Результаты 1-20 из 32 по запросу Ybraýym Badahşan

SURAÝ BABANYÝAZOWA ÝÜZLENME

Sen hiç kime meňzemeýäň,
meňzemeýäň hiç bir närsä.
Ýollar ýolundan azaşýar
seni görse.

Ýöne dünÿäm,
sen birine çalym edýäň
örän-örän!?

Buluda baý tüm asmanda,
gülüp duran ýekeje bir ýyldyz bor-a,
güýzüñ güni,
bütin tenin tiken gurşan giň jülgäniň göbeginde, gül gözleýän b...
Täzelikler » Goşgular - 25.07.2023

SAZLY HAL

Çala ýagty, çala garaňky otagda ÿekeözüň oturansyň, adamdan jyda, älemden jyda. Ýalňyzlyk duýgusy, birden däl, assa-ýuwaş üstüňi basyberýändir. Gözleriňi ÿumarsyň, oýlanarsyň, oýlanarsyň, ÿazyp biljek sözleriň hakda, çyzyp biljek keşpleriň, çyrşap biljek boýalaryň hakda, dostlaryň hakda, gün-gün bulanyp barýan jahan, peselip barÿan ynsanlar hakda oýlanarsyň. Ÿöne oýlar başa barmaz, olar çaşgyndyr. Oylaryñ öçügsi nurjagazlary ýekän-ýekän öçüp başlar, iñ soňkujasy öçensoň, ý...
Täzelikler » Oýlanmalar - 30.05.2023

SENI TAPAN

Seni tapan “men”den geçer
Saňa uçran
Uçar, uçar
Uçgun saçar,
Yşka çümer, çuňdan geçer.
Seni tapan
Aýdan geçer,
Günden geçer.

Seni tapan
Deňiz aşar,
Ýyldyz aşar,
Bagra basar agla: arşy
Erkin ýaşar.

Seni tapan mukam çalar
Dessan düzer,
Uzyn gije o:ýa batar, oýa galar
Gündiz sary ýyldyz bolar gezer-gezer
Daň atyrar,
Öz-özünde edem bolup, g...
Täzelikler » Goşgular - 31.03.2023

JENNET

Arassa howa,
gözel tebigat
gam ýok,
gussa ýok
bar zat ýerbe-ýer

öýde
telewizor, internet, aýpad
köçä çyksañ güler ýüzli adamlañ
ellerinde jennet
gözlerinde bagt.

wah, gören bolsady bu gözelligi
waspyny ýeti:rdi Berdinazarlar,
Kerim agalar,
Mämet Seýitler, hem Kerbabalar!?

Ýok, ýok
Butaýy kitaplarda söz edilen Behişt däl,
Y:klap ýörün men
was...
Täzelikler » Goşgular - 23.02.2022

KEÇJAL

Keçjallygyn edip dur,
Ýene däli bedewim,
Çarpaýyna-paýyna,
Ýelä tutup tumşugyn ýüwrük çapýar ýellerden,
Kişňeýär, kişňeýär,
Ýene loly bedewim,
Ýylkyñ ysyn uzakdan duýan ýaly bedewim.

Sährada söýgiň ysy,
Howa doly ahmyrdan.

Galyp dur çarpaýyna,
Başyn çekmek mümkin däl,
Keçjallygyn edip dur,
Ýene däli köňülim...!

Ybrahym B.
Täzelikler » Goşgular - 18.02.2022

EJEME

“Gel” diýdiň,
Duýman ekenim,
“Gel”-iň manysyn.

Belki maňa, garaşýansyň henizem,
Güýz geçdi, gyş geçdi, geçip barýa ýaz,
Aýralyga dözmändiň sen, dözmediň.

Ajy habar!
Ýuwutdym men agymy,
Bozulman saklandym,
Bozuldy şygrym,
Ýüregimiň bir bölegi çaýkandy,
Köze düşen ýaly tutaşdy bagrym.

Agyr, agyr, agyr
Aýralyk agyr,
Biraz ýeňillikdi seniň barlygyň,
Ýoklugyňa ...
Täzelikler » Goşgular - 17.02.2022

SYRLAR

Eşidilmeýän sesler bar,
görünmeýän boÿalar,
duýulmaýan yslar bar.

Eşidilmeýän ses ýaly,
duýulmaýan ys ýaly
ol gözleriñ syrlary.

Öwsüp barÿan hyÿaly reñklerini duÿmaga
ejiz ynsan göreji.
Göwünlere göz gerek ony doly görmäge.

Tana:p bilÿän bolsañ söÿgi boýasyn,
eşidip bilseñ onuñ ümsüm sesini,
aşyk bolma: hakyñ bar.
Ol gözlerde gözýaş bolup otursañ,
gözgüsini dura çekip,...
Täzelikler » Goşgular - 07.01.2022

ÝYL TÄZELENÝÄR

Aýlanyp dur pelegiñ çarhy,
Ýyl täzelenýär, dolanýar aýlar.

Zemin dowam edýär öñki ýoluny,
Günem üytgetmeÿär köne salyny.

Ýapraklar tänýär
siñÿär topraga
Adamlar ölýär
çümýär ýapraga.

Aladañ däldir ölüm barlygy,
Dirilik agramyn göterýäñ neneñ?
Jogap, soraga!

Ölýär adamlar,
dostlaryñ ölýär.
Topraga öwrülýär aşyk tenimiz.
Sen säginýäñ,
sen dymý...
Täzelikler » Goşgular - 07.01.2022

HARABA

Onsoň,
Depdim, açdym gapysyn,
Tutuş kerepläp ýatan,
Ýürek harabasynyň,

Görsem,
Çyralarny gatlak-gatlak çaň basan,
Aýnalaryn kir basan.

Onsoň,
Köp ýyllaryň kereplerini çirkizdim,
Itlerimi köşgürip harabanyň baýguşlaryny ürküzdim.
Syrdym,
Süpürdim,
Aýnalardan ätledim,
Çyralary otladym,
Saňa garaşdym,
Sen gelmediň.

Onsoň,
Aýralykly gijeleriň, <...
Täzelikler » Goşgular - 05.12.2021

Gurbansähet iñ uly doganymyz, hem-de atamyzyñ at dakylany bolany üçin, oña hemmeler Kaka ýa-da Kakam diýýärler. Ol ömür boýy diýen ýaly il içinden türkmen halk döredijiligini (aýdymlar, läleler, hüwdiler, …) ýygnap kitaplar neşir edýär.

KAKAMA

Men ýaplandym ýapraga,
Sen guşandyň gurşundan,
Men ýagmyra söýendim,
Sen ýyrtdyň-da bulutlaryň ýaşmagyn,
Ýagtylygyň matasyn,
Ördüň günüň erşinden.

Aýlandyň oba-oba,
Höd...
Täzelikler » Goşgular - 01.12.2021

BIÇÄRE HALKYM

Sizi gurşap dur gurşun deý gije,
Sizi gujaklap ogşap dur ölüm,
«göýä bir adam soňky deminde eňek atyp dur boşadyp alkym»
Biçäre halkym.

Teniňizi tenip seneleň kiri,
Beýniňize ornap reňbe-reň iriň,
Tozly nykap bilen gapylan garak,
Şapaklanmaýar,
Saçmaýar ýalkym,
Biçäre halkym.

Sizi deñemändim hiç bir beýige,
Söýgi bilen deňdir diýipdim bir bad,
Güýjüňizi tupanlara taýlaman, <...
Täzelikler » Goşgular - 30.11.2021

KORONA

Adamlar,
Balkonlar,
Köp-köp penjire,
Gündiziñ gözüne çekilen surat.

Agaçlar ajaýyp,
Ajaýyp guşlar,
Başgaça görnüşi tukat şäherleñ.
Bu jahanyñ gözelligi gözleriñ
Erte ÿene şapak bolup doganda
Goşgy bormy sözlerim?

Adamdan, maşyndan dyndy köçeler
Seÿil edip ÿör ÿeller
Dem alýar güller
Günümiz bitin,
Ÿapraklaram tans edÿärler meýletin.

Gujaklaşýar barmaklar ...
Täzelikler » Goşgular - 28.11.2021

UNUDYŞ

Käte unudýaryn seni ezizim,
Duýman galýan ýüregimiň boşanyn,
Deň bolup dur sensiz,
Ýaşanym,
Ýaşamanym.

Käte unudýaryn seni ezizim,
Unudýaryn ýylgyrşyňy, sesiňi,
Soňky gezek bagra basyp ysganym,
Unudýaryn ysyňy.

Käte unudýaryn seni ezizim,
Uýalýaryn şonda goja söýgüden,
Söýgi dälmi duýgularmy saýradan?
Söýgi dälmi ynsanlygmy beýgeden?

Käte unudýaryn seni ezizim.
...
Täzelikler » Goşgular - 28.11.2021

GAR

Ümsüm,
Kelemenläp,
pagta ýaly gar,
Kütläp ýetdi köçeleriň kükregne,
Içip gijäň gaýmak ýaly ýagtysyn,
Ýagyp dur şäheriň yssy topragna.

Aýagmyň astynda kitirdäp köçe,
Ýürek körügine düşelýär közler.
Beýnime gar ýagýar,
Aýazly başym,
Oýumda ýöreýär köp aýagyzlar.

Barýaryn menzilsiz,
Gözlerim duman,
Ruhumda ýaňlanýar düşnüksiz mukam,
Maksat nire,
Ugur haýsy, belli däl...
Täzelikler » Goşgular - 16.11.2021

YŞK

Ir zamanlar, ir zamanlar
Bikbañdan öñ,
gök, zeminiñ ÿok wagtynda,
köñül, beÿniñ ÿok wagtynda,
hiç bir tañryñ ÿok wagtynda,
Ÿok zamany adam ady,
Howenäniñ dogulmagna milÿon asyr …
Asyr näme, ÿyllar näme!?
Dogulmanka zaman guşy,
ölçermänkä zaman ody,
Ezel ÿokka,
ebedilik kartinasy boÿalmanka, ol ap-akka …
………………………..
Seni gördüm!
Şo bir demde aşyk boldum.
Yşky duÿdum.
Bi...
Täzelikler » Goşgular - 15.11.2021

• Ýyllar

Howa tutuk,
Tutuk howam.

Söýüpdim uzak!

Dag ýaly agras,
Ýagyş deý dury,
Söýginiň ruhy.

Söýüpdim uzak!

Ýyldyrym söýgi,
Gutarnyksyz ses,
Tükeniksiz nur,
Aýdyň gündüÿzler ýaly.

Söýüpdim uzak!

Söýginiň çabgasy günüň nurunda,
Gözelleşdirerdi gündiziň gögün,
Göýä gijede,
Ýyldyzlar ýaly.

Söýüpdim uzak,
Söýüpdim uzak...
Täzelikler » Goşgular - 13.11.2021

GIJÄÑ AGRAMY

Gije ýary, daña golaý
ümsümligi diñledän.

Ne otlynyń sesi, ne-de bir guşuñ,
Ne ynsanyñ gohy bozýar ünsümi,
Tañryñ agramyça agyr ümsümlik.

Agaçlaram dymýar, güllerem dymýar,
zaman soñlan ýaly doñup dur salym,
ezeliñ boşlugna öwrülip oÿlam
şo ýerde doñyar.

Gije ýary, daña golaý
ümsümligi diñleýän.

diñleýän
garañky otagyñ syýa tümlügin,
duýýan tenimde
t...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

• Kime garaşýaň?

Kime garaşýaň,
Gyrpyldysyz gözleriňi sowa bilmän uzakdan,
Boş-a bilmän oý-pikirli duzakdan.
Kime garaşýaň?

Çümdürip ak goluňy,
Batgasyna buludyň,
Garaýarsyň garasyna iňrigiň,
Ýoluň ýitýän ýerine!
Ýagyş bary damar-damar ýaprakda,
Ezilip güýzüň güni,
Damja bary kirpikde,
Çöke düşüp toprakda,
Kime garaşýaň?

* * *

Ýum gözüňi bir bada,
Çykar a...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

• Ýene sen

Ýene sen, ýene sen, ýene sen
Geldiñ meniñ ÿanyma
Ýalňyzlygmyň penjiresin pitikläp,
Ýene sen, ýene sen, ýene sen
Dolduň meň hyýalyma,
Sözlerimi aýdymlara iteläp.

Ýatlamalar gurşap alýar ýadymy,
Gözýaşlarym ölçerip dur odumy,
Seň gözleriň, wah seň ala gözleriň,
Görejimde görgülermi gördümi?

Günlerimiň göwrümi,
Aýlarymyň aýlamy,
Ýyllarymyň ýylysy,
Eý ömrümiň dowamy. ...
Täzelikler » Goşgular - 24.06.2021

ÝALÑYZLYK KEŞBI

Aýyñ ondördünde dañ atyp barýar,
goşa dolanaý batyp barýar.

Şeýle bir dury
şeýle bir ümsüm,
duýmarsyñ janyñda ýekeje tolgun.
açylman dur garry köçe ukudan,
Süzülmän dur gözleriñ,
serpilen suw ýaşmagy,
gözgi kölüñ bozulman dur gaýmagy.

Üýtgeşik görnüş kölüñ keşbinde,
Asman,
dolanaý,
sallanyp dur agaç,
jaý.

Zaman
gözlerini sowman bu gözellikden, ...
Täzelikler » Goşgular - 22.06.2021


1 2 »