Результаты 1-20 из 36 по запросу Batyr Çaryýew

GOŞGY BOR

Ýüregimiñ söýgüsini bilsediñ,
Gabanyp ýörmezdiñ özüñi örtäp.
Diýmezdiñ: "Ynanýañ! boldy bes ediñ,
Onsoñam galanny pikir et, gör-dä...

Bir saz gural çalýan bolsam eger-de,
Waspyñy ýaýardym, älem diñlejek.
Çekýän bolsam, keşbiñe baş eger-de,
Hyrydarlar kän bor suratyñ aljak.

Bilýän bolsan aýdym aýdyp iñ b...
Täzelikler » Goşgular - 04.11.2021

ÝATDAN ÇYKMAJAK GÜN

Çap bolupdyr goşgyñ suratyñ bilen,
Synladym, okadym, duýdum şobada.
Eşidildi onda meniñ owazym,
Hem onda kalbyñ bar dogumly, sada.

Gül ýüzüñe nur çaýylan, mähriñ bar,
Meñzäp dur ýaglygyñ gyzyl lebiñe.
Gyzyl köýnegiñde gyzyl çog ýaly,
Meñzäp dursuñ yşkdan çabran demime.

Keşdesi ajaýyp owadan ýakañ,
Gülýakañ dur serhedinde lezzetiñ.
Gözleriñde maña bolan umydyñ,
Az görýän deý ş...
Täzelikler » Goşgular - 02.11.2021

DUŞMAGA BARÝAN

Men ýene-de señ ýanyña barýaryn,
Oýlanýaryn: "Indi kowasy ýok-la!"
Göz öñümde bolsa intizar gözleñ,
Diýýän: "Menden ýüzün sowasy ýok-la!"

Bilýän diýjegiñi: "Söýülsem-de men,
"Söýýän" diýen sözlerime däl eýe".
Men diýerin: "Çäre ýog-a ezizim,
Ykballary duşurmadyk täleýe".

Añýan geler ýene kän zat aýdasyñ,
Bolmanyn pikiriñ söýlerin öýden.
Düşünýänsiñ indi örteneñde-de,
Örlemegiñ giç...
Täzelikler » Goşgular - 02.11.2021

KÜÝSEGENIM

Gör-ä, heý beýle-de ykbal bormy?!..
Duşmalymy bir-birege gijiräk?!
Sen mensiz, men sensitive nesibe körmi,
Oýlanýaryn men şu hakda gijeler.

Küýsegenim mähribandyr sen deýin,
Şu ýaşa çen dodagymy kepedip.
Başky söýgim, wah, bagtyna, nädeýin,
Joralary badak atdy gep edip.

Añsatmyşmy onsoñ çat açan köñle,
Şeýdip ýörmek, ýetip bilmän señkildäp.
Bolýar hoşlalaşaly şuny bir diñle,
Ilki söýg...
Täzelikler » Goşgular - 01.11.2021

KÄN ÝYLDAN SOŇ

Düýşüme giripsiň daň golaýlanda,
Begenäýdim kän ýyldan soň duşanma,
Goýnuňda, boýnuňa gol aýlanymda,
Ýylgyryp bagtyňa guwandyň şonda,

Duýdim: “Göz öňümde gussaly keşbiň,
Göz öňümde goýy ýaşyl köýnegiň. –
- Diýipdim: “Çekerin söýginiň keşgin”,
Diýipdiň: “Özüňe dert bor köýmegiň”.

Ondan bäri oýum sen hakda, bilseň,
Gideniňsoň söýgiň bilen jadylap.
Belki, bagtly borduk saklaýan bolsam,
...
Täzelikler » Goşgular - 26.10.2021

TÜRKMENISTANYÑ HALK ÝAZYJYSY, DRAMATURG GOWŞUTGELDI DAÑATAROW BILEN DÖREDIJILIK SÖHBEDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe päkize söýgüsi gursaklaryna dolan medeniýet we sungat işgärleriniň ylham guşy asuda Watanymyzyň parahat asmanynda ganat ýaýyp, keramatly söz mülkünde mukaddesliklerimizi wasp edip, şirin-şirin saýramaga belent hyjuw-hyruç aldy. Elbetde, hormatly Prezidentimiziň döredijilige bolan belent sarpasy öz halkyna söýgüsinden gözbaş alýar. Munuň şeýledigine edebi...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 04.12.2020

ÝODA

Gyjyklaýar dañyñ çygy ýapragy,
Hyjuwdan ýaryljak bu juwan tenim.
Bakyp suw deý akýan gijäñ keşbine,
Wagt bolsa alýar uludan demin.

Maña dolanma ýok, maksatly ýoldan,
Bu ýoda ýüzüme baksa-da müýnli.
Ýoda diýdi: "Edil şu ýerden, ýigit,
Başga-da oglanyñ geçeni düýndi".

Diýdim: "Geçendir-le häki bir ejiz,
Umydyny tümlük içre ýitiren.
Gören dälsiñ meniñ ýaly aşygy,
Ynam azaşdyrmaz, ýola getirer"...
Täzelikler » Goşgular - 12.12.2019

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI

■ "Müñ manatlyk golaýynda"

Atajan Annaberdi bilen agtyjagy Akpamyk şähere gezelenje gidipdir. Şäherde suw satýan nätanyş aýal gyzjagazyñ dillijeligine haýran galyp: "Sizem şäherde ýaşaýañyzmy?" diýen. Akpamyk bolsa: "Ýok, daýza, biz şäheriñ müñ manatlyk golaýynda ýaşaýarys" diýipdir welin, suw içip duranlar hezil edip gülüpdirler.

■ "Şol ýerde öwretdilermi?"

Bir naskeş Atajan Annaberdiden: "Ýazjanhñ ýagdaýy neneñ...
Täzelikler » Degişmeler - 09.10.2018

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI

▶ "Dişleýär eken"

Atajan Annaberdi täzelikde satyn alan sygryny satmak üçin bazara eltipdir. Muny gören sygyr gassaplary: "Näme, şahyr, geçen bazarda alan sygryñy yzyna getiräýipsiñ-le" diýşip gülşüpdirler. Muny gören Atajan: "Wah, muny depegenräkdir diýip satdyñyz welin, asyl bu ahmal bolsañ dişleýän eken-ä" diýip jibriniberipdir. Atajanyñ tanyş gassaplary üýşüp, bu dişlek sygry soýup satmaly edipdirler.

▶ "Pul barmydy?" ...
Täzelikler » Degişmeler - 17.09.2018

ATAJAN ANNABERDINIÑ DEGIŞMELERI

▶ "Nirede ýatarys?!"

Bir obadaşy Atajan Annaberdilere oturmaga gelipdir-de, turar ýerde turmandyr. Gije ýarymdan agyberensoñ, Atajan: "Obadaş, bu gün nirede ýatarys, öýdemi ýa daşarda?" diýipdir welin, ýañky: "Be, eýýäm sagat bir bolaýypdyrmy-aý" diýip, turmak bilen boluberipdir.

▶ "Yzyna salmak üçin..."

Atajan Annaberdiniñ Italmaz atly bir aýdymçy tanşy bar eken. Atajan ony toýuna çagyrypdyr-da: "Almaz jan, şu g...
Täzelikler » Degişmeler - 28.06.2018

...okyjylaryndan ötünç soraldy, ne de Batyr Çaryýew ýaly hormatlanylyp ýörlen medeniýet işgärinden ötünç geldi... S.M: Gel, onda ha ass türkmençeläli, Has Türkmen dost, meselä gereginden ...

Batyr Çaryýew "Duýgy şygrynda şu bendi aýdýar welin, özüñ geñ galýarsyñ. Seniñ yşkyñ bile ümzügim öñe, Gözelligi eýeledi kalbymy.
Täzelikler » - 2021-07-17 19:08:06

...Sähedow, Ata Hojalyýew, Dürsoltan Annamyradowa, Batyr Çaryýew dagylar seslendiripdirler. Ýükläp alyp bilersiñiz. Ýagşy günlerde okamak we diñlemek nesip etsin!
Täzelikler » - 2024-03-30 13:48:01

Batyr ÇARYÝEW. # edebiyatwesungat 99
Täzelikler » - 2019-12-12 11:46:16

Toplan: Batyr ÇARYÝEW.
Täzelikler » - 2018-10-09 11:34:53

Batyr ÇARYÝEW.
Täzelikler » - 2018-09-17 16:39:10

Toplan: Batyr ÇARYÝEW.
Täzelikler » - 2019-06-30 21:50:15

Şunuň ýaly edermen, batyr aýal Mogol hökümdarlygynyň taryhynda başga duş gelmändigini taryhçylar öz işlerinde belleýärler. Baýramgeldi ÇARYÝEW. # edebiyatwesungat
Täzelikler » - 2024-03-04 09:09:41

...Nurbike Mollaýewa, Parahat Akmyradow, Merdan Çaryýew, Bibi Aýmakowa, Gowşut Babaýew özlerine ynanylan keşpleri diýseň göwnejaý ýerine ýetirmegi başardylar. Ýaňy hem belläp geçişimiz ýaly teatrymyzda ...maksatnamasy düzülende körpeje tomaşaçylarymyz hem hiç haçan ünsden düşürilenok. Hut şu nukdaýnazardan hem häzirki wagtda teatrymyzyň sahnasynda A.Işangulyýewiň «Batyr towşan» atly erteki pýesasyny režissýorymyz ...
Täzelikler » - 2019-12-13 00:40:12

...bir maşgalasynda bolsa Görogly ýaly batyr ýürekli, Magtymguly ýaly paýhasly, Seýdi ýaly joşgunly, giň göwrümli bolmak ündewi berilýär. Beýik Serdarymyz hem seni öz ylahy şygrýetinde: «...Bir gysym teňňe seçdim, arzuwlarym kabul eýle, ene derýa! Baýramgeldi ÇARYÝEW.
Täzelikler » - 2019-08-25 07:33:06

Çaryýew, O.Täçnazarow, Ý.Nasyrly, Ş.Kekilow we beýlekiler onlarça çeper goşgular döretdiler. Dünýäde ilkinji sosialistik döwletiñ sostawynda Türkmenistan respublikasynyñ ...dürli goşgularyndan alnan aşakdaky setirlerine seretmek hem ýeterlikdir. "SSSR iñ batyr gahrymanlary". "Elmydama taýýar biziñ SSSR".
Täzelikler » - 2019-07-28 19:27:43

Batyr – uruşda, dana – gaharda, dost – hor¬lukda tanalýandyr. Baý bolmaga da zehin gerek. Baýlygy gazanmakdan saklamak, jaý ýerine sarp etmek ...dünýäde ýüregiň yssysy bol¬masa ýaşamak kyn düşýär. Toplan: Myrat Çaryýew.
Täzelikler » - 2018-12-12 06:39:36

...gazetinde respublikamyzyň belli şahyry Hojanepes Çaryýew «Ata Salyh ogluna azar bermäň!» diýen sözbaşyly, şahyra azar berýänleri gazaply paş ediji makalasy bilen çykyş edýär....dürli goşgularyndan al nan şeýle setirlerine seretmegem ýeterlikdir: «SSSR iň batyr gahrymanlary», «Elmydama taýýar biziň SSSR», «...
Täzelikler » - 2023-07-17 12:24:19

Çaryýew özüniň "Magtymguly" atly çaklaňja işinde bu barada: “Halk diline ýüzlenmek bilen, Magtymguly ondan diňe edebi diliň dilewarlygyna, baý bolmagyna ...betgylyk, ýalta, gorkak, myhmanparaz, gybatkeş, çilimkeş, nas atan, zynahor, buzahor, batyr, gaýduwsyz, barly, garyp, jomart, gysganç… ...
Täzelikler » - 2019-03-14 08:09:04

Oraz Çaryýew. Marynyň Türkmenazot dökünleri zawodynyň işçileri". Meniň stolumyň üstünde Şaja Batyrowyň öz eli bilen ýazan şahsy ankedi ýatyr....Otuz üçünji ýylda Şaja garahassa ýatdy. Haly gaty teňdi. Şonda Batyr aga Aşgabada, ogluny soramaga geldi.
Täzelikler » - 2022-10-22 16:43:38

...doganlaryny, wepaly egindeşlerini we gaýduwsyz batyr esgerleri daşyna üýşürip, sarsmaz gala guran ýerinde Magtymgulynyň şygyrlaryna hiňlenýärsiň. Şonda bu sarsmaz binalar Magtymgulyça görünýär....ruhy siňen ýeňiş minarasy başyny belende tutup, howalanyp otyr. Baýramgeldi ÇARYÝEW. «Türkmenistan» gazeti.
Täzelikler » - 2019-02-07 16:41:40

...ýadygärliklerimizde oguz hanlary, serkerdeleri, edermen batyr ýigitleri, şo sanda gelin gyzlary hem hiç bir zatdan gypynç etmän özlerini ruhubelent halda alyp barýarlar. Mertebelerini belent saklaýarlar....Bir zaman jahany baglan türkmenim, Türkmeniň kimligin görkez dünýäde! Baýramgeldi ÇARYÝEW.
Täzelikler » - 2019-08-19 19:33:02

...Kül” diýmek gadymy oguz dilinde “batyr” diýmekligi aňladýar) özüniň daş bina ýazgysynda: “Taňry güýç berendigi üçin atam ýurdunyň eýesi böri kimin, duşman goýun kibidir” diýýär....siňen baýdagy göterijiler keremli ynsanlar saýylypdyr. (gysgaldylyp alyndy) Awtory: Baýramgeldi Çaryýew.
Täzelikler » - 2023-08-17 18:26:15

Gelin: — Oglan, Anna batyr, şujagaza ha sizem haýran, bizem haýran diýipdir. ■ OGLUM, IÇIŇ ÝANDYMY? Bir gün oba adamlary kerwen gurap, bugdaý, tüwi, jöwen ...men diňe kireý puluny bilýärin diýip, jogap beripdir. Taýýarlan: Orazgylyç Çaryýew.
Täzelikler » - 2018-12-29 10:18:58

Batyr Ataýew MIK niň başlyklagyna bellenýär. Bu wezipede birnäçe aýlap işländen soň, olam nahak töhmetiň pidasy bolýar....Hywalyň maşgalasyna bolsa öz jaýymyzy goýdum. Eýleki bölegini bolsa Kowus Çaryýew diýen ýigide berdim.
Täzelikler » - 2022-10-22 20:34:51


1 2 »