Результаты 1-20 из 34 по запросу Şirhan Allaberdiýew

PALTA HAKY

(Wakalar Teýmirleňiň hökümdarlyk eden döwürlerinde, Samarkant şäherinde bolup geçýär)

Samarkant. Bu gadymy şähere men dogulanym bäri aşyk. Dogry, dogulanym bäri men ony göremok. Men bu şäheri diňe özümden uly şol şäherde bolup görenleriň hem-de öten-geçen bezirgendir, täjirleriň gürriňlerinden eşidişime görä göz öňüme getirýärin.
Biziň Zamahş...
Täzelikler » Hekaýalar - 18.06.2024

AGAGELDI ALLANAZAROWYŇ "OJAK" ROMANY BARADA PIKIRLER

Elektron kitaplar kitap söýüjileriň iň ýakyn hemrasyna öwrüldi diýsem, hakykatdan daş düşdigim bolmasa gerek. Öýde ýa-da işde boşyrak wagtyň bolsa, awtobusda ýa otlyda ýolagçy bolsaňam "kitaphananyñ" hemişe ýanyňdalygy örän gowy mümkinçilik. Mundan başga-da ýene bir gowy tarapy bu "kitaphanadan" başga birine okamaga kitap berse...

ÝURIÝ ALEKSEÝEWIÇ GAGARIN

Şu gün 12-nji aprel. Adamzat ilkinji gezek kosmos giňişligine syýahat eden güni. Ondan bäri 62 (altmyş iki) ýyl geçdi.

1961-nji ýylyň 12-nji aprel güni ýer ýüzini sarsdyran wakalaryň bolup geçendigini hemmämiz bilýän bolsak gerek. Şol gün Ýuriý Alekseýewiç Gagarin "Восток" (Gündogar) kosmos gämisinde, adamzat taryhynda ilkinji gezek k...

DOSTUMA...

"Daýansa güýç alar egin-eginden,
Halaşsa suw içer göwün-göwünden.
Oglanlaň dostlugy ýazsa bogundan
Bu dünýä bolmazmy zyndandan beter"
"Dost" aýdymyndan...


Salawmalekim gadyrdan dostum! Üç aýlyk ulylygyňy göz öňünde tutup, şu wagta çenli salam berip gelipdim. Ýene-de şol kadamy bozmaýyn. Gowmy öýdäkiler, çagalar?! Çagalar diýýän welin bir gyzyň, bir ogulyň bolanyndan habarym bar-da, şondan soň köpeldiňmi ýa ýok bilmedi...
Täzelikler » Oýlanmalar - 02.04.2023

GIJIGEN GUTLAG

Essalawmaleýkum, hormatly "kitapçylar" ! Sag - amanmysyňyz?!
Esasy gürrüňe geçmezden ozal her biriňize berk jan saglyk, işleriňizde rowaçlyk, maşgalaňyzda agzybirlik we abadançylyk arzuw edýärin!
Şu gün näme üçindir jyn köp ýadyma düşdi. "Jyn" diýsem Alletdiniň ertekisindäki çyradan çykyp, ähli islegiňi ýerine ýetirýän jyn däl.
"Her bir adamyň öz jyny bolýamyşyn. Ol mydama adamyň öňüne düşip ýörmüşin. Öňüňden gelýän adamyň jyny bilen seniň jynyň ş...
Täzelikler » Gutlaglar - 04.02.2023

GARA ATLY

"Örän aýdyň hem çuň bir hakykat bar:
Diriler ölüpdir. Diriler ölýä.
Ýöne şol ölenler müň ýyllar ötüp,
Başga biri bolup inýär bu dünýä".
G.Ezizow


Çöl. Ýene-de şol nirädigi näbelli tarapa gaçyp barýaryn...Ýok... Näme üçin "gaçyp barýaryn"?! Kimden, näme üçin gaçyp barýaryn?! Ol zatlary seljermäge wagtam, mümkinçiligem ýok.
Sebäbi men şu wagt düýşde. Hawa, hawa ýalňyş okamadyňyz: düýşde.
Naýzadyr, gylyçly, e...

HAS TÜRKMENE

Sözüm olmasa-da, birdem sözläýin,
Ýakyn tutunara ýadam galmady.
Ýoda ýitdi, ýoly kaýdan gözläýin,
Barçany gam basdy, şadam galmady.

Aýak asta düşdi talant, zehinliler,
Merde  döndi ýaranjaňlar, pullular.
Kerim Hally, Han zalym, ýene ýeneler...
Olardan sypmaga “hodam” galmady.

Neýlerem, tersinden öwüsdi ýeller,
Gapyldy göreçler, lal oldy tiller.
Ýaýnady lolular, “Ile belliler”,
Mertl...
Täzelikler » Goşgular - 29.12.2020

“OKAMAKDAN IRMEÝÄRIN”

Ýazyjy Kakamyrat Ataýew bilen gysgaça söhbetdeşlik

Şirhan ALLABERDIÝEW:
- “Ölüp-dirilen” eseriňiziň aňyrsynda nähilidir bir real waka barmy? Bu romanda siziň hunsalara garaýyşyňyza düşünip bilmedim.

Kakamyrat ATAÝEW:
- Bu eseriň aňyrsynda anyk real wakalar ýok. Letargiýa ýagdaýlary, hunsa bäbekleriň dünýä inmegi barada okanlarym, eşidenlerim esasynda ýazypd...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 31.10.2020

SALAM HATY

Bu gün mart aýynyň 29-y. Kimler üçin adaty gün. Biziň üçin bolsa...
Ýadyňa düşýärmi saňa ilkinji söýgi hatymy synpdaşym Humaýdan ugradypdym. Şu gün ýene-de saňa hat ýazasym geldi. Bu hatymy Humaýdana ugradyp bilmerin. Sebäbi durmuşa çykaly bäri Humaýy bir gezegem göremok. Göräýemde-de ýurduň beýleki çetinde ýaşaýan Humaý meň hatymy gowşurmak üçin seň ýanyňa barmaz.
Dogrusy, maşgalaly, çagaly geline hat ýazyp, onam gowşurjak bolup ýörmegiň gowy däldigini özüm...
Täzelikler » Oýlanmalar - 29.03.2020

"FUTBOL" DIÝLENDE NÄME ÝADYÑYZA DÜŞÝÄR?

Elbetde, bu sorag berilende köp adamyň ýadyna häzirki wagtda dünýä belli futbolçylar K.Ronaldo, Messi, Neymar... ýa-da Ýewropanyň ady belli futbol toparlary FC.Barselona, Real Madrid, Juwentus ýaly toparlar düşýändir. Bu futbol toparlarynyň hem futbolçylarynyň hem oýunda güýçlidigine sözüm ýok. Ýöne häzir ýoň bolan haýsydyr futbol toparyna ýada oýunçysyna janköýerlik etmek häsiýetim ýok. Geň galmaň! Hakykatdanam häzir hiç oýunça ýa topara jank...
Täzelikler » 2019/11/19 - 19.11.2019

MAZARYÑ ÜSTÜNDÄKI SAGAT

Gülnäzleriň öýi obadan çetiräkdedi, obanyň gonamçylygynyň golaýyndady. Ejesi kakasy ýogalansoň Gülnäz agasy, gelnejesi bilen bile şu öýde ýaşaýardylar. Agasy köplenç iş saparynda bolýardy. Gülnäz bolsa gelnejesi bilen galmaly bolýardylar.
Bir günem gelinejesi çagalaryny alyp atasy öýüne gezmäge gitdi. Gülnäzem düýn agşam ejesi bilen kakasy düýşine girensoň, gonamçylyga baryp, olaryň mazarlaryna zyýarat etmegi ýüregine düwdi. Gonamçylyga baryp, bilýänje...

BIRAHAT RUH

"Nähak gan ýerde ýatmaz"
Atalar sözi.


Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebim ýapyp, ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler. Täze geçen mekdebimiz öňkä seredende giňdi we ýylydy. Ýöne çetiräkdä bolansoň, agşamky türgenleşiklerden soň oba gaýtmak kynrak boljakdy.
Türgenleşik tamamlanansoň, bile gatnaýan oglan...

LÄLELI ÝATLAMA

Işden çykyp, obamyza gaýdýan awtobusa mündim. Awtobusda adam azdy. Köp garaşdyrman awtobus obamyza tarap ýola düşdi. Sürüji radiony açdy. Radioda aýdymçy ýigit läle kakýan gyzy taryplap "Belent heňde bagt lälesin kakan gyz" diýip aýdym aýdýardy. Bu aýdymy diňlemegi men gowy görýän hemem ýigrenýän. Gowy görmegimiň sebäbi bu aýdym maňa mekdep günlerimdäki şadyýan günlerimizi ýatladýar. Ýigrenmegiň sebäbem ýene şol ýatlamalar...
Läle- atly, diýseň görmegeý, diýseň...
Täzelikler » Hekaýalar - 28.01.2019

BILGIÇ

Oturylşygymyzyň gürrüňi, palçylyga, öňdengörüijilikdir welilige baryp ýetdi. Nostradamus, Wanga ýaly dünýä belli bilgiçleriň aýdanlaryndan eşidenlerimiz barada, rus teleýaýlymlaryndan görkezilýän ekstrasensler barada... garaz şuňa meňzeş köp gürrüňleriň başy agyrdyldy. Birdenem bu gürrüňlere goşulman oturan synpdaşym Berdi:
— Aý, olaryňyz-a bilmedim welin obadaky Orazgül palçynyňa pal atyşynyň ugry ýok eken. Arada sygrymyzy ýitirip, hiç tapmadyk. "Baryp görüň, ...

Täzelikler » Hekaýalar - 27.01.2019

Essalawmaleýkim saýtymyzyň hormatly agzalary we myhmanlary! Sag-amanja ýörenmisiňiz?!
Ýetip gelýän täze ýyllaryňyz hem gutly bolsun! Düşümli, rysgal-bereketli ýyllaryň biri bolsun!
Mowzugyň adyny okap "Nämäni bilelikde dowam etmelikä?" diýýänsiňiz elbetde. Häzir düşündürjek bolaýyn. Düýn agşam bir hekaýa ýazyp başladym welin kelläme: "Mmmbäh, şu hekaýany pylany ýazyp oturan bolsa nähili dowam etdirerkä ýada pylany bolsa näderkä?" diýen pikirler geldi. Bärdäki a...

Täzelikler » Hekaýalar - 26.12.2018

SYRLAR AÇYLAN GIJE

Men Sähragül bilen halaşyp durmuş gurupdym. Agzybirlikde, bir-birimizi goldap, il aýtmyşlaýyn "Gül ýaly" ýaşap, işläp ýördük.
Ine, bir günem işimden bir kemçilik tapdylarda,meni işden boşatdylar. Uzakly günlerimi öýde oturyp geçirmeli boldum. Öňler Sähragül ikimizem işde bolup,seretmäge adam ýoklugy üçin obada ýaşasagam mal-gara saklamyzokdyk.Iş tapylýança öýde güýmener ýaly obadan bir sygyr aldyk. Şonuň otuna suwuna seredip geziberdim. Ýöne jan...


MAÝABATAN

"Balyk awy-aw dälde a:wy" diýip giden ata-babalarymyz örän dogry aýdypdyrlar. Eger-de a:wy bolmadyk bolsa Baýram beýdip, ýüzüňi kesip barýan sowukda, obanyň golaýyndaky "Maýabatan" diýip atlandyrylýan kölüň buzyny döwüp, çeňňek gurup ýörmezdi. Agşamara çeňňek gurup gaýdanyňa bir, ertesi daň agarmanka ýene ony barlamagada gitmeli. Saglyk ýagdaýy sebäpli balyk etini iýmek bolmaýan Baýramyň beýdip dert azara galyp ýörmesi geňräk görünse-de, göwnibir ýal...


GORKULY GIJE

Düýn agşam iki köçe aňrymyzda ýaşaýan synpdaşym Berdilere gitdim."Hem-ä gümür-ýamyr ederis,hemem synpymyzdaky Dursunaýa hat ýazarys"diýip mekdepdepden gaýdyşymyza maslahat edipdik.Barsam Berdiniň öýünde ýeke özi eken.
Gürleşip otyrdyk.Hat ýazdyk.Şol wagtam daşary ýurt telekanallarynyň birinden täze kinofilm başlady.
Kinofilmiň başynda alym-professorlar ýygnanyşyp,ylmy barlaghanada haýwanlaryň üstünde dürli barlaglar geçirip başladylar.Bir ters t...


AÝAL SYPATLY "ARWAH"

Bu gün işden gijiräk çykdym. "6-njy" diýilýän köneräk žiguli maşynym bilen şäherden çykyp obamyza tarap ýola düşdüm. Daş-töwerek garaňkydy. Birdenem ýoluň gyrasynda elini serip ulag saklajak bolýan garryja aýala gözüm düşdi. Onuň eşikleri hapa, sal-sal bolup durdy. Meniň garra ýüregim awady. Ony äkitmek üçin ulagy sakladym. Garry aýal maşynyň yzky ga...

Ynjalyksyz geçen gije

(mistiki hekaýa)

Oglanjyk ejesi-kakasy we agasy bilen ýaşaýardy. Olar juda agzybir maşgalady,bagtly,şadyýan ýaşaýardylar...

Ine bir günem...Bir günem gije sagat 2-ler töweregi ol ejesiniň çirkin sesine oýandy. Ejesi hammamda kakasynyň adyny tutyp gygyrýardy. Kakasy ylgap hammama girip gitdi. Bular çykar ýerde çykmansoň näme bolanyny anyklamak üçin oglanjygyň agasam hammama girdi-de,olam yzyna çykmady...
Oglanjygy erbet gorky b...


...goýdurdyda ýene maňa seredip: Tüweleme, Allaberdiýew sen ä täze açyş etjek bolýaň öýdýän. Saňa öý iş: Indiki sapaga çenli adamyň nädip döränini bilip gel diýdi.... © Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2024-07-14 02:18:57

© Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2018-10-10 22:18:39

©Şirhan Allaberdiýew.
Täzelikler » - 2018-10-10 22:54:14

...saklamak bilen başagaý bolup durdylar: ) Şirhan Allaberdiýew.
Täzelikler » - 2018-10-10 22:53:39

: ) Şirhan Allaberdiýew.
Täzelikler » - 2024-03-20 11:41:38

Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2019-11-15 19:46:12

© Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2018-10-10 22:55:16

© Şirhan Allaberdiýew.
Täzelikler » - 2022-05-28 10:48:36

Terjime eden @Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2021-03-13 22:16:08

Terjime eden: Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2024-06-04 11:44:46

Terjime eden Şirhan ALLABERDIÝEW.
Täzelikler » - 2019-11-26 07:48:20


1 2 »