Результаты 1-20 из 118 по запросу Annaberdi Agabaýew

HALANMAZLYK AÑSAT

Halanmazlyk añsat.
Halanmaklyk kyn.
Sylanmazlyk añsat.
Sylanmaklyk kyn.
Böwrüñi dıñledýän zowally işe
Synanmazlyk añsat.
Synanmaklyk kyn.

Halanman,
Sylanman,
Çyn işlere synanman,
Gezip ýörseñ bu ahwala gynanman,
Seniñ ýoklugyña ynanmak mümkin,
Yöne barlygyña ynanmaklyk kyn....
Täzelikler » Goşgular - 22.11.2023

PIŞŞIM-PIŞŞIM PIŞLEDI...

Pişşim-pişşim pişledi
Pişşim peşin taşlady.
Ozal birden gapýardy
Indi jübtläp başlady.
(Halk döredijiliginden).

Mämmet Seýidow:

Zamanynda şol gadymy babalaň
Ýaşanmyş dünýäde bir deýýus pişik.
Ol öz açgözlügni sellä öwrüip,
Bolanmyş diýýärler bir molla kişi.

Kybl...
Täzelikler » Goşgular - 10.11.2022

KASAS KYÝAMATA GALMAZ

Ozalbaşda bir zady ala-böle ap-aýratyn edip nygtasym gelýär. 25-nji nоýabrda Aşgabatda görlüp-eşdilmedik gabahat işi guramak bilen В.Şуhmyrаdоw, N.Наnаmоw, Н.Оrazоw, S.Yklуmоw, G.Jumаýеw alahöwren toplumynyň öz matlaby we olaryň hakyna tutan pitneçileriniň öňünde goýan wezipeleri döwletimiziň ýolbaşçysy Saparmyrat Türkmenbaşynyň janyna kast etmekdi. Ýöne döwletimiziň başynyň täji Saparmyrat Türkmenbaşyny sahnadan düşürjek bolup arrygyny gynan ol hyýanatçylar aý...
Täzelikler » 2022/09/28 - 28.09.2022

ANNABERDI AGABAÝEW (1938- 2011)

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Annaberdi Agabaýew 1938-nji ýylda Aşgabadyň etegindäki Köşi obasynda dünýä inýär. Ol paýtagtdaky 20-nji orta mekdebi tamamlaýar. 1955-nji ýylda Annaberdi Agabaýew Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okuwa girýär. 1960-njy ýylda ady agzalan uniwersiteti türkmen dili we edebiýaty mugallymy hünäri boýunça tam...

SIZE GATY GYNANMAGAM, BEGENMEGEM BOLANOK

― Size gaty gynanmagam,
begenmegem bolanok…
(Doktor halky zabun halk. Eglişigi
bilenok.)
Ýüregňize dynç beriň, tolgunara haly ýok,
Ýaşamak isleseňiz, şundan başga ýoly ýok!

Begenmän, gynanman, ýatmaly ýyllar…
Ýazlar, gyşlar, güýzler…
Gyzlar, ogullar,
Bilbiller,
Ter güller,
Parlak ýyldyzlar,
Asuda agşamlar,
Gohly gündizler,
Perwana,
G...
Täzelikler » Goşgular - 27.08.2022

GARYN TANSY


Prologly hem epilogly, ençeme monologly, gadymy geçmişden hem häzirki günden bir jüp sahnaly DRAMATIK POEMA

▶ PROLOG

E l k y s s a. Iki müñ ýyl mundan ozal grek filosofy Diogenden nahary haýsy wagt iýmeli diýip sorapdyrlar.
Filosof: - Barly adam islän çagy iýmeli, garyp tapan çagy - diýip, jogap gaýtarypdyr.
("ÝUNESKO-nyñ Kurýeri")....
Täzelikler » Poemalar - 26.05.2022

SEÝLIÑ MÜBÄREK, ILDEŞ!

Oguzhan neberesi,
Görogly kabylasy.
Kaşgarynyñ taýpasy,
Magtymguly tiresi...

Sen-sen kowmum-şejeräm,
Arkadaşym-gardaşym
Gör-bak çykdy kaýlardan
Seniñ ol gara başyñ!..

Sesiñ geldi Kümmetden,
Sesiñ geldi Hyratdan,
Aşdyñ ýüz bir döwletden
Geçen ýaly syratdan.

Sending bu gün Mekana, -
Hoş gördüm, sapa gördüm,
Ojak atly dükana
Zannyñda wepa gör...
Täzelikler » Goşgular - 28.04.2022

TEBIGYLYK

Bahar gelse baýyrlaram gül açyp,
Lälelerin depelemäň, adamlar!
Gök çaýyrda otursaňyz göwün açyp,
Ýüpek ýüzün apallamaň, adamlar!

Aýnaňyza kepderiler gonanda,
Assa ädiň öý içinde ädimi!
Bulut oýnap, ýere ýagmyr ýaganda,
Durup- durup diňläň şirin aýdymy!

Güneş gülüp ýüzüňizden öpende,
Saýawana busurylman açylyň,
Sahy boluň, özüňizi her pursat
Hem güneşe, hem aňzaga eçiliň!

G...
Täzelikler » Goşgular - 18.01.2022

TÄZE ÝYL HAKYKATY

(kosmonawtlardan)

Ýer
Günüñ
daşyndan tamamlap ýolun
Başky ugran nokadyna ýetende,
Üç ýüz altmyş sapar, soñam bäş gezek
Okunyñ daşynda "aşyr atanda",
Geçip ýetişmänkä sähelçe salym
(Göz açyp-ýumasy adaja pursat!)
Kuýaşa garanyp bakdy-da telim,
Demin dürsemäge dilän dek rugsat,
Sorady:
"Öten ýyl ugramda mundan
Känmidi, az ýagyrnymyñ ýarasy?
Näçesi bit...
Täzelikler » Goşgular - 04.01.2022

BAGYŞLANÝAR...

Hatyra setirleri

Şu sözi agzadygym, Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda frontda wepat bolan zehinli sazanda Nury Saryýewiň (Pürli aganyň inisi) gyjagynyň sesi, onuň «Bagyşlanýar» atly zaryn sazy hakydamda oýanyberýär. Çagakam gyzamyk çykaranymda, «maşynbagşy» aýtdyryp, gije-gündiz diňlän iki kartymyň biri şoldy...
...Ine bu gara depderiň içi hem gyjagyň gamly owa- zyndan gyrmalanyp duran ýaly.
Türkmen sowet edebiýatynda şanyna şunça goş...

SALAMDAN SOŇKY SÖZÜM BUDURKI...

Gurbannazaryň hatlary... Şahyryň gazet-žurnallarda işlän ýyllary, TSSR Ýazyjylar soýuzynyň prawleniýesiniň edebi, konsultanty bolan ýyllary onuň goly bilen respublikamyzyň dürli künjeklerinde ýaşaýan ýaş-u-ýaş däl şahyrlara, awtorlara iberilen namalaryň, meniň pikirimçe, sany-sajagy bolmaly däl. Olaryň köpüsiniň, elbetde, «iki agyz redaksion jogap» bolmagy-da mümkin. Ýöne şol kelteje namalardan-da, köplenç halatda «Gurbannazar görnüp dur», onuň gynan...

SÖHBET DOWAM EDÝÄR

Egindeşleriň dialogy

1975-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda bir maşynyň içinde heläk bolan:
Gurbannazar Ezizow Garadamagyň öwlüýäsinde;
Ýuriý Rýabinin – Aşgabadyň şäher gonamçylygynda;
Wasiliý Şabanow – Moskwanyň Wagankow mazarystanynda...
Ýöne bularyň üçüsem, bu şahyrlar bilen egindeş, ruhdaş Halyl Kulyýew, Italmaz Nuryýew, Öwezmyrat Babaýew dagam bu gün biri-biri bilen öz şahyrana söhbetlerini dowam edýän ýaly. Bulary...

EZIZ AGA HAKDA SÖZ

Gurbannazar gidensoň, Eziz aganyň howlusy çolaryp galdy.
Elbetde, şahyryň dostlary bu ýere soňam häli-şindi geler-gider durardy. (Seýregiräk bolsa-da, häzir hem barýarlar). Ýöne howlynyň baş eýesini, onuň täji-görküni welin, indi gaýtaryp getirip biljek gudrat ýokdy.
Baran wagtyňyz köplenç dalbardaky gadym sekide bir gysym bolup, çugutdyryp oturan Eziz aganyň ýagdaýyny görüp, men her gezek onuň ahwalyny beýan edibiljek sözleri tapamokdym.
Ine,...

IŇ SOŇKY DUŞUŞYK

EZIZOWYŇ EMRI BILEN dünýä inen, durmuşymyza giren hakykatlar barada ýazdygyňça, ýene ýazmalydygyna gözüň ýetýär. Men onuň entek, iň bärkisi, ýeke goşgusyny-da elekden geçirmedim, şahyrana ussatlygy barada kelam agyz-da aýtmadym.
Gurbannazaryň türkmen poeziýasyna getiren Ene obrazy bir gürrüň. Yşky lirikasy başga gürrüň. Güýz, güýz ýapragynyň durmuşy, filosofik, şahyrana manysy. Geň-taň täze kapyýalar. Şahyryň öz döreden nakyllary, aforizmleri. Onuň beýik Pyr...

...Ine-de, biz Köneürgençde, raýon komsomol komitetiniň şol mahalhy birinji sekretary Gurbanmyrat Saryýewiň öýünde. Onuň özi işe atlanyp, «ine, size, komsomol laureatlaryna, döredijilik ussahanasy» diýip, ikimizi, çaý-suwumyzy tabşyryp, goýup giden giň myhman otagynda bagrymyzy ýomut halylaryna oýkap ýatyrys. Öňümizde-de bir petde ak kagyz bilen iki sany galam.
Dek düýn, Tagta raýonynyň merkezinde Beýik Watançylyk urşuna gidip, gelmedikleriň şanyna bina edilen ýadygärligiň dabaraly hem m...

ÝATLAP GEÇMELI IKI PURSAT

Hälki umumylaşdyran bolup, köpçülikleýin sahna öwrüp oturan «edebiýat oturyşyklarymyzdaky» ýaňlanan gödek hem gömelteý bellikleriň, gyjytlaryň aglabasy meniň özümiňki: ýel bolmasa, ýer porsar!
«Arpa suwunyň» başynda Gurbannazaryň: «Seniň bilen bir wagona däl, bir eşelona düşmekden hudaý jan saklasyn!» diýip seslenmeginiň sebäbini hem indi siziň özüňiz aňmaly: sebäpsiz çöp başy gymyldamaz!

DOWAM ETMELI PURSATLAR

Hawa, ol ýyl...

KYSSA KÖÇESINDE SERGEZDAN MENEM...

Meşhur şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň birje hekaýa ýazyp, ony-da W.I.Lenine bagyşlandygyndan okyjy habarly bolsa gerek. Ol hekaýa metbugatda çap bolupdy. Özünem, ýalňyşmasam, ol şahyryň ilkinji hem iň soňky hekaýasydy.
G.Ezizowyň hem ýazan bir hekaýasy bar eken. Şunuň şeýledigini özümem şu iş üçin derkar materiallaryň ugrunda kitaphana baryp, «Mydam taýýar» gazetiniň 1961-nji ýylyň 29-njy martynda çykan sanyny açanymdan soň bildim. Dogrusy...

JUWAN GIJELERMIŇ JOŞ URJAK WAGTY
BIL BAGLADYM GALAMYMA, SYÝAMA...

Durna gözli çeşme suwy ýaly dup-dury parahat ýyllaryň astyndan gökli-gyzylly owunjak daşa meňzäp, «togarlanyp» gelýän mawy gözli akja köýnekli bu oglanjyk soň-soňlar ýigit çykan mahaly:

Hamala çagalyk geçmejek ýaly,
Çagalygyň kenarynda kän durdum.

– diýip, bir sözünde – sag egnine; ýene bir sözünde, «Ýetginjek» atly goşgusynda-da:

Öňküsine görä üýtgeşik dünýä,
...

EZIZOWYÑ EMRI BILEN

■ NEŞIRÝАTDAN

Hоrmatly оkyjy!
Еliňdäki şu kitаpçada Тürkmenistan SSR-iň Mаgtуmguly аdуndaky döwlеt bаýrаgynyň hеm-de rеspublikamyzyň Lеnin kоmsomoly bаýrаgynyň еýesi şаhyr Gurbаnnazar Еzizow bаrаda, оnuň ýаşan, dörеden ýуllаry, dеň-duşlаry hаkynda ilkinji sараr töwеrekleýin gürrüň bеrmäge sуnanyşyk еdilýär.
Кitaр, galаpyn, еsse žаnrynda ýаzylypdyr.
«Ulу Sоwet Еnsiklopediýasynda» «Е s s е» diýilýän еdebi žаnra şеýleräk düşündi...

HATYN DAŞLARY

Sowet halkynyñ faşizme garşy göreşde diñe Belorus topragynda 2 million 230 müñ ogul-gyzy gurban boldy.
Ak hem gara mermerden, betondan gurlan Hatyn memorialy... 26 öýüñ deregine 26 sany zañ. Olar bikarar urnup duran ýüregi ýatladyp, her ýarym minutdan depäñde ýañlanyp dur...
Bu öýleriñ, tutuş şu obanyñ adamlarynyñ faşistleriñ eli bilen ýanar oduñ içine atylaly bäri meýdanlara otuz mertebe ot ördi. Ýöne welin Hatynyñ faşizm mergisine nälet okaýan zañla...

Täzelikler » Poemalar - 20.09.2020

...alyp, Gurbannazarlara bardym, içki öýünde Annaberdi Agabaýew, Ýuriý Rýabinin, Eduard Sklýar hem de ýalňyşmýan bolsam, Annaly Berdiýew dagy stoluň başynda oturyp, edebiýat barada jedelleşip, meniň baranymy ...” Annaberdi Agabaýew bu goşgyny terjime eden eken: Şahyrlaryň edähedi, jem bolup, Bir birini çykarmakdyr püçege... Men işe gitm elidim, oturanlardan rugsat ...
Täzelikler » - 2019-06-03 11:53:15

Şoňa Gurbannazar, Annaberdi Agabaýew, Beki Seýtäkow, ýene de birnäçe şahyr ýazyjylar gidipdirler. Gaýdyşyn Domodedowo aeroportunda Gurbannazar, Annaberdi hemmesi restoranda samolýota münmezden ozal, mäkäm ...
Täzelikler » - 2019-06-02 17:47:55

Annaberdi Agabaýew taryhy faktlardan mysallar getirýär. Biz gara faşizmi gazap bilen paş edýän ençeme eserleri okapdyk. I.G.... Annaberdi Agabaýew Oswensimden alan agyr täsirleri, ýürek awundyrmalary esasynda näme ýazjagy barada, elbetde, oýlanan bolsa gerek.
Täzelikler » - 2019-05-09 02:58:25

Mekdebimiziň Annaberdi Agabaýew atly ýiti zehinli pionerwožatysy bardy. Ol goşgam ýazýardy, habarlaram. Ýazanlary gündelik gazetlerde häli şindi çap ediler durardy.
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53

Şonda Annaberdi Agabaýew «Seret, zal radiofişirlenendir!» diýip, ony serpmeden gaýdan ýaly etdi. Şahyr Annaberdi onuň ady hem familiýasyny bir söze jemläp (Radiý ...
Täzelikler » - 2018-12-24 10:47:43

Annaberdi Agabaýew ady agzalan çaklaňja poemasyndaky pikirlerini onuň «Tarawa», «Gaýdyşyn – ot başynda», «Etrek dagynyň başynda» diýen bölümlerine seçelendirip goýberipdir.
Täzelikler » - 2019-04-10 15:23:20

...mahallarynda Nobatguly Rejebow, Baýram Jütdiýew, Annaberdi Agabaýew, Atamyrat Atabaýew, Gurbanýaz Daşgynow, Atajan Annaberdiýew, Kakabaý Ylýasow ýaly şahyrlarymyzyň şu günki poeziýamyzyň kämil derejesini saklaýandyklaryna guwanman durup bilmeris.
Täzelikler » - 2020-05-09 10:49:43

...Seýtäkow, Mämmet Seýidow, Annaly Berdiýew, Annaberdi Agabaýew dagydy. Ol şolar bilen söhbetdeşlikde öz edebi garaýyşlarynyň dogrulygyny nädogrulygyny seljerip görýärdi. Onuň mawy gözleri hemişe durmuşa, aň bilime ...
Täzelikler » - 2020-02-05 23:41:43

Annaberdi AGABAÝEW / GOŞGULAR ▶ Aý topragynyñ daşynda 1976 njy ýylyñ 22 nji awgustynda "Luna 24" awtomatik stansiýadan bölünen apparat iki metr çuñlukdan ...
Täzelikler » - 2018-06-27 18:04:04

Annaberdi AGABAÝEW ▶ JAHANKEŞDE Eý sen, jahankeşde goja Gerodot, Taryhyñ atasy ~ möwritnamaçy, Aýyt, hany, öz öýüñde oturman, Jahan ýüzün sökenligiñ nämüçin?
Täzelikler » - 2018-07-03 15:16:59

Annaberdi AGABAÝEW ▶ ÇÖPLEMELER Dañ atanda pasyrdaşyp oýanyp, Guşlar ömür hakda söhbet açdylar. Ilki obañ gojalaryn oýaryp, Onsoñ uçdular...
Täzelikler » - 2018-07-09 09:52:44

Annaberdi AGABAÝEW ▶ SADRANÇ Saýn Şandyñ muzeýinde çöpleri haýwan, ynsan şekilinde bürünçden guýlan gadym mongol küşdi saklanýar.
Täzelikler » - 2018-07-21 11:31:13

Annaberdi AGABAÝEW ▶ SÜÑK SIMFONIÝASY Ýurdumyzyñ territoriýasyndan ýigrimi müñ ýyl mundan ozal çalnan täsim orkestriñ saz gurallary tapyldy.
Täzelikler » - 2018-07-05 15:01:59

Annaberdi AGABAÝEW ▶ BALYKÇYLAÑ NAMAZY Ýerorta deñizi... Günorta deñizi... Mymyk şemalyñ ýüzlerin berip, Zolak kenaryña torlaryn serip, Borýolaryn düşäp kybla tarapa, Ynha, ...
Täzelikler » - 2018-07-09 16:12:50

Annaberdi AGABAÝEW ▶ HAWA, MEN RUSLAŞÝAN! Käbir daşary ýurtly "howandarlarymyz" Sowet Türkmenistanynda "Zorluk bilen ruslaşdyrma prosesi geçirilýär" diýip ýañraýarlar.
Täzelikler » - 2018-06-18 14:32:56

Annaberdi AGABAÝEW ▶ TARA DEGSE MYLLY AGANYÑ ELLERI... M.Täçmyradowa Niçe asyr içre ady soragly, Niçe nesil içre zady soragly, ~ Gowawjyna gysyp ...
Täzelikler » - 2018-07-07 18:01:15

Аннаберди Оғабоев (1938 2011) Аннаберди Оғабоев (Annaberdi Agabaýew) — Туркманистон халқ ёзувчиси, Махтумқули давлат мукофоти лауреати. 1938 йили Ашхобод шаҳрида туғилган. У Сергей Есенин, Г.Веселков, М.
Täzelikler » - 2019-01-05 13:08:27

...njy ýyllarynyň başlarynda Gurbannazar Ezizow, Annaberdi Agabaýew, Halyl Kulyýew, Italmaz Nuryýew, Gowşut Şamyýew, Näzik Annatyýewa dagy, hersi özüniň çuňňur sowatlylygy, çeper beýan ediş usuly, pikirleriň goýazylygy, ...
Täzelikler » - 2019-06-29 16:35:40

Annaberdi AGABAÝEW
Täzelikler » - 2018-06-16 21:47:57

...ýyl töweregi soňra Halyl Kulyýew, Annaberdi Agabaýew, Gurbannazar Ezizow, Italmaz Nuryýew, Gowşut Şamyýew ýaly täze nesil şahyrlaryň ady bilen kemal tapdy, olaryň döredijiligindäki täsin gözlegler, ymtylyşlar, ...
Täzelikler » - 2020-04-10 09:12:01


1 2 3 4 5 6 »