Результаты 1-13 из 13 по запросу Akmyrat Hojanyýaz

ÝOL-ÝODALAR, DÖREDIJILIK MENZILLERI, PUBLISISTIKA HEM BAŞGALAR

Žurnalist, ýazyjy diýeniň öz eserlerini döretmek bilen, alym hökmünde ylmy iş ýazanok, arheolog hökmünde gazuw-agtaryşlary geçirenok, arhitektor hökmünde binagärlik bilen meşgullananok... Eýsem-de bolsa, onuň öz ylmy işleri, öz gazyp-agtaryşlary, öz binagärlik ýa-da inženerçilik çözgütleri... bar. Ol islendik ylma, is...
Täzelikler » Publisistika - 22.07.2023

DÜNÝÄ KARTASYNYÑ ÖÑÜNDÄKI OÝLANMA

Ýüz reñke boýalan
Bu ýeriñ Şary:
Ýaponiýañky - mawy,
Hytaýyñky - sary.

Goñurda- Amerika,
Gyzylda - SSSR...
Göwnüñe bolmasa,
Bar zat ýerbe-ýer.

Kä reñk Haýyryñky,
Käsi Şeriñki...
Adamlaryñ bary
Ene ýeriñki.

Meñ elimde bolsa dünýäñ ykbaly,
Ýeriñ ajap suratyny çekerdim.
Ele kisti alyp, bu Şary doly
Ýeke reñke boýaşdyryp çykardym. <...
Täzelikler » Goşgular - 07.07.2021

WATAN HAKYNDA AÝDYM

Ýakynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan şahyr hem publisist Akmyrat Hojanyýazowyň «Watan hakynda aýdym» atly kitaby çap edildi. Şahyryň kyrk ýylyň dowamynda ýazan goşgularydyr poemalary ýerleşdirilen bu kitap okyjylar köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylandy. Kitabyň ilkinji sahypalarynyň milli Liderimiziň alyp barýan beýik işlerine bagyşlanan «Gahrym...

ÝURDUÑY TANAMAK
    
Öz ýurduňy tanamak üçin onda dogulmak, onda ýaşamak we onda ömrüňi ötürmek ýeterlik däl. Öz ýurduňy tanamak üçin ony hemişe öwrenmek zerur. Öwrenmek üçin bolsa onuň durmuşyna garylyp-gatylmak, her daban ýerini özüňe ýakyn tutmak, özüňki diýip bilmek, ömrüň hem bagtyň hasaplamak zerur.
Tozanlyja ýol-ýodalarynda aýakýalaňaç ylgaman, ak çägesiniň gyzgyn mährini dabanyňdan depäňe çenli siňdirmän, daglarynda salkynlanyp, derýalarynda ýüzmän, ge...

Täzelikler » Oýlanmalar - 16.04.2019

BÄHBIT

Kim haýyrdan bähbit gözlär, kim şerden,
Kim bähbit araman, hak işe çapar.
Başga-başga halda, başga pikirde,
Hersi bir hyýalda, hersi bir topar.

Kim bähbit arasa, galar bähbitden,
«Haýyr iş etdim» diýr,
niýeti şerdir.
Içi dolar ot-ýalyndan, hasratdan.
Ondan ýüzün öwrer asmanlar, ýerler.

Haka hemra bolan bagtyna gowşar,
Ömrün ýelpäp, ýazyň şemaly öwser.
Pikir hem etmedik bolaýsyn, hatda
Öz bäh...

Täzelikler » Goşgular - 28.02.2019

SAÝRADYLMADYK ŞEÝDA

■ ýa-da şahyr Juma Ilmyradyñ başyna düşen sowet muşakgatlary

Maña şahyr Juma Ilmyradow bilen iñ soñky gezek ýüzbe-ýüz oturyp, söhbetdeş bolmak mundan sekiz ýyl gowrak ozal (1991), onuñ öz öýünde miýesser edipdi. Türkmenistanyñ Garaşsyzlygynyñ yglan edileniniñ öñüsyrasyndaky günlerdi. Men o wagtlar "Sowet Türkmenistany" (häzirki "Türkmenistan") gazetinde habarçy bolup işleýärdim. Lebaba döredijilik komandirowkasy bilen barypdym. Çärj...


GYSGA GOŞGULAR

■ Şygyrlar, rubagylar, setirler, bölekler

Bu aman başym ne derdi-belaga sataşdy,
Göwräm elendi, içim-de doly ataşdy,
Ýandy jigerim, ýürek gowruldy, çat açdy,
Yşkyñ odun görüp, ýanmadyk odum tutaşdy.

Yşkyñ bagyn görüp, bakja-bagymdan el üzdüm,
Yşkyñ balyn görüp, bal-nabadymdan el üzdüm,
Yşkyñ şadyn görüp, dünýäñ şadyndan el üzdüm,
Yşkyñ odun görüp, yşkyñ odundan el üzdüm.

* * *

...
Täzelikler » Goşgular - 04.10.2018

MENIÑ SAÑA BIR AÝTMALY ZADYM BAR...

Meniň saňa bir aýtmaly zadym bar,
Gara gözlim, ýüregimde adyň bar.
Dillerimde soňlanmajak aýdym bar,
Ömrüň yşky jepasyndan arzym bar.

Meniň saňa bir aýtmaly zadym bar,
Neçüýn gözüň ýaşly, neçüýn zaryň bar?!
Sen nämä aglaýaň, sen nämä ýanýaň?!
Hany, gel ýanyma, arkadagyň bar.

Meniň saňa bir aýtmaly zadym bar,
Eý, deňiz düýbüniň göwheri-düri.
Çuňluklar bar, daşgynlar b...
Täzelikler » Goşgular - 19.07.2018

Akmyrat HOJANYÝAZ. # edebiyatwesungat 99
Täzelikler » - 2018-10-18 10:35:11

...2018 06 30 816 [2] Akmyrat Hojanyýaz "Saýradylmadyk şeýda / Şahyr J.Ilmyradowyñ sowet döwründe gören muşakgatlary", makalanyñ saýtdaky linki: http://www.kitapcy.
Täzelikler » - 2020-05-09 10:50:49

...saňa bir aýtmaly zadym bar… Akmyrat HOJANYÝAZ.
Täzelikler » - 2019-07-24 18:26:03

Akmyrat HOJANYÝAZ.
Täzelikler » - 2019-04-16 18:22:56

Akmyrat HOJANYÝAZ. #edebiyatwesungat 2005
Täzelikler » - 2018-10-04 08:56:08