Результаты 1-19 из 19 по запросу Atamyrat Şagulyýew

HAKYDADA GALAN ÝATLAMALAR

Adamzadyň ýady kitaby ýada salýar. Ýazylan ýazgylaryň kitap sahypalarynda hemişelik galyşy ýaly, durmuşda bolup geçýän iň täsirli wakalarynyda ynsan ýadyndan çykmaýar. Gürrüň açjak wakalarym telewideniýede işlän döwrümizde ýazyjylardyr sungat ussatlary bilen baglanyşykly ýadymyzda hemişelik galan pursatlar. Ol 1989 — 1994-nji ýyllarda telewideniýäniň edebi-drama gepleşikleri redaksiýasynyň baş redaktory bolup işleýärdi. Talapkär, işjanly, ýeri gelende töwek...
Täzelikler » Ýatlamalar - 10.07.2021

ÝUWAŞ GELINIŇ GAÝYN ATASY

Belli artist Şükür Kulyewi ýatlap

Şu günki ýaly ýadymda. Biziň ýaşaýan Murgap etrabymyzyň Şordepe obasyndaky oba klubynda artist Şükür Kulyýew bilen duşuşyk boljak diýen habar okuwçy döwrümiz bizi diýseň gyzyklandyrypdy. Şol gün kluba ýygnananymyzda klup müdiri Aman Lapby biziň hemmämize, aýratyn-da, öňdäki hatarlarda oturan mekdep okuwçylaryna: “Üns berip, ýuwaşja oturyp diňleseňiz, duşuşykdan soň Şükür aga araňyza gelip, siz bilen el...

OGUZ ZENANLARY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda ata­-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda bina eden gadymy ýadygärlikleriň taryhy ähmiýeti hakynda gymmatly maglumatlar beýan edilýär.
Mälim bolşy ýaly, heňňamlara şaýat bolup oturan şeýle binalardyr ýadygärlikleriň birnäçesi zenanlaryň ady bilen baglan...

SUNGAT USSATLARYNYŇ, ÝAZYJY-ŞAHYRLARYŇ DURMUŞYNDAN

Oglanlykda bolup geçen wakalar ýadyňda hemişelik galýan borly. Ol mahallar biziň ýetginjeklik döwrümizdi. Ýaş oglanlarda bilesigelijilik uly bolansoň, ene-atalarymyz dogan-garyndaşlarymyň toýlaryna gitse, bizem olar bilen höwes atyna atlanyp giderdik.
1976-njy ýylyň tomus aýlarynyň bir günüdi. Biz ene-atamyz bilen Wekilbazar etrabynyň Gökje obasynda ýaşaýan garyndaşlarymyz Aky Şadurdylara toýa barypdyk, ol ogluny öýerýärdi. <...
Täzelikler » Ýatlamalar - 09.04.2020

KERWEN ÝOLUNDA ARGYŞ ÝÜKLERI

Kerwene laýyk ýük urmak, uzak ýola gidilende, esasy aladalaryň biri bolupdyr. Munuň üçin howut — ýük urmak üçin ýörite ýasalan hataply enjam berkden gaýym bolmaly.
Howudy iki ýüp — çemmer bilen guşgun saklapdyr. Çemmer — düýäň garnynyň, guşgun bolsa guýrugynyň aşagyndan berkidilip daňlypdyr.
Ýöne ýüküň berkligi, esasan, ýüpleriň, ýagny b...

MAGTYMGULY WE FIRDÖWSI

Türkmen edebiýaty uzak asyrlaryň dowamynda eýran-täjik edebiýaty bilen özara hyzmatdaşlygyny saklap gelipdir. Şeýlelikde, iki doganlyk halkyň edebi nusgalary biri-birine ylham çeşmesi bolup hyzmat edipdir.
Türkmen nusgawy edebiýatynyň wekilleriniň döredijiligine özüniň uly täsirini ýetiren beýik söz ussatlarynyň biri-de eýran-täjik edebiýatynyň görnükli wekili Abulkasym Firdöwsidir.
Firdöwsiniň edebi mirasy beýleki söz ussatlary bilen bir hatard...

OT BITMEZ ÝODA

Biz şu makalamyzda Hak tarapyn pähim-paýhas berlen ýaşuly, Aşgabat etrabynyñ Gypjak obasynda 1897-1989-njy ýyllar aralygynda ýaşap öten Çary Karan oglunyñ ömrüniñ käbir pursatlary, onuñ ömri, durmuşy bilen baglanyşykly il-halkyñ içinde rowaýata öwrülip giden käbir gürrüñler hakda söhbet açmagy makul bildik.

*  *  * 

Bir gezek Çary agadan obadaşlary ilden eşidip, ýygşyran gürrüñlerinden añry geçip bilmän, şol bir zatlary gürrüñ berip ý...

Täzelikler » Sözler - 13.05.2019

GULBABA BAGŞY

Türkmen aýdym-saz sungatynda öçmejek yz galdyran bagşylaryň hatarynda Gulbabanyň ady hemişe hormat bilen ýatlanýar.
Möwlamberdi Hanow, ýagny Gulbaba bagşy 1956-njy ýylyň aprel aýynyň 22-sine Mary şäherinde Türkmenistanyň halk artisti, meşhur sazanda Han Akyýewiň maşgalasynda dünýä inýär.
Tumarça ýaly oglanjyk ele tutaklyga ýarap-ýaramanka, aýdym-saz älemine berlip ugraýar. Kakasy onda ylahy zehiniň bardygyna göz ýetirip, onuň bu ugurdan adygyp gitmegi üçin ta...


TÜRKMEN GYLYÇLARY
    
«Eden işi nusgalyk, geplän gepi güwälik» bolan ata-babalarymyzdan miras galan her bir zady öwrenmek, bilmek häzirki döwürde uly ähmiýete eýe bolýar.
Gadym döwürlerde türkmenlerde eden işine taý tapylmaz demirçi ussalar-äheňgirler bolupdyr. Olaryň ýasan ýalaw ýaly, ýüzünde sakgal syrybermeli pyçagy, üstünde owlak çüýläýmeli pili, ýadaňda arka beräýmeli kätmeni durmuş hajatlary üçin ulanylsa, bir salanda suwuň ýüzündäki öý...


MÄHIR

Siz Asman şalygynda hatar gurap uçup barýan durnalary ençe sapar synlansyñyz. Ol hatar tebigy tarapdan şeýle mäkäm, üýtgewsiz düzülendir. Şonda õñden baryan durnanyñ hereketinde enäniñ durmuş ýõrelgesine meñzeşligi gõrmek bolýar.
Synlasañyz, serdar durna õñünden sowuk şemally dünýäniñ kükregine urýan daraw-daraw ýellerine dõz gelip, yzyndakylara baş bolup barýandyr.
Ene-de şol kysmy. Ol datly dünýäniñ bõlünmez bõlegi boluşyna, nesillerini gyzgyn mähir bilen gurşa...
Täzelikler » Sözler - 18.01.2019

SALAR BABA HARYDARYNYÑ OGUZNAMASY

Türkmen halk döredijiligi pähimdar ata-babalarymyzyñ asyrlaryñ dowamynda döreden çeper gymmatlygy bolmak bilen, onda türkmen halkynyñ durmuşy, däp-dessurlary, edim-gylymlary, gylyk-häsiýetleri, ahlak ýörelgeleri, watançylyk, söýgä wepalylyk, ynsanperwerlik ýaly duýgy-düşünjelerdir arzuw-islegleri dürli wakalar arkaly çeper beýan edilipdir. Muny gözbaşyny uzak geçmişden alyp gaýdýan halk döredijiliginiñ taýsyz nusgasy bolan "Oguznamalar" we o...


Atamyrat ŞAGULYÝEW, žurnalist.
Täzelikler » - 2020-04-09 13:37:34

Atamyrat ŞAGULYÝEW, žurnalist
Täzelikler » - 2019-01-18 19:40:02

Atamyrat ŞAGULYÝEW, žurnalist.
Täzelikler » - 2019-03-07 09:57:28

Atamyrat ŞAGULYÝEW, mirasgär.
Täzelikler » - 2019-10-23 22:25:10

Atamyrat ŞAGULYÝEW, mirasgär.
Täzelikler » - 2024-03-07 10:02:14

Atamyrat ŞAGULYÝEW, mirasgär.
Täzelikler » - 2024-04-09 16:18:37

Atamyrat ŞAGULYÝEW, mirasgär. # watan 2016
Täzelikler » - 2018-10-11 21:29:00

...Hydyrow, Enejan Mollaberdiýewa, Ogulbeg Pakyrowa, Atamyrat Şagulyýew dagy bilen uniwersitetiň edebiýat birleşmesine ürç edinip gatnaýarlar. Özara pikir alyşmak, döredijiligini baý laşdyrmak üçin birleşme olara ullakan mekdep ...
Täzelikler » - 2020-07-01 17:14:00