15:42

KAKAM

Категория: Goşgular | Просмотров: 495 | Добавил: Gurgencli | Теги: Gurbandurdy Orazow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Geçmişden bir ahwal ýa-da Sanjar hekaýaty / Goşgular - 17.05.2024
Gözden akan ýaşlaryma / Goşgular - 29.05.2024
Soňky sonet / Goşgular - 10.07.2024
Aýdym aýdýar türkmen Gözeli / Goşgular - 02.07.2024
Oýnam setirler / Goşgular - 08.06.2024
Dertdir azapkeş / Goşgular - 23.05.2024
Darkaşnama / Goşgular - 28.05.2024
Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024
Bize geçi bersene / Goşgular - 11.06.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Gurgencli  
324
Gurbandurdy agaň kakasy bara-da ýazan dört goşgysyny görüp ertir.kom saýtynda bir agzaň "nämüçin kakalar barada az goşgy ýazylýar?" diýip orta atan soragy ýadyma düşdi. Ol soraga berilen jogaplar ýadymdan çykypdyr. Meňem şol soragy şu saýtdakylara beresim gelýär. Nämüçin kakalar barada az goşgy ýazylýar? Bu barada siziň pikiriňiz nähili?

1
2 Hаwеrаn  
245
Az ýazylanok. Ýöne ejeler barada ýazylanlar has populýar.

1
3 Hаwеrаn  
245
Kaka baradaky goşgularyñam kakalaryñ gylygyna mahsus agraslyk we özüni bildirmezlik häsiýeti bar, eneler ýaly hamrak däl smile

0
4 Selena  
313
Kakamy ýekeje sapar görsedim meniñ armanym galmazdy emma munuñ çäresi ýok...

0
5 Hаwеrаn  
245

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]