Результаты 1-20 из 53 по запросу Çary Ataýew

Gatnaşyklar

Her adam — bir göwünlik,
Her göwün — bir halatly.
Kimler — ýeke görümlik,
Kimler özün halatdy.

Her gatnaşyk — bir duýgyň
Ýa pikiriň täsiri.
Kim — guwanjyň,
Kim — gaýgyň,
Düşnüksizem käbiri.

Kimi günde görmeli,
Kimler — aýlyk, hepdelik,
Käbiriniň derňewi,
Gider ýaly s...
Täzelikler » Goşgular - 17.01.2023

SENIÑ ADYÑ

Gaýta-gaýta seniñ gaýtalap adyñ,
Ýaşap ýörün üýtgeşik bir dünyäde —
Sen çykyp bileñok ýadyndan ýadyñ:
Kä gussaly gelýäñ, käte — gülýäñde.

Bulutlardan ýasap seniñ keşbiñi,
Maña pitjiñ atýar bezzat şemalam;
Tolkunlaram, aýdyp menden eşdenin,
Adyñ bilen özün urýar kenara.

Altyn çaýyp deñiz bil...
Täzelikler » Goşgular - 29.01.2021

SENMI ŞOL?!...

Aýdym bolupdyr agylar,
Meni ýanyna çagyrar.
Hany, kim, aglap-bagyran,
(Dözmän, özünden ar alan)
Yşkyña yşkyn dözüpdir?!
Bagryny bagryña oýkap, derdin derdiñe gömüpdir?

Sendiñmi şol ady sena:
Kime — jeza, kime — pena,
Söýmesem—dert, söýsem—günä,
Gaçsam—ejiz, barsam&mda...
Täzelikler » Goşgular - 08.07.2020

PERWANA

Bu ne aÿdym, bu ne gaýgy, bu ne hal?
Bu ne kyssa, bu ne gussa, bu ne saz?
Bu ne dünýä, bu ne günä, ne ahwal,
Peşgeş deÿ ömrüme guýulan owaz?

Dirikäñ ne soran, habar alan bar,
Käbiri ölmäkäñ gömmäge taýýar,
Iteniñ — bir gudrat, söýeniñ — haýýar,
Ykbalyñ asmanda urup dur perwaz.

Gözellik gö...
Täzelikler » Goşgular - 08.07.2020

PYŞYRDY

Bir pyşyrdy geldi, ýerdenmi, gökden:
"Besdir indi, çeniñ, çakyñ bil!"– diÿdi,
Güwwüldisi parran geçdi ýürekden:
"Täleýiñe berlen hakyñ bil!" diýdi.

"Besdir, – diýdi – her ýylpylda ýanaşma,
Söz manysyn bilmez bilen sanaşma!"
Hemem: "Indi düşünjege garaşma —
Wag...
Täzelikler » Goşgular - 08.07.2020

KÜŞTDEPDI

Aýaklar towsanda,
Galganda eller,
Owazyň süňňüme ýaýrap başlanda,
Üýtgeşik bir duýgy döreýär tende,
Göwnümem, seretmän näçe ýaşanma:
" Bök, bök! — diýýär. — Bök şeýle!
Küştdepdini dep şeýle!"

Aýlanyp, aýlanyp, epersiň dyzyň,
Bir eliň şapbadyn urarsyň ýere,
Soňra iki eliň uzar Asma...
Täzelikler » Goşgular - 07.07.2020

ÖWRENDIM

Enemden öwrendim aldamazlygy,
Atamdan öwrendim aglamazlygy,
Agamdan öwrendim mertligin äriň,
Uýamdan öwrendim söýgüde çägim.
Dosty saýlamagy öwrendim dostdan,
Duşman saýgarmagy öwrendim pisden.
Ýarymdan öwrendim wepalylygy,
Ussamdan öwrendim sapalylygy.

Bir günem…
Enemiň aldanyn görüp,
Atamyň, buk...
Täzelikler » Goşgular - 08.11.2019

SONETLER ​

• Utulyş

Kepeýärmi köňülleriň gussasy?
Şarpykmy bi hökmirowan durmuşdan?
Ýa durmuşyň endik bolan kyssasy
Ýadadymy bu ataşly gurluşdan?

Darydan kän günler darykdymy ýa
Bütin ömre dowam etjek heserden?
Duýgulaň öz göwni galypdymy ýa,
Göwün edip, ýazylmadyk esrden?

Görmez gözi güýçli sa...
Täzelikler » Goşgular - 12.10.2019

SENMI?

Böwürlerne sanjy bolup gijeleñ,
Kä surnugyp, kä ýerliksiz tijenen,
Setirlere sygyp bilmän güýjelen
Däli duÿgularmyñ eýesi senmi?
Ýykdym-ýykyldymyñ söresi senmi?

Müñ gaÿtalap gezer ÿaly adyñy
Ýa señ adyñ özi maña jadymy?!
Başga zatdan mahrum edip ÿadymy,
Göwnümiñ iñ süÿji görgüsi senmi?
Hiç üzüp bolmaÿan be...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

DUŞUŞYK YZASY

Bilýän, bizi ýene duşurar bir zat:
Tötänlikmi ýa ýazgydy takdyryň.
Şonda kalbyň iki damja ýaşyny
Göze dözmän, ýene kalba akdyryn.

Seň ýüzüňe bolsa gülüp bakaryn,
Aýyp bolar, senem ony geňleseň:
Men neýläýin, dünýäň ähli posasyn
Seniň täk posaňa berip bilmesem?!

Sen meni nämede günäläp bilseň,
...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

HER KIMIÑ ÖZ DÜNÝÄSI BAR DÜNÝÄDE...

Her kimiň öz dünýäsi bar dünýäde
(Täleýden, kysmatdan, ykbaldan başga),
Parhy ýok: şu günmi, ertir, düýn ýa-da
Sensiz ýaşap bilýänimi bagyşla;
Bagyşla kalbyma, aňyma siňen
Perişde deý durkuň bilen oňýanym —
Gazanmadym, ýüz müň dürli öwsübem,
Birje gezek eden işim oňlanyň.
Tas özümi ýitiripd...
Täzelikler » Goşgular - 30.03.2019

HEMRA

Men gitsemem, sen hemrasyz galmarsyñ,
Häzirem kän hemrapisint kölgeleñ;
Sen, ýetirip öwgüsini, "armasyn",
Awlap bilýäñ göwnün menden özgeleñ.

A meñ göwnüm, meýin süzüp, meÿmirän
Ceşmäniñ bašynda garaşyp otyr;
Bilemok men, giç bolarmy birigün,
Şol ýerden göwnümi tapmasañ ertir?

Men çeşmänem söÿÿän,
Söÿ...
Täzelikler » Goşgular - 29.03.2019

FUTBOL WE GOŞGY

• Ýa-da ýene bir gezek forma  hem galyp barada

Futbol oýnunda özüme professional-a däl, diletant diýsemem, hakykatdan daş düşdügim bolar, ýöne “forma hem galyp” baradaky pikirlerimi “has düşnükli edip düş...
Täzelikler » Edebi tankyt - 28.03.2019

“BAROKKO”, “ALLÝUZIÝA”, “ARAP”, “AJAP”… ÝA-DA KÄBIR PORTRETLERE ŞTRIHLER

• Edebiýat söýüjilerine (awtoryň şahsy pikiri goşulan) edebi ensiklopediýa mysalynda)

Ýigrimi birinji asyra çenli türkmen edebiýatynda barokko stilinde ýazylan eser okap gördüňmi diýseler, Akmyrat Şiriň käbir eserleriniň kä ýerlerinde ...
Täzelikler » Edebi tankyt - 28.03.2019

BIR GIJELIK MYHMAN

Juda seýrek bolsa-da, Ýazmyrat ýaly adamlaram durmuşda duş geläýýär. Hawa, Ýazmyrady ýakyndan tanadygyça, onuň näme üçin şeýledigi barada pikir edip görmedik ýok bolsa gerek. “Şular ýaly adam dünýede başga-da barmyka?” diýen soragam şol pikiriň dowamy.

Orta boýly, hortap Ýazmyradyň bugdaýreňk ýüzünde ilki bilen ünsüňi özüne çekýän onuň burny bilen gözleridi. Ýüzüniň inçemikligindenmi, onuň “bürgüt burnuny” ýadyňdan çykaryp bolmaýan gö...

Täzelikler » Hekaýalar - 27.03.2019

BALYKGULAKLAR ÝA-DA PAŞMADYK DOSTLUK 

“Daşlara siňen Poeziýa!”, “Daşlara siňen setirler!”, “Daşlara siňen taryh!”
Nury indi balykgulak çöplänok. Indi çöpleýänleri adaty balykgulaklar däl. Çopan, gözlerine suwda dakylýan äýnegini dakynyp, deňiziň düýbündäki balykgulaklardan oň ýüküni ýetiripdi. Her kimden ýekeje balykgulagy getirip bermegi ondan Mukam haýyş edipdi. Onuň özi gelip bilmedi. Geläýen bolsa, beýle-beýle zatlar bolmasa-da bolmaz...

Täzelikler » Hekaýalar - 27.03.2019

JANKÖÝERLER WE FANATLAR

● Özbegistan bilen Türkmenistanyň ýygyndy komandalarynyň duşuşygyndan galan täsirler ýa-da özgelere seredip, özüň hakda oýlanma

Jürlewügiň çalynanyna bir sekunt geçdimi ýa geçmedimi? Ýaňam imi-sala otagyň içine näme aralaşdy diýseň dogry bolarka?
Mätiň iki dyzynyň üstünde oturmagy gowy görýänini öňem bilýän, ýöne iki dyzynyň üstünde ylgaýan adamy ilkinji gezek görşüm! Olam, nä ylgamak! Iki elini ýokarsynda galgadyp, horajyk göwresiniň nire...

GIDEÝIN-LE GÜMÜM ÇEKIP...

Aýdym bolupdyr agylar,
Meni ÿanyna çagyrar.
Hany, kim, aglap-bagyran
( Dözmän, özünden ar alan )
Yşkyña yşkyn dözüpdir?!
Bagryny bagryña oÿkap, derdin derdiñe gömüpdir?

Sendiñmi şol ady sena:
Kime — jeza, kime — pena,
Söýmesem—dert, söÿsem—günä,
Gaçsam—ejiz, barsam—gülÿän?!
Diÿsene maña: "Ölüpdir!"
Gideÿinle gümüm çekip, adyñy kalba gömüpler!

Umydym geçmişde gald...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2018

Çary aga neşirýatda ýigrimi ýyldan hem gowrak işledi, 100 müňden hem gowrak setir terjime etdi. Puşkinden, Lermontowdan, Nekrasowdan, Şewçenkodan, Çehowdan, ...güýçlendirip, göze görner ýaly edip, şüwlümlendirip ýazmaly bolýar. ■ Seýitnyýaz Ataýew Çary Aşyr hakda: – Çary Aşyrowyň ömri ...
Täzelikler » - 2022-10-22 17:25:17

...ony TKP MK nyň sekretary Çary Ataýew ýanyna çagyryp: «Şumat medinstitut erbet ýagdaýda. Rektoryny işden aýyrdyk, ýerine seni geçirjek» diýýär. Çary Baýryýew oňa: «Ozal men rektor ... Birküç gezek boýun towlansoň, Çary Ataýew ony TKP MK nyň birnji sekretary Muhammetnazar Gapurowyň ýanyna eltýär. Şondan soň oňa teklibe boýun bolmakdan başga ýol galmandy.
Täzelikler » - 2020-07-13 20:36:04

...intelligensiýamyzyň läheňleri Pygam Azymow, Seýitnyýaz Ataýew, Çary Baýryýew, Muhammet Çerkezow ýaly aň bilime, sungata muşdaklaryň ençemesine hemaýatyny ýetiren, terbiýe tälim beren Körhan Balaka stalinçilik repressiýanyň pidasy ... Megerem, goja ýazyjymyz Çary aga Matalow bu babatda «Öz halkyna hemişehowandarlyk edeni üçin il gün ony şeýle yhlasly gorandyr, belki» diýeninde müň kerem mamladyr.
Täzelikler » - 2020-02-05 12:01:12

Şonda Çary aganyň: — Düýe janawar gaty parasatly hem çydamly haýwanam bolsa, onuň hamraklygy diýip aýdar ýaly ...diýen sözleri ýadymda çalypdyr diýip Şalar mugallym söhbetini tamamlady. ■ DÜÝE DOGRY OTURMASA... Tejenli Amaty Ataýew ömrüni mugallymçylyga bagyş eden hem ...
Täzelikler » - 2019-08-29 21:40:41

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 11:06:22

...ideologiýa boýunça şol wagtky sekretary Çary Ataýew makalany goýbermedi, biz halk ýazyjysynyñ abraýyna zeper ýetirip bilmeris diýdi. "Türkmenistan" neşirýaty şol romany gaýtadan neşir etmegi planlaşdyrýar.
Täzelikler » - 2021-07-17 16:05:20

...Şeýdip, onsoň, uly adama öwrüldim… Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:50:54

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:55:35

Çary ATAÝEW
Täzelikler » - 2024-04-14 10:47:00

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:53:18

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:48:02

Bize harby bölümiñ komandiri Çary Ataýew uruş tälimlerini öwretdi diýip gürrüñ berýär. Öwez aga diñe at üstünde söweşmän, türkmen atly artilleriýasynda bolandygyny, uruş meýdanynda gaty ...
Täzelikler » - 2020-05-09 02:27:25

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:52:01

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:41:26

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2018-09-23 11:10:30

" Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:49:31

Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 10:43:19

...mukam bar… … gar… gar… gar… Çary ATAÝEW. http://galamdas.com/poeziya/sonetler cary atayew/#comment 9486
Täzelikler » - 2024-04-14 10:59:38

...alaýyn, sizem geçirimliläk boljak boluň… Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2024-04-14 11:04:36

Если любишь — отпусти… Çary ATAÝEW.
Täzelikler » - 2019-03-26 10:38:01


1 2 3 »