Результаты 1-20 из 34 по запросу Akmyrat Şir

Säheriñ çyglary bulduraşyp duran gara hoşalar – sizi döredesim gelýär! – başaryp bilemok!
Aýyñ süýümi ýaly küýzeden akyp gelýän suw – sen ýaly bolasym gelýär! Başaryp bilemok!
Ak ümür basan daragtlar, sizi ýaradasym gelýär! – başaryp bilemok!
Eý, siz, kalbymdan, baş bermän, daş çykan yza hem ah, sizi ýaradasym gelýär! Başaryp bilemok!
Maña näme boldy, bu niçik ahwal boldy? Maña görmek, duýmak berlipdir, eşitmek, söýmek, hesret çekmek berlipdir… Ýöne… onda näme olaryñ ...
Täzelikler » Hekaýalar - 29.03.2019

Çörek, duz, sogan. Tapylsa, pomidor. Dadranyñ köki, burçuñ bolmagy – elpe-şelpelik. Pyçag-a hökman bolaýmaly. Bloknot hem galam. Çilim. Otluçöpi hem unutmaly däl. Radiony çalaja açýan. Hawa, çaýam demläp basyrmaly. Ynha, indi ýagty jahan özümiñki, aýnanyñ daşyndaky daragtlaram, asmanyñ sergezdan bulutlaram meniñki, bary, olaryñ bary meniñ myhmanlarym, meniñ şagalañyma gelipdir. Hawa, durmuş bizi duzlaýar, gowurýar, taplaýar. Badalga hem uçuş. Daglaryñ, durmuşyñ depesinde batbörek deý uçup ýören ...
Täzelikler » Hekaýalar - 29.03.2019

2. ÝYLGYNLYKDA

Penji depderden ýyrtylan bir tagta kagyza iki-üç sany jümle ýazyp, aşagyna gol çekdi. Ol soňra kagyzyň «Merýem men seni söýýärin Penji» diýen ýazgydan başga ýerini ýyrtyp aýyrdy. Men oňa: «Bitin kagyza ýazsana, munyň birhili, gelşiksiz» diýdim. Ýöne ol şeýle bir tolgunýardy welin, meniň maslahatymdan soň gaýta kagyzy has-da kiçeltdi. Öňem gyşaryşyp ýatan harp görgüliler «gulakdan-guýrukdan» jyda düşdüler. Ol şeýtmegi göwnüne jaý gördi, owadan gördi. Döwranam şol pik...
Täzelikler » Powestler - 12.01.2019

1. TOGAPGÄHIM

«Inede men. Orta ýaşan adam, özümem syrkaw ýatyryn. Sen hakda pikir etýän. Merýem ! Ýaşlygymyzy ýatlamaga howlugýan. Köp zat ýatdan çykypdyr, wagt öz emrini ýöretýär»...

* * *

Biziň hemmämiz, oglanjyklaram, gyzjagazlaram okuwdan soň bile gaýdardyk. Ýolaýrytda bölünerdik. Olar merkezde ýaşaýarlar. Biziň öýümiz köne şäherjikde, galada. Ýöne olar her gezek (olar bilen birlikde akja köwüşlije gyzjagazam) biri-birleriniň ökjesine münip baryşlaryna...
Täzelikler » Powestler - 11.01.2019

Durmuşy, söýgini, ykbaly, adamlary, ölümi, dünýäni özüñçe görşüñ bolmaly. Ol ähli öten-geçenleriñkiden has ygtybarly. Öz görşüñ ajy, elendiriji bolsa-da, hakykydyr.
Sen kalbyñ ýaralaryny bitirjek bolman, gaýtam näçe dyrmaladygyñça, adamlar senden şonça-da şypa tapar, razy bolar.

* * *

Iýmäge puluñ ýok bolany bilen üstüñe kyýamat gopanok. Agzy açyga Tañry ýetirip dur. Ýöne käte el serip duran gedaýlara gabat gelýäñ. Olara oklara zadyñ ýoklugyndan utanyp, çal başla...

GORKY

Dört sany ýaş ýigit göýä dört sany at ýaly, takyr bile aldygyna ýorgalap barýar. Olaryñ egninde kepene çolanan jesetli tabyt. Şemal ak matany galgadyp, burnuma babamyñ sakgalynyñ ysyny getirýär. Yzdan sürrekleşip, üç nesil: ogullar, agtyklar, çowluklar gelýär. Babamyñ ne ýaşdaşy bar, ne dogany, ne dosty, olar eýýäm babamyñ alnyp barylýan ýerinde. Dört ýigit başyny aşak salyp, elýaglyklaryny, elleriniñ arkasyny ýaşa ezip, eýgermän gelýän göleçilerden ylgaşlap arany açyp barýar....
Täzelikler » Hekaýalar - 16.06.2018

NÄTANYŞ

Nirelerdir bir ýerlerde men, ýagny meniñ ejemiñ söwer ogly, aýlanyp ýör. Ötegçiler ony görýärler, oýlanýarlar: nätanyş! Ol nähili nätanyşmyş! Onuñ ruhy bireýýäm bedeni bilen birigip gitdi. Ol aýlanyp ýör, aýlanyp ýör, ýadanynam bilenok. Ol aýnalara-da garanok, geçip barýanlara-da tiñkesini dikenok, emma bar zady görýär. Onuñ gözleri özüne garşy gönügen, ol özüne bakýar. Ol ýalñyz, ol ýalñyz agaç ýaly, jaý ýaly, planeta ýaly, tebigatyñ ýalñyzlykda ýaradan bar zady ýaly – ýalñ...
Täzelikler » Hekaýalar - 16.06.2018

ON ALTYNJY SÖHBET: Gurbannazar Ezizow, Akmyrat Şir, Ahmet Bekmyrat NOBATGULY. Osman, dogry zadyň tarapynda durmak, öň subut edilen dogry zady aýtmak, ykrar edilen zady ykrar etmek ... Akmyrat Şir bilen, Ahmet Bekmyrat bilen, Bapba Gökleň bilen gürleşýärin. Olar şu günlerimizi gören bolsalar nähili begenjekdikleri hakda pikir öwürýärin.
Täzelikler » - 2018-12-30 08:43:25

Hudaýgulyýewiň «Akmyrat Şir» atly çaklaňja kitapçasyndaky «Gündelikden» diýen bölümi okan adamlaram oňat göz ýetirip bilerler. Intellektual ukyply adamyň iň ilkinji üýtgeşikliginiň biri – ... Elbetde, meniň bu pikirime Akmyrat Şir aňly düşünjeli, maksatnamalaýyn işlenen filosofiki ýa gaýry bir ulgamy işläp düzüpdir diýen manyda düşünmeli däl.
Täzelikler » - 2018-08-02 06:51:20

...pikirlerini okyja sahylyk bilen eçilen Akmyrat Şir dörediji şahsyýet hökmünde gaty ir ýetişipdir. Düýäniň ýitip semreýändigi barada türkmen pähimi bar. Indi görüp otursam, Akmyrat «semremek» – kämilleşmek ... Akmyrat Şir bitewülige aşyk bolup geçen şahsyýetdir. Şu da onuň şahsyýet hem ýazyjy hökmündäki beýikliginiň ölçegidir.
Täzelikler » - 2018-08-04 05:19:57

...pikirlerini okyja sahylyk bilen eçilen Akmyrat Şir dörediji şahsyýet hökmünde gaty ir ýetişipdir. Düýäniň ýitip semreýändigi barada türkmen pähimi bar. Indi görüp otursam, Akmyrat «semremek» – kämilleşmek ... Akmyrat Şir bitewülige aşyk bolup geçen şahsyýetdir. Şu da onuň şahsyýet hem ýazyjy hökmündäki beýikliginiň ölçegidir.
Täzelikler » - 2018-08-08 04:50:54

Şeýlelikde, Akmyrat Şir toýunly mifi öz eserine estetiki düşek edip almak bilen birnäçe çeperçilik maksatlary öz öňünde goýýar: birinjiden, ol hemmelere düşnükli ... Akmyrat Şire şahsyýet hökmünde, ýazyjy hökmünde wagtyň çäginden çykmak, öz psihiki birligini ikä bölüp, öz özüne gapdaldan, öňden ýa yzdan syn ...
Täzelikler » - 2018-08-03 11:01:00

ÝAZYJYNYÑ EREM BAGY ▶ 7: Eliň aýasyndaky dünýä Akmyrat Şir öz döredijiliginde dürli edebi žanrlary synap, olaryň güýjüni barlap gören ýazyjy hem edebiýatçy. Dogrusyny aýtsaň, ol hem şahyr, hem ... Toý örän täsirli geçdi, emma Akmyrat ol bagtyny görüp bilmedi… Ogly Magtymguly tüýs türkmen ýigidi bolup ýetişip gelýär, özem Akmyradyň isleýşi ýaly, türkmençe gürleýär, oňa türkmen ...
Täzelikler » - 2018-08-08 18:48:21

ÝAZYJYNYÑ EREM BAGY ▶ 8: Sungatyň döwrebap filosofiýasy Akmyrat Şir XX asyr türkmen ýazyjylarynyň içinde sungatyň düýp manysy hakda akylly başly oýlanyp, özüniň öňli soňly sungat garaýyşlaryny edinen sanlyja ... Akmyrat Şir türkmen halkyna doly açylmadyk uly ruhy hazyna. Ýakyn geljekde türkmen okyjylarynyň bu uly ruhy hazynany özleri üçin doly açjakdyklaryna, ...
Täzelikler » - 2018-08-08 21:38:16

Ýadymda: Akmyrat Şir ikimiz şygryýetde pikir paýhasy bijebaş edýärdik, sebäbi Sokratdan başlap aýdylan ajaýyp pikirler şu güne çenli ölmän ýaşap ýör, beýik ...
Täzelikler » - 2018-07-03 04:30:37

...şahyrlar Atamyrat Atabaýew, Amannazar Aşyrow, Akmyrat Şir dagymyz belli magaryfçy Ata Akbäbäniñ öýünde aýdym saz etdik. Zandy gowy ýigit, Ata bizi gowy garşylap, hezzet baryny etdi, ...janly jandary amana getirýän arslan şir çepiksije gyzyñ berjek ýeke lukma eti üçin otly halkadan towusýar! Asmanyñ ýaraşygy laçynlar bir lukma göş üçi eldeki bolup, özi ...
Täzelikler » - 2020-05-09 10:50:49

Ýadyňdadyr, Akmyrat Şir neresse tersokanlar, jadygöýler hakda gaty köp bilýärdi, sen bolsa realistdiň. Ol «şambala» diýse, sen ony terse çekerdiň?
Täzelikler » - 2018-12-27 06:47:10

...Ýazyjylar Soýuzynyň agzasy bolup gelen Akmyrat Şir bir gezek maňa: – Osman, maňa Berdinazar Hudaýnazarowyň «Akar suwuň aýdymy» romanynyň türkmençe kitabyny tapyp bersene.
Täzelikler » - 2018-08-04 05:27:11

Akmyrat Şir şeýle diýerdi: «Ýazyjylar hudaýyň ýerdäki wekilleri. Şol wekillere hudaý özüniňki bilen deň derejedäki mümkinçilik beripdir.
Täzelikler » - 2018-08-02 06:56:12

Akmyrat Şir.
Täzelikler » - 2019-03-29 07:44:21

Akmyrat Şir. Rusçadan terjime eden: Nobatguly Rejepow.
Täzelikler » - 2019-03-29 07:49:39

Akmyrat ŞIR
Täzelikler » - 2022-11-29 20:01:14

...ýetirilmedik, aramyzdan juda ir giden Akmyrat Şir şeýle ýazypdyr: «Sungat adam üçin edil iýmek içmek ýaly hajatdyr. Gözellik hem ony amal edýän döredijilik islegi — adamdan aýrylmasyzdyr, ...
Täzelikler » - 2018-12-25 00:48:47

...ýetirilmedik, aramyzdan juda ir giden Akmyrat Şir şeýle ýazypdyr: «Sungat adam üçin edil iýmek içmek ýaly hajatdyr. Gözellik hem ony amal edýän döredijilik islegi – adamdan aýrylmasyzdyr, ...
Täzelikler » - 2019-02-28 22:02:36

Türkmeniň zehinli ýazyjysy Akmyrat Şir ýogalansoň, ony keselhanadan ýeňil maşynda öýüne alyp gaýtdyk. Garanky maşynyň içinde dymyşyp barýas. Birdenem Akmyradyň ýatan ýerinden gumrudan kiçiräk ...
Täzelikler » - 2019-02-11 09:32:14

...altmyş ýedi, altmyş sekizinji ýyllar Akmyrat Şir, Gurban Babaýew, Gurban Çaryýew dagymyz imperiýalaryň synyşyny öwrenipdik. Uly imperiýalary daşyndan gelip duşman ýykyp bilmeýär, olar içinden çüýräp ýykylýar.
Täzelikler » - 2018-12-24 10:47:43

Biz ol mahallar Akmyrat Şir bilen tirkeşerdik. Dünýäni özümiz ýaradan ýaly, oňa akyl ýetirmäge synnardyk. Şondan mende bir kesel galdy.
Täzelikler » - 2018-12-24 11:41:50


1 2 »