Результаты 1-20 из 107 по запросу Begmyrat Ussaýew

EDERMENLIGIŇ BEÝIK NUSGASY

Gahrymançylygyň hem edermenligiň beýik nusgasyny görkezen ajaýyp sowet şahyry hem watançysy Musa Jeliliň durmuşy hem döredijilik ýoly her bir okyjyda uly söýgi döredýär. Ol özüniň bütin döredijiliginde watançynyň, graždaniniň erk-ygtyýary, durmuşa söýgüsi, jemgyýetiň öňündäki borjy hakda ýürekden gürrüň edýär. Onuň öňe süren ähli asylly pikirleri-de öz ...

ERKINLIGIÑ ŞAHYRY

Erkinlik şahyry, Şewçenko, atam,
Men seniñ gaşyñda oýlanyp durun.
Göreşdiñ,
Göreşe iterdi seni
Sütemli durmuşy, il-günüñ, ýurduñ

Özüñe şeýle bir beýik at goýduñ,
Kiçi göwün bilen,
Zehiniñ bilen.
Badaşdy ykbalyñ ýowuz durmuşda
Söýgüli topragyñ, halk-iliñ bilen.

Iliñ üçin isläp erkin...
Täzelikler » Goşgular - 05.04.2022

«ÖMÜR KYSSASYNYŇ» BEÝANY

Türkmen edebiýatynyň soňky döwürde ösüp ýetişen nesliniň wekili Allaýar Çüriýew edebiýat meýdanyna studentlik ýyllarynda, liriki aýdym tekstleri bilen gadam basdy. Soňra ol köp şahaly döredijilik daragtyna öwrüldi. Ülkämiziň belli kompozitorlary bilen onlarça aýdymlary döretdi. Olar henize şu güne çenli güneşli toprakda şol ýaňlanyp dur.
Bu ugurda özboluşly üstünliklere eýe bolan şahyr Allaýar Çüriýew öz güýjüni publisistika žanrynda barlamaga girişd...

SÖZ MANYSYN AÑAR BOLSAÑ

Häzire çenli nohur sözüniň taryhylygy, gelip çykyşy hakda rus hem türkmen alymlary tarapyndan ençeme ylmy-derňew işleri alnyp baryldy. Dürli pikirler orta atyldy. Professor A.P.Poseluýewskiniň, belli taryhçy etnograflar G.Karpowyň, G.P.Wasilýewanyň bu baradaky işleri gymmatlydyr. Bu hakda dürli pikirleri orta atýarlar. Biziň hem pikirimiz şol hakda.
...

ERTEKI AÝDYP BEREÝIN

Gel, oglum, erteki aýdyp bereýin,
Ýöne gorkaýmagyn jynlardan –
Döwden.
Üstün çykar gara güýçden adyllyk,
Tutsaň atalaryň pendin-öwüdin.

Birbada hopukdyr haýbatly gelşi,
Ahmal bolsaň, agzyndaky ot çawlap.
Sähel gowşaklygňy aňladaýdygyň,
Telim kelle bolup üstüňe düwlär.

Eýläňden-beý...
Täzelikler » Goşgular - 28.07.2020

SÖWEŞDE BERKLEŞEN DOSTLUGYÑ WASPY

Ukrain halky bilen türkmen halkynyñ arasyndaky mähirli gatnaşygyñ taryhy uzak ýyllary öz içine alýar. Bu iki halkyñ arasyndaky doganlyk-dostluk ukrain şahyrlary P.Grabowskiniñ, T.Şewçenkonyñ ady bilen baglanyşyklylykda bizi rewolýusiýadan öñki döwürlere syýahat etdirýär. Sowet häkimiýeti ýyllary içinde ukrain halky bilen türkmen halkynyñ arasyndak...

▶ Begmyrat USSAÝEW:

- Biziñ ýurdumyzda durmuşyñ ähli meselelerinde, ähli pudaklarynda uzak wagtlap durgunlygyñ bolandygy SSKP MK-nyñ aprel (1985-nji ýyl) Plenumynda hem-de SSKP-niñ XXVII gurultaýynyñ materiallarynda esasly nygtaldy. Şonuñ üçin hem ýurtda Oktýabr rewolýusiýasynyñ ruhunda täzeden gurmaklyga girişildi. Durgunlyk başga ugurlarda bolşy ýaly, edebi döredijilikde-de boldy. Edebi tankytda ol hasam çökder duýuldy. Dişliräj ýazylan tankydy materiallary çap etdirmek juda kyn d...
Täzelikler » Edebi tankyt - 10.03.2020

UGUR – KÄMILLIKDEN KÄMILLIGE

Durmuşda dürli-dürli wakalaryň, dürli ykbally, dürli häsiýetli adamlaryň bolşy ýaly, edebiýat meýdanynda hem örän geň ykbally, özboluşly häsiýetli ýazyjylar bolýar. Edebiýat meýdanyna gelenleriň ençemesi, ep-esli ýol geçselerem, öz ýol-ýodalaryny aýyl-saýyl edip bilmän, orta ýolda galýarlar. Birnäçeleri bolsa ahyryna çenli galamlaryny işletselerem, be...

EDEBI DURMUŞYMYZYŇ MESELELERI

Ýurtda alnyp barylýan täzeleniş tärleri köp meseleleri janlandyryp, işlere täzeçe çemeleşmäge ýol açdy, mümkinçilik berdi. Goýberilýän käbir kemçiliklere, birtaraplylyklara seretmezden, öňki bagly gapylar açyldy, garaňky jaýlar ýagtylandy. Hiç wagt pikirini edip bolmajak zatlaryň barada indi düýpli gürrüňler edilýär. Meseleler çözülýär. Munuň özi aýa...
Täzelikler » Edebi tankyt - 21.10.2019

ALYM ŞAHYRYŇ SAPAKLARY

Türkmen sowet edebiýatynyň döreýiş hem kämilleşiş ýoluna nazar aýlanyňda, onuň ençeme işeňňir, özboluşly wekilleriniň bolandygyny, bardygyny höwes bilen ýatlaýarsyň. Olaryň her biriniň döredijiligi bir röwüşde göz öňünde janlanýar. Edebiýat äleminde halypalyk ornuny eýelän meşhur «Söýginiň» awtory Aman Kekilow, onuň köp taraply döredijiligi hakdaýatlamak ha...

YKBALA ÖWRÜLEN ŞAHYRANALYK

Türkmen sowet edebiýatynyň irki wekilleriniň biri, Beýik Watançylyk urşuna eli ýaragly gatnaşan şahyr, zähmetiň hem çeper döredijiligiň weterany D.Haldurdynyň döredijiligi hemişe üns berilmäge degişlidir. Edebiýatymyzyň taryhyna belet adamlar üçin onuň geçen ýoly durşuna çeper edebiýat bolup görünýär. Döredijilik işine gazet sahypalaryndan başlan, öz aý...

GÜNEŞLI TOPRAGYŇ MEŞHUR ŞAHYRY

Biz başlangyç klaslarda okaýarkak, ellinji ýyllaryň «Ene dili» kitaplarynyň birinde şol döwürlerde respublikamyzda öz zähmeti bilen meşhur bolan adamlara bagyşlanan goşgyny ýat tutýardylar. Şol goşguda:

Ata Salyh ýaly hormaty känim
Tüýs meşhur at aldy iliň içinde

diýen setirler bardy.
Bu goşgy setirleri türkme...

ŞAHYRANA PROZANYŇ USSADY

Türkmen sowet edebiýatynda çagalar hem ýetginjekler prozasy hakda gürrüň edilende, onuň görnükli wekilleriniň biri bolan Baýram Gurbanowyň döredijiligi ilkinjileriň hatarynda ýada düşýär.
Baýram Gurbanow döredijilik işine Watançylyk urşunyň öň ýanlarynda başlasa-da, ol türkmen ýazyjylarynyň uruşdan soňky nesline degişlidir. Çünki ol döredijilik işi bilen şol ýyllardan soň ymykly meşgul bolýar. Onuň dürli döwürlerde biziň durmuşymyzyň dürli aktual mes...

LEBAPDAN BAŞLANAN AÝDYMLAR

Her adamyň özboluşly ömür beýanynyň, terjimehalynyň bolşy ýaly, her halkyň, her döwrüň edebiýatynyň hem öz terjimehaly bar. Şol garaýyş bilen seredeniňde, türkmen sowet edebiýatynyň ummasyz baý hem çylşyrymly terjimehaly bar. Onuň her bir döwrüni egninde göterip duran perzentleri bar. Uruşdan soňky döwürde edebiýata gelip, şu güne çenli ýadawsyz zähmet ...

BEÝIK ADAMLAR BAKYDYR

Respublikanyň halk ýazyjysy Hydyr Derýaýew bilen meniň tanyşlygym baryp 1959-njy ýylda, heniz onuň özüni görmänkäm başlandy. «Ykbal» romanynyň ilkinji kitaby elden-ele geçip okalýarka, onuň bilen, gürrüňdeş bolmak, duşuşmak arzuwyndadyk. Biziň bu niýet-arzuwymyz Türkmen döwlet uniwersitetinde okap ýörkäk miýesser boldy. Şeýdip ýaňy döredijilik işi bilen gyzy...

«PERWANA» BARADA BELLIKLER

Halk ýazyjysy Beki Seýtäkowyň «Perwana» powesti «Sowet edebiýaty» žurnalynyň şu ýyldaky 5-6-njy sanlarynda çap edildi. Bu eser okyjylaryň ünsüni bada-bat özüne çekdi. Onuň sebäbem powestiň biziň döwürdeşlerimize, durmuşyň wajyp meseleleriniň birne bagyşlanandygy üçin bolsa gerek. Öz döwürdeşlerimizi – günde-günaşa duşup ýören adamlarymyzy çeper edebiýat...
Täzelikler » Edebi tankyt - 21.10.2019

«NESILLER HEMME ZADY BILMELIDIR...»

Türkmen sowet edebiýatynyň uly şahyry, türkmen ýazyjy-şahyrlarynyň ençeme nesliniň sözüň doly manysyndaky mugallymy, halypasy Haldurdy Durdyýew (D.Haldurdy) 80 ýaşady. Her güni, her sagady uly hysyrdyly, manyly geçen bu söz ussadynyň biografiýasy tutuş ýurdumyzyň edebi-gahrymançylykly biografiýasynyň bir bölegidir. Onuň bilen edilen edebi-dö...
Täzelikler » Söhbetdeşlik - 21.10.2019

KÖP TARAPLY DÖREDIJILIK

Türkmen sowet edebiýatynyň uruşdan soňky nesliniň işeňňir wekilleriniň biri bolan Nazar Geldiýew edebiýat äleminde özboluşly döredijilik ýoly bilen tanalýar. Nazar Geldiýewiň täsin ykbally, durmuşyň çylşyrymly sahnalaryndan geçen gahrymanlary köp derejede onuň özüniň geçen ýollaryny kepillendirýär diýsek-de galat bolmaz.
Nazar Geldiýew tebigaty boýunça sungat işgäri. Ol durmuş ýoluna sungat äleminiň üsti bilen gadam goýýar. Ýönebu ýol maksat edilişi ý...

GÖZELLIGIŇ HEM EDERMENLIGIŇ POEZIÝASY

Sowet Azerbaýjanynyň iň meşhur şahyry bolan Samat Wurgunyň ady, döredijiligi biziň köpmilletli Watanymyzyň ähli ýerine mälimdir. Geçmiş taryhda Nyzamy, Fizuly, Hagani, Wagyf ýaly ajaýyp söz ussatlarynyň mekany Azerbaýjanyň sowet döwründäki poeziýasynyň ähli ösüş, kämilleşiş etaplary Samat Wurgunyň ady bilen baglanyşyklydyr.
Samat Wurgu...

ÝETGINJEKLER PROZASY, ÝETGINJEKLER
OBRAZY

Ýaşlar-ýetginjekler edebiýaty sowet edebiýatynyň uly şahalarynyň biridir. Ýaşlar-ýetginjekler edebiýatynyň uly ähmiýetine, ony hemme taraplaýyn kämilleşdirmek barada hut beýik proletar ýazyjysy A.Gorkiniň özi uly alada edipdi. Beýik dörediji hem guramaçy bolan A.Gorkiý sowet ýazyjylarynyň Birinji gurultaýynda bu edebiýat barada ýörite gürrüň edip, ýazyjylary çagalar, ýetginjekler edebiýatyny baýlaşdyrmaga, ony hemişe üns merkezinde s...

Begmyrat Ussaýew şol ýyl türkmen telewideniýesinde redaktor bolup, zähmet ýoluna başlaýar. Begmyrat Ussasýewiň ylyma bolan höwesi ony kän mahal geçmänkä, Türkmen ...Ussaýew 1972 nji ýylda şu tema boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny gorap, filoligiýa ylymlarynyň kandidaty diýen alymlyk derejesini aldy. Alym şahyr B.
Täzelikler » - 2019-07-24 16:57:06

Begmyrat Ussaýew Begmyrat Ussaýew
Anketa » Мои статьи - 2022-07-14 20:11:48

...mährem ýanýoldaşym, şahyr, edebiýatçy alym Begmyrat Ussaýew hakynda ýatlamalaryň ummanyna berlip otyryn. Begmyrat Ussaýew zähmet ýoluny türkmen telewideniýesinde redaktorlykdan başlapdy. Ol telewideniýede az mahal işlänem bolsa, ... Begmyrat Ussaýew edebiýat bilen tüýs bagry badaşan adam diýilýänlerdendi. Ol islendik bir ýazyjynyň, şahyryň iň kiçijik kitapçasyna çenli satyn alardy.
Täzelikler » - 2018-12-26 04:24:56

Şahyr, edebiýatçy alym Begmyrat Ussaýew hakdaky ýatlamalar beýnide ýer tapmadyk mahaly galam kagyza ýapyşanymy duýman galýaryn. Bu gezek hem şeýle boldy....Şahyr, alym Begmyrat Ussaýew täze ýazan goşgusyny hemişe ilki maňa okap berýärdi. Ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde mugallym bolup işlänsoň, şygyrlaryny labyzly ...
Täzelikler » - 2019-07-03 06:10:40

Şol ýerde bize Begmyrat Ussaýew hem goşulypdy, munam goýberenoklar. — Begmyrat Ussaýew— uniwersitetiň dosenti hem şahyr, Baýram Amangeldiýew — Gosplanyň işgäri, menem Gurbannazar Ezizow — şahyr — diýip, ...
Täzelikler » - 2019-06-03 11:53:15

Mäti mugallym bilen şahyr, alym Begmyrat Ussaýew duşuşanda olar köplenç edebiýatyň meseleleri, onuň taryhy barada gyzykly gürrüň ederdiler. Mäti Kösäýew Magtymguly Pyragy barada söz açanda, dana ... Bir gezekki gürrüňdeşlikde Begmyrat Ussaýew Mäti Kösäýewe şeýle sowal berdi. Mollam, alymlar hezreti Magtymgulynyň “Näme sen” diýen goşgusynyň soragyna jogap gözläp, gaty köp pikirleri ...
Täzelikler » - 2019-01-24 19:33:58

...döwrümde mugallymymyz — edebiýatçy alym, şahyr Begmyrat Ussaýew meni aýratyn gowy görerdi. Adymyň yzyna hemişe «jan» sözüni goşup ýüzlenerdi. Ol meni halypa şahyr, ussat terjimeçi Durdy Haldurdy ...mynasyp bolanyna özümden artyk begenen Begmyrat Ussaýew: «Aman jan, işiň bir nusgasyny Ata Hajyýewiçe ýadygärlik bersek nädýär? Hoşgöwün adamdyr, hem tanşarsyň, hem de ony begendirersiň» diýdi.

Allamyrat Garaýew bilen Begmyrat Ussaýew özlerini tapylgysyz tankytçy hasap edişleri ýaly, özlerini talantly şahyram hasap edýärler. Emma olaryñ ýazýan goşgulary köplenç çeperçilik taýdan juda ...
Täzelikler » - 2021-07-17 16:07:39

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2023-07-17 10:56:11

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-25 07:13:26

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-26 09:42:43

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2023-07-17 11:19:40

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-24 20:48:30

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2023-07-17 11:17:56

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-26 10:08:53

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-28 04:19:43

...ýerde uruş weterany Gurban Durdy, Begmyrat Ussaýew, şeýle hem Mäti Kösäýew ýaşa­ýan eken. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýewiň ýatlamalarynda şeýle jümleler bar: «Gazeti agşamlaryna taýýarlaýardyk.
Täzelikler » - 2020-04-10 07:42:24

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-29 18:09:40

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2023-07-17 11:31:05

Begmyrat USSAÝEW.
Täzelikler » - 2019-01-30 00:11:12


1 2 3 4 5 6 »