Результаты 1-20 из 33 по запросу Agamyrat Baltaýew

MEDRESELER - KÄMIL BILIM OJAKLARY

Gahryman Arkadagymyzyň 15-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça degişli ýolbaşçylar bilen geçiren maslahatynda, Arkadag şäherinde bina ediljek metjidiň gurluşygyna dahylly taslamalardyr çyzgylary synlap, metjidiň ýanynda okuw medresesiniň hem gurulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtmagy bagtyýar watandaşlarymyzyň köňül guşuny ganatlandyrdy. Nygtalyşy ýaly, ...

MERW-HYRAT EDEBI MEKDEBI

Gadymy dünýäniň ösen siwilizasiýa merkezleriniň bäşisiniň esasysy hasaplanýan keremli topragymyz köp müň ýyllyk şanly taryhynyň ähli döwürlerinde medeniýetiň, sungatyň, edebiýatyň kämil ojaklarynyň biri hökmünde şöhratlanyp gelýär. Munuň düýp sebäbini, ilkinji nobatda, tutuş sebitde iň gadymy halklaryň biri bolan oguz nesilleriniň tebigatynda şahyranalygyň, şahandazlygyň, ylma teşneligiň bardygy bilen düşündirip bolar. Şu jähetden oýlananyňda, ene topragymy...

SIMAP KÜÝZEJIKLERI

Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, medeniýetde, sungatda, şol sanda milli mirasymyzy öwrenmekde, olary aýawly gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurda alymlaryň hem-de hünärmenleriň alyp barýan işleriniň netijesinde, şanly taryhymyzyň henize çenli mälim bolmadyk syrly sahypalaryny açyp görkezýän arheologiýa tapyndylary hem-de etnografiýa gymmatlyklary yzygiderli ýüze çykarylýar. 2019-njy ýylyň ýaz we g...

KÄRIZ SUWY — BEREKET ÇEŞMESI

Gadymy türkmen topragy irki ekerançylyk medeniýetiniň we gadymy suw desgalarynyň dörän ojagydyr. Hut iň irki suwarymly ekerançylyk tejribeleriniň gitdigiçe baýlaşmagy bilen baglylykda, gojaman Köpetdagyň eteginde Jeýtun obalary döräpdir. Şoňa görä-de, taryhyň täze daş eýýamyndan Türkmenistanyň çäklerinde durmuş pajarlap ösüp, medeni dünýäde täze-täze özgerişler amala aşyrylýar. Bagtyýarlygyň açarynyň ýerde, suwda, tebigat bilen sazlaşykly ýaşaýyşdadygyn...

KERIM ŞAHYRYŇKYDA MYHMANÇYLYKDA

1987-nji ýylda — şol wagtky Türkmen döwlet pedagogiki sungat institutynyň talyby döwrümiz «Mirasy öwreniş» dersinden okadýan halypamyz Hojanyýaz Kakanepesow, sapak gutaran dessine, barmagyny çommaldyp, üç oglany görkezdi: «Sen, sen, sen ahyrky sapakdan soňra okuw otagynda maňa garaşyň». Bellenilen wagty Hojanyýaz mugallym okuw otagyna gelip: «Oglanlar, döredijilik bilen meşgullanýarsyňyz, zerur işiňiz bolmasa, Kerim kakalara äkideýin, şahyryň täze go...
Täzelikler » Ýatlamalar - 15.12.2019

AHALTEKE BEDEWINI WASP EDÝÄN TÄZE TAPYNDY

Medeni mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek we döwrebap röwüşde dikeltmek işleri giň gerimde alnyp barylýar. 2019-njy ýylyň 22-nji noýabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde degişli ýolbaşçylar hormatly Prezidentimizi «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018—2021-nji ýyllarda gazuw-barlag işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy e...

ŞÄHRIHAÝBARYÑ TÄSIN NAGYŞLY KÜÝZESI

2019-njy ýylda «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasy» esasynda, Gökdepe şäherinden 10 kilometr demirgazykda, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Gökdepe» daýhan birleşiginiň demirgazyk çetinde ýerleşýän Şährihaýbar ýadygärliginde toplumlaýyn arheologiýa we e...

GÖKSÜÝRI ÝADYGÄRLIKLERI — TEJENIÑ KENARYNDAKY BEÝIK MEDENIÝETIÑ YZLARY

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda belleýşi ýaly, türkmen topragynyň her daban ýerinde beýik medeniýetiň yzlaryna duşýarys. Mundan müňlerçe ýyl ozal şöhratly Merwden günbatara rowan bolan müňläp düýeli kerwenler Tejen derýasynyň kenaryndaky Göksüýri ýadygärlikler toplumyny emele getiren mes toprakly, bol bereketli ýaşyl ýaýlalara ýetipdir. Gerirud daglaryndan gözbaş ...

TEÑÑELER — TARYHYÑ YGTYBARLY ÇEŞMELERI

Türkmen alymlarynyň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky Mänebaba ýadygärliginde geçiren ylmy gözlegleriniň netijesinde kümmetiň gündogar burçunda, 25-30 sm çuňlukdan, XIII-XIV asyrlara degişli düşegiň 5-7 sm aşagyndan kümüş teňňeleriň 91 sanysyndan ybarat hazynasynyň ýüze çykarylmagy milli mirasymyzy öwreniji ylmy jemgyýetçilikde içgin gyzyklanma döretdi. Çünki teňňeler arheologiýa ýadygärliklerden tapylýan mady gymmatlyklaryň iň arzylysydyr. Se...

DAŞLYDEPE — OGUZ ŞÄHERI

Arkadag Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseri köp müň ýyllyk şan-şöhratly taryhymyzy goýnunda saklap oturan taryhy-arheologiýa ýadygärliklerimizi, ümmülmez etnografiýa baýlyklarymyzy ylmy taýdan toplumlaýyn öwrenmegiň wajyplygyny artdyrdy. Çünki soňky ýyllarda türkmen alymlarynyň Gahryman Arkadagymyzyň ylmy taglymatlaryna eýerip alyp barýan arheologiýa we etnografiýa barlaglary şöhratly taryhymyzyň öň ...
Täzelikler » Taryhy ýerler - 08.09.2019

ŞÖHRATLY NUSAÝDA ISGENDERIÑ YZLARY

Belli serkerde Aleksandr Makedonskiniň ömri, pelsepesi, harby sungaty we jahanşalygy barada ençeme kitaplaryň, ylmy monografiýalaryň ýazylandygyna, kinofilmleriň düşürilendigine seretmezden, adamzat nesli Aleksandryň yzlaryna dahylly täze maglumatlaryň ýüze çykarylmagyna garaşýar.
Miladydan öňki 356-323-nji ýyllarda ýaşap geçen, Makedoniýa...

HAN KERWENI

Gadymy oguz ilinde «Han kerweni» ady bilen meşhur kerwen barada bilýän kän däl bolsa gerek. Biz bu barada ilkinji gezek, Gahryman Arkadagymyzyň 2016-njy ýylda «Paryzdepe» ýadygärligine barmagy hem-de arheolog, etnograf alymlara şu gadymy sebitiň milli mirasyny toplumlaýyn öwrenmek barada beren tabşyryklaryna eýerip, Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda etnografiýa gözleg işlerini geçirenimizde maglumat ýygnadyk. Şu obaly gürrüňdeş ýaşulymyz Üýşmek Agadurdyýew bize Aba seýs...

KÖNE WE TÄZE NUSAÝ

Ata Watanymyz Türkmenistan taryhy ýadygärliklere baý mekandyr. Geçmişden söhbet açýan şol ýadygärlikleri, gadymy galalary göreniňde, Watanymyzyň geçmişi baradaky taryhy ýazgylaryna nazar aýlanyňda, pederlerimiziň döwlet gurmakda-da, ony dolandyrmakda-da, ylymda-da, bilimde-de, garaz durmuşyň her pudagynda özleriniň gaýratlylygy, parasatlylygy bilen tanalan halkdygyna guwanýarsyň. Köpetdagy etekläp oturan Köne we Täze Nusaý galalary hem geçmişde ady äleme dolan Pa...
Täzelikler » Taryhy ýerler - 26.05.2019

DIL TARYHYÑ GÖZGÜSI
    
Dil milli medeniýetiň sütüni. Halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan baýlyklaryny, dünýä medeniýetiniň naýbaşy gözellikleriniň biziň ruhy dünýämizde orun alşyny, dabarasy daglar aşýan şan-şöhratly taryhy geçmişimizi öwrenmekde ene dilimiz egsilmez hazynadyr. Biz munuň şeýledigine, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip dabaralandyrylan 2019-njy ýylda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýür...

Täzelikler » Türkmen dili - 25.04.2019

ŞÖHRATLY ÝOLLARYÑ ÇATRYGY
    
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň Köpetdagyň etegindäki gadymy Oguz ýaýlasynyň merkezinde tutulmagy taryhy we medeni taýdan örän wajyp ähmiýete eýedir. Eziz Diýarymyzyň hut şu künjeginde diňe bir biziň Watanymyzyň taryhy üçin däl-de, tutuş adamzadyň şöhratly geçmişini täze belentliklere göteren medeni ösüşler amala aşdy. Bagtyýarlyga beslenen günlerimizde bu taryhy künjekde täze başlangyçlar...

Täzelikler » Publisistika - 16.04.2019

NOWRUZ — MILLILIGIÑ NUSGASY
    
Milli mirasymyza täze öwüşgin, täze mazmun, täze ömür berilmegini buýsanjy kalbyňy pürepürleýär. Watanymyzda pederlerimiziň örän çuňňur pelsepesi, ymgyr pähim-paýhasy siňen milli mirasymyzyň galkyndyrylmagy dünýä nusgalyk işdir. 
Nowruz däpleriniň mazmunynda tebigaty goramagyň nusgalyk ýörelgeleri ata-babalarymyza mahsus ynançlary, nesilleri terbiýelemegiň ahlak-edep kadalary, jemgyýeti jebisleşdirmegiň kuwwatly güýj...


HALK HAKYDASYNA HORMAT

Ýurdumyzda her ýyl bellenilip geçilýän Hatyra gününde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül çemenli baryp, Watan gahrymanlarymyzyň belent ruhunyň öňünde tagzym etmek, indi arzyly hem asylly däbe öwrüldi. Gözel paýtagtymyzyň «Baky şöhrat», «Milletiň ogullary», «Ruhy tagzym» ýadygärlikleriniň bir ýere jemlenen bu täsin künjegine zyýarat edeniňde, özüni Watana bolan beýik söýginiň sallançagynda ýaly duyýarsyň. B...


Agamyrat Baltaýew Agamyrat Baltaýew
Anketa » Мои статьи - 2022-07-14 20:13:52

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-08-20 21:45:00

Agamyrat BALTAÝEW, TYA nyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-12-15 06:16:07

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-04-16 18:02:10

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-03-24 18:41:52

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa we etnografiýa institutynyň alym katibi. # turkmenistan 2018
Täzelikler » - 2018-11-01 07:59:23

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň esasy hünärmeni, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-12-02 02:41:30

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa instituty.
Täzelikler » - 2019-05-26 19:27:26

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň esasy hünärmeni, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-11-14 14:16:35

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2024-03-10 23:35:39

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň esasy hünärmeni, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-12-18 06:28:56

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň esasy hünärmeni, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-12-19 17:08:18

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-09-11 16:21:38

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-04-25 16:39:03

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.
Täzelikler » - 2019-09-08 10:06:21

Agamyrat BALTAÝEW, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň esasy hünärmeni, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-11-30 13:16:10


1 2 »