Результаты 1-20 из 50 по запросу Atajan Annaberdi

ILKINJI GOŞGULARYM

Ilkinji goşgulam, ilki setirlem,
Bezeg bermez kitaplarmyň gatlarna.
Olar girip gitdi gizlin ýetirlen
Söýgi hatlarna.

Ne ýat tutdum olary, ne-de göçürdim,
Geçdim ondan söýgä sataşan pilläm.
Soň bu ömri goşgy ýazyp geçirdim,
Ilkinji goşgymy gaýtalap bilmän.

DUTAR

Mahmal gaba salyp goýmaň dutary,
Çykaryp, çalja...
Täzelikler » Goşgular - 17.04.2023

NAÇAR DOGANA

Naçar doganym, bagyşla,
Gatnap kän dabaralara,
Wagtymam bolmady seniň,
Halyňdan habar alara.

Eger maňa bir zat bols-a,
Ilki sen ýyglap gelersiň.
Men-ä sypynyp bilemok,
Belki, sen ýygrak gelersiň.

Wagt tapmadyk bolup ýörün,
Gapyňyzdan esetmäge.
Gerekmikä naçar dogan,
Bir öleňde ses etmäge?!

GÖRÜP G...
Täzelikler » Goşgular - 17.04.2023

ATAJAN ANNABERDIÝEW (1946-2006)

Atajan Annaberdiýew, 1946-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Gökdepe (häzirki Çäçdepe) obasynda doglan. Milleti boýunça türkmen. 1953-nji ýylda Murgap etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň 1-nji klasyna okuwa barýar.1964-nji ýylda Murgap etrabynyň 19-njy orta 11-ýyllyk mekdebini üstünlikli tamamlap, Aşgabatdaky M.Gorkiý (häzirki Magtymguly)adyndaky Türkmen Dö...

NENEÑ ŞAHYR BOLMAJAK

Dostum Nobatguly Rejebowa

Bize kakamyzdan miras galmandyr,
Aýnap, ýaýnap, sowup-sowurtlar ýaly.
Oñduk tapsak çeýnär ýaly gara nan
Hem tapsak gara suw owurtlar ýaly.

Bu dünýä iñ zerur wagty insegem,
Däl eken ornumyz üstünde gözüñ.
Doguldyk biz dolmak üçin bu dünýäñ
Ýürekýargynç ýigitlerniñ öwezin.

Şonuñ üçin çensiz ir ýetişdik biz,
Ir düşündik halal bilen haramam...
Täzelikler » Goşgular - 26.12.2021

ARZUW EDILMEÝÄN “BAGT”

Kakasynyň elli ýaşda gazanyp
bilmedik zadyny – şan-şöhradyny
on dokuz ýaşynda gazandy ogly.
Ýaşajykdy, ejesine ýazardy
öýlerine hatam ýazanda, ogly.

Öldi esger, adyn okan mekdebne
hem oň ýaşan köçesine dakdylar.
“Harby albomdaky” suratlaryna
çagajyklar söýünç bilen bakdylar.

Baky ýaşar indi esgeriň ady,
Ol hiç haçan undulmaýar, ýitmeýär.
Görenler guwanar, buýsanar, ýöne ...
Täzelikler » Goşgular - 03.12.2021

LAL DILI

Otyr şindem şol daş tamlar baýyrda,
tüsseledip, gerişlerin, ýallaryn.
Bardy birçak, biz çagakak, bu ýerde
internady güň çagalaň – lallaryň.

Dürlidi öň olaň dessuram, dilem.
Birleşdirdi uruş olaň dillerin.
Gepleşýärdi olar bir-biri bilen
atanaklap, aýlap-öwrüp ellerin.

Ümleşerdi olar bizi görende,
Barmaklarny ýazyp-büküp çalasyn.
Lal oglanlaň saýradyşyn göreňde,
gelerdi lal bolup, surnaý...
Täzelikler » Goşgular - 03.12.2021

NAÇAR DOGAN

Naçar doganym, bagyşla,
Gatnap kän dabaralara,
Wagtymam bolmady meniň
Halyňdan habar alara.

Ýöne maňa bir zat bolsa,
Ilki sen ýyglap gelersiň.
Men-ä sypynyp bilemok,
Belki, sen ýygrak gelersiň.

Wagt tapmadyk bolup ýörün,
Gapyňyzdan esetmäge...
Gerek borly naçar dogan,
Bir öleňde ses etmäge.

Atajan ANNABERDIÝEW
Täzelikler » Goşgular - 10.11.2021

SÄHRAM

Ýygnadylar ýaýlaň gawun-garpyzyn.
Ümür gabsan gollar doldy goýundan.
Ysy gelýär güýz çetirän narpyzyň
Akar suwly ene ýabyň boýundan.

Gitdi süri serçe gözümden ýitip,
Synlap galdym burugsaýan howany.
Gutarýar alysda çal pişgä batyp,
Ýüplük ýaly ýodalaryň dowamy.

Çygly gujagyňda ümür goýalan,
Sähram, ýok bu tutuklygyň zyýany.
Sen çekilip, gutarylman goýulan
Ajaýyp suratyň nusgasy ýaly. ...
Täzelikler » Goşgular - 10.11.2021

"GÜÝZ ŞEMALY TÜÝT-MÜÝT EDIP TAŞLADY..."

Güýz şemaly tüýt-müýt edip taşlady
Gurap barýan gamyşlaryñ çotgasyn.
Gawunsakçy ýükläp arabasyna
Alyp gaýtdy oran gamyşlarny hem
Agtyklarnyñ söküp taşlan çatmasyn.

Ýatyr öñde çapgyn aýaz, garly gyş,
Sakçy eziljiräp agşam çygyna.
Çapgyn ýeliñ garşysyna barýardy,
Tozgalar barýardy ýeliñ ygyna...

Atajan ANNABERDIÝEW.
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

ATA KESBI

Ogurlan köýnegni satdyrmak üçin,
Ogluny bazara ýollapdyr ogry.
Ýöne ony ogurladyp bazarda,
Öýlerine gaýdyp gelenmiş ogly.

Ogul bormy ondan, galp ýerine galp,
Ýalan diýip dursa ýalan ýeriñe.
Diýipdir ol: "Kaka, men-ä köýnegñi
Berip gaýdyberdim alan ýeriñe."

• EPITAFIÝA

Aýdanyn etmedi ogly,
Etmedi gyzam aýdany.
Ol aýalyn görende-de,
Gyrgy gören dek ýaýdandy.
...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

DYNÇ GÜNI

Oýanarsyñ bu gün öñküleñden ir,
Başyñ ýaş, janyñ sag, ökünerden ir.
Ýöne çaýyr basyp barýar mellegñi,
Piliñ al-da, derrew bir çetinden gir.

Ýeterlikdir gyzyñ, aýalyñ işem,
Ýuwulmaly zatlar üýşüp durandyr.
Tutularam, ýassyklaryñ daşlaram
"Bizem-ä ýuwmaly" diýşip durandyr.

Düşmez çygly esgi gyzyñ elinden,
Ýuwar, süpir penjireleñ aýnasyn
Hem diýer ol: "Oturgyjy oñatja
Sakla jigim, birden ...
Täzelikler » Goşgular - 31.10.2021

PISSE

Ýigrimi ýyldan soñ gülleýär pisse.
Bolýar güller onuñ baldaklarynda.
Besse-besse.
Ýöne şol gülleriñ açylaryna
Garaşmaly bolýar ýigrimi ýyllap.
Ekilse-de düzde, belentde-pesde
Möwrüti gelýänçä gülläp bilenok
Pisse

Çagajyklañ ýere sünjen nahaly,
Miwe berýär ýigit çykan mahaly.
Ýetişýär ýigitleñ eken nahaly,
Saçlaryñ agaryp başlan mahaly.
Gojalañ oturdan nahallary soñ,
Begendirýär ola...
Täzelikler » Goşgular - 29.10.2021

OL AÝDYM AÝDARDY...

Atageldi Ahallyýewe.

Mejbur etmese-de obadaşlary
Beren bulamagnyň muzdun töläre,
Ol oglanjyk aýdym aýdyp bererdi
Çykyp üsti gamyşlanan teläre.
Uruşdady oglanjygyň kakasy.
Uruşdady onuň agalary-da.
Ol bolsa obada aýdym aýdardy.
Aýyryp aýdymdan Göroglyň adyn,
Şu mähriýan toprak, ene ýer üçin,
Watan, il-gün üçin, gelinler üçin,
Gözi ýolda galan eneler üçin
Söweşip ýörenl...
Täzelikler » Goşgular - 26.10.2021

DYNÇ GÜNI

Oýanarsyň bu gün öňküleňden ir,
Başyň ýaş, janyň sag, ökünerden ir,
Ýöne çaýyr basyp ýatan mellegňi,
Piliň al-da, derrew bir çetinden gir.

Ýeterlikdir gyzyň, aýalyň işem,
Ýuwulmaly zatlar üýşüp durandyr.
Tutularam, ýassyklaryň daşlaram
“Bizem-ä ýuwmaly” diýşip durandyr.

Düşmez çygly esgi gyzyň elinden,
Ýuwwar, süpir penjireleň aýnasyn
Hem diýer ol: “Oturgyjy oňatja
Sakla jigim, birden ...
Täzelikler » Goşgular - 25.10.2021

GAÇYP GIDEN GYZA

Az ýaly öýňüziň tämiz howasy.
Çagalykda diňlän hüwdüleriňden
Ýakymlydyr öýtdüň yşkyň owazy.

Aýdym-saza hem zenzelä çolaşyp,
Ýetdiň edýäň arzuwyňa - geregňe.
Şatlan, aldyň bu şatlygy çalşyp
Ataň-eneň söýgüsiniň deregne.

Diýýäň bu gün: «Razy bol bir diýsemdim».
Ýalaňaç ökünçler örtänok seni.
Gözüň ýaşlap ataň öýün küýsediň,
A olar öýüne eltenok seni.

Örtenerler aglasaň sen, ...
Täzelikler » Goşgular - 13.12.2020

GÖWRELI GELIN HAKDA BALLADA

Işikdäki buýra saçly garagaç
Ýukaldyp başlady goýras saýasyn.
Dolmuş gelin sallam-sajak kölgede
Otyr ýaňaklarna diräp aýasyn.

Alasarmyk gussaň belli sazy ýok,
Hem kyn tapmak ondan dynmaň tärini.
Gamgyn gelin ýada salýar öýlenip,
Bir aýdan soň taşlap giden ärini.

Bar zat ýada düşýär süýjülik bilen,
Söýgi,
posa,
mähir,
täsin galpyldy.
Ýada düşýär howatyrly , utanjaň...

Täzelikler » Goşgular - 27.09.2020

TERSLIN-OÑLYN TEÝENELER

It-itdir-dä,
                 ýalbarma,
Tä gelýänçä mugyra,
Dañyp goý-da, ýal berme!

* * *

Bilip goý bu ýolda şunam:
Dana diñe özün kösär,
Akmak kösär ýoldaşynam.

* * *

Diýerdi ol: "Entek-entek
Bermen size hezil men.
Bar depämde saýawanym,
Şonuñ üçin
              &nbs...

Täzelikler » Sözler - 12.06.2020

ATAJAN ANNABERDINIÑ ŞORTALARYNDAN

Atajan Annaberdi ýeke tar motorly gelýärkä benzini gutarypdyr. Ol geçip barýan maşynlaryň birini saklap, benzin sorapdyr. Şahyra ―benzinim ýok - diýmegiň uslybyny tapmadyk sürüji: "Şlangaň barmy?" diýen bolýar.
--Wah, şlanga ýokdur.
--Bedräňem ýokmy?
Atajan Annaberdiniň gaşlary çytylyp gidýär:
--A-how, halypa, heý, ―ýolda benzinim gutaraýmasyn diýip, ýeke tar motoryň rulundan bedre asyp ýören adama
gabat geldiňmi s...
Täzelikler » Degişmeler - 19.09.2019

1. ATSAÑ

Atajan Annaberdi bir meýlisde otyrka, kelte ýarag göterýän diýip, öwünýän göterimiň biri: “Haýsyňyz aýdanymy etmeseňiz, ataryn” diýip, oturanlara haýbat atyp başlapdyr. Şonda şahyr göwni bir ýaly ýylgyrypdyr-da:
- Aý, inim, atsaň, at, ýöne haýbat bir atma – diýipdir.

2. ABRAÝ

Atajan Annaberdi toýa alyp gitmek üçin ökde akkordeonçy dosty Annadurdy Amanyňka barypdyr. Annadurdy geýinip çykyberjek bolupdyr welin, Atajan dulda duran akkordeony gö...
Täzelikler » Degişmeler - 16.09.2019

GOŞGUDAN GALAN GYÝKYNDYLAR

● Agaçlaryñam, ekinleriñem Watany bar.
● Daga uzakdan seretmeli.
● Ýagşylygy bir gün däl, her gün etmeli.
● "Basman" diýen ýerine müñ basýan atyñ örüsi giñeldip görmeli.
● Suwuñ güýji iýnýän beýikligine bagly.
● Diñlemeýän bolsalar akylly dälsiñ.
● Hakyña jür bolmasañ, jürlewük çalan köpeler.
● Tüýdük edinjege bir bogun gamyş ýeterlik.
● "It ite buýransoñ", buýrulan itiñ guýrugyny kesmeli.
● Ga...
Täzelikler » Sözler - 29.06.2019

BAZARDA Atajan Annaberdi sygryny satmak üçin bazara barypdyr. Mal jellaplary derrew onuň daşyna üýşüp, sygyryň bahasyny sorapdyrlar.... "HYDYRLARYŇ"ARASYNDA Çary Gurbangylyç bilen Atajan Annaberdi çöle gidipdir. Olar kolhoz başlyklarydyr permeler bilen iýşip içişip otyrkalar, tost aýtmak gezegi Atajana ýetýär.
Täzelikler » - 2020-04-06 02:50:01

Nutyýewler gatlada ýaşansoñlar Atajan Annaberdi dost ýarlary bilen balyk iýmäge barypdyr. Myhmanlaryñ biri gowrulan, buglanan balyklary synlap: "Bular skomburiýamy?
Täzelikler » - 2019-06-30 21:50:15

ABRAÝ Atajan Annaberdi toýa alyp gitmek üçin ökde akkordeonçy dosty Annadurdy Amanyňka barypdyr. Annadurdy geýinip çykyberjek bolupdyr welin, Atajan dulda duran akkordeony ... Atajan Annaberdi bir meýlisde derçigip oturan eken. Keýpini köklän sürüjileriň biri oňa: ―Atajan kaka, çöle çykyp towşan awlaly la.
Täzelikler » - 2019-09-15 22:10:43

Atajan Annaberdi onuñ aýdýan sowet döwrüni ýatlap: "Aý, goñşy, seniñ aýdýan ol döwrüñde maşyn alar ýaly pul barmydy? diýen.... Atajan Annaberdi şonda: "Aý, goñşy, akyllyrak edilip ýasalan bolsa, olar ikimiz ýaly alasamsyk bilen ýaşamaz a" diýip, aýallaryñ tarapyny tutupdyr.
Täzelikler » - 2018-09-17 16:39:10

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI ■ "Müñ manatlyk golaýynda" Atajan Annaberdi bilen agtyjagy Akpamyk şähere gezelenje gidipdir. Şäherde suw satýan nätanyş aýal gyzjagazyñ dillijeligine haýran galyp: "Sizem şäherde ýaşaýañyzmy?" diýen.... Atajan Annaberdi bolsa: "Aý, Ýazjan a nasyny goýjak bolup, nas goýdurylýan ýere gitdi" diýipdir welin, ýañky naskeş: "Haý, işi gaýdan, öñ ...
Täzelikler » - 2018-10-09 11:34:53

Atajan Annaberdi uly şahyrdy, üýtgeşik şahyrdy, onuň uly şahyrdygyny ilkinji bolup Gurbannazar Ezizow görüp, gazetde oňa ak pata berip, röwşen ýol ... Atajan Annaberdi sözüň tagamyny, sözüň heserini bilýän şahyr, ol her bir sözüň jadyly gudratyna açmaga ymtylýar...
Täzelikler » - 2018-07-03 04:30:37

" Atajan Annaberdi Adam bolup ýaşap ýöris dünýäde, Çekip ýöris azabynam, derdinem. Kaýyl gaýgy gama, ähli bir zada, Kerweniň ýüki dek dolýar ...
Täzelikler » - 2018-06-16 12:18:42

Atajan ANNABERDI
Täzelikler » - 2018-06-18 05:43:34

...Gurbannazar Ezizem, Halyl Kuly da, Atajan Annaberdi de, Mämmetnazar Babanazar da, ýene ýeneler de öz ýetdik paýlaryny alyp, şygryýetimizi belent derejä götermegi başardylar.
Täzelikler » - 2019-10-17 17:02:31

...çemeçil «edebi akym» Berdinazar Hudaýnazarow, Atajan Tagan, Atamyrat Atabaýew, Annaberdi Agabaýew, Baýram Jütdiýew, Kakabaý Ylýasow, Nobatguly Rejebow ýaly gürrüňsiz zehinli ýazyjy şahyrlarymyzyň çap edilmeli eserleriniň ornuny ...
Täzelikler » - 2020-02-05 08:23:01

...Gurbannepesow, Mämmet Seýidow, Gurbannazar Ezizow, Atajan Annaberdiýew, Annaberdi Agabaýew, Gowşut Şamyýew, Baýram Jütdiýew, Atamyrat Atabaýew, Nobatguly Rejebow, Gurbanýaz Daşgynow, Näzik Annatyýewa...
Täzelikler » - 2019-12-11 23:42:56

...mahallarynda Nobatguly Rejebow, Baýram Jütdiýew, Annaberdi Agabaýew, Atamyrat Atabaýew, Gurbanýaz Daşgynow, Atajan Annaberdiýew, Kakabaý Ylýasow ýaly şahyrlarymyzyň şu günki poeziýamyzyň kämil derejesini saklaýandyklaryna guwanman durup bilmeris.
Täzelikler » - 2020-05-09 10:49:43

Gurbannazar Ezizow, Halyl Kulyýew, Annaberdi Agabaýew, Näzik Annatyýewa, Italmaz Nuryýew, Baýram Jütdiýew, Hudaýberdi Diwangulyýew, Agageldi Allanazarow, Atamyrat Atabaýew, Nobatguly Rejebow, Atajan Annaberdiýew, Gözel Şagulyýewa, Ogultäç Orazberdiýewa, ...
Täzelikler » - 2019-10-18 13:43:06

Bir gün Annaberdi okaýan otagymyza girdi de: «Aşgabadyň Pionerler köşgünde ýaş şahyrlar gurnagy işleýär, araňyzda şoňa gatnaşmaga höwesekleriňiz bar bolsa, gurnaga adyňyzy ...bileje okaýan talyp dostlarymam Gurbannazar Ezizow, Hojanepes Meläýew, Gowşut Şamyýew, Atajan Taganow ýaly, eýýäm dört bäş ...
Täzelikler » - 2019-12-31 08:10:53

Annaberdi Agabaýewiñ özboluşly poeziýasy milli auditoriýanyñ çäklerinden çykyp, bütinsoýuz okyjysynyñ da göwnünden turdy. Jahankeşde şahyryñ Ýewropanyñ, Afrikanyñ hem de Aziýanyñ ...ýugrulan adamkärçiligiñ asylly sypatlarynu wasp edip, ahlak meselelerine aralaşan bolsa, Atajan Annaberdiýew ynsan aragatnaşyklary barada söz ...
Täzelikler » - 2018-06-24 16:17:48

...gezek institutda bile okan ýoldaşy Atajan jaň edýärdi. — Dost, ertir jaý toýumdyr. «Toý mekanynda» garaşýandyryn. Toýy alyp barmagy saňa tabşyrjakdyryn. Dostunyň sözüni diňläp oturyşyna, Geldimyrat ...şu sözleri ynamly aýtdy da, işe taýynlanmak üçin ýerinden galdy. Annaberdi GOÇAMANOW.
Täzelikler » - 2019-12-31 08:13:50

...şoňa görä de, Gurbannazar Ezizowyň, Annaberdi Agabaýewiň, Italmaz Nuryýewiň we beýlekileriň kapyýa, rifma, setir sazlaşygyna girizen täzeliklerini birbada kabul edip bilmedi....kimleriň eserlerini halaýaň?! Ýöne ýüz görmezden aýt! –Gurbannazar Ezizowyň goşgularyny, Atajan Taganyň hekaýalaryny, powestlerini hezil edip ...
Täzelikler » - 2020-02-05 08:19:20

...ýazyjylar Hojanepes Meläýew, Gowşut Şamyýew, Atajan Tagan, zehinli foto žurnalist Sapargeldi Rozyýew dagymyz TDU yň türkmen filologiýasy fakultetiniň 1 nji kursunda okap başladyk....aýlarynda onuň esasy gürrüňdeşleri Beki Seýtäkow, Mämmet Seýidow, Annaly Berdiýew, Annaberdi Agabaýew dagydy.
Täzelikler » - 2020-02-05 23:41:43

Annaberdi AGABAÝEW: Düýnki bolan gürrüñçilikden soñ pähimler köşgi şu ajaýyp kitaphanamyzdan çykyp barýarkak, men dogrusy: "Eger de maksat bary ýogy ...talantly wekilleri Orazguly Annaýewiñ, Nobatguly Rejebowyñ, Ahmet Gurbannepesowyñ, Gurbanýaz Daşgynowyñ, Atajan Annaberdiýewiñ, Kakabaý Gurbanmyradowyñ, Tirkeş Sadykowyñ ...
Täzelikler » - 2021-07-17 16:07:39


1 2 3 »