Результаты 1-20 из 33 по запросу Bagtygül Tekäýewa

BAGT EKEN BAGTYÑA GARAŞMAKLYGAM

Kalbymy gaplaýyp süýji hyýala,
Bagt eken bagtyňa garaşmaklygam.
Müňde alkyş okap senli ykbala,
Bagt eken bagtyňa garaşmaklygam.

Garaňky gijeleň aýy sen janym,
Barlygym, baýlygym, şuglaly aýym,
Seni maňa köp görmesin Hudaýym,
Bagt ekeni saňa garaşmaklygam.

Gülüp gez sen, kül ykbaly gül edip,
Göwnüm joşýar saňa şygyr döredip,
Indi sensiz ýaşama ýok hez edip,
Bagt ek...
Täzelikler » Goşgular - 19.08.2023

AÝYÑ BOLAÝYN

Bagt yşygyn ýakmak üçin dünýäňde,
Saba-säherleriň, daňyň bolaýyn.
Bir pursatlyk salgymlara güýmenme,
Ajap, aýdym, mukam heňiň bolaýyn.

Göwnüm gidip kölge inen roýuňa,
Gülüp gelen gülli ýazyň bolaýyn.
Gamly pikirleri ýygsaň oýuňa,
Şatlygy çagyrýan sazyň bolaýyn.

Çarhypelek göwnüň kimin gelmese,
Tamalaryň güneş kimin gülmese,
Ýalňyz köňlüň bir sonarlyk islese
Ýaşyl kölüň, guba-gazyň b...
Täzelikler » Goşgular - 19.09.2022

UÝAM

Kä-te gabaklaryň ýellener gider,
Ýassygy ýürek deý ezilen uýam.
Kalbyň ynjanyny özge kim biler,
Derdiňe düşüner dözülen uýam.

Gül göwnüňi bilbil diýip baglanyň,
Bolmasyn seň ýürek-bagryň daglanyň.
Köňlüň garmy depesi deý daglaryň,
Kirpigine hünji düzülen uýam.

Sabyr käsäň dolar, daşar, pürlener,
Ilçilik bu her hili söz gürlener,
Giň bol, ýylgyr, ine ahyr gün geler,
Gözleri hasratdan süzülen...
Täzelikler » Goşgular - 12.09.2022

GIDESIM GELÝÄR

Eje, meň gidesim gelýär,
Ýylgyrma ýok täleýimde.
Didelemden başlan surat,
Gutaranda eňegimde.

Çigit ýaljak kiçi göwnüm,
Tamakin däl, kör-köpüge.
Ýüregimde çiglen düwnüm,
Yza berýär köpçülükde.

Tenha özüm pynhan ýerde,
Ýaralarma em eýlejek.
Galyp ýörme soňsuz derde,
Ýol şaýym tutup neýlejek?

Syrdaşy...
Täzelikler » Goşgular - 11.09.2022

GITSEÑ...

Ähli aladany zyňyp bir ýana,
Gitseň kalbyň wysallaryn gujaklap.
Aýakýalaň gül düşelen ýaýlada,
Gezseň haý-höwesiň bagryn gyjyklap.

Asly jennet, anbar ysly sährada,
Gamly köňlüň ganatlaryn ýaýsa-da
Uçsaň.
Özgelere dözülmedik dürüňi,
Bulutlaram bulduratsa maýsada.

Gussalaryň perwana deý gaýsalar,
Soňam asla dolanmasa sen taýa.
Arzuwlaryň nikasyny gyýsalar,
Bagtdan doly bije düşse ...
Täzelikler » Goşgular - 15.07.2022

Doglan günüň gutly bolsun, Sülgün Bazarowa!

Sülgün dogan, doglan günüň gutly bolsun! Ýaşyň uzyn, görjegiň diňe ýagty günler bolsun!
Döredijilik äleminde uly üstünlikler hemraň bolsun! Ylhamyň egsilmesin!


* * *

«Zyýany ýok duman örtse daglary,
Kalbyňa çökmesin hasratdan duman».
Gam-gussany getiräýme golaýňa,
Bu hakynda pikir etme umuman.

Düýşüňde arzuwňy göreriň ýaly,
Herne ýassygyňy goýmagyn bija...
Täzelikler » Gutlaglar - 22.01.2022

GELSENE...

Meň gamly dünýämi toýhana öwrüp,
Gelsene.
Ýalan gybatlaryň donun çöwürüp,
Gelsene...

Ýyldyzly ýaglygyn oransa zemin,
Aý yşygy derdiň tapanda emin
Ýetmezin dolduryp göwnümiň kemin
Gelsene...

Sabrymyň käsesi püre-pürlense,
Ýekeligim gussalara per berse
Öwrülmänkäm serhoşa ýa sermeste
Gelsene...

Garaşmakdan göz röwşenim öçmänkä,
Bägül görküm alyslara göçmänkä,
...
Täzelikler » Goşgular - 19.01.2022

EJE

Eje, meni şeýlebir gujaklasana,
Elleriň ýylysy, ýüregiň mähri,
Synama ornasyn, kowsun dünýämden,
Maňa ýapşak bolan sussupesligmi.

Eje, meni şeýlebir gujaklasana,
Ýumşak aýaň sypalasyn serimi.
Ýüregimiň derdi gözden syrygyp
Ýuwsun aýralygyň oýan ýerini.

Eje, meni şeýlebir gujaklasana,
Ýyly demiň ot goýbersin synama.
Çekile-çekile sapagy ýolnan,
Ýapyşalga bolsun sönýän ynama.

Eje,...
Täzelikler » Goşgular - 15.01.2022

SEN GELÝÄŇ

Nije ýyllyk umydymy gülledip,
Sen gelýäň.
Gerdenimiň agyr ýükün ýeňledip,
Sen gelýäň.

Ýüregimde üýtgeşik bir ünji bar,
Didelemde bagt deňzinden hünji bar,
Gözlerimi ýola baglan intizar,
Sen gelýäň.

Bir ýanym gara dag, biri Erem bag,
Üstüňde jennetiň anbar ysy bar,
Dileglerim wysal eýläp Biribar,
Sen gelýäň.

Jägildiň jan berdi gülsüz ýazlarma,
Gülkiň ylhamymdyr ýazj...
Täzelikler » Goşgular - 12.01.2022

GÖZLERIÑ

Ýaşaýan dünýäme dünýä getirdi,
Maňa gülüp bakan gara gözleriň.
Umytlarmyň wysal daňyn atyrdy,
Yşk oduny ýakan gara gözleriň.

Ak ýagyşlaň aklygyndan döräpmi,
Tüm gijeleň päkliginde köräpmi,
Başym aýlap sermest etjek şerbetmi,
Bagt làlesin kakan gara gözleriň.

Ýüregime aýdym, kalba heň bolup,
Dertli ykbalyma şypa, em bolup,
Her saba dünýämi nuruna çoýup,
Ýylgyryp durandyr gara gözleriň. <...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

SEN BOLSAÑ...

Bu barlygyň aňzak gyşyn ýaz eden,
Maňa munda diňe sen bolsaň bolýar.
Heserli dünýämi aýdym-saz eden,
Maňa munda diňe sen bolsaň bolýar.

Arzuw sallançagynda hiç üwrelme,
Gel, golumdan tut meň, hergiz iberme!
Onsaň aýralygam bizden irer-le,
Maňa munda diňe sen bolsaň bolýar.

Ýüregmize mähir deňzin akdyr:a,
Göripleri ahmyr bile bakdyr:a,
Ýan bermezlik üçin ýeňles takdyra,
Maňa munda d...
Täzelikler » Goşgular - 31.07.2021

MÄHRIBAN

Dünýäme nur bolup geldiň mähriban,
Üýtgedi ykbalym, ýaşaýyş terzim.
"Seni eý gördüler, söýdüler diýip"
Syryldy kalbymda berç bolan derdim!

Dünýämde aý bolup dogduň mähriban,
Garaňka duwlanan ýollar göründi.
Tümlük bagra basyp gussalarymy,
Uky bürän arzuwlarmy örüzdi.

Dünýäme gün bolup dogduň mähriban,
Doňan yürekleriň buzun eredip.
Ýaşap ýörün ýagşy niýet päl bilen,
Bu barlyga kalp gözü...
Täzelikler » Goşgular - 04.03.2021

EJE

Arzuwa gaplanan akyl-huşumuň,
Bir demde baryna urdular penje.
Pellehana ýeten algyr guşumuň,
Büdredip aýagyn döwdüler eje.

Ýüzüme ýylgyrýan duşmanlarymyň,
Ah-u agylarma ini üşendi.
Bagrym girýan eden puşmanlarymyň
Göwnüni awlamaz öwgüler eje

Aldawçy salgymlaň yzynda selpäp,
Surnugan göwrämi saçlarym  ýelpäp,
Tebsirän dodaklar bilenok gepläp,
Gulagma eşdilýär hüwdüler eje.

Gussaň...
Täzelikler » Goşgular - 03.03.2021

KÜÝSEG

Ýaňy dälmi gül meňziňden gananym
Gitdiň. Küýseg kürsäp girdi gursaga
Gussa leşgerinden doldy çar ýanym
Gel, men sensizlige öwrenişmäýin.

Nurly dideleriň geljegme şugla
Mukaddes ynamyň depäme tugra
Seniň ýoluň hanjak, menem şol ugra
Gel, men sensizlige öwrenişmäýin.

Ýörejek ýoluňa sübsedir zülplem,
Baryňda üýtgeşik durmuşyň reňkem,
Zaryn ses edişýär synamda süňklem,
Gel, men sensizlige öwr...
Täzelikler » Goşgular - 03.03.2021

ÝAZYJY-ŞAHYRLARYÑ NÄME ÜÇIN ÝAZÝANDYGYNY WE EDEBIÝAT BARADAKY PIKIRLERINI BILMEK ÜÇIN ÜÇ SORAGDA UMUMY GÜRRÜÑDEŞLIK

- Döredijilige ýañy başlan uçurlaryñyz "Näme üçin ýazýarsyñyz?" diýen soragy beripmidiler we oña beren jogabyñyzdan bäri üýtgän zat boldumy?

- Şygyr arkaly beýan etmek ýa-da üýtgetmek islän zadyñyz bolupmydy?

- Täze çykýan kitaplar we gazet-žurnallarda berilýän çeper eserler bilen baglanşyklykda häzirki döwrüñ şygryýeti barada pik...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 29.06.2020

AGLASYM GELÝÄR...

Meň şu wagt juda aglasym gelýär,
Ger dökülen gözýaş egsiltse derdim.
Ýüzümiň tuwagy haýa, utanjym,
Diýmeli sözlerim diýdirmän otyr,
Damja çykarardan ejiz gözlerim.
Bozulanym görse ezizlejek ýok,
Bagra basyp, başym sypap gyýyljak,
Dertlerime şypa boljak melhemim,
Menden alyslarda bagty gözläp ýör...
A men ýetip bilmän nurly meňzine,
Küýsegden, gussadan agraldy egnim.
Umyt berenlerim sessiz-...
Täzelikler » Goşgular - 20.11.2019

ÝENE SEN HAKDA...

Gozgaman kalbyňy, dertli ýaraňy,
Oňa melhem kimin siňesim gelýär.
Çagba bolup ýagyp, ýuwup garany,
Dünýäni tämizläp diňesim gelýär.

Höwes uçguny bar gara gözleňde,
Men onuň umydy bolmak isledim.
Arman däl-de aýdym bolup sözleňde,
Dünýäňe bagt bolup dolmak isledim.

Gözlerimi baglan süýji ýalanyň,
Ajy hakykatyn görýärin sende.
Seniň bilen geçse besdir ýyl, aýym,
Gaşsyz göz men, s...
Täzelikler » Goşgular - 18.11.2019

GABANMAK

Gabananok diýip kine saklama,
Ýüregiňe emsiz dowul salma ýar...
"Söýmeýänler gabananok" diýlen gep
Seniň üçin niýetlenen diýmäň bar...
Neçün beýle öýkelek sen öýkelim,
Kemiň näme ykbalyňdan nalaýaň?
Käbir zenanlar deý, yzyňa düşüp,
Telefonuň barlap, derňäp jaňlaryň,
Sepinen atyryň ysyny belläp,
Geýimiňi ysgaryma garaşýaň.
Işden geleniňde her gün, her agşam,
Gözleýip egniňden zenan saçlaryn,
...
Täzelikler » Goşgular - 17.11.2019

BALAM

Ses ýeterden, söz ýeterden,
Oba-gara, ýakyn-ýadym
Mähremlerim, mähribanym,
Yzda galdy, daşdyr ara.
Içimdäki ýekelige,
Ýalňyzlyga, gam-laýyna,
Pikirleriň, hyýallaryň,
Ahmyrlaryň jem jaýyna,
Bir bakyşda, ýylgyryşda,
Gulp ur balam!
Bu jahanda diňe sensiň,
Barym, bagtym, genji-känim,
Ýylgyraňda dünýä ýazdyr,
Gülkiň ajap aýdym-sazym.
Bilbilleriň owazyna sesiň goşup oýna balam
Ça...
Täzelikler » Goşgular - 02.07.2019

SYNANŞYK

Men seni dünýäniň malyna deňäp,
Gabanyp, gysganyp goraglap ýörün.
Almaz sakçysy deý, her gün, her agşam,
Kirpiklem çalyşsa ogurlanjak dek,
Bagryma bassamda ynjalyp bilmän,
Gizläre ýer gözläp nijeme gündür,
Bukuja ýerleri sermeläp, dörüp,
Saňa kybap geljek, seni ýerlejek,
Ýumşak ýelek ýaly, anbar-u-müşkli,
Bägüliň suwuna suwlanan ýeri
Gözläp tapabilmän içimi tutup,
Didämiň dürleri seçelenip dur... <...
Täzelikler » Goşgular - 20.06.2019

Bagtygül Tekäýewa Bagtygül Tekäýewa

Bagtygül TEKÄÝEWA 1. Döredijilige ýaňy başlan döwrüm diýip haýsy wagty ýatlajagymy göz öňüme getirjegimi bilemok dogrusy. Ikinji goşgymy okuwçy wagtym ýazypdym.
Täzelikler » - 2020-06-27 17:06:35

Bagtygül TEKÄÝEWA.
Täzelikler » - 2019-03-07 20:17:54

Bagtygül TEKÄÝEWA.
Täzelikler » - 2019-01-30 01:10:09

Bagtygül TEKÄÝEWA.
Täzelikler » - 2019-01-24 20:19:23

Bagtygül TEKÄÝEWA.
Täzelikler » - 2019-11-17 07:33:52

"Bagtygül Tekäýewa" poeziyatm@gmail.com написал, 28.02.2019 13:06.
Täzelikler » - 2019-02-28 14:28:59

Bagtygül TEKÄÝEWA.
Täzelikler » - 2019-07-02 19:33:10


1 2 »