Результаты 1-20 из 49 по запросу Baýram Jütdiýew

"ÝANWARDA GARDAN SOÑ DURLANAN ASMAN..."

Gurbannazar Ezizowa bagyşlanýar

Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman,
Dünýäñ ähli jedelinden beýikdir.
Meýdan - kän doguran hasylly meýdan -
Müñ periniñ edebinden beýikdir.

Çagajygyñ ýüregini açyşy,
Nýutonyñ açyşyndan beýikdir.
Ýagarman bulutlañ şaglap göçüşi,
Şahyrlaryñ göçüşinden beýikdir.

Bakyýetde bir ömürlik meýlisler,
It boýnunyñ almazyn...
Täzelikler » Goşgular - 12.02.2023

• 12-nji ÝANWAR

Bu gün türkmen türkmen bilen birleşýär!
Bu gün türkmen watan bilen birleşýär!
Haýyr-sahawat bar, ýagşy kelam bar –
Türkmenimde müň dessanlyk kelam bar!

Millet ýer deý süýşüp, togaba barýar!
Öz-özüni päkläp, sogaba barýar!
Toba edip, asman bilen birleşýär –
Bu gün ymmat serdar bilen birleşýär!

Aýatda diriniň ynsanlyk parzy –
Bu gün agyr ýasda juwan hem garry.
Ýok, utanmaň – aglama...
Täzelikler » Goşgular - 12.01.2023

BES! - DIÝÝÄR

Ýer şarynyň ähli sada ynsany,
Jellat, çek eliňi, indi bes! - diýýär.
Gul etmek başartmaz saňa Liwany,
Eglenme-de öz ýurduňa ös! - diýýär.

Aýagyna gandal uraýar ýaly,
Yzladyp mal kimin süräýer ýaly,
Öz erkini saňa beräýer ýaly,
Araplaryň senden nirsi pes! - diýýär.

Näme üçin men ýagty dünýä geldim - diýp,
Açylmadyk gunça ýaly soldum - diýp,
Eý waý, eje, waý, ejejan, öldüm - diýp,
...
Täzelikler » Goşgular - 21.08.2022

DOST

Rahym Esenowa

Bilýän, bu gün seniñ boýnuñ burlandyr,
Ýalñyz çagyñ gyýylansyñ azajyk.
Uly aýlawlarda ýüze urlandyr,
Bir bu dünýä gelmändig-ä azaşyp.

Öñde uruş bardy ýalmanyp häli,
Hoşa çöpläp,
bozlup,
çaşmalydyk biz.
Gyzarikindiniñ ýalmany ýaly,
Sypjyk adamlara duşmalydyk biz.

Kötellerden geçmelidik gyýylman
Hem ile bildirmän,
ah, başlar ýaşdy.
Kemlik...
Täzelikler » Goşgular - 27.04.2022

GÜL TOHUMY

Ukrain şahyry Aleksandr Şugaýyñ gyzy Miroslawa maña gül tohumyny sowgat berdi.

Miroslawa.
Ýyldyz gözli, eýjejik,
Gül tohumy boldy seniñ sowgadyñ.
Güli söýseñ, aýdym döredip bolýar,
Söýmeseñem...
Dogduñ näme, dogmadyñ.

Bilmedim, nireden kelläñe geldi,
Maña beýle sowgat etmek, naşy gyz.
Ýaşajykkañ duýup bilseñ gülleri,
Soñam oña golaý bolsañ, ýagşy gyz.

Sure baganañ reñkin ...
Täzelikler » Goşgular - 24.04.2022

EZIZ HANYŇ ÖLÜMIŇ ÖŇ ÝANYNDA AÝDAN SÖZI

Göni ýürekden atyň —
Gaýdaýyn çynar ýaly.
Ýöne ýüzüme degmäň
Hossarym tanar ýaly!

Il bilen el uzatdym
Orta goýlan okara.
Degmändim,
degdirmändim —
Naçar bilen pukara.

Ynha indi gutardy
Eý, hudaý, ýalan ýaly...
— Şundan atyň! —
Görkezýär —
Bir okda alar ýaly!..

Baýram JÜTDIÝEW.
Täzelikler » Goşgular - 20.10.2021

AZAN HEM TÜPEÑ

Bu şäher azanyñ sesine örýär,
Ýene uka gidýär dili dogaly.
...Metjide bukulyp, tüpeñ atylýar,
Humara goýulýar adam ykbaly.

Ýumşak mele saçly, naw ýaly ýigit,
Dälijesi eken ýigrim bäş ýaşyñ.
Bigaýratlyk bolup giripdir gülle
Mañlaýdan,
                      birigýän ýerinden gaşyñ.

Ol görmegeý gelnin goýup gaýdypdyr,
Açmaga şor mañlaýlaryñ<...

Täzelikler » Goşgular - 20.09.2021

ÖMRÜM-EÝ!..

Ömrüň mübärek agşamynda dünýä inen şygyrly-kyssaly ýazgylardan parçalar

• GAŇŇALYNYŇ OÝUNDA

Gaňňalyň oýunda — Tejende galdy,
Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň.
Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy,
Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň.

Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat,
Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat,
Şol ýowuz ýyllara gelipdi gabat,
Meniň ýigit wagtym,
Seniň gyz wa...
Täzelikler » Ýatlamalar - 17.09.2021

ÝETGINJEK

Saryja murtlary tabap-tabaman,
Şindi oglanlykdan sabap-sabaman,
Ol bu ýurda dost gollarny uzatdy
Ene diýdi: "Gelseñ bolýar sag-aman".

Onuñ oglan gözlerinde eglendi,
Gujak-gujak garlar, bedewleñ ýaly.
Ýylgyrypjyk duran rus ýigidi -
Ýañja bişen süýdüñ gaýmagy ýaly!

Gygyrasy geldi: "Daglar ajaýyp!"
Gygyrasy geldi: "Iller ajaýyp!"
Gygyrasy geldi: tüpeñ atyldy...

Ak kepderi barýar asm...
Täzelikler » Goşgular - 08.09.2021

ŞAFIKA

Seniñ gara gözleñ gara üzümden,
Şafika!
Hiç gitmediñ bilseñ, gara gözümden,
Şafika!

Aşgabatda diýdiñ: "Baryñ Käbile",
Şafika!
Beýle oýun bormy, heý, ykbal bile,
Şafika!

Geldim oturberdim uly çillede,
Şafika!
Hol köne aýdymda söýülen Nergiz,
Şafika!

Keýik aşygy dek bir ýagşyzada,
Şafika!
Biz şeýle gyz üçin urýarys oda,
Şafika!

* * *
...

Täzelikler » Goşgular - 07.09.2021

DÜKANLAR

Sagyña bakýañ - dükan,
soluña bakýañ - dükan,
köçeleñ gyrasy - dükan,
daglaryñ degresi - dükan.
Baý, dükan kän,
haryt kän...

Leýmun-almalarmy - eliñi uzat,
Narynjy,
turunjy mähnet kersenler.
Mesenesi çyrpynyp dur utýanyñ,
Utulýanlar täleýinden görsünler.

Ynha, depe zerli-zersiz matalar,
Nyrh üýtgeýär gyşyñ howasy ýaly.
..."Pänç owgani,
         ...

Täzelikler » Goşgular - 06.09.2021

HINDIGUŞ DAGLARYNDA

Aýyñ äñi şakyrdaýar aýazdan,
Ýyldyzlar mölterip bakýar...
                                               oýansañ.

Jahyl düwrtügi bar ýüzünde garyñ,
Howalasy belent sowuk ýanwaryñ.

Uçutda sygyrýar jarçysy çilläñ,
Zawlar baýguş ýaly jakyrdap gülýär.

Hanha, dag başyna ýyldyzlar üýşý...
Täzelikler » Goşgular - 05.09.2021

ÝALKANMAK

Ykbalym üç gezek ýalkady meni.
Ezraýyl düýbümden ormaga geldi.
Uçuryp,
              ganatym gyrmaga geldi.
Bolmady. Yzyna çekildi betpäl,
Diýmek, çüwen günleñ bolupdyr ykbal.

1

Men nämejik uly urşuñ ýanynda
Ine, ak süñküñ bar,
                                 göwün synykdy.
Apre...

Täzelikler » Goşgular - 05.09.2021

Oňarypsyň! Wah, men gaty kütek-le,
Zehin nämişlesin bu däli başda.
Özümem şol sözi rowa görmezdim
Magtymguly bilen Puşkinden başga.

«Ýer-gök arasynda ýeke hudaý bar —
Ol hem aýal!»—diýen Kerbaba dagy,
Diýerdim: «Berdişka, inim, ýaş bolýaň,
Saýgaryp bileňok sol bilen sagy».

Lorkaň şygyrlarny ykrar etmezdim!
Gepletmezdim nemeslerde Geýnäni.
Haýýama diýerdim: «Meý janyň aljak,
Ne Maňňydy bilýäň, ne-de Daýnany»....
Täzelikler » Goşgular - 22.11.2020

"ŞAHYR BOLÇULYGYNDA ŞYGYR GYTÇYLYGY" DIÝEN MAKALANYÑ AWTORY DURDYMUHAMMET NURALYÝEWE DUÝGUDAŞLYK

Janyñ ýakma, däl-ä bagyr azapdan,
Derýa boýlap, düre-sadaba ýetmez.
Pysyrdaşyp uçjak bolşy güzapdyr,
Bagdat aşýan şahyr hatara ýetmez.

Ýagşy söze aşyk gülli maýlary,
Duýman göriige berlen aýlary,
Haçan görseñ gurulgydyr ýaýlary -
Ýöne bir gezegem atara ýetmez.

Alawa aýlanyp bilmän tütünden,
Nyrhyn sorar ýöre...

Täzelikler » Goşgular - 10.07.2020

"GORKUT ATA" ŞADESSANYNA ÝANAMA

Bidöwlet sakgalyñ bitmedigi ýeg,
Haram ülüşden paý ýetmedigi ýeg.
Bet işiñ rowaç tapmadygy ýeg,
Namardyñ mertleri utmadygy ýeg.

Gulatynhñ parlap uçmadygy ýeg,
Bürgütleriñ ýerläp uçmadygy ýeg.
Bedewiñ toýnakdan galmadygy ýeg,
Süýtleriñ gaýmakdan galmadygy ýeg.

Ýaryñ yşk umydyn üzmedigi ýeg,
Şahyryñ galp setir düzmedigi ýeg.
Şoe suwuñ pagşyldap çogmadygy ýeg, ...
Täzelikler » Goşgular - 12.06.2020

TAŇRY SAZLAŞYGY

Taňrynyň gudrat işine akyl haýran, gör-ä muny — nazary düşen ogluna barlygyň iň kämil sazlaşygyny berýär oturyberýär! Şeýdibem onuň ömri yzyndan gelýän nesil üçin mekdeplik nusga aýlanýar.
Hormatly okyjym, görseň, iň ýokary perdeden tutandyryn. Munda başga ýol ýok. Türkmeniň Gurbannazar Eziz diýilýän şahyry hakynda asla aşaky perdeden sözlemek bolmaýar. Russiýanyň beýik Puşkini ýaly halkyny söýüp, özi halk bolan şahyrlar barada diňe il buýsanjynyň deňinde duru...

GELNEJEMIÑ AGLAN GÜNI

Megerem, ol öz agysyny aglaýardy öýdýän... Bir gün, iki gün... on gün... Men oglan - hemmesi gözümiñ öñünde: ýaş, owadan gelnejem iki elini ýüzüne tutup, möññürip-möññürip aglady, towlanyp-towlanyp ters aýlandy, burlup-burlup horkuldady, soñabaka bolsa, towy giden ýüp ýaly, ysgyn-mydarsyz süýndi ýatdy. Kalbynyñ çuñundan añyrlardan bir ýerden gaýdýam sarsgyn köşeşer ýerde köşeşmedi. Çişen ýürek gaýtgyny bilmedi...
Hawa, şol gün onuñ ÝERDÄKI TAÑRYSYNYÑ - adam...

Täzelikler » Goşgular - 09.05.2020

TÜRKMENIŇ GARA SEÝITLISI

Ýigriminji asyryň şygryýetiniň belent gaýalarynyň biri Gara Seýitliýew hakyndaky gürrüňimi onuň galamdaşlarynyň jaýdar bir sözi bilen başlamak isleýärin. Okyjylar bilen geçen duşuşyklaryň birinde ýazyjy Gurbandurdy Gurbansähedow şeýle diýipdir: «Men şu şahyra aşyk». Bu söz şahyr Kerim Gurbannepesowa ýaran bolarly. Ol soň şu pikiri şeýleräk ösdürdi: «Şol şahyra menem aşyk. Gyz-geline aşyk bolmak — adaty zat. Emma erkek kişiniň erkek kişä aşyk bolmagy, onda-da...

HANTAMAÇYLYGY RET EDEN ŞAHYR

Ýalňyşmaýan bolsam, 1970-­nji ýylyň güýzüdi. Türkmeniň meşhur Pürli Sarysynyň ýetmiş ýaşynyň toýy toýlanýardy. Uly zal adamdan ýaňa hyryn-­dykyn doludy. Giň sahnanyň sag ganatynda, kiçijik stoluň başynda oturan goja kişiniň bir gysymjyk göwresi çalynýan sazlara goşulyp, hut gözüň alnynda eräp­eräp gidäýjek ýalydy. Çalynýan zatlaram ýöne­möne zat däldi, olar beýik Sary bagşynyň ogly Pürli Sarynyň ýaş toýuna derejelik sazlardy.
Pürli aganyň öte tolg...


1 2 3 »