13:45

Ýat ülkeden bir görnüş

ÝAT ÜLKEDEN BIR GÖRNÜŞ

Saman şlýapaly garry bikäniň,
Yzyndan selkilläp güjügi barýar.
Ýok, güjük däl, bir biçäre ýekäniň,
Döşünden itilen geljegi barýar.

Bikesi garrapdyr, külbesi sowuk,
Baransoň öňüne nan bir oklansa.
Gitmez ol ýüzüni birýana sowup,
Gijäň köçe itlerinden gorkansoň.

Ýyldyz sanap Aýa üýrýän ol itler,
Tüýdüm-tüýdüm eder, cykaýsa birden.
Bikesini taşlap ol asla gitmez, -
Ejiz gelýär zynjyrjygyn üzerden.

Bikesiniň inçe zynjyrjygy däl,
Ýekelikdi ony bogýan hem gysýan…
Dostum, bu ülkede şeýle bir it kän,
Hemem ýalňyz galan bir giden ynsan.

Ylýas AMANGELDI.

Surat: Pablo Pikasso / "Şlýapaly aýal" (Olga), 1936 ý.
Категория: Goşgular | Просмотров: 336 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ylýas Amangeldi | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Gelersiñ... duşuşarys / Goşgular - 27.01.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]