Результаты 1-16 из 16 по запросу Çarymyrat Garahanow

ÝEDI ARKAÑYZY BILÝÄRMISIÑIZ?

Aslyňy bilmek, nesil daragtyňy öwrenmek, dogrusy yrsgal-döwletlilikden nyşan, bu bolsa her bir ynsanyň baş isleg-arzuwydyr. Her bir adamyň öz nesil daragtynyň taryhyny bilmeginiň terbiýeçilik ähmiýeti-de uludyr. Çünki islendik raýatyň şejeresi onuň ýaşaýan ýurdunyň taryhynyň aýrylmaz bölegidir. Taryhy halk, ilat, adam döredýär. Bularyň bary birigip, ýurduň-Watanyň taryhyny emele getirýär. Nesilleriň ýedi arkasy: ogul, agtyk, çowluk, ýuwluk, gowluk, geňli...

ZEHIN PARÇASY

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy Gylyç Tatow çagalykdan beýleki çagalar ýaly eline galam ýa-da ruçka düşse kagyzyň ýüzune çyzyk çyzyp oýnamagy we surat çekmegi gowy görüpdir.
Gylyç teleýaýlymlarda berilýän çeper filmlere tomaşa eden pursatlary hem olardaky suratlara uly üns berip, ýadynda saklapdyr. Kakasy bilen özara söhbetdeşlikde hökman şol f...

AGZYBIRLIK BILEN BEÝIKLIK TAPAN NURBERDI HAN HAKYNDA BUÝSANÇLY SÖHBET

Ýaradanyň özi ýalkajak bolanda ýol tapýar. Taryhyň ýowuz pursatlary hasap edilýän ýyllarda-da ilagasy bolup, öz halkyny döş gerip gorap biljek ärler döräberýär eken. Gürrüň türkmeniň gerçek ýigidi Nurberdi han hakynda. Emma ondan öňürti üns bermeli käbir maglumatlara ser salmak gerek. Arçmanda doglup, önüp-ösüp kemala gelen Myrat serdar 20 ýyllap ile ýolbaşçylyk edýär.
ХIХ asyryň gowgaly döwründe çärýek asy...

Türkmeniň gerçek ogly

▶ HOJAMŞÜKÜR HAN

Halkymyzda «Suw akar, daş galar» diýlen aýtgy bar. Geçmişde şöhratly yz galdyran Oguz han, Görogly beg, Togrul beg, Çagry beg, Soltan Sanjar, Alp Arslan, Mälik şa, Baýram han, Keýmir serdar, Myrat serdar, Nurberdi han, Gowşut han, Gurbanmyrat işan, Dykma serdar ýaly we başga-da ençeme beýik şahsyýetlerimiziň durmuş ýoly halkyň hakydasynda müdimilik galdy. Halkyň ykbalyny öz ykbaly saýyp, adamlaryň eşretli durmuşy, Watanyň asudalygy...

ÇARWALARYÑ SUW ÇEŞMELERI

Ata Watanymyz taryhy-medeni mirasa örän baý ýurt. Şonuň bilen birlikde, gojaman Köpetdagyň degresi bolsa ýurdumyzda ekerançylyk pudagynyň iň irki ýüze çykan mekanydyr. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly: «Ata-babalarymyz çylşyrymly suwaryş ulgamlaryny gurmak sungatyny doly ele alypdyrlar, olar hatda çölde hem gülzarlyklary döredipdirler».
Geçmişde ata-babalarymyz ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek, ekerançylyk meýdanlaryny suwarmak we Garagumuň ad...

Türkmeniň batyr ogly: ÇOPAN KIR
    
Türkmenler Watan, ar-namys gymmatlygyny ähli zatdan ýokarda goýýan halk. Ata-babalarymyz dost diýip gelene öýüniň töründen orun beripdirler. Emma, ýaman niýet bilen Watan topragyna aýak basana berk gaýtawul bermegi başarypdyrlar. Muny ýurt goragynda alnyp barlan söweşlerde pederlerimiziň görkezen watansöýüjiligi hem subut edýär.
Gadymy Büzmeýiniň Garadaşaýak obasynda XIX asyryň başlarynda, ýagny 1816-njy ýylda Garaja batyry...


Сын туркмен КЕЙМИР

У нашего народа богатая история. На славных страницах этой богатой истории немало и бедственных моментов. Неудачи напряженных времен требуют появления в народе героев. Большое количество таких героев, сумевших встать на защиту своего народа, является основой его долгой жизни. Один из таких личностей – превратившийся в героя многих легенд Кеймир кёр. Народ никогда не забудет таких героев. В годы Независимости в прекрасном уголке нашей беломраморной столицы был ...


BERDIMYRAT HAN
 
Türkmen halky öz Garaşsyzlygyny asyrlarboýy gözüniň göreji ýaly gorap, aýap, saklap gelipdir. Watana howp abanyp, boýun egdirjek bolanlarynda halk bütin durky, jany-teni bilen elmydama serden geçip goramaga taýýar bolupdyr. Muňa durmuş atly heňňamyňözi mejbur edipdir. Çaga dünýä inenden atalary oglanjyklary geljekgi durmuşa taýýarlapdyr. At münmäge, çapmaga, tüpeňdirýaý we sapan atmaga, göreş tutmaga, gylyçlaşmaga, naýza urmaga, galkan tutmagaw...

TÜRKMENIÑ KEÝMIR OGLY

Halkymyzyň baý taryhy bar. Baý taryhy ýoluň şanly-şöhratly sahypalary bilen bir hatarda hupbatly geçen pursatlary-da az däl. Galagoply ýyllaryň şowsuzlyklary halkdan gahrymanlaryň ýüze çykmagyny talap edýär. Halky kynçylyklardan goramagy başaran gahrymanlarymyzyň sanardan känligi onuň ömrüniň uzak bolmagynyň binýady bolupdyr. Keýmir kör ady bilen ençeme rowaýatlaryň gahrymanyna öwrülen şahsyýet hem hut şeýle gahrymanlaryň biridir. Halk beýle gahrymanlaryny hiç ...

TÜRKMEN HALKYNYŇ EDERMEN OGLY – ÇOPAN KIR

Ata-babalarymyz bir zada baha berenlerinde, türkmeniň soňky sarkyndysy diýip, danalykda Keýmir köri, keramatda Ak işany, paýhasda Nurberdi hany, ugurtapyjylykda Gowşut hany, dogumlylykda Çopan kiri, mergenlikde Öwezmyrat-Dykma serdary, okumyşlykda Gurbanmyrat işany, tälim bermekde Däli tilkini, öňdengörüjilikde Orazmämmet hany, söz ussatlygynda Baýly şahyry, mukamda Amangeldi Gönini, göreşde Müşük pälwany, bedewde Begnazaryň Doruny...


Çarymyrat GARAHANOW, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Türkmenmetbugatüpjünçilik» maddy tehniki üpjünçilik kärhanasynyň baş hünärmeni.
Täzelikler » - 2019-08-29 07:21:27

Çarymyrat GARAHANOW.
Täzelikler » - 2019-10-27 16:54:46

Çarymyrat GARAHANOW.
Täzelikler » - 2019-05-06 20:13:13

Çarymyrat GARAHANOW.
Täzelikler » - 2018-11-12 22:30:31

Çarymyrat GARAHANOW, ätiýaçdaky podpolkownik.
Täzelikler » - 2019-05-06 20:14:52

Çarymyrat GARAHANOW, ätiýaçdaky podpolkownik.
Täzelikler » - 2018-09-23 11:39:44