Результаты 1-20 из 66 по запросу Ahmet Mämmedow

"GAM ÇEKME, GAMLANMA, BATMAGYN ÜNJÄ..."

Gam çekme, gamlanma, batmagyn ünjä,
Biziñ üçin ömrüñ güýzi daş entek.
Näziñ üçin ýüz gün köýüp gezeýin,
Misli köze elim degip bişen dek.

Gazabyna ýüz gün duçar eýlesin,
Gaharyñ yüz günlük bersin hesreti.
Maña-ha derkar däl, senem almarsyñ,
Añsatlykda gazanylan eşreti.

Öýkäñden öýkeläp gezmek bar bolsa,
Ykbalymyñ getirdigi-hasaby.
Ýüz günlük ret et, soñ razy bol, ...
Täzelikler » Goşgular - 29.11.2023

AK GOŞGY

Ýok,
Men pikir etmän ýaşap bilemok,
Balyklaryñ suwsuz,
Guşlaryñ asmansyz,
Ýaşap bilmeýişleri ýaly
Ýok,
men pikir etmän ýaşap bilemok.

Ýok,
Men pikir etmän ýaşap bilemok,
Ýeriñ güneşsiz,
Güneşiñ ýersiz
Ýaşap bilmeýşi ýaly,
Ýok,
men pikir etmän ýaşap bilemok.
Ýok,
...
Täzelikler » Goşgular - 27.11.2023

TAL ÝAP

I.

Meniň doglan ýerim gözel Akdepe,
Göz gerek görmäge seniň tal ýabyň.
Ýatlasam-da seni senden alysda,
Gujagyňa düşen ýaly bolýaryn.

Gök söwütler hyýalymda pyşyrdap,
Ukladýarlar meni goýry kölgede.
Akar bolsa akyp ýatyr näzirgäp,
Oklaw ýaly uzap ýatyr salmada.

Ýok, salma däl, onuň jüp ýakasyny,
Keşdelän tallary ekipdir ilim.
Onsoň ady Tal ýap bolup galypdyr,
Barsynyň dilinde...
Täzelikler » Goşgular - 03.09.2022

TUT

(Magtymgula ýanama)

Seni söýüp, merjenim, bir ajap iş kyldym, tut,
Öz-özümden göwnühoş hem howaly boldum tut!

Belki, başda sen diýip, bu jahana inip men,
Ýigit çykdym, mähriñe suwsan teşne çöldüm, tut!

Bäh, bäh, seniñ bolşuñy, bu bolşuñ hiç kesde ýok,
Birde aglap kösendim, ýene birde güldüm, tut!

Gatap galdym buz bolup, bir sowuk söz söýleseñ,
Ýagşy bir sözleseñ, ýelek kibi ýeldim, tut!...
Täzelikler » Goşgular - 21.05.2022


Şu gün - 18-nji maýda filolog alym, şahyr, mugallym Ahmet Mämmedow 80 ýaşynda aradan çykdy. Merhuma iman baýlygyny dileýäris.

◇ Şahyr hakynda


Ahmet Mämmedow ömrüniň soňky günlerine çenli döredijilik bilen meşgullandy.
Halypanyň ady türkmen okyjylaryna gowy tanyşdyr. Ol türkmen edebiýatynda özboluşly ýol, öçmejek yz goýdy.
Ahmet Mäm...

ÖLMEK ISLEMEDIM...

Ölmek islemedim. Geçen uruşda
Ýeriñ hem asmanyñ görmegi gaçan
Pursatlary meniñ ýadymda galdy
Hem ýadymdan çykyp gitmedi ajal.

Ölmek islemedim - meniñ dostlarym,
Penadaş, watandaş, ýaragdaşlarym.
Ýöne olañ köpi bialaçlykda
Ýüregmiñ üstüne goýdy başlaryn.

Birinde aýak ýok, birinde el ýok,
Birinde gulak ýok, birinde göz ýok.
Heserimi getir ýaly beýana
Kalbymda joşgun ýok, dilimde...
Täzelikler » Goşgular - 13.05.2022

BAÝGUŞLAR

Biri-birisini başda bir goldap:
"Seniñki rast-da, seniñki rast".
Köne tama gelip gondular bile,
Ýaşaldy biraz.

Bir gün aýjyn sesli biri gygyryp,
Beýlekiñ ukusyn bozdy oslagsyz.
- Gerekmejek wagty ses etme how, sen!
- A sen, biwagt çagy ýatma islegsiz.

- Maña "sen" diýýärmiñ, gowsy gümüñ tap.
- Ýok, asla bu köşki taşlap gitmerin.
- Hä... seniñ bir... ine, taşlap gitmeseñ!
Şagallara şam ...
Täzelikler » Goşgular - 14.04.2022

DÜNÝÄNI BAGRYMA BASDYM...

Dünýäni bagryma basdym,
Gül ýaly ekeni dünýä.
Ol şeýle eziz göründi,
Pul ýaly ekeni dünýä.
Tas gysyp janyn alypdym,
Gul ýaly ekeni dünýä.
Köwsarlap ýatyr gujakda,
Ýel ýaly ekeni dünýä.
Dünýäni bagryma basdym:
Gyz ýaly ekeni dünýä.
Al salyp, deşdi bagrymy,
Biz ýaly ekeni dünýä.
Ýaralarma yza berdi,
Duz ýaly ekeni dünýä.
Depelenip, leji çykan
Kiz ýaly eken...
Täzelikler » Goşgular - 22.11.2021

ÖZÜME HÄSIÝETNAMA

Meniñ häsiýetim, gylygym şeýle:
Başarsam dogrymy sözleýärin men.
Başarmasam welin, köñlüm dogada,
Pyşyrdap, asmana gözleýärin men.

Keriñ eşitmesi, körüñ görmesi -
Gudraty güýçliniñ goldaw bermesi!
Bolaýýar-da, halamasam näkesi,
Görsem, göz ýumamok, duzlaýaryn men.

Gam ne? Bilmez gam laýyna batmagam,
Gamda galsam, umyt diýdi: - Etme gam!
"Golaýma gelmesin - diýýän - betlagam"
Ak...
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

KÖŇÜLDEŞ ŞAHYRLAR

Iki şahyry – Allaýar Çüriýew bilen Ýaban Sapary okyjylar, elbetde, öňdenem tanaýandyrlar. Sebäbi A.Çüriýew bilen Ý.Sapar telim kitabyň eýesi. A.Çüriýew diňe ezber şahyr däl, ol stalinçilik repressiýasy döwürlerinde ýazgarylan ajaýyp türkmen alymlary, ýazyjy-şahyrlary, döwlet işgärleri hakynda dokumental çeper eserler ýazybam özüni ile aldyrdy. Onuň köp goşgulary saza geçirilip, aýdyma öwrüldi. Olaryň köpüsi häli-häzirlerem radioda, telewideniýede, märekelerde aýdy...

GYZYL ALMA BERDI BIR GYZ

Duralgada durdum weli,
Gyzyl alma berdi bir gyz.
Kem kösti ýok özem uly
Gyzyl alma berdi bir gyz.

Ýürek sarsyp, mukam çaldy,
Dargap gitdi göwün buldy.
Ýatlanarlyk waka boldy -
Gyzyl alma berdi bir gyz.

Duş gelindi neneň niçik?
Ýüregi ak, göwni açyk,
Bilbil boldum, gitdim göçüp -
Gyzyl Alma berdi bir gyz.

Bar meniňem öz bir hetdim,
Sag bol - diýdim, ta...
Täzelikler » Goşgular - 10.01.2021

MEN AŞYKY BIÇÄRE

Doguldym, geň ömürdim, men aşyky biçäre,
Täsin dünýä-döwürdim, men aşyky biçäre,
Aýaklandym, ýüwürdim, men aşyky biçäre,
Mydam jybyr-jybyrdym, men aşyky biçäre,
Bazar kimin gowurdym, men aşyky biçäre.

“Bal süýji – baldan bala”, ine, şeýle bal oldum,
Aladam ýok, gaýgym ýok, bir saýrak bilbil oldum.
Mekdep bardym, hat gördüm, okap, ösdüm-ulaldym,
“Gel!” diýseler guş bolup, “Gel!” diýseler ýel oldum,
...
Täzelikler » Goşgular - 31.08.2020

TÜRKMENEM-TÜRKI MEN, TÜRKI-TÜRKMENEM

Eý, agalar, diýsem Oguzdyr aslym,
Türkmenem-türki men, türki türkmenem.
Gör, Ýeriñ ýüzüne ýaýrapdyr neslim,
Türkmenem-türki men, türki türkmenem.

Saz-söhbete ezber, ezber hata türk,
Wah, bu türkler bir-birinden öte türk.
Bir dogandyr Gorkut ata, Ata Türk,
Türkmenem-türki men, türki türkmenem.

Ýomut, çowdur, teke, saryk, ýemreli,
Dost tutundy Turgut Ozal, Demireli,
SEÝITNAZAR SEÝDILI, Ý...

Täzelikler » Goşgular - 11.07.2020

TOBA!

Eşidýänim näme, görýänim näme,
Bir çak sürüp geçen döwranym näme?

Biparh bolupdyryn, bir daş hamala,
Sowurýanym näme ýeser şemala?

Ömrüm bolaýmasyn? Ýa pul-aýlykmy,
Beglikmi, şalykmy, mülkmi, baýlykmy?

Kanagatmy, şepagatmy, takatmy,
Gorkumy, ýa howsalamy, rahatmy?

Wyždanymmy, ynsabymmy, rysgymmy,
Haýyrmy-yhsanmy, şermi-sarsgynmy?

Begenjimmi, gynanjymmy, gussamy,
Ojakdamy odu...

Täzelikler » Goşgular - 09.07.2020

BETPÄL

Kim ol? Atañ ýaly ak saçlymy ýa?
Parhy nä?! Garşyñda dur gara aždar,
Il ýüze ol saña bakar ýylgyryp,
Çem tapsa awuly dilini sanjar.

Ýöne niçiksi bir pursata çenli
Ajaýyp nikaply ýañky perişde -
Hut şol atam ýaly diýip sylanyñ,
Elinde töhmetden dörän serişde.

Ne gözel galplykdan ýasalan okýaý -
Ata.
Harap etmek islär düz gúnüñ.
Gyltyz geçsin!
Olar ýala azmy nä -
Iñ bolmanda a...
Täzelikler » Goşgular - 04.03.2020

BAŞGA TÜÝSLI BIR GOŞGY

(Atamyrat Atabaýewe)

Bilýärin, owadan gyzlar
Okaýar goşgularyñy.
Olar goşgulañdan owadanlanýarlar
Hem aýlap goýbärler näzli sözleñden
Öz başlaryny!
Seni görmedikler görmek islärler,
Diýerler: "Bu ~ ýigit ýeten çaga-la!"
Ýöne görensoñlar bu ýaşdan soñra,
Diýerler: "Wah, aga eken, aga-la!"
Gelinlerem seniñ sözleriñ bilen
Ärlerini igelärler, ýonarlar,
Soragyña çykjakl...
Täzelikler » Goşgular - 16.11.2019

SEN - BAHARLAR BAGŞYSY

(Rehmet Seýidowa)

Sen - baharlar bagşysy, Baharlaryñ bagşysy-
Ynsanlaryñ gowusy, şahyrlaryñ ýagşysy.

Sebäbi sen doglañda bahar bolup doguldyñ,
Bahar ýaly mylaýym ýürekli bir oguldyñ.

Bilbil bolup ýetirdiñ tarypynu gülleriñ,
Şol gül boldy gülküsi şadyýan bilbilleriñ.

Sen bilen duşuşmaga, señ bilen sözleşmäge,
Jerenler gelýär seniñ şol suw içen çeşmäñe.

Öýke etme ...
Täzelikler » Goşgular - 28.07.2019

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝETINIÑ TAGAMY

Türkmen halkynyň buýsanarlyk taryhy bar. Şonuň bilen birlikde şeýle şan-şöhratly taryhyň döremegine sebäp bolan beýik şahsyýetleri-de az däl. Harby-syýasy, dini-pelsepewi, ylmy, ykdysadyýeti hasaba almanymyzda hem, umumy edebiýatymyzyň diňe şygyr hazynasyny hasyl edýän, özleriniň özboluşly, milli we halky häsiýetli döredijilikleri bilen dünýä edebiýatyna, onuň miras baýlygyna mynasyp goşant goşan şahsyýetlerimiz hem munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. G...


GARAJAOGLANYŇ ŞYGYRLARYNYŇ TÄSIRINDEN DÖRÄN ŞYGYRLAR TOPLUMY 

■ SARGYT

Gara gözlim, saňa bir söz diýeýin:
— Ýörejekmi, ýöri, men taýa ýöri.
Gaýdanyňda, yhlas bilen gaýtgynyň,
Göwnüň iki bölüp ýöräýmäweri!

Barmy ýalan dünýäň ary-namysy? —
Oýnap ýüzdürip ýör ömür gämisin.
Az bolmaýar owadanyň dälisi,
Menden özgä wada beräýmäweri!

Söýülmek mertebe, söýmek permandyr,
Aşyk jany söýgüsine gurbandyr.
Kim...

Täzelikler » Goşgular - 28.02.2019

■ Gyzyl köýnekli

Ýakasy nagyşly gyzyl köýnekli,
Ýaz ýaly söýgüni sen döretdiňmi?
Bar oýnaşylmasy, dalaşylmasy-
Baz ýaly söýgüni sen döretdiňmi?

Melekmi, peýkermi türkmeniň gyzy,
Ýer-gögüň ýyldyzy, Aýy hem özi,
Syraty, 
        Suraty uzlaryň uzy-
Uz ýaly söýgüni sen döretdiňmi?

Posa berse, az mukdarda üşürlän,
Kä agladyp, käte ruhdan düşürmän,
Öýke etse, ýürek-bagry bişirýän
...

Täzelikler » Goşgular - 24.12.2018

Ahmet Mämmedow 1942 nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynda doguldy. Köneürgenjiň /häzir Saparmyrat Türkmenbaşy etraby/ şol wagtky 14 nji ýediýyllyk we ...
Täzelikler » - 2018-12-21 17:02:42

Ahmet Mämmedow, TYA nyň Milli golýazmalar institutynyň baş ylmy işgäri. Gözel Amangulyýewa, Milli Golýazmalar institutynyň uly ylmy işgäri.
Täzelikler » - 2024-04-08 15:39:36

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-12-24 17:31:14

...şahyrana döredijiligi“, filologiýa ylymlarynyň doktory Ahmet Mämmedow bilen bilelikde „Magtymguly diýip adym tutsalar“ (1985), G.Ylýasowa bilen „Gelin gyzlaryň şahyrana döredijiligi“ (2005) ýaly kitaplary neşire taýýarlap ...
Täzelikler » - 2018-12-19 20:14:49

Ahmet MÄMMEDOW, filologiýa ylymlarynyň doktory, şahyr.
Täzelikler » - 2018-12-23 23:16:37

...aýdym sazyň ölemen aşygy Ilmyrat Mämmedow ony geçirilýän edebi medeni çärelerde daglar ýaly goýy goňras, howaly sesi bilen labyzly okap berýärdi.... © Ahmet MÄMMEDOW, filologiýa ylymlarynyň doktory.
Täzelikler » - 2019-04-10 15:23:20

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2020-07-11 06:16:06

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2019-02-28 12:11:36

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-12-24 19:34:27

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-12-24 18:59:39

Terjime eden: Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2019-02-23 17:18:24

Terjime eden: Ahmet Mämmedow.
Täzelikler » - 2018-12-24 21:42:32

Terjime eden: Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-12-19 03:17:16

Terjime eden: Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-12-24 06:22:09

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2020-03-04 14:16:34

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-09-24 08:38:24

Terjime eden: Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2019-07-28 19:53:07

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2020-07-09 21:31:32

Terjime eden: Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2018-12-25 17:04:56

Ahmet MÄMMEDOW.
Täzelikler » - 2019-07-28 20:06:40


1 2 3 4 »