Результаты 1-20 из 92 по запросу Ahmet Bekmyradow

GÖROGLYNYÑ DÖWRI HAKYNDA BELLIKLER

Gündogar halklarynyň köpüsiniň asyrlar boýy ruhy daýanjy, buýsanjy hem guwanjy bolup gelen «Görogly» eposynyň baş gahrymany Görogly uzak wagtlap halklaryň umyt-arzuwlaryny özüne siňdiren ideal gahryman hasap edildi. Emma soňky döwürlerde edebi hem taryhy barlaglaryň geriminiň giňelmegi, täze-täze faktlaryň ele salynmagy netijesinde k...

PYRAGYNYŇ DÜÝŞLERINI ÝORUP BOLMAZMYKA?

Görnükli gündogarşynas Ý.E.Bertels Magtymgulynyň «Turgul!» diýdiler» şygryny şahyryň diplom goşgusy atlandyrypdy. Munuň özi Pyragy hakyky döredijilige düýş hakyndaky şygyr bile başlapdyr diýmegi aňladýar. Şahyryň golýazmalaryny kileň şu şygyr bilen başlanýandygy hem muny belli bir derejede tassyk edýän ýaly bolup dur. Diňe...

DOSTLAR, BU AÝDYMY DIŇLEMEK GOWY!

Siz onuň goşgy okaýşyny diňläp görüpmidiňiz?! Ol göýä diňe öz-özi bilen gürleşýän ýaly, birhili pessaý, ýöne owazly heň bilen okaýardy. Edebiýat tankydynyň turuwdan belleýşi ýaly, ol döredijiliginiň häsiýeti boýunça lirik şahyrdy. Şeýle hem, dogry bellenişi ýaly, onuň şygyrlarynda nepis lirizm bilen birlikde inçejik ýumor öwüşginleri-de bardy. E...

ÝAGŞYSYNA - ÝAGŞY, ÝAMANYNA - ÝAMAN DIÝELIŇ

Bu adamyň çylşyrymly, gyzykly hem-de gamgyn ykbaly bar. Onuň haçan dünýä inendigi, nähili maşgalada önüp-ösendigi baradaky anyk maglumatlar häzirlikçe biziň elimizde ýok. Diňe bir zat belli. Ol Halaç raýonynda dünýä inipdir. Graždanlyk urşunyň wakalaryna gatnaşyjy Mahinowiç diýen şahsyň ýatlamalarynda aýdylyşyna görä, Abulhekim Gulmumu...

ABAÝ ALTAÝAGY TÜRKMEN ŞYGRYNDA

Halk arasynda «Ýagşynyň ýoly uzak» diýen pähim bar. Gazak ýazuwly poeziýasynyň esasyny goýan, gazak-rus edebi hyzmatdaşlyklarynyň gözbaşyny açan Abaýyň çeperçilik gözlegleri, tapyndylary barada oýlansaň, şu pähim ýadyňa düşýär. Gepi uzaldyp oturmagyň hajaty ýok. Biziň söhbetimiz Abaý şygrynyň forma gözelligi hem şahyryň çeperçilik ýolukyň türkmen edebiýatyna gelip ýeten ýodalary hakynda. Şahyryň döredijiligini çigitlän alymlaryň güwä geçmegine görä, A...

TILIM GUŞ TILIDIR, SURATYM – YNSAN

Magtymgulynyň şygyrýetinde häli-şindi özboluşly simwoliki obrazlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarsyň. Şol obrazlaryň öz syry, öz nyşana alýan nokady bar. Sebäbi şahyrda artyk-süýşük zat ýok. Her sözüň, her detalyň öz hasaby bar. Eger oý edip görseňiz, Magtymgulynyň liriki gahrymany guşlary aýratyn «gowy görýär». Dogry, Gündogar poeziýasynda ömrüni diňe...

EDEBI MIRAS HEM ULY YHLAS HAKYNDA

Edebiýatymyzyň Elbrusy (Kaýsyn Kulyýewiň deňeşdirmesi) Berdi Kerbabaýewiň köpgyraňly çeperçilik gözlegleriniň, hyzmatlarynyň ikinji bir döredijilik hemrasy hem bolupdy. Olýazyjynyň edebiýatçylyk zähmetleridi. Özi-de onuň bu döredijilik ugry baryp ýazyjynyň çeperçilik agtaryşlarynyň ilkinji ädimlerinden başlanypdy. Beýik Magtymgulynyň eserleriniň sowet eýýamyndaky ilkinji neşiriniň ýazyjynyň zehin hem zähmeti bilen baglydygyndan, elbetde, hem...

BÄŞ DESSANDAN DESSE BAGLAN

Edebiýat taryhçylary her halkyň söz sungatynyň «altyn asyrynyň» bolýandygyny belleýärler. Biziň berk ynanjymyza görä, türkmen edebiýatynyň «altyn asyry» XVIII asyr. Bu asyr bize edebiýatymyzyň ýedi ýyldyzy –Ýedigenini– Andalyby, Azadyny, Magtymgulyny, Magrupyny, Gaýybyny, Şabendäni, Şeýdaýyny – berdi. Olaryň hersiniň edebiýatymyzyň taryhynda öz mynasyp orny bar. Aýdaly, Gurbanaly Magrupy «Oguznamadan», «Gorkut Atanyň kitabyndan», «Görogludan» gaýdýan türk...

HINDISTANYŇ REŇKI GYZYL MEŞESI

Şygyr senediniň uly läheňleriniň, onda-da geçmiş döwürde ýaşan senetkärleriň döredijiligini jikme-jik, bütin aýdyňlygy bilen akyl eleginden geçirip bolanok. Nähilidir syrly setirler tapylýarlar-da, böwrüňe diň salmaga mejbur edýär. Olaryň käbiri-hä belli bir uç bermän enter-pelegiňi öwürýär. Aýdyşlaryna görä, Abywertde (Häzirki Kaka raýonynda – A.B.) doglup, öz eserlerini XII asyryň edebi dili hasaplanan pars dilinde ýazan, döwürdeşleri tarapyndan, «ş...

LOGIKA, ROWAÝAT HEM-DE HAKYKAT

Bu gürrüň öňräkden bäri bardy. Onuň başyny 1966-njy ýylda S.Ahally başlapdy. Ol şol ýyl «Mugallymlar gazetiniň» 4-nji aprelindäki sanynda çykan makalasynda Seýdiniň iki bolandygy baradaky pikiri orta atypdy. Emma dogrusyny dogry aýtsak, öz pikirini düýpli deliller bilen berkidip bilmändi. Biz bu makala barada gürrüň edip oturmakçy däl. Sebäbi oňa öz wagtynda K.Jumaýew, M.Garryýew hem Seýdiniň söwer dosty Zeliliniň ömür hem döredijilik ýoluny ýörite öw...

BIR DOGANY SÖZ DOGRUP BERÝÄR

(1985-nji ýylda türkşynaslaryň Aşgabatda geçirilen IV Bütinsoýuz konferensiýasy döwründe belli özbek edebiýatçysy, professor A.Haýytmetow bilen edebi pikir alyşma)

A.B. Abdykadyr Haýytmetowiç! Siz biziň Aşgabadymyza ilkinji gezek geleňizok. Öňem bu ýerde geçen edebiýat ýygnanyşyklarynyň ençemesine gatnaşypdyňyz. Klassyk şahyrlarymyzyň ýubileýleriniň myhmany bolupdyňyz. Ýöne her edebiýat ýa-da ylmy üýşmeleňiniň öz täsiri, öz lezzet...

Täzelikler » Söhbetdeşlik - 12.01.2020

ŞAHYRYŇ EPIKI POEZIÝADAKY USSATLYGY

Edebi döredijilikde uly söz ussatlarynyň ideýa-çeperçilik özboluşlylygy aýry-aýry eserleriň däl, eýsem belli-belli žanrlaryň mysalynda ýüze çykýar. Şoňa görä-de, L.Frizmanyň sözleri bilen aýtsaň, Biz ýöne ýere Şekspiriň tragediýasy, Puşkiniň poemasy, Balzagyň romany, Çehowyň nowellasy diýemizok». Sebäbi geçmişde aýry-aýry edebi žanrlar tutuş bir döwrüň edebiýatynyň ugurlaryny, stillerini kesgitläpdir. Ikinjiden bolsa, edebi žanrlaryň belende galm...

MÜSEMMET – MERWERIT DÜZMEK EKENI

Türkmen klassyk edebiýatynda döredijiliginiň žanr köpdürlüligi boýunça Andalyp bilen bäsleşip biljek şahyr ýok diýsek ýalňyş däl. Ol diýseň kämil hem çeper ýazylan dört sany dessany, dört sany poemany miras goýan, klassyky edebiýatymyza ýazuwly prozany («Melike-Mährinigär» powesti) girizen ussat, Şahyryň lirikasy hem özüniň žanr köpdürlüligi bilen köpleri haýran edip biljek.

Eýsem şahyr nähili diriki žanrlary öz galamyna gulluk etd...

DANA ATA OGUZNAMA AÝDYPDYR

Orta asyr arap, pars türki dilli edebiýatlaryň durmuşynda özboluşly çeperçilik ýörelgesi ýüze çykypdyr. Bu ýörelgä ylmy edebiýatda n e z i r e ç i l i k diýilýär. Ol özüniň tebigaty boýunça belli bir söz senetkäriniň başga bir ussadyň eserine, ýa bolmasa edebiýatda öňden bäri işlenip gelinýän anyk bir tema ýüzlenip, täze eser ýazmagy bilen häsiýetlenýär. Nezireçilikde awtor özüniň çeperçilik konsepsiýasynyň aýratynlygyna, mümkinçiliklerine görä däp...

4. Ussat Aýnynyň eý gören kitaby

Täjik sowet edebiýatynyň klassygy Sadretdin Aýnynyň türkmen durmuşy, türkmen edebiýaty bilen köptaraply ilteşikleriniň bardygyndan, elbetde, okyjylar habarlydyr. Ýazyjy baryp-ha ýetginjek wagtlary Çärjewe gelip Lebap boýlarynda ýaşaýan türkmenleriň durmuşy bilen ýakyndan tanyş bolýar. Soň zehinli ýazyjy Osman Ödäýew Aýnynyň bu syýahatyny beýan edýän özboluşly powest ýazdy. Sadretdin Aýny özüniň meşhur «Gullar» romanynda XIX asyrdaky türkmen d...

3. Italiýa ýeten küşt mallary

Gadymy geçmişi bolan her bir halkyň asyrlar boýy adyny arşa göterip gelýän üýtgeşik zatlary, beýik-beýik ogullary bolýar. Şol halk barada gürrüň edilse, ilki bilen şol üýtgeşik zatlar, beýik ogullar dile alynýar. Aýdaly, türkmen halky diýilse, başdan gözüňiň ýagyny iýip barýan gözel halylar, ýelden ýyndam gamyş gulak bedewler ýatlanýar. Gör, indi nijeme asyrlar bäri olar halkymyzyň buýsanjy hem şöhraty hasap edilýär. Mysal üçin, baryp XIII asyrd...

2. Setirlere siňe seretseň...

Käte-käte haýsydyr bir şahyryň ýeke şygrynyň üstünde uzakdan-uzak kelle döwýän, hatda galama ýapyşýan halatlaryň bolýar. Bu häli-şindi gabat gelýän ýagdaý. Bir mysal. Leningradly alym M.P.Alekseýew Puşkiniň bary-ýogy ýigrimi setirliik «Ýadygärlik» atly şygryny köp wagtlap içgin öwrenip tutumly bir monografiýa döredipdi. Dogrusyny aýtsak, biziň şu ýazgymyzyň döremegine hem orta asyr türkmen poeziýasynyň görnükli wekili Baýram hanyň «Huramanginäm»...

YLMY-PUBLISISTIK MINIATÝURALARDAN

1. Oýunda oýun etmeli däl

Biz onuň bilen ilkinji ýola belli özbek ýazyjysy Aýbegiň «Nowaýy» romanynda duşuşypdyk. Bir görseň beýik şahyryň ýanyna dürli meseleler bilen gelýänlere Nowaýynyň özi bolup maslahat berip oturan, ýene bir görseň döwlet hem döredijilik işleri bilen hiç bir zada eli degmeýän Myralynyň eserlerini tertibe salyp, onuň beýleki işlerine serenjam berip ýören bu gahryman bilen ýygy-ýygydan ýüzbe-ýüz bolýarsyň. I...

MARY – MYRALYNYŇ MESGEN-MEKANY

Gündogaryň beýIk söz senetkäriniň biri Alyşir Nowaýynyň türkmen halkynyň arasyndaky mertebesi barada gürrüň edip türkmen sowet edebiýatynyň klassygy Berdi Kerbabaýew şeýle ýazypdyr: «Myralyny –Nowaýyny türkmen halky özüniň klassygy hökmünde söýerdi. Sowat çykmak üçin mekdepde okalýan esasy kitaplardan biri Nowaýynyň lirikasy-gazallary bolardy. Sowatly, düşünjeli adamlar öz töweregine diňçileri üýşürip, onuň gazallaryny, «Hamsasyny» hepdeläp okardylar....

MUNY DÜZEN ULY USSAT, ADY ALY

Soňky wagtlarda iş-alada köpelip, wagty bilen kazanly dostum hem kärdeşim Nurmuhammet Hisamowyň kitap sowgatlaryny ele alyp bilmedim. Golaýda onuň ýollan kitaplaryny okap çykdym. Olary okap, öz ýanymdan Nurmuhammede berekella berdim. Onuň mundan ýedi asyr öň ýaşap geçen özboluşly bir şahyr barada eden uly işlerine guwandym. Geliň, onuň iberen kitaplary hakynda gysgaça gürrüň edeliň. Kitaplaryň ilkinjisi «Gul Alynyň «Kyssaýy-Ýusup» poemasy» diýlip atlan...

Ahmet Bekmyradow hem şeýledi. Ol ýazjak zadyny aňynda kemsiz bişirip, soň kagyza geçirerdi. Ol diňe bir gezek ýazardy.... Sen Ahmet Bekmyradow! Men saňa şu gün azar berjek. Eger aýdanymy etmeseň, eliňi aýagyňy güýljek. Ikiňizem basaryn men. – Ahmetden näme ýamanlyk gördüň?
Täzelikler » - 2018-08-02 07:00:32

Ahmet Bekmyradow heniz uniwersitetde okap ýörkä “Edebiýat we sungat” gazetinde habarçy bolup işläp başlaýar. Ol baryp talyp ýyllaryndan başlap, gazet žurnallarda ...” Zehinli edebiýatçy Ahmet Bekmyradow geçen asyryň 80 nji, 90 njy ýyllarynda türkmen edebiýatyny öwrenmeklige täze nukdaýnazardan – milli nukdaýnazardan çemeleşmäge girişmelidigine göz ýetirýär.
Täzelikler » - 2019-07-03 22:20:22

Bize ýetmeýän Gurbannazar Ezizow, Ahmet Bekmyradow, Akmyrat Şirow, Bapba Gökleňow – beýik adamlar. Bu da ölçegiň bir görnüşi bolsun gerek. 13.08.1995 ý.
Täzelikler » - 2018-12-30 08:43:25

Ahmet BEKMYRADOW.
Täzelikler » - 2020-01-12 17:28:57

Tirkeşen dostlarymyzyň içinde Ahmet Bekmyradow ikiňiziň basa oturyp işleýşiňize gözüm gidýärdi. Basa oturaýmasaň, edebiýatda köp iş bitirip bolaýjagam däl. NOBATGULY.
Täzelikler » - 2018-12-28 01:30:36

Ahmet BEKMYRADOW.
Täzelikler » - 2024-04-05 16:17:33

Ahmet Bekmyradow meniň goşgymy okapdyr. Meniň bilen ýakyndan tanyş hem däldi welin, göni şeýle diýdi: — Hudaýtagala ýigriminji asyrda türkmene üç sany ... Ahmet Bekmyradow şu sözleri şeýle bir ynandyryjylykly aýtdy welin, ynanmazlyk mümkin däldi. Şol gündenem goşgy ýazmamy goýdum.
Täzelikler » - 2018-11-29 17:43:42

Ahmet BEKMYRADOW.
Täzelikler » - 2020-01-10 22:16:45

Seniňem ýadyňdadyr, atdaşyň Ahmet Bekmyradow başda täze çykan kitaplara syn ýazardy. Özem gowy ýazardy. Soň ol birden kerep baglap geçmiş edebiýatyna girdi gitdi.
Täzelikler » - 2018-08-02 08:25:29

Edebiýatçy dostum Ahmet Bekmyradow şulary gürrüň beripdi. Ol uniwersiteti gutaryp, “Edebiýat we sungat” gazetiniň redaksiýasynda işe başlanda, öňa aňyrsyna geçip oturmak üçin üç ...ýazgylary özünde saklap galmandygy üçin Ahmet Bekmyradow soň soňlaram öküner ýörerdi. Aleksandr Puşkiniň duelde heläk bolmagy zerarly Mihail Lermontowyň ýazan “Şahyryň ölümi” atly goşgusynda: “Öldi şahyr, ...
Täzelikler » - 2018-07-18 19:48:47

(Ahmet Bekmyradow. «Andalyp hem oguznamaçylyk däbi»). Meniň Oguzyň ykbaly hakdaky rowaýaty doly gürrüň bermek bilen nygtajak bolýan zadym, yslam diňe bir ... Ahmet Bekmyradow «Görogly» eposyny at hakdaky epos atlandyrypdy. Alymyň şu pikiri bilen utgaşyklylykda aýdanyňda «Görogly» eposy aýralyk hakdaky eposdyr hem.
Täzelikler » - 2018-08-03 23:28:15

...adyny diňe belli edebiýatçy, merhum Ahmet Bekmyradow agzap geçýär. Beýik şahyr urdu dilindäki diwanlaryndan başga da, pars dilinde de örän köp eserleri döredipdir.
Täzelikler » - 2022-10-23 11:17:55

Zehinli alym Ahmet Bekmyradow Magtymgulynyň şahyrana dünýäsi hakynda ýörite we düýpli pikir ýöreden türkmen edebiýatçylarynyň ilkinjisidir. „ilkinji“ diýen söz B.A.Garryýew, S.
Täzelikler » - 2024-04-08 15:39:36

Ahmet BEKMYRADOW.
Täzelikler » - 2024-04-05 16:02:05

...Türkmennama” giriş Zehinli edebiýaçy alym Ahmet Bekmyradow özüniň gysga ömürinde är işini bitirip, öz halkynyň arasynda meşhurluga ýetdi. Onuň faktorlara baý, şüweleňli okalýan her bir makalasy ...
Täzelikler » - 2018-07-05 20:45:39

Ahmet Bekmyradow “Ezber edebiýatçy” atly makalasynda H.G.Göroglynyň eposy düýpli derňemek üçin eseriň esasynda ýatan köklerini (mifleri, legendalary) yzarlandygyny nygtapdyr....Bekmyradow ünsi çekipdir. H.G.Göroglynyň „Görogly“ eposynyň heniz az öwrenilen ugurlaryna, ýagny onuň taryhy esaslaryny, milli aýratynlygyny, döreýşini seljermekde gymmatly, ...
Täzelikler » - 2019-01-18 18:36:26

Mysal hökmünde Ahmet Bekmyradow bilen Saýlaw Myradowyň makalalaryny ýatlamak ýeterlik bolsun gerek. Bu edebiýatçylar öz stilini – edebi şahsyýetini tapan edebiýatçylar....Bekmyradow Magtymgulynyň çeperçilik garaýşyna degişli ajaýyp bir açyş etdi. Wah, iliň edenini sözüň çyn manysynda görüp bilmezlik etmeli däl, görmediksirän bolmaly ...
Täzelikler » - 2018-08-09 15:47:05

Men dördünji kursda Ahmet Bekmyradow bilen tanyşdym, dostlaşdym, şol ýylam ol meni öz ýanyna işe aldy... Men Ahmet bilen ýakyndan tanyşdygymça, özümiň sowadymdan göwnüm ...
Täzelikler » - 2018-06-16 14:03:39

Ahmet Bekmyradow biziň taryhymyzyň ýarym dokumental, ýarym rowaýat formada ýazylanlygyny açdy. Özem şu ýerde: «dokumental – hakykat, rowaýat – hakykat däl» diýen manyda ...
Täzelikler » - 2018-12-24 10:47:43

Meniň halypam, dostum hökmünde gatnaşanym Ahmet Bekmyradow, Nobatguly Rejebow, Akmyrat Şirow boldy. Ahmet bilen Nobatguluda bir meňzeşlik bar, ikisem jedeliň ters tarapyny alyp, gepini gögertmegi gowy ...
Täzelikler » - 2020-05-10 21:08:20


1 2 3 4 5 »