Результаты 1-20 из 556 по запросу Öwezdurdy Nepesow

ON BIRINJI BÖLÜM

1.

Her wagt dogýan we ýaşýan ýyldyzlaryň haky üçin kasam bolsun.
Siziň pygamberiňiz dogry ýoldan azaşan däldir we ýalňyşan hem däldir.
Gurhan. 53-nji süre. 1-2-nji aýat.


Muhammet pygamberi kesel halys burup taşlady. Ol indi özüniň derdiniň dermanynyň ýoklugyny bilýärdi. Altmyş üç ýyllyk ýol gelip-gelip iň soňk...
Täzelikler » Taryhy proza - 01.04.2024

ONUNJY BÖLÜM

1.

Eý Muhammet, sen olara, aýal-oglan-uşaklaryňyz bilen uruşman, yslamy kabul edeniňiz bilen maňa minnet goýmaň diýgin (teýene etmäň diýgin).
Gurhan 49-njy süre. 17-nji aýat.


– Resul Alla, buşluk, ogluň boldy!
– Gözüňiz aýdyň, ýaşy uzyn bolsun, Resul Alla!
– Adamlar, buşluk, Resul Allanyň ogly boldy?
...
Täzelikler » Taryhy proza - 29.03.2024

DOKUZYNJY BÖLÜM

1.

Elbetde, eý musulmanlar, eger Belent-Taňry halasa (rugsat etse), siz täze ýyl Haram metjidine, siziň birnäçeleriňiz saçlaryňyzy aldyran (aýyrdyran) halyňyzda, we siziň birnäçeleriňiz saçlaryňyzy gysgaldan halyňyzda, gorkusyz girersiňiz.
Gurhan. 48-nji süre. 27-nji aýat.


Muhammet pygamber myhman otagynda özüniň saha...
Täzelikler » Taryhy proza - 29.03.2024

SEKIZINJI BÖLÜM

1.

Bes, Belent-Taňry Hudeýbiýede (Mekgäniň ýanyndaky) pygambere birleşen musulmanlaryň dogrulygyny we wepalylaryny we yhlaslylaryny bildi (bilip), soňra Mekgäni alyp bilmän yzlaryna gaýdanlary sebäpli olaryň ýüreklerine aram-karary berdi we Mekgäniň öwezine ýakyn-geljekde Haýbar ýeňşini berdi (berer).
Gurhan. 48-nji süre. 18-nji aýat....
Täzelikler » Taryhy proza - 29.03.2024

ÝEDINJI BÖLÜM

1.

We Belent-Taňry olardan maly-mülki uruşsyz öz pygamberine berdi, bes, olaryň obasy Medineden iki mil bolansoň, siz oljany hasyl etmek üçin oňa atly we düýeli gitmän pyýada gitdiňiz, we emma Belent-Taňry islän bendesiniň üstüne pygamberini mussallat eder.
Gurhan. 59-njy süre. 6-njy aýat.


– Getiriň! – diýip, Resul Alla...
Täzelikler » Taryhy proza - 29.03.2024


3.

Eý musulmanlar, ol ähdini bozan kowumlara garşy näme üçin uruşmaýarsyňyz, urşuň ahyry, we olar Muhammedi Mekgeden çykarmaga kast etdiler we olar siziň garşyňyza sizden öňürti uruş başladylar.
Gurhan. 9-njy süre. 15-nji aýat.


«Kuraýyşlar ýer süýşen ýaly bolup gelýärmiş...» diýen habar Medinä doldy.
Resul Alla Medinäniň töwereklerin...
Täzelikler » Taryhy proza - 26.03.2024


2.

We eý Muhammet, sen şol wagty ýadyňa sal, kapyrlyk eden jemagatlar seni zyndana salmak üçin ýa-da öldürmek üçin, ýa-da Mekgeden çykarmak üçin mekirlik etdiler.
Gurhan. 8-nji süre. 30-njy aýat.


Howa juda yssydy, Medinäniň töwerekleri ýalynly howadan ýaña tebil alyp durdy.
Hurma baglyklarynyň gaýrasyndaky bossançylykda başlaryna ak ...
Täzelikler » Taryhy proza - 26.03.2024

ALTYNJY BÖLÜM

1.

Şu sadaka bermeklik, kyýamat güni Taňrynyň (t) razylygyny niýet edýän jemagatlar üçin örän peýdalydyr we şu jemagatlar dowzahdan gutulmaga nejat tapgyjylardyr.
Gurhan. 30-njy süre. 39-njy aýat.


Resul Allla bu gün has ir oýanypdy. Heniz jahan ýagtylmandy. Namaz wagtyna çenli ep-esli pursat bardy.
Resul Alla ýer...
Täzelikler » Taryhy proza - 26.03.2024


3.

Eý pygamber, sen kapyrlara gylyç bilen we mynapyklara (ikidillilere) diliň we günäleriň bilen uruş et we olara gaty gaharly bol.
Gurhan. 8-nji süre. 79-njy aýat.


624-nji ýyllaryň mart günleridi. Älemleriň serweri Muhammet pygamber öz ýelmaýasynyň üstünde bu dünýäniň şamçyragy kimiň ak nura çümüp otyrdy. Onuň ýumşak ädimler bilen haýaljak...
Täzelikler » Taryhy proza - 26.03.2024


2.

Olar Belent-Taňrynyň olaryň ýüreklerindäki bet pygyllaryny we olaryň gizlin maslahatlaryny bilýändigini bilmeýärlermikä, we takyk, Belent-Taňry hemme gizlin zatlary bilgijidir.
Gurhan. 9-njy süre. 84-nji aýat.


Ýakynda Badr söweşinde masgara bolup ölen Ebu Jähiliň ornuna, tutuş Mekgäniň, ähli kuraýyşyň serdary bolan Ebu Sufýanyň kimdir bi...
Täzelikler » Taryhy proza - 26.03.2024

BÄŞINJI BÖLÜM

1.

We siz Belent-Taňra we onuň pygamberine boýun boluň we özara dawa etmäň, eger dawa etseňiz onda gorkarsyňyz we siziň kuwwatyñyz gider we sabyr ediň.
Gurhan. 8-nji süre. 48-nji aýat.


Badr ýeňşi Medine halkyna, musulmanlaryň, Serdary, eziz Resul Alla diýseň uly şöhrat getiripdi. Ýöne şol belent şöhrat begenmek gezegind...
Täzelikler » Taryhy proza - 26.03.2024


4.

We eger-de biz size duşmanlary köp edip görkezenimizde, elbetde, siz gorkardyňyz we elbetde, uruş barasyndaky emrde dawa ederdiňiz we emma weli Belent-Taňry sizi ölümden we dawadan aman saklady.
Gurhan. 8-nji süre. 45-nji aýat.
...
Täzelikler » Taryhy proza - 25.03.2024


3.

Eger-de siz bilseňiz, urşa gitmeklik we uruşmaklyk siziň üçin köp peýdalydyr.
Gurhan. 9-njy süre. 45-nji aýat.

We emma Belent-Taňry siz duşman bilen wadasyz uruşdyrar we yslam dinini äşgär etmek we onuň duşmanlaryny ýok etmek üçin öz ýanynda bolmagy hökmany bolan emri höküm eder.
Gurhan. 8-nji süre. 43-nji aýat.


...
Täzelikler » Taryhy proza - 25.03.2024


2.

Eý iman getiren jemagatlar, özüňize ýakyn ýerlerde ýaşaýan kapyrlardan bolan jemagatlar bilen urşuň we uruşda olar sizde gaýratyň we gytlygyň barlygyny görsünler.
Gurhan. 9-njy süre. 129-njy aýat.


Bu ýaramaz habary eşi...
Täzelikler » Taryhy proza - 25.03.2024

DÖRDÜNJI BÖLÜM

1.

We mynapyklar musulmanlara zelel we kapyrlyk we musulmanlaryň arasyna agzalalyk salmak we ozaldan başlap Belent-Taňrynyň we onuň ilçisiniň garşysyna göreş alyp barýan adamyň, gelmegine garaşmak (bermek) üçin bir metjit saldylar.
Gurhan. 9-njy süre. 113-nji aýat.


Resul Allanyň ýüregi hiç ynjalanokdy. Hudaýa şükür, on...
Täzelikler » Taryhy proza - 25.03.2024


ÜÇÜNJI BÖLÜM

1.

Seniň şol namaz okajak metjidiňde Belent-Taňrynyň razylygy üçin päkligi isleýän adamlar bardyr.
We Belent-Taňry has artyk päk bolgujylary söýýändir.
Gurhan. 9-njy süre. 114-nji aýat.


Al...
Täzelikler » Taryhy proza - 23.03.2024


IKINJI BÖLÜM

1.

Eý pygamber, eden ähtiňi pozmakda Belent-Taňrydan gork we maslahatda Mekgedäki kapyrlara we Medinedäki ikiýüzlülere uýma (diýenlerini etme).
Gurhan 33-nji süre. 1-nji aýat.

We Belent-Taňry wekil halynda seni doly suratda saklar.
Gurhan. 33-nji süre. 3-nji aýat
.

Bu gün, Gün Ýasribiň baý...
Täzelikler » Taryhy proza - 23.03.2024

II KITAP

BIRINJI BÖLÜM

1.

Köp şäherleriň halklary bardyr, olaryň halklary kuwwat jähetinden Seniň şäheriň halkyndan has artykdylar, Mekge kapyrlary seni ondan çykardylar.
Gurhan. 47-nji süre. 15-nji aýat


Ebu Bekir gowakdan ätiýaçly garanjaklap çykdy-da, töweregine seretdi. Gowagyň kyrk-elli ädimliginde otlap ýören gurgun...
Täzelikler » Taryhy proza - 23.03.2024


6.

Belki, kapyrlar seniň Mekgeden Medinä gitjek gijäň seni heläk etmäge (öldürmäge) mekirlik etmek isländirler.
Gurhan. 52-nji süre. 42-nji aýat.

Muhammet pygamberi ýene-de şol pikir öz gününe goýanokdy.
«Eý, Allam, seniň bendel...
Täzelikler » Taryhy proza - 21.03.2024


5.

Ölüm (dowzah) saňa, eý Ebu Jähil, bes, saňa dertli azap laýykdyr.
Gurhan. 75-nji süre. 34-nji aýat.

Resul Alla metjitden öýüne gelende, oňa mähelledäki bir musulman bendäniň öýüni otlandyklaryny aýtdylar.
– Dört-bäş sany ýara...
Täzelikler » Taryhy proza - 21.03.2024

Ady: Uzak uzak ýyllar Awtor: Öwezdurdy Nepesow Format: PDF Agramy: 1.28 mb Sahypa sany: 160 Dili: Türkmen (Latyn) Ýükle: cloud.mail.

ru Ady: Gyrnak Awtor: Öwezdurdy Nepesow Format: PDF Agramy: 1.31 mb Sahypa sany: 171 Dili: Türkmen (Latyn)

Aslynda, Öwezdurdy Nepesow 63 güne çeken bu atly ýörüşiň gündeliginiň her gününde diýen ýaly bir gowy goşgy ýazylyp, tutuşlygyna bu kitaby, şonuň ...beslenen bu ajaýyp şygyrlary ýazan Öwezdurdy Nepesow 1947 nji ýylyň 1 nji iýulynda Garrygala (häzirki Magtymguly) etrabynyň Gerkez oba Geňeşligine degişli Garaganly diýen obajykda Nepes hojanyň ...
Täzelikler » - 2018-07-05 21:36:23

Taýýarlan: hajy Öwezdurdy NEPESOW, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, filologiýa ylymlarynyň doktory. tel: 47 15 70 öýi.
Täzelikler » 2018/08/29 - 2018-08-29 11:23:43

ÖWEZDURDY NEPESOW ▶ EZIZIM Şygyrlarmy ýanyp ýazdym, Odum galandyr, ezizim. Lebzim, namys arym, andym Aýdym galandyr ezizim.
Täzelikler » - 2018-07-13 09:50:24

Öwezdurdy NEPESOW ▶ D I R I L I K S U W Y Roman B i r i n j i ...

Öwezdurdy NEPESOW ▶ Goşgularyma ak pata Haýry bereket, Nury rehmet, Belalaň dep bolsun, Müşgilleň aňsat. Gidenleriň getirsin, Ýatanlaryň tursun, Saňa kast edenler ...
Täzelikler » - 2018-07-05 21:28:44

Öwezdurdy NEPESOW ▶ K Ö N E M Ü L K Roman B I R I NJ I B Ö L Ü ...

Öwezdurdy NEPESOW, Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy. ▶AK GUWLARY ATMAÑ (roman) I. Ýanwaryň süňňünden baharyň ysy bark urýardy.

" Öwezdurdy Nepesow / "Faeton" planetasy" Dünýäniñ we adamzadyñ ömrüniñ paýawlap barýandygy baradaky howsalaly pikirler eýýäm ýarym asyrdan gowrak wagt bäri dünýä jemgyýetçiligini ...
Täzelikler » 2019/09/27 - 2021-06-30 10:24:07

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-02 09:23:47

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-01 06:38:24

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-03 14:16:28

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2020-07-20 11:48:01

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2024-03-22 00:56:44

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-03 05:00:48

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-03 07:06:03

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-03 08:44:30

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2019-02-03 08:58:36

Öwezdurdy NEPESOW.
Täzelikler » - 2024-01-19 02:11:19


1 2 3 ... 27 28 »