Результаты 1-20 из 24 по запросу Ümür Esen

SÖZ MANYSYN AÑAR BOLSAÑ...

JÜRE

Degen malynyñ añyny-mañyny bermän almaga çalyşýan gylýal keseli. Özem öýken çişme-gara lebse kysmy. Jürä ýolugan ýaby derläbilmänsoñ, içinden sanjy tutýan ýaly, bitakat sandyraklama sataşýar. Şonda könelerimiz ony sakyz bermek ýa-da gaýnadylan andyzy burnuna guýmak bilen bejerer ekeni. Meger, şol zerarlam "Gyzyñ keselini gopuz açar, atyñ keselini sakyz", "Andyz iýen at ölmez, egrije iýen är" diýen halk pähi...

Täzelikler » Türkmen dili - 18.06.2020

ÝEDILIKLER

■ Ýedi ata

Adam ata
Nuh ata
Asly öz atañ
Azan atañ
Sünnet atañ
Ylym atañ
Gaýyn atañ

■ Ýedi ene

How ene
Bibi ene
Süñk ene
Göbek ene
Eneke
Gelneje-ýeññe
Gaýyn ene

■ Ýedi kowum

Ogul
Kaka
Peder-ata
Peýkar
Eždat
Söbük
.......(?)

■ Ýedi nesil-nebere ...

KEL-KÖWSERLIK ETMÄÑ...

On dokuzynjy asyryñ aýaklary.
Ine-de Mary-Ahal aralygyndaky ulgamly ýol. Onuñ aññytly aşyrymlary. Ana-da beýikden ykaşakly pesede inişine düşlän ýolagçylar. Ýazylyp-ýaýrap oturyşlaryndan çen tutsañ-a, olae toýa barýan ýaly.
Edil şo halatam çagataý bir eşekli çykmazmy hürrüt goçak, hälkileñ barýan tarapyndan. Emin-erkinlikde çaýlap oturanlary görenden, sered-ä, onuñ çañjaryp duran ýüzüne çaýylyp gitdi-dä, şatlyk şuglasy.
- O-how, çykan! Gel...

SUMBARYÑ GARAGYRNAGY

Il-günüme döneýin!
Bir öýden çykybilseñ bolany.
Ine, bu gezegem Gutlymyrat Begmyrat, Gündogdydyr Şyhberdi Köse, Abadan Aşyr, Juma Meñli, Babadyr Sona Aýyt, Goşa Sähet, Halmyrat, Amangeldi, Hudaýguly Hally, Hajy Goşa, Amandyr Rejep Oraz ýaly hemdemlerimiñ hemaýaty bilen Bamy - Ymarat - Gerkez - Çendir - Garakel - Ýartygala - Kyrkgyz böwür - Çakangala - Akdepe - Seýkel - Gyzylymam - Akymam - Gerkez döwür (Hanguly) - Garahan sebitlerini syrybam Gyzylb...

HALKYÑ HAZYNASYNDAN

▶ GEPE GITSEŇ…

-Aý, jan ini, bu guluňy, näme, beýle arzan bahalap dursuň-la?
-Wah, jan agam, saman astyndan suw goýberen bir arabozar bolmasa, degerine-degmezine ömür berjekmi men muny?
-Çaky, munyň gepi kän. Sepini bildirmänem adamlaň arasyna alamöý giren ýaly edäýýär-ow, onda.
-Hawa-la, jan agam, pul bermäň, märekebozaryň baryp ýatany-da şü.
-Her näme-de bolsa, şu guluň meňki! Hany, gep guzladyp, elinden näme gelýärkä? Ýekeg...


GAÝRAT GOÝAZY GELENDE...

Sen türkmen aganyñ ujasyndan uzap, ýanyndan ýaýran, goly ganaty, döş-damary dälmi? Onda sen saýhallydan sarmakly, gaýratlydan görmekli, namysdyr arly, çyn kesbi-kärli, didesi nurly bolmaga borçlusyñ. Eger sen gowulygyñ gyrasynda görünmän, baran ýeriñi çaý-çanak edişiñe, oglan atasy bolansoñam, diriniklilik bilen waýa başyny çatmadyñmy?
Onda, ilk-ä s...

Mirasgäriñ ummanyndan

▶ ÝEÑÑE JAN-A, ÝEÑÑE JAN!

Agamyñ ala gözi,
Ýeññemiñ güler ýüzi.

* * *

Agasyna al bedew,
Ýeññesine ýelmaýa.

* * *

Alty aga birigip,
Ata bolmaz,
Ýedi ýeññe birigip,
Ene.

* * *

Asmandaky ýyldyzlar,
Aý ýanynda baldyzlar.

* * *

Gidene baldyz,
Gelene ýeññe.

* * *

Düýe gelýär ýat...

Mirasgäriniñ ummanyndan: Täsin şahsyýetler

▶ BALKANLY BILGE: GARA BIÝ

Türkmende geñ adamlar köp bolan. Olaryñ birem balkanly bilge Garabiý Annadurdy Mämmetnyýaz ogly. Ol Mergen çeltek, Ýegeje kaka, Ýahýa pir ýaly ýagymçylaryñ (ýagny, kebzeçileriñ) kowumyndan bolup, ile-güne hasap-hesibi, öñdäki gar-gaýy, haçan durnadyr gazyñ geçjegini aý dogan ýaly edip aýdyp berer eken. Gara Annadurdy ogly ilki düýe bakypdyr. Ine, bir ýola-da ol gonamçylygyñ gapdalyndan geçse, biri ýat...

Mirasgäriñ ummanyndan

▶ ÜSTÜNDEN ÄTLÄP...

Gowşut han türkmen taryhynda yz goýan hikmetli şahslaryñ biri. Ol süññi-süýegi bile il-ulsuna berlen bir dözmezjan eken. Gojalar Gowşut hanyñ saz-söhbetiñ muşdagy bolandygyny nygtap, "Geleweri, bagşym, dilegi ýagşym!" diýip, aýdymçy-göýendeleri apalandygyny ýatladylar. Saçy düşen takyr kellesini sypalaýşyna, sypyndygy küşt oýnandygynyñam gürrüñini berdiler.
Ýöne Gowşut hanyñ başga bir tekrarlaýmaly tarapynyñ bardygynam be...

Mirasgäriñ ummanyndan

▶ BÄHBIDI PYÇAK

- Ine, bir gün Soltansöýündir Myraly alys ýola şaýlanaýmazlarmy. Olar ýöräp baryşlaryna ahyry saýaly bir daragtyñ düýbünde-de düşleýär. Şonda seretseler, özlerinden öñem bu kölegede bir dokuşykly kişi gidipdir ýük ýazdyryp.
Ynha-da, onuñ aşagyna borýa taşlap, aýbogdaşyny gurşuna gawun iýen ýeri. Ol taýrakda-da eşegini dañyp, döküpdir öñüne esli noşgurdy (ol şeker çiñregiñ çapyp, gün görkezilmän guradylan silosy).
Ýöne ...

PYHY TAGANYÑ DEGIŞMELERINDEN Bir gezek Pyhy Tagan Ümür Esen bilen Mollagara şypahasyna barypdyrlar. Bu barada Ümür Esen şeýle gürrüň beripdi. «Ir ikindiler Pyhy akga meni yzyna eýerdişine, Mollagara ...
Täzelikler » - 2020-04-05 20:42:57

...golaý bu iki üýtgeşik adam – Ümür Esen hemem Nepes Şyhy uklady.Men olary synlap kän oturdym.Ýüz elli ýyl töweregi mundan owal.
Täzelikler » - 2021-06-01 23:17:31

Aý, şu gañçakly günlerde baş esen, bagry bitin gelýän bolsañyz, oña ýetesi zat ýok. Bilen üçin, ol Hudanyñ haladygy. Aý, menem Mara barýan....barjasy bir birine gardaşdyr, syrdaşdyr. Daýydyr ýegendir, çykandyr dogandyr... Ümür ESEN. # turkmensesi 98
Täzelikler » - 2019-08-17 10:37:04

Şondan soñ Balkan Kakabaý, Esen Atak, Şiridir Gurban Gulmämmet, Halnabat Mämmetnazar, Meretmyrat Gurban, Annatäç Öwez, Orazmämmet Amantagan, Täçnabat Sopy ýaly ýalawlylara ýüz tutup ýörşüme, ...gelmelere de okyjylar käniniñ paýhas mizany adyl baha bersin. Ümür ESEN, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-07-06 20:38:54

Toplan: Ümür ESEN.
Täzelikler » - 2018-09-05 18:09:47

Ümür ESEN, mirasgär. ▶ BALBULAKDAN BIR OWURT Abraýyñ, Gaznañ. Agyzlyñ agzynda, Toýnaklyñ tozunda. Atañ eneñ bozlamasyn, Gardaşlaryñ yzlamasyn.
Täzelikler » - 2018-07-12 09:13:51

...çaga Idelmedik gyz Nesilsiz maşgala Ümür ESEN, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-11-20 07:22:39

Ümür ESEN.
Täzelikler » - 2018-06-29 19:53:17

Bir gün belli folklorçy Ümür Esen öýe geldi de: “Sarahsyň Ata obasynda “Ýeroýlan” gyrgynçylygyny gözi bilen gören adam bar. Oňa Çoluk aga diýýärler.
Täzelikler » - 2019-06-28 11:35:17

Ümür ESEN.
Täzelikler » - 2018-06-28 05:26:01

© Ümür ESEN.
Täzelikler » - 2019-05-27 05:41:13

Ümür ESEN. Amanmuhammet Nepesowyñ "Altymyrat" çeper publisistik kitabyndan, "Nepes Ýaza" neşirýaty, Sakarçäge 1995
Täzelikler » - 2024-03-22 01:18:53

Nurmämmediň bilýän rowaýatlaryny Ümür Esen ýaly intipis edip ýören kişi bolaýmasa, bilmese gerek. Kiçijik obadan beýle köp bilýän, häsiýetli, mert ýigit her bir ýaş ...
Täzelikler » - 2018-12-28 01:14:35

...saçylyp belent peslere, Çygly säher ümür basan dünýämden, Meni alyp gaçyp hol alyslara. Begres baýyrlaryň belent ýerinde, Seň bigünä nazaryňa sataşdym....meni Mollanepes! Döwür döwran, il bagta ýar, Ata Watan aman esen.
Täzelikler » - 2019-02-08 04:02:25


1 2 »