Результаты 1-15 из 15 по запросу Ata Köpekmergen

DÜNÝÄ ZÄHMETKEŞI AGZYN BIR EÝLÄR

Trumen bir eşek, eşek türresi,
Aññyrar, hynçgyrar, ahy-zar eýlär.
Çerçill jenap, Tito onyñ kürresi,
Gaşaşyp öz-özin, dosty-ýar eýlär.

Marşall bolsa şol eşekleñ kelany,
Her daýym geñeşer, salar salany,
Başarsa, äleme ýagdyr belany,
Oñ günäsi öz gözini kör eýlär.

Makartur bir hažžyk, gargaýar güne,
Dünýäni ýuwutsa-da, ol doýmaz ýene...
Häzir müñ dokuz ýüz ellinji sene, ...
Täzelikler » Goşgular - 28.03.2022

АТА КОПЕКМЕРГЕН: НАД КЕМ Я ПОШУТИЛ

• Ты чей?

Темной ночью тридцать первого года, возвращаясь домой, проходил я через заросли камыша, и тут меня схватили басмачи. Торопясь узнать, за кого я — за них или за Советы, главарь крикнул:
— Сен кимин адамсы? Ты чей человек?
— Мен Акджемалын адамсы! Я муж Акджемал![15]
Басмачи отпустили меня с миром. Дурак — решили они.

• Не отлупишь — не получишь

Один знакомый показыва...
Täzelikler » Degişmeler - 21.08.2021

TÄZE NAKYLYÑ MANYSY

"Aýynyñ dostlugy", "Tilkiniñ ýaly",
Türkmenleriñ nakyly kän şuñ ýaly.

Atalaryñ akyp ýatan paýhasy,
Çäksiz hazynadyr, ýokdur bahasy.

Herki zady nakyl etmek bada-bat,
Müñ synagdan geçirmese adamzat.

Täzeden eşdilýän, täzeden dörän,
Özem il içinde ýörgünli örän -

"Amerikan kömegi" diýlen nakyl bar,
Ony tapan döwür atly akyldar.

Käbiri dostu...

Täzelikler » Goşgular - 09.06.2020

MOLLAMYZ

Gaba sakgaly bar bir misginsokar,
Doga okap ili aldar mollamyz.
Öz ýanyndan kimi dowzahda ýakar,
Kimsini jennete ýollar mollamyz.

Sebäp bilen eger barsañ öýüne,
Düşer senden ýonmaklygyñ küýüne.
Iki gözi meñzär çakgyñ çüýüne,
Torba sakgalyna ellär mollamyz.

Durmaz seniñ üçin jany agyryp,
Nahar berseñ oñar käte çagyryp,
Pugta doýup, uly-uly gägirip,
Käte agzyn açyp pallar mollamyz.
...
Täzelikler » Goşgular - 09.10.2019

MAGAZINIÑ PIŞIGI

Sorap görseñ bahanasy "syçandyr",
Magazinde meýlis gurar pişigim.
Kolbasadan elli bizar geçendir,
Et deregne mahmal urar pişigim.

Pisint etmez dulda duran balyga,
Garaşar özgeräk urdumşalyga.
Täze hala, ýüñ seçekli ýaglyga,
Diñkesini diker durar pişigim.

Dükandadyr howañ ýüzi ýagtylsa,
Mawlar durar, täze bir zat satylsa.
Dükançynyñ birden gaşy çytylsa,
Eýder-beýder, onam yrar pi...
Täzelikler » Goşgular - 01.10.2019

ENÄNIÑ NALYŞY

Gördüm men, ýitirip ýalñyz çynaryn,
Bir özi somalyp galyşyn enäñ.
Paralap ýedi gat topragyñ bagryn,
Asmany titredip aglaşyn enäñ.

Ajy ölüm alyp gitdi balasyn,
Hazan urdy ömrüniñ gül-lälesin.
Duman gaplap Keseýabyñ ýaýlasyn,
Nä günlere saldy çal başyn enäñ.

Eý, tebigat, howplusyñ sen, hatarsyñ,
Şum awçy sen, ýoly saklap ýatarsyñ.
Aýyt, etden ýürek neneñ götersin
Dagy tisgindiren nal...
Täzelikler » Goşgular - 24.09.2019

TÖHMETÇÄ ULTIMATUM

Her gün arza ýazýañ, dişiñi gyjap,
Töhmet atyp dosty-ýaryña, ýigit.
Utanmadyñ ilden, etmediñ ejap,
Nälet bolsun kesbi-käriñe, ýigit.

Her kimi göreñde münüp gahara,
Ýapyşdyñ syýañy garyp zähere.
Tüm garañky diýdiñ, ýagty sähere,
Töhmet atdyñ Günüñ nuruna, ýigit.

Diýýär iller: "Bu bir deregi dargan,
Gözlegiñ gowluk däl, iýmiti gargañ.
Diñe seniñ üçin näçe edarañ
Puly gitdi ýeliñ...
Täzelikler » Goşgular - 23.09.2019

ILDEN ÖWRENDIM

Däli derýa ýaly dolup-daşmagy,
Dagdan güwläp gaýdan silden öwrendim.
Kötel gaýalardan, dagdan aşmagy,
Azaply, hupbatly ýoldan öwrendim.

Käte gamgyn boldum, käte hoş boldum,
Käteler gar boldum, kä ýagyş boldum,
Käte bahar boldum, käte gyş boldum,
Ony dört pasyldan-ýyldan öwrendim.

Şahyr işi goşgy-gazal bolmaly,
Goşgular goşgudan gözel bolmaly.
Bu gözel durmuşa bezeg bolmagy,
Owadan al-elwan gülden öwre...

Täzelikler » Goşgular - 17.10.2018

...Atajanow, Kerim Gurbannepesow, Gurbandurdy Gurbansähedow, Ata Köpekmergen, Towşan Esenowa... dagy gurultaýyň prezidiumyny bezäp otyrlar. Uzyn boýly, pälwan sypatly, gür gara saçlarynyň gelşikli çowy giň maňlaýyna dökülip ...
Täzelikler » - 2020-02-05 10:45:36

...Esenowa, Durdy Haldurdy, Kerim Gurbannepesow, Ata Köpekmergen, Güseýin Muhtarow, Ata Atajanow, Gurbandurdy Gurbansähedow... we başgalar. Daşyna zer bilen «TSSR Ýazyjylar soýuzynyň IV gurultaýynyň delegatyna» diýen ýazgy ... Öň hatarda Ata Köpekmergen, Mämmet Seýidow, oblastyň ýolbaşçylary otyrdylar. Giň zalyň içinde dik durara da boş ýer ýokdy.
Täzelikler » - 2020-02-05 12:17:53

Ata KÖPEKMERGEN.
Täzelikler » - 2019-09-23 14:29:58

Ata KÖPEKMERGEN.
Täzelikler » - 2019-09-24 17:27:47

Ata KÖPEKMERGEN.
Täzelikler » - 2019-10-01 20:36:51

Ata KÖPEKMERGEN.
Täzelikler » - 2019-10-09 16:37:24

Ata KÖPEKMERGEN.
Täzelikler » - 2020-06-08 22:58:01