Результаты 1-20 из 36 по запросу Amangül Durdyýewa

«GORKUT ATADA» TÜRKMEN DÄP-DESSURYNYŇ ÇEPER BEÝANY

XX asyryň ahyrynda türkmen halkynyň durmuşynda ähli babatda uly özgerişler bolup, ol ylaýta-da hakyky bolşunda edebi mirasymyza ser salmakda mese-mälim aýan boldy.
Islendik milli eserde halkyň medeniýeti, däp-dessury, ynançlary, milli häsiýetleri şöhlelenendir. Milli däp-dessura sarpa goýan eseriň bolsa ömri uzakdyr. Edebi ...


Surat: "Yana o'sha Nasriddin" kinofilminden / Özbegistan

■ Kazynyň «kölegesi»

Ependi bir gün baş kazynyň ýanyna baryp, ondan welaýatlaryň birine özüni kazy bellemegini haýyş edipdir. Emma ol welaýatlaryň hemmesinde hem kazylyk orunlaryň eýelidigi üçin:
– Şu wagt bize kazy gerek däl – diýip, onuň möhü...
Täzelikler » Degişmeler - 12.12.2018


Surat: "Hoja Nasreddin" multifilminden / "Özbekfilm", 1982 ý.

■ Ejeňden gutulmanyň aladasyny edýän

Ependiniň gyzy bir iş üçin ýerzemine giripdir. Ol kakasynyň çelekleriň arasyn-da gizlenip ýatanyny görüpdir-de:
– Ýeri, kaka, bu ýerde näme işleýärsiň? – di¬ýip sorapdyr. 
Onda Ependi:
&ndash...
Täzelikler » Degişmeler - 12.12.2018


Surat: "Nasreddiniñ 12 mazary" kinofilminden / "Täjikfilm, 1966 ý.

■ Ot hem aýalymdan gorkýan eken

Bir gün Ependi ojakda ot ýakjak bolup, hernäçe üflese-de, ot tutaşmandyr. Onsoň Ependi ýerinden turup, aýalynyň börügini alyp, öz başyna geýipdir-de, ojakdaky ody üflemäge başlapdyr. Ot derrew tutaşypdyr. Ependi muňa geň galyp:
...
Täzelikler » Degişmeler - 12.12.2018

P
Surat: "Hoja Nasreddiniñ gaýdyp gelmegi" kinofilminden / SSSR, 1989 ý.
■ Sen öz paýyňy diňdir

Bir gije aýaly Ependini ukudan oýaryp: 
– Kakasy, bu çaga ikimiziňki, ýarysy seniňki, ýarysy meniňki. Bu aglap hiç diňmeýär. Sen hiç bolmanda bir gezek ony üwre-de diňdir – diýip jibrinipdir. Ependi: 
&ndash...
Täzelikler » Degişmeler - 11.12.2018

P
Surat: "Hoja Nasreddiniñ gaýdyp gelmegi" kinofilminden / SSSR, 1989 ý.

■ Ependi tirýegiň güýjüni synaýar

Ependi «tirýek keýp berýär» diýip eşidipdir. Ol bu keýpi barlamak üçin attaryň  dükanyndan tirýek satyn alypdyr. Tirýekden az-kem atyp, hammama gidipdir. Hammamda otyrka, ol şeýle pikir öwrüpdir: «Ine, s...
Täzelikler » Degişmeler - 10.12.2018


Surat: "Hoja Nasreddin we Ezraýyl" kinofilminden / "Özbekfilm", 2004 ý.

■ Dört adam sygarmy?

Ependi bir dul aýal alypdyr. Olar gije ýatanlarynda aýaly öňki ärini öwüp baş¬lap¬dyr. Ependi bolsa öňki aýalyny öwüpdir. Ahyrynda Ependiniň gahary gelip, aýalyny depip, sekiden aşak ýykypdyr. Aýalynyň gapyrgalary döwlüpdir.
...
Täzelikler » Degişmeler - 09.12.2018


Surat: "Şadyýan gözler" ("Гляди веселей") kinofilminden / "Täjikfilm", 1983 ý.

■ Ependi eşege okamagy öwredýär

Bir adam Teýmirleňe bir daýaw eşek sowgat beripdir. Teýmirleň muňa gaty şatlanypdyr. Köşk ýaranjaňlary bolsa, «Dünýä döräp, munuň ýaly haýwan dörän däldir» diýşip, ol eşegi magtapdyrlar. Gezek Ependä ýetende: ...
Täzelikler » Degişmeler - 08.12.2018


Surat: "Şadyýan gözler" ("Гляди веселей") kinofilminden / "Täjikfilm", 1983 ý.

■ Iň bir howply gedaý

Günlerde bir gün Teýmirleň Ependini çagyryp:
– Şäherimizde haýasyz, uýatsyz gedaýlar biçak köpelipdir. Olar bir adam görseler ýakasyndan tutup, zat alman goýberenoklar. Sen eliňe bir galam, kagyz alyp, gedaýlaryň atlar...
Täzelikler » Degişmeler - 07.12.2018


Surat: "Hoja Nasreddin Buharada" kinofilminden / "Özbekfilm", 1943 ý.

■ Guýrugy horjundadyr

Ependi eşegini satmakçy bolup bazara alyp barypdyr, görse guýrugy laý bolupdyr. «Hyrydarlara ýaman görünmesin» diýip, derrew eşegiň guýrugyny kesip, horjunyna salypdyr. Bir adam:
– Ependi, eşegiňizi alardym welin, g...
Täzelikler » Degişmeler - 04.12.2018


Surat: "Nasreddin Hojantda" kinofilminden / "Täjikfilm", 1959 ý.

■ Dokuzam bolsa beräý!

Bir gün Ependi düýş görüpdir. Düýşünde bir eşegi bar eken. Bir adam gelip:
– Ependi, eşegiňi satarmyň? – diýipdir.
Onda Ependi:
– Puluny köp berseň sataryn – diýen.
Onda ol adam:
&ndash...
Täzelikler » Degişmeler - 03.12.2018


Surat: "Nasreddin Hojantda" kinofilminden / "Täjikfilm", 1959 ý.

■ Eşege ynanýarmyň?

Günlerde bir gün Ependi çöle gitmekçi bolup durka, bir dilegçi gelip, ondan eşegini sorapdyr. Ependi bir bahana tapyp, eşegini bermezligi ýüregine düwüpdir-de:
–    Häzir eşegim ýatagynda ýok – diýipdir. Onýança-d...
Täzelikler » Degişmeler - 03.12.2018


Surat: "Nasreddiniñ syýahaty" kinofilminden / "Özbekfilm", 1946 ý.

■ Meni täze öýe göçüreňzokmy?

Günlerde bir gün Ependiniň  öýüne giren ogrular tapan-tupan zatlaryny göterip gidipdirler. Muny gören Ependi hem olaryň söbügine düşüp gidiberipdir.
Ogrular şol gidip baryşlaryna öýlerine ýetipdirler. Ependä gözleri düşen o...
Täzelikler » Degişmeler - 02.12.2018

AMANGÜL DURDYÝEWA Amangül Durdyýewa 1938 nji ýylyň 17 nji noýabrynda Balkan welaýatynyň häzirki Serdar etrabynda dünýä inýär.
Täzelikler » - 2018-12-19 20:14:49

Amangül Durdyýewa Amangül Durdyýewa
Anketa » Мои статьи - 2022-05-11 18:13:50

...filologiýa ylymlarynyñ kandidaty, tejribeli folklorşynas Amangül Durdyýewa çapa taýýarlapdyr. Kitabyñ başynda A.Durdyýewanyñ ýazan uly bolmadyk "Sözbaşysy" hem ýerlekdirilipdir. Köne türkmen sýužeti esasynda dörän "Arzy Ganbar" ...indi bu sanawa türkmen alymy Amangül Durdyýewanyñ hem adyny goşmak bolar. A.Durdyýewa bu dessanyñ Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyñ hazymasyndaky, folklor bölümindäki 235, 258, ...
Täzelikler » - 2018-09-30 14:21:26

Ady: ASLY–KEREM (Türkmen halk dessany) Awtor: Çapa taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA Format: PDF Agramy: 1.60 mb Sahypa sany: 160 Dili: Türkmen (Latyn) Ýükle: cloud.mail.
Kitaphana » PDF kitaplar - 2018-08-26 19:48:45

Durdyýewa Bajow (Oguldursun) Işangulyýewa barada, käbir maglumatlary beripdir. Hakykatdan da Bajaw Işangulyýewanyň dilinden ýazylyp alnan edebi çeper eserleri, olaryň ýerine ...beripdir. Durmuşy, halkyň döreden şahyrana setirleri ony şahyra öwrüpdir. Amangül Durdyýewa Bajow ejäniň öz döreden aýdymlarynyň ...
Täzelikler » - 2018-12-17 21:40:52

„Akylly gyzy“ Amangül Durdyýewa 1966 njy ýylda (iýul aýy) gyzylarbatly Gurban Amanowyň dilinden ýazyp alýar. Ertekiniň mazmuny bilen kybapdaş mazmun başga da köp ...
Täzelikler » - 2019-01-21 01:10:03

Durdyýewa, “Kyrkmüňler“ ýazyp alan ýene Kakabaý Seýitmyradow, „Hüýrlukga Hemrany“ ýazyp alanlar M.Çaryýew bilen N.Atdaýew, Nury bagşydan „Hüýrlukga Hemra“, „...ideýa mazmuny, çeperçiligiterbiýeleýjilik, öwredijilik, ähmiýeti hakynda pikir ýöredilýär. Ýygyndyda Amangül Durdyýewa „Gyzylarbat we Gazanjyk“ raýonlarynda türkmen ...
Täzelikler » - 2019-01-24 09:45:57

...Annamuhammedow, Baba Weliýew, Şamuhammet Gandymow, Amangül Durdyýewa dagylar ony özleriniň halypalary hasaplardylar. Çünki Rahman Rejebow olaryň alyp barýan ylmy işlerinde halypalyk kömegini gaýgyrmazdy.
Täzelikler » - 2018-12-19 20:38:02

Amangül DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-06-04 13:57:51

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 12:00:46

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 13:10:03

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 12:22:09

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-06-04 12:59:15

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 13:37:34

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 12:11:12

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 12:20:47

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 13:29:00

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 13:32:17

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 12:57:20

Taýýarlan: Amangül DURDYÝEWA, dil edebiýat ylymlarynyñ kandidaty.
Täzelikler » - 2024-06-04 13:51:00


1 2 »