Результаты 1-18 из 18 по запросу Abdyrahman Düýeji

IT, GUŞ WE YNSAN

Güýçli bolanlygy üçin
Zynjyra baglanypdy
Töweregi gorkuzmak üçin
Ömrüni zynjyrda geçirmelidi
Gezmek oňa gadagan
oýnamak –da gadagn
Söýüşmek de gadagandy onuň üçin
Diňe iýip çöregin
Howlamaly gije-gündiz
Şeýdibem ölüp gitmeli
Zynjyrň penjesine
Her gezek howlan wagty
Güjükler agzyn öýkeläp
Depesinden gülýärdi
Ol daýaw gurt iti bolsa
Çykyp bilmän zynjyrdan
...
Täzelikler » Goşgular - 28.11.2020

ÝAZYJY-ŞAHYRLARDAN NÄME ÜÇIN ÝAZÝANDYGYNY WE EDEBIÝAT BARADAKY PIKIRLERINI BILMEK ÜÇIN ÜÇ SORAGDA UMUMY GÜRRÜÑDEŞLIK

- Döredijilige ýañy başlan uçurlaryñyz "Näme üçin ýazýarsyñyz?" diýen soragy beripmidiler we oña beren jogabyñyzdan bäri üýtgän zat boldumy?

- Şygyr arkaly beýan etmek ýa-da üýtgetmek islän zadyñyz bolupmydy?

- Täze çykýan kitaplar we gazet-žurnallarda berilýän çeper eserler bilen baglanşyklykda häzirki döwrüñ şygryýeti barada pikiriñizi a...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 12.09.2020

TÜRKMENLER DYZA ÇÖKMEZ, ÇÖKERER!

• Eýran-Türkmenistan futbol duşuşygyndan soñ, 2015-nji ýylyñ 12-nji noýabrynda Tähranyñ "90" sport gazetinde "Türkmenler dyza çökmeli boldy" diýen habara jogap hökmünde ýazylan makala

ترکمن‌ها باید زانو بزنند یا ترکمنستان و یا…؟!
جمعه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۴
منبع این مطلب اخبار روز ...

İRAN TÜRKMENLERİ: TÜRKMENSAHRA

“Türkmensahra Türkmenlerinin tarihini uzun süre birlikte yaşadıkları Türk­menistan Türkmenlerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Türkmensahra Türkmenleri 1881’e kadar Türkmenistan ile ortak kaderi paylaşmıştır. 1881’de, Türkmenlerin Türkmenistan’daki Göktepe Kalesi’nde Çarlık Rusyası ordusuna yenilmesinden sonra, İran ve Çarlık Rusyası arasında yapıla...

MENDEN NÄME GALAR...

Giň asmanyň arasynda, 
Birje ýyldyzym-da ýok. 
Onlar gezek görünsem-de, 
Hiç kim meni tananok. 
Ýüregmiň bukjasyn açyp seretseň, 
Bir döwüm gussa bile, 
Bir çüýşe ýaş görersiň. 
Pahyrlygyň silleri, 
Bir otagly öý arzuwmy ýykypdyr. 
Umytsyzlygyň ody, 
Ak öýümiň hyýalyny ýakypdyr. 
Ne ýaz wagty hoşalaryň pyşyrdaýşyn eşidýan.
Gezip ýören däli...

Täzelikler » Goşgular - 04.04.2019

AKWARIUMDAKY BALYJAK
  
Akwariumda ýaşap ýören balyjak,
Seniň dünýäň şeýle kiçi, şeýle dar.
Sen nädip ýaşaýaň bir garyş ýerde,
Men seni göremde ýüregim gysýar.

Akwariumda ýaşap ýören balyjak,
Iýip-içip ýörsüñ guýrugñy bulap.
Her gün iýmitjigiň berilýär saňa,
Iýip aýlanyp ýöň, daşyňa garap.

Howuzda doguldyň, tüňçede galýañ,
Bu dünýä nämedir hiý, soradyňmy?
Näme üçin doguldy, nämä ýaşaýaň?
Jogabyn tapmag...

Täzelikler » Goşgular - 04.04.2019

ÝITIREN GYRATYMA
                     
Ah, Gyratym, gaýdyp seni tapsadym,
Erkiň bile giň sahrada çapsadym. 
Aglap, eňräp, Gyrat diýip sözlär men,
Ylgap-ylgap, aýak yzyn gözlär men.
Ah, Gyratym, sensiň meniň syratym,
Ah, Gyratym, söweş güni, haýbatym,
Gel, Gyratym, üstünlikden sözlaliň,
Ýitip giden beýikliği gözlaliň.
Goç ýigitleň bar guwanjy atydyr,
Türkmen aty, Türkme...

Täzelikler » Goşgular - 04.04.2019

MÖÝ

Ey, möý, möý! 
Meň öýümde edipdirsiň, öý, öý, öý!   
Ilki degjek däldim saňa, 
Diýipdim: Men ýaşaýan, ýaşa senem ürkmäni.
Hawa ýaşa diýdim, ýöne dogrysy, 
Sen gelmänkäň meniň dynç başym bardy, 
Sen geleňsoň welin, bozduň kadany.  

Üýşürdüň sen öýe çaga-çugaňy, 
Daýy-daýza, mama, iniň-agaňy. 
Agtyk- çowluk, ähli tohum tijiňi, 
Bes etmediň, kesmediň hiç ujuny.  

...
Täzelikler » Goşgular - 04.04.2019

ÖMÜR

Elli ýyl öň ýokdum men,
Elli ýyl soňra ýene ýok.
Asmanda müňlerçe ýyldyz görünýär,
Olar haçan dogupdyrlar,
Haçana deň ýaşajaklar
Asla bilemok.
Millionlarça durna uçup geçipdir,
Ýene millionlary toýnuklar ýasar.
Bir gabrystan ýatyr şehriň daşynda,
Ýyldan ýyla topragy täzelenýär,
Wagtal-wagtal asmandan,
Täze ýelekler düşýär oň üstüne,
Hem-de sönen ýyldyzlar.
Ýyldyzlaň arasynda
Belki ...
Täzelikler » Goşgular - 03.04.2019

GARGALAR WE GURBAGALAR

Ol gün öýlän gurbagalar,
Bäsleşige giripdi
Gargalar bilen.
Biz-de emin hökmündedik,
Çagalar bilen.
Gijara deň gutarmady,
Gak-gak, warrk-warrk eden dürli sözleri,
Sesleri geň galdyrýardy bizleri.
Ýöne ne gurbagalaryň sözüne
Düşünýärdi gargalar,
Ne-de gargalaň sözüni
Aňlardy gurbagalar,
Ne-de biz düşünüpdik,
Olaryň gürleşigne.
Her kimiň bir tarapdan
Batly ses...
Täzelikler » Goşgular - 03.04.2019


Iran Türkmenlerinden olan ve uzun süreden beri ülkemizde yaşayan yazar, şair ve gazeteci Abdurrahman Deveci tarafindan kaleme alinan Kuduz Köpek adli çocuk romani, Iran'iin Türkmensahra bölgesinin sosyal hayatini yansitmasi bakimindan önemlidir.
Kuduz Köpek romani, Iran Bayindirlik Bakanliginin düzenledigi 12. Rusta (Koy) Festivalinde "En iyi edebiyat eseri" ödülünü&...

Abdyrahman Düýeji Abdyrahman Düýeji
Anketa » Мои статьи - 2023-05-01 20:57:20

Abdyrahman DÜÝEJI.
Täzelikler » - 2019-04-03 22:38:45

Abdyrahman DÜÝEJI.
Täzelikler » - 2019-04-02 22:15:14

...galar, nala galar, nala galar… Abdyrahman DÜÝEJI.
Täzelikler » - 2019-04-04 07:16:39

Abdyrahman DÜÝEJI.
Täzelikler » - 2019-04-03 23:05:46

Abdyrahman DÜÝEJI.
Täzelikler » - 2019-04-04 06:40:18

Abdyrahman DÜÝEJI. 13.11.2015 ý, "DAlLY NEWS"
Täzelikler » - 2022-11-24 20:25:42