Результаты 1-20 из 23 по запросу Allaguly Ýusubow

SERHOWUZ

Ýüregime düwen zadymy synap görmesem, meniňki bolanok. Üzüm dalbarynyň aşagyndaky sekiniň gapdalyndan howuz gurmak pikiri kellämde ýer eýeläli bäri maňa rahatlyk ýok-da. Bir günem amatly wagt tapyp, ele pil aldym. Başlan işimi boldum etmän taşlaýanlardan däl men. Howzuň ýerinden çykan iň soňky pil gumam pytratdym. Ertesi howzuň gyralarydyr-u düýbüni sementläp çykdym. ...

ERKEK KIŞINIÑ SÖZI

Men söýgülime çynlakaý söz berdim:
- Toý edemizsoñ göwnüñ küýsän zady señki bolar!
Ol çaga ýaly begendi:
- Hatda possunam äberermiñ?!
- Gürrüñi näme...
Wagt geçdi. Söýgimiz ýetjek derejesine ýetdi. Biz toý tutduk. Är-aýal bolduk.
Gelnim maña bir wagtky wadamy ýatlatdy:
- Possun alyp berermiñ?!
- Hökman.
Aýy-güni dolup, oglumyz boldy. Ol bir ýaşyna ýetip-ýetmänkä, ýöräp ugrady. Är-aýal begenişdik. Şonda...

ÝÜREKDEŞ GÜRRÜŇ

Bu seýrek bolýan hadysa. Naçalnigimiz Berdiliýew meniň bilen ömründe birinji gezek ýürekden gürrüň etdi. Belki, ol beýle ýürekdeş gürrüňi edaramyzda mundan öň hiç kim bilenem eden däldir. Özem bir mylaýym, bir mylaýym!... Onuň öňünde ýag ýaly eräberesim geldi. Ilki öz saglygymy, işimi, çag-çugalarymy soraşdyrdy. Iş barada gürrüň edenimizde-de:
– Almaz oňat ýigit, şeýle dälmi? – diýip, ýarym ýyl mundan ozal işe gelen inspektor oglany öwüp başlady. Almazmy? Oňat...

MEN ERTIR ÖÝLENÝÄN!

Ahyram ikitaraplaýyn ylalaşyk gazanyldy. Taraplar birek-birek bilen saçak alşyp, halat ýapmak proseslerini geçenlerinden soň hoşniýetli garyndaşlyk gatnaşyklarynyň açylmagy üçin doly mümkinçiligiň bolup biljekdigini nygtadylar. Şundan soň ellerindäki spisogy görüp, ejem-kakam haşylaşyp, eginlerinden dem alsalar-da, men özümi bagtly saýdym. Obanyň iň gowy gyzy – meniňki! Hawa, meniňki, obanyň iň gowy oglanlary hasaplanylýan Almazyňkam däl, Aşyryňkam däl, Döwranyňk...

TÜRKMENIÑ AJAÝYP ŞAHYRY ~ PAÝZY ORAZ

Eserleri mundan ozal gazet-žurnallaryñ, köpçülikleýin ýygyndylaryñ iki-ýekesinden başga ýerde çap edilmedik Paýzy Oraza türkmeniñ ajaýyp şahyry diýmäge esas bar.
1926-njy ýylyñ 1-nji martynda Hojambaz etrabynyñ Burdalyk obasynda doglup, 1987-nji ýylda aradan çykan bu uly şahyryñ durmuş hem döredijilik ykbaly pajygadan doly.
Onuñ öñünden bela hemişe goşa-goşa bolup çykdy we ony rehimsiz büdretdi.
Ol ömrüniñ soñky pursatyna çenli öz...


X. BILIMI BOLANYŇ HEMME ZADY BOLAR!

Näme üçin ýurdumyzyň ilkinji Prezidenti mertebeli Saparmyrat Türkmenbaşy Garaşsyz Türkmenistanyň syýasatynyň ugruny kesgitlände ilkinji nobatda täze “Bilim” syýasatyny öňe sürdi? Sebäbi her bir döwletde bilim esasy zat. Türkmenem aýdypdyr ahyryn “Bilegi zor – birini ýykar, bilimi zor - müňüni” diýip. Köne bilim sistemasy indi garaşsyz Türkmenistanyň täze bilim ýodasy üçin ýaramsyz. Bize garaşsyzlyk ruhly bilim sistemasyny düzmek gerekdi. Durmuşyň ...
Täzelikler » Publisistika - 04.07.2018

IX. ÝALAN WE ÇYN

Biz ýetmiş ýyllap ”Türkmenistan Russiýa meýletin birleşdi” diýip gezdik. Ýowuz ýalan öňe düşdi. 37-nji ýylyň ýalnynyň içinden çirkizilip-çürtülip, geçen ýaşulular nämäniň-nämedigini magat bilýän bolsalar-da, gepläp bilmediler, lal açdylar. Soňraky nesiller bolsa totyguşa döndüler. Näme diýseler, şony dogrudyr öýtdüler. Ýowuz hakykat welin nägehan ýalanyň kölegesinde görünmän ýatyrdy. Türkmenistan Orsyýete “meýletin birleşmeginiň” şanyna düzülen goşgular, odalar, aýd...
Täzelikler » Publisistika - 04.07.2018

VIII. HAŞAMLY AKWARIUMDAKY BALYJAKLAR

Ýurduň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşy il-günüň arasyna çykanda, halk bilen didarlaşanda, söhbet edende “Gurjak ýaly döwletimiz bar” diýen sözleri häli-şindi gaýtalaýar. Gurjak ýaly döwlet! Daşyndan seredeniňde bu iki düşünje biri-biri bilen deňeşdirip bolmajak ýaly görünse görünýändir. Emma bu deňeşdirme ýöne ýerden dile gelen zat däl. Gurjak – çaganyň iň eý görýän zady. Ol arassa, kir-kimirsiz kalpdan mähir siňdirilýän zat. Ýürek höwesi. Bu ...
Täzelikler » Publisistika - 04.07.2018

VII. BIZ NÄME ÝITIRDIK, NÄME GAZANDYK?!

SSSR binýat edilip, Türkmenistan hem onuň içine girizilenden soň türkmeniň gören zyýany, çeken ýitgisi çensiz-çaksyz boldy diýip aýtmaga esas bar. Bolşewikler ideologiýasy hemme zady orslaşdyrmaga örän bilniksiz gönükdirildi. 100-den gowrak milleti özüne birleşdirýän metropoliýa halklaryň hiç biriniň hem, şol sanda türkmen halkynyň hem mentalitetini nazara almady. Bela bütin ýurda bilelikde geldi. Onuň has ýowuz netijeleri 30-njy ýyllarda ýüze...
Täzelikler » Publisistika - 04.07.2018

VI. DEŇLIK – O DÜNÝÄDE!

Biziň käbirimiz bu gün Sowet döwrüni “hemmeler üçin deňligiň döwri” diýip atlandyrmaga ýykgyn etjek bolýarys. Emma “Deňlik – o dünýäde” diýip, garry enemiň hemişe gaýtalaýany ýadyma düşýär. Ideýanyň “deňlik” şygaryndan ybarat bolandygyny biz bilýäris. Emma ideýa bir başga, real hakykat birbaşga. Aslynda deňlik boldumy? Hojaýyn bilen hyzmatkäriň bir okara el sokan ýeri barmy? Seýrek! Umumy kersendäki ýagly omaça kimiňki? Kim hojaýyn bolsa – şonuňky! Onsoň deňl...
Täzelikler » Publisistika - 03.07.2018

V. DOK ÖÝÜŇ AÇLARY...

Baryp, graždanlyk urşunyň möwjeýän ýyllarynda bolşewikler hökümetiniň baştutany Wladimir Lenin Çeleken nebitine umydyny dikýändigini mälim edipdi. Türkmenistanyň pagtasy, garaköli baganasy, beýleki baýlyklary Orsyýede gerekdi. Eýýäm şol wagtlarda Garabogazkölde nähili baýlyklaryň bardygyny bolşewikleriň hökümeti bilýärdi. Şonuň üçinem başy budýonnowkaly sibirli, urally ýaş ýigitleriň ýüzlerçesiniň maslygynyň Garagum çöllüginde galmagyna ol dözýärdi. Şol ýigitle...
Täzelikler » Publisistika - 03.07.2018

IV. ŞEÝTAN OÝUNLARY ÝA-DA MILLETIŇ BOLMASA, DÖWLETIŇ BOLMAZ, DÖWLETIŇ BOLMASA MERTEBÄŇ BOLMAZ !

Hawa, ors agalygy türkmene 110 ýyllyk keç ykbal boldy. Şu 110 ýylyň içinde ýitirilen zatlaram kän, gazanylan zatlaram bar. Biz birentek elhençlikleriň üstünden geçmeli bolduk. Şol elhençlikler bolsa bizi gür jeňňeligiň içinden ýalaňaç geçene dönderdi. Pers-ala etdi. Üzülip-ýolnan zadymyz örän köp. Biz agyr ýitgileri ors agalygynyň soňky 70 ýylynda çekdik. Orsyýetiň öz içinde dörän agdaryl...
Täzelikler » Publisistika - 03.07.2018

III. TARYHYŇ ÝAZYLMADYK SAHYPALARYNY KIM DOLDURMALY?!.

Watany hiç haçan hiç kime ýöne ýere bermeýärler. Watanyň diňe deň bolmadyk söweşlerde gan dökülip, uly ýitgiler çekilip elden gidrilmegi mümkin. Muňa alaç ýok. Bu – ykbal. Gökdepe gandöküşikliginde güýçler babatda ýagdaýyň nähilidigi barada bu söweşiň häzirki zaman bilermeni, ýazyjy Nargylyç Hojageldiýew özüniň “Skobelew milli gahrymanmy ýa-da...” diýen makalasynda şeýle ýazýar: “Gökdepäni zabt edip almak üçin Skobelew 45 rotany...
Täzelikler » Publisistika - 03.07.2018

II. ORS AGALYGY TÜRKMENE YKBALMYDY ÝA-DA?!.

Müň sekiz segsen birinji ýylda Orsyýet patyşasynyň dişinden dyrnagyna çenli ýaraglanan agyr leşgeriniň zarbyna-emeline döz gelmedik Gökdepe galasynyň, görlüp-eşdilmedik gahrymançylyk görkezse-de, ahyrsoňunda synmaly bolandygy indi hemmä mälim zat. Müňlerçe adamyň türkmen topragy, onuň azatlygy, watan hatyrasy üçin şirin janyndan geçendigini biz bilýäris. Müňlerçe adam talandy, kemsidildi, zorluga, horluga duçar edildi. Gahryman Gökdepe gal...
Täzelikler » Publisistika - 03.07.2018

MERTEBE DESSANY

(publisistik oýlanma)

Ruhubelentligiň iň ýokary ýüze çykmasy Watansöýüjilikdir. Çünki Watan mertebedir. Dünýäde Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň barlygy – taryhy hakykat. Ol Bölünmezdir, Bitarapdyr, Müdimidir! Bu taryhy hakykaty inkär edip biljek hiç zat ýokdur! Türkmen milleti ýitip ýok bolup gitmek howpundan halas edildi.
Hakyda müdimidir. Hiç zat ýatdan çykmaýar. Ors agalygynyň 110 ýylyny üstünden geçiren halk galkynmaga gurbat tapdy. Eýsem,...
Täzelikler » Publisistika - 03.07.2018

Edebiýata gelmegimde ilkinji hossarlyk eden Allaguly Ýusubow bilen Ahmet boldy. Ikisi maňa sözüň hakyky manysynda aga boldy. Metbugatda ilkinji hekaýamyň çykan gününiň ertesi işe gelsem, oglanlar ...
Täzelikler » - 2018-12-28 01:30:36

Allaguly ÝUSUBOW.
Täzelikler » - 2022-04-26 17:35:50

Allaguly ÝUSUBOW, žurnalist.
Täzelikler » - 2022-10-18 15:34:02

Allaguly ÝUSUBOW, žurnalist.
Täzelikler » - 2022-10-18 15:36:18

(soñy) Allaguly ÝUSUBOW, žurnalist.
Täzelikler » - 2022-10-18 15:39:21

Allaguly ÝUSUBOW.
Täzelikler » - 2019-07-10 21:11:04

Ýanymdaky Allaguly atly milisioner «Bolmady Çaryýew, indi boýun egeli» diýdi. Ýogsam ol hemişe «Men ýanyňda bolsam, hiç zady alada etme....mesgen tutan ýeri – jeňňellige tarap ugradyk. Biraz ýöränimizden soň, öňümizden Allaguly bilen dükançy gyz çykdy.
Täzelikler » - 2020-07-13 20:36:04

Ýusubow "Ismi Mahmyt ~ är päliwan, şypa ber", "Türkmenistan" gazeti, 10.06.2008) Dogrusy, ol döwürlerde de hiç bir ýer hem ...Bu ýadygärlikler toplumynyñ Muhammetrahym hanyñ (1806 1825) tabşyrygy bilen başlanyp, Allaguly hanyñ (1825 1843) döwründe tamamlanandygy ...
Täzelikler » - 2024-05-09 23:36:44


1 2 »