köpler azara galsyn.

Gam çek,
Tukat sessizlige berilip,
Ýalñyz oturan deý çopan goşunda.
Biweç hyýallardan saplap seriñi
Ýalançynyñ döwresine goşulma.

Sözleş ...
Täzelikler » Goşgular - 02.08.2023


1 2 3 ... 7 8 »