Результаты 1-20 из 875 по запросу Allaýar Çüriýew

ÖWÜTLERIM

Saňa ömür beren Taňry,
Muny senden alyp biler.
“Dogry” diýip eden işiň,
Ömüriňe aýyp biler.

Haýyr, yhlas, ygtykadyň -
Ömür çyrasyn ýakdygyň!
Bolma guly baknalygyň,
Şeýtan muny keýp biler.

Şagallara şam bolmagaý,
Gagallara jan bolmagaý,
Bigadyra han bolmagaý,
Görer gözüň oýup biler. ...
Täzelikler » Goşgular - 10.06.2024

OÝNAM SETIRLER

Geçen ýyl ýazypdym muny men başda,
Täzeden okadym – göwnüme başga.
Göwnüme bolmasa, gowşak ýaly-la,
Gynandym goşgymyň beýle halyna.
Ýaňadan ýazmaga durdum goşgyny,
Ýitiren ýaly men indem joşguny.
Tamamlanman galdy oýnam setirler,
Näteňet siz meni oýnan setirler...

21.04.2024.
Täzelikler » Goşgular - 08.06.2024

04.05.2022.

Bir tanşym gürrüň berdi:
– Burjak tiresi biziň goňşy obamyzda ýaşaýarlar. Olar keseden gelip obada ýolbaşçylyk edýän adamlary öldürmekdenem gaçmaýarlar.
Biziň obamyzdan birini şo ýerik baş buhgalter edip iberdiler. Bir gün olar myhmançylyk guraýarlar. Nahar çekilmezinden öň ýaňky adam buşukmak üçin daş çykanda olaryň «Naharyny üýtgetmäň» ýaly sözlerini eşidip, ýüregi ýarylara gelip, öz obasyna gaçyp gelýär. Soň ol yzyna dolanmaýar. Raýkom oňa näçe käýese-de...
Täzelikler » Ýatlamalar - 06.06.2024

ÝAŞLYK DÖWRÜŇ ÝATLAMASY

Sary saçly bir gyz bardy,
Ady onuň Narydy.
Yzynda kän selpän oglan,
Onuň ady Çarydy.

Mawy gözli bir gyz bardy,
Onuň ady Läledi.
Ýygra dostum, ýegre dostum,
Ol gözeli halady.

Aýbölekdi obamyzyň melegi,
Şahyr dostum goşgy ýazdy,
Şody onuň geregi.
...Ykbal tersdi zyňdy bi...
Täzelikler » Goşgular - 03.06.2024

25.10.2021.

Filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, stawropolly türkmen Şawanaly Jumaýew şu gün şeýle gürrüň berdi:
– 11 ýaşymdakam, bizi obamyzdan Budýonowsk obasyna gezelenje äkitdiler. Bu oba bizde «garadagly» diýlip atlandyrylýar. Sebäbi bu ýerde ir döwürde Garadagdan göçüp gelen ärsarylar ýaşaýarlar.
Şonda men suwsadym-da, bir jaýyň gapysyny kakyp, suw soradym. Gapyny açan ermeni aýaly «suw ýok» diýdi. Men şonda kellämi işledendirin-dä, jübimdäki 20 köpügimi çykaryp, oň...
Täzelikler » Ýatlamalar - 02.06.2024

JISIM...

Aý, Gün, Zemin, ýyldyzlar...
Bulaň bary jisimdir.
Adam döräli bäri,
Bu nä täsin isimdir.
Janly-jandar, adamlar...
Molekula, atomlar.
Dünýäniň özem jisim.
Kelläm garjaşdy basym.
Asyl görüp otursam,
Meniň özümem jisim.
Gulagym, kelläm, dişim...
Bir-bir sanap otursam,
Bar zadym jisim,
...
Täzelikler » Goşgular - 31.05.2024

PILMAHMYDYŇ ÖLÜMI

Bir “şahyry” bilýän,
(Bilmeseň gowy!)
Göreňde ýadyňa salýardy döwi.
At aldy, zat aldy, ýene bat aldy,
“Ussat” diýip, hökümetden hat aldy.
Moşennik, aferist, podhalim özi,
Oňa ejiz gelýär türmeniň sözi!
Milýon, milýon tiraž dünýä ýaýrapdy,
Goşgulary rus dilinde saýrapdy.
Belorus, ermeni, özbek, täjigi...
Täzelikler » Goşgular - 30.05.2024

DARKAŞNAMA

Küýsäp, ýaňy jaň etdim men gardaşa,
Men näbilem, keýpi ýokmuş gardaşyň.
Bu gezegem alyşmady sözümiz,
Başlangyjy boldy bir söz darkaşyň.

Gaýdan ýaly dik başaşak minardan,
“Ýykylanym gowy – diýdim – çynardan!”
Bir mejalsyz tapanmyşlar kenardan,
Ýaman eken duşman çalan şapbatdan.

Almytymy aldym bu gün “go...
Täzelikler » Goşgular - 28.05.2024

PÖWRIZÄ

Edep-ekram, görk-görmegiň babatda,
Kerim şahyr aýtmyşlaýyn, apat-la!
Gezsem bu ýaýlany taýyň tapylmaz,
Ne Ahalda, ne Balkanda, Şabatda...

Biribardan saňa saglyk dileýän,
Sözleriň düründen dürün eleýän.
Tarypyňa ejiz gelýär sözlerim,
“Pyragy şygryna – diýdim – taý gelýäň!”

Lowurda arşda, nur saç zeminde, <...
Täzelikler » Goşgular - 27.05.2024

RUBAGYLAR

Herne sebäpkäri bolsa-da nalaň,
Ene ölümini dilemez balaň.
Agladyp ýörenler az däl enäni,
Nadany kän – ene kalbyna talaň

09.03.2024.

***

Loly erkekleriň, loly aýalyň
Ýazypdyrlar olaň ömür beýanyn.
Okap diýdim: “Niçik jandar bu adam,
Ýoklugynda utanç bilen haýanyň?!”

09.03.2024....
Täzelikler » Goşgular - 26.05.2024

14.06.2021

Şawan aga, Gurbanjemal Ylýasowa dagy akademik Myratgeldi Söýegowyň aýalynyň üçüne göründik.
Bu habary men işiň ahyrynda eşitdim. Bolsa-da gitdik. Çadyrda adam ýok. Ikinji gata – ýaşan öýüne bardyk. Aýat okady Şawan aga.
Akademik ýönekeý ýaşaýan eken. Halal, öz hakyna ýaşandygy görnüp dur.

23.06.2021

Düýn dilçi mygallym Tagan Bekjäň ejesiniň ýedisine göründik. «Edebiýat we sungat» gazetiniň öňki redaktory Haýdary gördüm. Oňa işgäri N...
Täzelikler » Ýatlamalar - 24.05.2024

GARRYLYK BAZARY

Özümiňki däl,
Elim-aýagym.
Gözüm görenok,
Elde taýagym.

Hojalyk bazary
Däl barýan ýerim.
Gojalyk bazary -
Mesgenim—öýüm.

Bu ýerde harydyň
Bary mugtuna.
Gelen müner bahym
Täji-tagtyna.

Adamyň garagy,
Hem-de dalagy,
Ýüregi hem aýagy,
Gulagy... <...
Täzelikler » Goşgular - 24.05.2024

AGYR MESELÄNIŇ ÝEŇIL ÇÖZGÜDI

Keýpi-sapa,
Jebir-jepa...
Adam ölenden soň bar zat gutarýar.
Ukuda sen,
Geýdirerler biýz mata.
Mesgeniňdir toprak, däldir al asman.
Ýalaňaç jaýlanýar ahyr musulman.
Dursuň şuňa akyl kesmän.
Prawoslawam dälsiň,
Dälsiň katolik.
Üç müň ýyl mundan öň zere gaplanan,
Tapawudyň näme...
Täzelikler » Goşgular - 23.05.2024

DAMAK BELASY...

“Janym gerek bolsa, berjek janymy”...
Diýen kişi bermez mugt nanyny.
Diýbersinler, aýby az däl her kesiň,
Bitin iýip, satany bar sirkesin.
Nogsan gözläp barsaň, eger ýanyna,
Kim bolsaň bol, aýp baryn tirkesin.
Adam bar ýerinde bardyr ýetmezi,
Diýme: “Pul berseň-de ýokdur etmezi”.
Pulmesiler beteridir bar zady...
Täzelikler » Goşgular - 22.05.2024

BIR ÝAŞULY HAKDA

Ýetmiş bäş ýaşynda akyly kelte,
Illeriň dilinde ady Sölite.
Çagyrdym öýüne baryp ýörite,
Gelip-gidenden soň “Çagyrman” diýdim.

Tarypyny etdim iki setirde,
Anha barýar ýalançylar hatarda.
Galanyny şahyr dostum ýetir-dä!
“Başymyzdan sowduk sag-aman” diýdim.

Döşüne dakynan jäjegi az däl,
Ýöne...
Täzelikler » Goşgular - 21.05.2024

EMELSIZ KIŞI

Men birini bilýän, emelsiz örän,
Diýdirýär: “Neresse, gara gün dörän”.
Bag ekse guraýar bagy,
Üflese ojakda öçýändir çogy.
Gülende gülküsi diýdirýär agy.
Ata münse at ürkýär,
Ýöreýşinden it gorkýar.
Keteginde towuklary kürk gezýär,
“Guzlaýmasyn” diýip, jeňňel gözleýär.
Aç molaýar sygyry.
Bu gün-ert...
Täzelikler » Goşgular - 20.05.2024

PÄLIÝAMANLAR

Meň dost-dogan bolup ýaşasym geldi,
Bilmedimmi ýa doganyň gadyryn?
Gardaş pitjiň atdy sylag-hormata,
Unudandyr ol pendini pederiň.

Kyýamat gününde goňşuly boldum,
Abat bolar – diýdim – şonda ojagym.
Emma weli göňşularyň öýünden,
Uwwuldysy eşidildi möjegiň.

Daglarda ýaşadym, düzde ýaşadym,
Duşd...
Täzelikler » Goşgular - 20.05.2024

03.02.2021

Dirižýor Orazgeldi Berdiýew ýogalypdyr. Ýeke özi ýaşaýan eken. Muny maňa kompozitor Gurbandurdy Çaryýew aýtdy. 80 ýaşa golaý bolmaly.

12.02.2021 (anna)

Günüň birinji ýarymynda professor Mäti Kösäýewiň ogly bilen duşuşdyk. Işleýän edarama meni görmek, meniň bilen tanyşmak üçin gelen ekeni. Elinde Mämmetdurdy Annagurdowyň «Döwür, adamlar, wakalar», Allaýar Çüriýewiň «Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi» atly kitaplary, men hakda G.Annasähedowyň «Alym...
Täzelikler » Ýatlamalar - 18.05.2024

GEÇMIŞDEN BIR AHWAL ÝA-DA SANJAR HEKAÝATY

...Şa gazap atyna atlandy ýene,
Misli gara bulup ýapdy asmany.
Durup bilseň dur-da onuň öňünde,
Süýnüp barýar Horasanyň soltany.

Bala-çagasyny, aýal-eptadyn,
Oguz kowmun gylyjyndan geçirjek.
Gana boýap mal-mülküni, ojagyn,
Hakydadan oguz adyn öçürjek.

Barybir paşmady solt...
Täzelikler » Goşgular - 17.05.2024

SOKRAT

Afinanyň hökümdary,
Sokraty öldürip, näme gazandy?
Ýöne hakykata zulum edeniň,
Özleri pozgundy, yzy tozgundy.

Gahar bilen,
Zäher bilen,
Syrtmak asylan dar bilen,
Gylyç bilen, ýaý bilen...
Barmydyr-heý, hakykaty öldüren?
Gömseň, dömüp çykýan eken hakykat!
Adam muny bilýär magat.
Ýöne weli hak...
Täzelikler » Goşgular - 16.05.2024

Çüriýew ýurdumyzyñ ussat kompozitorlary W.Muhadow, A.Kulyýew, N.Muhadow, R.Gutlyýew, D.Nuryýew, B.Hudaýnazarow, G....Gyz ýüregi"... Bu ugurda özboluşly üstünlige eýe bolan şahyr Allaýar Çüriýew publisistika žanrynda da dokunental eserleriñ ...
Täzelikler » - 2022-10-22 17:07:54

BIR SORAGYÑ ÝIGRIMI ÝYLLYK SÜTEMI Kakam Çüri Çary oglunyň ýagty ýadygärligine Allaýar Çüriýew sowet döwründe şahsyýet kulty ýyllarynda nähak pida bolan ykballaryň ýüzlerçesi hakynda ýazylan kitaplaryň birnäçesiniň awtorydyr.
Täzelikler » - 2024-06-11 14:47:51

...Döwletgeldi neresse hassahanada ýatyrka, şahyr Allaýar Çüriýew onuň halyny soramaga barypdyr. Gürleşip otyrkalaram, açyk penjiräniň aňry ýüzünde aýnanyň öňüne deňiz guşy – çarlak gelip gonaýmazmy.
Täzelikler » - 2019-02-27 13:42:36

Allaýar Çüriýew mirasgäriň ogly bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolup. „Ata Çapow“ atly makalasynda onuň durmuş ýoly bilen bagly zerur maglumatlary ...
Täzelikler » - 2018-12-18 18:50:45

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2019-02-07 07:18:15

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2019-02-16 14:58:11

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2022-10-22 17:07:11

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2022-10-22 20:22:25

7.05.2006 Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2022-10-22 20:15:52

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2022-10-22 17:23:05

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-31 21:50:48

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2019-02-04 10:38:51

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2022-10-22 17:34:06

...Magtymguly gämisi»), Mämmetnazar Babanazarow («Magtymgula»), Allaýar Çüriýew («Okap Pyragynyň goşgularyny», «Pyragynyň obadaşy Meret aga bilen söhbet»), Kakajan Açylow («Bäşimiz»), Hudaýguly Allamyradow («Magtymgula») we başgalar.
Täzelikler » - 2019-04-10 15:23:20

Allaýar ÇÜRIÝEW, ýazyjy.
Täzelikler » - 2019-05-19 20:12:29

Allaýar ÇÜRIÝEW, TYA nyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyñ uly ylmy işgäri.
Täzelikler » - 2020-02-14 17:19:16

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Täzelikler » - 2018-11-21 14:31:02

...obamyň lälesi” atly aýdymyna “ Berekella, Allaýar. “Ýüregimde ýalyn lowlar” diýen setiriňi ajaýyp tapypsyň, molodes, şunyňy gaty oňarypsyň, köpräk şular ýaly setirler bilen goşgy ýazsaň, abraý ...Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda zähmet çekýär. Allaýar aganyň terjimehaly hakda maglumatlara seredip ...
Täzelikler » - 2019-02-17 15:41:03

...Ödekowyň, Myrat Ömüriň, Seýitmämmet Hydyrowyň, Allaýar Çüriýewiň, Silgeldi Akmyradowyň stilleri biri birini asla gaýtalamaýar. Olaryň eserlerindäki liriki gahryman meselesinde de, bu hut şeýledir....bäsleşiginiň ýeňijisi boldular. A.Atabaýew, S.Hydyrow, O.Çaryýewa, A.Çüriýew we başga da birnäçe şahyrlara ...
Täzelikler » - 2018-12-23 23:16:37


1 2 3 ... 43 44 »