Результаты 1-20 из 107 по запросу Agageldi Italmazow

IŇ GEREKLI ADAM

Synpdaşymyz Çynaryň ejesi mekdepde işleýär. Özem mekdepde iň gerekli adam. Hawa, şondan wajyp adam ýok mekdepde. Şonuň üçin özüm-ä Çynary juda bagtly hasaplaýan. Synpdaşlarymam maňa goşulsa gerek.
Meňem ejem mekdepde işleýär. Ýöne başga mekdepde. Ikinjidenem, men birinji synpa baran ýylym ejem «üçleri» okadýardy. Ikinjä geçdimem welin, ejem «birleri» aldy. Garaz, ejemiň mekdepde işleýänliginden maňa peýda ýok. Şonuň üçin hem Çynara gözüm gidýär.
Çynar h...

JOGABYNY TAPYP BILMEDIK SOWALYM

Mundan üç aý ozal başlan bir goşgym
Agyr gussa çümüp, guýruksyz ýatyr.
Jemleme hemişe ertire galýar,
Bilmen, haçan geler arzyly ertir?!

Göräýmäge erbedem-ä däl ýaly
Başky setirleri, başky bentleri.
Ah, ýöne tapylman geçen jemleme
Ýaralady bütin goşgy depderi.

Bar geregmiz ajap jemleme bolsa,
Başymyz dik bolsa taparys tärin.
Ýöne ýalňyz bir maksadyň ugrunda
Ömrümiz...
Täzelikler » Goşgular - 08.02.2023

GÜÝZ ÝALY...

Güleňde güýz ýaly gülüp bolsady,
Seleň sähralara ýazylyp, ýaýrap.
Aglaňda güýz ýaly aglap bolsady,
Ýere melhem bolsa gözüňden paýran.

Ýazaňda güýz ýaly ýazyp bolsady,
Ýetseň ýüreklere bereket bolup.
Öleňde...
Güýz ýaly ölüp bolsady,
Şatlandyrmak üçin ýene-de gelip.

«Uf, ýene gelipdir» diýmese şonda
Diňe çagalaň däl, dünýäniň özem.
Ýöne...
Ýöne hany, sen bolup biljek?!
...
Täzelikler » Goşgular - 08.02.2023

HAN ÝALY ÝAŞA!

Meniň bir öýüm bar. Ol şeýle kaşaň,
Görmäge göz gerek! Göz degmäwersin!
Gapysyn hiç kime açamok entek,
Sen weli arkaýyn girip bilersiň.

Isleseň, men ony saňa bereýin.
Geňirgenme, bu diýdigim oýun däl.
Hut şu günden şeýläk han ýaly ýaşa,
Owalynda diňe seň üçin gurlan
Göwün diýen öýümde.
Täzelikler » Goşgular - 08.02.2023

SÖÝGI ÝESERLIGI

Men palçy, pal atyp bilýän,
Hany, görkez aýaňy, gyz!
Wiý, wiý, seniň aýaňda-ha
Meniň adym bar ýaly, gyz!

Ýa bolmasa, gözleňdenem
Okap bilýän geljegiňi.
Heý, bilesiň gelenokmy
Ykbalyňyň gerçegini?!

Hany, gözlerime seret,
Bilip bereýin ýüzugra.
Wiý, wiý, seniň gözleriňde
Hut meniňjik keşbim dur-a!
Täzelikler » Goşgular - 08.02.2023

ARAMYZ AÇYLDY...

Başda-başda bir ýassyga
Goýardyk biz başymyzy,
Bolmalsam şo, söz beripdik
Bir ýassyga baş goýmaga.
Bu gün-ä dört ýassygmyz bar,
Köpeltdikmi goşumyzy?
Ýok, ondan däl, aramyza
Girdi indi iki çaga.
Täzelikler » Goşgular - 08.02.2023

HOŞLAŞMANKAM AÝTJAKLARYM

Sen entek söýgüden ejiz gelýärsiň,
Ýogsam, ynha, allanäme, ulugyz.
Ýöne bagryň deşip barýan çyn söýgi
Geldi-geçer duýgulardan has eziz.

Söýgiň gözne göni seredip bilmän,
Hatda özüňe-de ynamsyz bakdyň.
Sebäp ony beýle bolar öýtmänkäň,
Hut şeýle boldy-da, aňsatjak tapdyň.

Entek synaglardan ejiz gerdeniň
Göterip bilmedi söýgiň ýüküni.
Ahyr bir gün Durmuş atly kazyýet
Çykard...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

DURMUŞY DEŇEŞDIRME

Mundan üç aý ozal başlan bir goşgym
Agyr gussa çümüp guýruksyz ýatyr.
Jemleme hemişe ertire galýar,
Bilmen, haçan geler arzyly ertir?

Göräýmäge erbedem-ä däl ýaly
Başky setirleri, başky bentleri,
Ah, ýöne tapylman geçen jemleme
Ýaralady bütin goşgy depderi.

Ýaşaýyşam edil şol goşga meňzeş,
Käte boş yrsarap, ýerliksiz tasap,
Öz ýoluna barýan agyr kerweni
Ýoldan sowup bilýär ýek...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

DURALGANYŇ ÝANYNDAKY AGAÇ

Howaň yşnagy ýok,
Ýanwaryň üçi,
Telpekli, possunly titiräp durun.
Seniň bolsa asla piňiňe-de däl
Ýüzüň kesip gelýän sowgy ýanwaryň.

Gaýta belent tutup buýsançly başyň,
Täze gelin ýaly sülmüräp dursuň.
Ýa-ha seň mertligiň çakymdan artyk,
Ýa men baryp ýatan ejiz, ugursyz.

Şahalaňda doňup galan damjalar
Howluganok ene ýeri guçmaga.
Guşlaram goýnuňy makul bilipdir
Ga...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

DIÝARYM

Düzleriň tenekar, daglaryň derman,
Derýalaryň aby-köwser, Diýarym.
Güýzleriňde arşdan seçilen zer bar,
Ýazlaryň bar – ýaşyl öwsen, Diýarym.

Neneň döremesin buýsançly goşgy?!
Sen ylhamyň öýi, joşgunyň köşgi.
Has beter joş alar ýüregmiň yşgy,
Seni näçe-näçe söýsem, Diýarym.

Mekanmyň sen bag Eremde ýetişen,
Mukammyň sen bagt bilen gatyşan?
Senli bolmak – iň ullakan utuşym,
Maňa iň gymmatly ...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

ÇÜWDÜRIM

Çyrpynýar, urunýar, syçraýar göge,
Başarsa bulutlaň deňine ýetjek.
Başarmajagyna ynananok ol,
Asla ynanmagam islänok hötjet.

Düýşünde bulutlaň deňine ýetýär,
Soňam ýagmyr bolup inýär zemine.
...Myradyna gowuşmadyk arzuwlar
Bilebilmen, örkleýärkä ne beýle?!
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

TALYPLYK

Saňa ömrüň altyn çagy diýýärler,
Ýa ömrüň bahary diýýärler saňa.
Neneň, niçik baha berýän bolsalar,
Ýok, menem hiç haçan garşy däl şoňa.

Dogry, çaglaň ajabysyň,
Sözüm ýok,
Gujagyňam bahar ýaly ýakymly.
Bilýäňmi, men başgaçarak görýärin,
Ömre berýän ajabyňy, ýakymňy.

Eger sende bar bolsa bir ajaplyk,
Ol seniň kitapdan doly dünýäňdir.
Sende şol dünýäniň barlygy üçin
Bütin ömür saňa...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

SAŇA IKI AGYZ

Bir görseň-ä ömürlik zat ýok ýaly,
Bir görseňem ähli zatlar ömürlik.
Şulaň ikinjisniň dogrudygyna
Ynanjak bir pursat gelseň öwrülip.

Yza nazar salsaň ýekeje pursat,
Bolan zatlaň gürrüň berjek baryny.
Diňle-de, soň ýene gidiber, gitseň,
Bilseň bolýar özüň aldaýanyňy.
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

PYRAGA ÝÜZLENME

Nurly dünýämidir şygryýet diýlen,
Şeýle bolsa sensiň onuň çyragy.
Derejäňden pesdir tarypam, söýgem,
Bilmedim, näme sen, beýik Pyragy?!

Onuň Aly hezretleri şygyrýet
Ýaşaýan bolsa-da dünýe döräli,
Hakyky hormatyn diňe seň bilen
Tapan bolsa gerek, beýik Pyragy.

Dogulaňda soltan dogulypmydyň
Söz diýilýän bu ummasyz mülke sen.
Öz ene diliniň şirinligini
Subut etdiň bu gadymy halka se...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

UNUTDYM...

Men seni bireýýäm ýatdan çykardym.
Ýatlap ýörmek peýdasyz-a söýmeseň.
Unutdym, her säher suratyň ogşap,
Her agşamam düýşe girýäň diýmeseň.

Men seni bütinleý ýatdan çykardym,
Söndi çep gursakda lowlan ataşam.
Ýöne senden habar beräýjek ýaly,
Her bir gabatlaşan, her bir sataşan.

Seni mydamalyk ýatdan çykardym,
Seni ýatlamagyň hajaty hem ýok.
Ýöne, bilýärmiň sen, şo-ol otly gözleň
Bu gyz...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

MEN DÜNÝÄŇ AŞYGY

Men aşyk,
Bu gözel dünýäň aşygy,
Gözlerim hemişe barlyga teşne.
Meniň magşugymyň bir gowy ýeri,
Ýok onda artykmaç näz-u-kereşme.

Aslynda söýginiň nämedigini
Maňa öwredenem dünýäniň özi.
Hak syrdaşym – dostum dünýäň perzendi,
Ýassykdaşym – söýgim dünýäniň gyzy.

Aslynda, hyýaly pikirem däldir
Perileriň, hüýr-melekleň barlygy.
Ýöne dünýä maňa olary däl-de,
Özüm ýaly öz perze...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

JANSEREK

Erňeginde Wysal atly sekiniň
Otyrys utanjaň duýgym ikimiz...

Çykalga gözleýäs, kelle döwýäris,
Bir ýol tapaýmaly basymdan basym...
Ýolugra sataşyp günleň birinde
Utanç bilen dost bolupdyk bir pasyl.

Indem aýyrlyşmak agyr düşse-de,
Bu ýoly birimiz etmeli dowam.
Ýöne kim galmaly,
Kim ýöremeli?
Ine, gerek bolsa jogapsyz sowal!
Başymyza düşen jansereklikden
Habaryň bir barmy, eý, sah...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

HOWLUGÝAŇMY?

Gün-günden ulalýaň, oglum,
Parhyna barýanam dälsiň.
Aý, barjagam bolma şoňa,
Bu duýgy bir mende galsyn.

Ýatsaň-tursaň arzuw edýäň
Basymrajyk ulalmany.
Çyn eken günäsiz çagaň
Arzuwnyň hasyl bolýany.

Ösüp barýaň ers-mers bolup,
Düýnki köwşüň bu gün kiçi.
Asyl saňa dar görünýär
Tutuş öýümiziň içi.

Basymrajyk ulaljak-da,
Ýazlyp-ýaýrap ýaşajaksyň.
Ýaşajaksyň, <...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

HATAMMY?

Seni senden beter söýdüm,
Hatammy?
Bu yşk ömre ýeter diýdim,
Hatammy?

Yşgym baglap görejiňde,
Orun berdim ýüregimden.
Jandan zyýat görenimem
Hatammy?

Göwün diýen reýhanymdan
Gül bagyşlan şeýdaňdym men.
Özüm sençe söýmändim men,
Hatammy?

Habarsyzdym, ynan, çyndan
Çep gursagňy gömen çaňdan.
Sadadym hem ynanjaňdym,
Hatammy?

Tämizlige beslänimd...
Täzelikler » 2023/01/07 - 08.01.2023

AGŞAMLYK

Gün ýene-de zemin bilen öpüşdi,
Garasy köpelýär dünýäň çalyndan...
Çep gursaga düşnüksiz heser düşdi,
Perişdeleň ýere gonýan çagynda.

Entek-entek kesilerli görnenok
Bazara direýän köçäň akymy.
Bazarda henizem ýöräre ýer ýok,
Şeýle lezzetlimi söwdaň ýakymy?!

Ozuşyp äwmezek awtobuslary,
Öýüň ýolun tutýar ýüwrük ulaglar.
Agşam – göýä gündizligiň gussasy,
Gündizler kän,
Ýöne şu gün d...
Täzelikler » Goşgular - 08.01.2023

Gyz tisgindi, Özem ýaman tisgindi, Garaşan hem garaşmadyk sözüne. Aýdylanlar ýürekdendi, kesgindi, Ýer ýok onda degişmä ýa hezile.
Täzelikler » - 2020-06-26 23:00:29

Şol gün bir söz bilen: «Unut!» diýipdiň. Hiç haçan sözüňden çykmanym üçin, Hiç haçan raýyňy ýykmanym üçin, Seni çynym ...
Täzelikler » - 2020-06-26 23:10:46

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-11-02 15:58:36

...inmän, Ýene Gögi dolduraýsa ýyldyzlar… Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2020-06-29 15:52:24

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-03-30 17:54:22

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-03-30 17:50:13

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-03-30 17:52:53

Agageldi ITALMAZOW. Отправлено из Mail.Ru для Android
Täzelikler » - 2019-04-08 06:35:37

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-10-28 00:03:13

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-03-30 15:00:57

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-03-30 17:56:12

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-12-12 16:17:51

Agageldi Italmazow.
Täzelikler » - 2019-03-11 06:03:27

Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2019-11-05 22:47:04

Agageldi ITALMAZOW — Seýitmyrat döwrüň içinde özi bir döwür bolup gelen oglan. Sylapberdi MUHAMOW — Seýitmyrat Geldiýewiň özi hem döredijiligi barada gürrüň ederden ...
Täzelikler » - 2019-02-04 11:31:46

Söhbetdeş bolan: Agageldi ITALMAZOW.
Täzelikler » - 2024-03-26 07:09:36


1 2 3 4 5 6 »