Результаты 1-19 из 19 по запросу Ahmet Annaberdiýew

MAHMYT KAŞGARLYNYÑ DÜNÝÄ KARTASY

XI asyrda Mahmyt Kaşgarly (1008—1105) tarapyndan ýazylan türkmen diliniň iň gadymy sözlügi bolan «Diwany lügat at-türk» atly ensiklopediki sözlük — türki halklaryň etnografiýasy, folklýory, geografiýasy, däp-dessurlary, adatlary, nakyllary, tagamlary, baýramçylyklary, ýaraglary, lukmançylyk adalgalary ýaly köp sanly tematikany özünde jemleýän ajaýyp eserdir. Türki dünýäsiniň söz baýlygy hakynda söhbet edilende, Mahmyt Kaşgarlynyň ady ilkinji bolup ý...

XIX. YÜZYILDA TÜRKMEN BOYLARI

XIX. yüzyılda Mangışlak dahil Türkmenistan'da oturan belli başlı Türkmen boyları şunlardı: Teke, Yomut, Ersan, Köklen/Göklen, Çovdur, Salur/Salır, Sank vb. Bu boyların hemen hepsi (Çovdur'lar dışında) Salurlar'dan türemişlerdir. Dolayısıyla, Türkmenistan'ın etkin oluşumunda rol oynamış esas Oğuz-Türkmen boyu Salurlar'dır.

■ Tekeler

XIX. yüzyılda Türkmen boyları arasında hem nüfus itibariyle, hem de konumları dolayısıyla en büyü...

TÜRKMEN ÝAZYJYLARYNYÑ WE ALYMLARYNYÑ TÜRKIÝEDE SOÑKY ÝYLLARDA ÇYKAN KITAPLARYNDAN KÄBIRLERI

■ Berdi KERBABAÝEW

1). Berdi Kerbabayev "Kararlı adım" ("Çizgi Kitabevi" neşirýaty, Stambul-2009-12);

Berdi Kerbabayev, Sovyet devri Türkmen edebiyatının kurucularından birisidir.
Şiir başta olmak üzere edebiyatın hemen hemen bütün türlerinde eser vermiştir.
Ancak daha çok nesir türünde verdiği eserleriyle tanınmaktadır.
Onun Ayğıtlı Adım (K...


WATANY SÖÝMEGIŇ BELENT NUSGASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkymyzyň milli medenýetine, mirasyna uly üns berilýär. Gadymy medeniýetimiziň maddy hem-de ruhy miraslaryna, ata-babalarymyzyň Watan üçin görkezen edermenliklerine uly hormat goýlup, olaryň sarpasy belentde tutulýar.
Mundan 73 ýyl ozal 1941-19...
Täzelikler » Publisistika - 03.11.2018

GARAŞSYZ WATAN GOÝNUNDA

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly syýasaty netijesinde, halkymyzyň mizemez agzybirligi dünýä ýaýyýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyz döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de jebirsliginiň berk binýadydyr.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ösüşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründäki bedew batly gadamlary Hormatly Prezidentimiziň durmuşa ornaşdyrýan parasatly döwlet syýasatynyň,...

Täzelikler » Publisistika - 03.11.2018

GADYMY GÜNDOGAR MEDENIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldawy netijesinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň aprelinden oktýabr aýy aralygynda Germaniýanyň paýtagty Berliniň Täze muzeýinde «Margiana — Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyryň şalygy» atly sergi geçirilýär. Ýurdumyzyň muzeý gymmatlyklaryndan oňa girizilen eksponatlar daşary ýurtda ilkinji gezek görkezildi. Türkmen topragynda peýda bolan siwilizasiýanyň ...


«TOMAGALY HUMAÝ KIMIN...»

Halkymyz gyz çagalara at dakanlarynda elmydama owadan atlary saýlamaga çalyşýarlar. Häzirki wagtda türkmen zenanlarynyň arasynda Bilbil, Tawus, Sülgün, Toty, Käkilik, Durna, Laçyn, Humaý ýaly dürli guşlaryň atlaryny göterýänler bardyr. Bu guşlaryň birinden galanyna häzirki wagtda janly duş gelmek mümkündir. Olaryň içinde diňe biri, ýagny Humaý — mifiki guş bolup, diňe dessanlarda, ertekilerde ýa-da şygyr setirlerinde duş gelmek mümkündir.
«Humaý» guş...

Ahmet Annaberdiýew Ahmet Annaberdiýew

...Türkmenistandaky türkmenler barada türkmen alymy Ahmet Annaberdiýew bilen bilelikde ýazylan "Zakaspi türkmenleri" ("Hazar ötesi türkmenleri") kitabynyñ hem awtorydyr. Şeýle hem belli türkmen taryhçysy Sergeý Agajanowyñ "Oguzlar" ...
Täzelikler » - 2019-02-28 23:24:28

Ahmet ANNABERDIÝEW 1). Ekber N.Necef, Ahmet Annaberdiyev "Hazar Ötesi Türkmenleri" ("Kaknüs" neşirýaty, Stambul 2003); Kitap Türkmenistan dışında yazılan ilk 'Türkmen ...
Täzelikler » - 2019-02-24 12:20:13

Ahmet ANNABERDIÝEW, TYA nyň Taryh institutynyň uly ylmy işgäri.
Täzelikler » - 2019-07-23 20:29:42

Ahmet ANNABERDIÝEW Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň uly ylmy işgäri. # watan 2018
Täzelikler » - 2018-11-02 23:23:59

Ahmet ANNABERDIÝEW Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň uly ylmy işgäri «ZENAN KALBY» žurnaly, 2018, № 6.
Täzelikler » - 2019-07-23 20:31:07

Ahmet ANNABERDIÝEW Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň uly ylmy işgäri. # turkmendili 2028
Täzelikler » - 2024-04-18 11:35:20

Ahmet ANNABERDIÝEW, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň uly ylmy işgäri. # turkmendili 2018
Täzelikler » - 2018-11-01 07:50:20

Ahmet Gurbannepesow özüniñ milli kolorite ýugrulan adamkärçiligiñ asylly sypatlarynu wasp edip, ahlak meselelerine aralaşan bolsa, Atajan Annaberdiýew ynsan aragatnaşyklary barada söz açýar.
Täzelikler » - 2018-06-24 16:17:48

...Rehmet Seýidow, Halyl Kulyýew, Atajan Annaberdiýew ýaly şahyrlaryñ gös göni dowamy diýsek, ýalñyş bolmaz. Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, uly şahyrlaryñ diñe bir eserlerinde däl, eýsem, ...Şu pikiriñ jany bardygyna Sergeý Ýeseniniñ, Nikolaý Rubsowyñ, Gurbannazar Ezizowyñ, Ahmet Bekmyradowyñ ömürleri we az ömürde ...
Täzelikler » - 2018-06-23 15:07:21

...26 njy demirýol mekdebiniň okuwçysy Annaberdiýew Orazberdiden ýazyp alypdyr. Bu ertekini „Paýhaslar çemeni“ atly ýygyndyny (2012) çapa taýýarlanymyzda peýdalandyk. Halk gahrymanlarynyň häsiýetini her hili ýol ...Nänekow Atanyň irmän arman „Saýatly Hemra“, „Şasenem Garyp“, „Görogly“, „Ýusup Ahmet“, „Zöhre Tahyr“ dessanlaryny Alişyr Nobaýynyň, ...
Täzelikler » - 2019-01-20 09:14:48

...dessanyny bolsa Baýar Baýramow, Sapaly Annaberdiýew toýlarda hersi özüçe ussatlyk bilen ýerine ýetiripdirler. Mirasgär bu dessanlaryň ideýa mazmunyna, çeperçilik güýjüne okyjylaryň ünsüni çekipdir....öwrenip köp dessanlary; „Saýatly Hemra“, „Nejep oglan“, „Şasenem Garyp“, „Ýusup Ahmet“we „Görogly“eposynyň köp şahalarynyýatdan ...
Täzelikler » - 2019-01-24 09:45:57