Результаты 1-20 из 29 по запросу Durdymuhammet Nuralyýew

TANKYT ONUŇ YKBALY

• Abdylla Myradow we türkmen edebi-çeper tankydy

Bu düşünjeleri biri-birinden aýry göz öňüne getirmek mümkin däl. Tankydyň gapdalynda goýulýan “çeper” sözi-de Abdylla Myradowyň ady bilen baglanyşyklydyr. Ol türkmen tankydyna janlylyk, şowhunlylyk, operatiwlilik, dogumlylyk berdi.
Türkmen sowet edeýiýaty bilen proffesional tankydyň kemala gelşini baglanyşykly hasaplaýan alymlar mamladyrlar. Irki ýigriminji ýyllardan bäri tankyt özbaşdak e...
Täzelikler » Edebi tankyt - 31.05.2022

ŞAHYR BOLÇULYGYNDA ŞYGYR GYTÇYLYGY

Soňky on ýylda türkmen poeziýasynda güýjüni synaýan, käbir ýygyndylary çykan, atlary okyjylara eýýämden belli, “Sowet edebiýaty” žurnalynyň, “Edebiýat we sungat” gazetiniň sahypalaryny bezeýän, “Türkmenistan” we “Magaryf” neşirýatlaryny “iýmitlendirip” ýören şahyrlarymyzyň sany elipbiýimiziň mukdaryndan iki esse köp diýsem, lap etdigim däl. Özem diňe ýokarda belleýşimiz ýaly soňky on ýyly...
Täzelikler » Edebi tankyt - 17.07.2021

STALINIZMIŇ PIDALARY HAKYNDA OÝLANYP...

Şahyr hem žurnalist A.Çüriýewiň «Ýüregiň emri bilen» (Aşgabat, «Magaryf», 1989) atly publisistik makalalar ýygyndysyny okap otyrkam bir hakykata göz ýetirdim. Gadymy türkmen nakyllarynyň birinde «Ýagşylyk et-de, derýa at, balyk biler, balyk bilmese halyk biler» diýilýär. Bu ýerde «halygyň» düýäň halygy däldigi mälim. Emma «halyk» bilen «halkyň» arasam daş däl. Il-günem, halkam hemme zatdan ýokary, ol özi hakda göreşen, jan çeken adamlary unut...

TÜRKMEN LOMONOSOWY

Hemma zat halkyň gözi bilen ölçelýär. Şeýdilende, her kime berilýän atdyr derejede, sylagdyr serpaýam ýerine duşýär. Geliň, aňymyzda aýlap göreliň: «Şahyr Puşkin
Beýle ada hemme kişi mynasyp bolaýanok. Meniň ynanjyma görä, türkmende öz tanaýanlarymdan iki läheň şu ady göterip bilýär. Olaryň biri, şükür, aýatda. Beýlekisi welin, arman, indi aramyzda on iki ýyl bäri ýok. Şol akademik Baýmuhammet Atalyýewiç Garryýewdi. Magtymguly adyndaky Halkara baýraklary ba...

ЩЕДРЫЙ ДАР ДУШИ

Давайте мысленно произнесем: поэт Пушкин, писатель Кербабаев, главный конструктор Королев, писатель Ауэзов. Звучит, не правда ли? Однако, если к названным именам прибавить слово «академик», вряд ли оно пристанет к ним. Но если, имея в виду филологическую науку, мы скажем «академик Гаррыев», то каждый без сомнения подтвердит: сло¬восочетание это неделимо. Речь идет об академике Баймухаммете Аталыевиче Гаррыеве.
Когда я вспоминаю этого образованнейшего человека,...

MEŞHUR GARRYÝEWLERIŇ KIÇISI

Durmuşda şeýle-de bolýar — haýsydyr bir kärden, hünärden, ugurdan giden adamyň ogul-gyzy, doganlary, umuman, arkaba-arka nesli şol käri, hünäri, ugry dowam etdirýär. Türkmeniň «Ata kesbi — ogla halal» nakylynyň jany bar bolara çemeli. Diňe ikibaşy däl, olardan önen nesillerem şol saýlanan ugry alyp gidýär. Bizde sirk artistleri Annaýewleriň bolşy ýaly, birnäçe maşgalalaryň şahyrlygy, bagşy-sazandaçylygy, ussaçylygy, ceýisligi, kärizgenligi, alymlygy, çopa...

GALK, ŞYGRYÝET!

Ýaş zehinleriñ döredijiligine syn

Şu ýylyñ Oguz (iýun) aýynda şygryýetde güýjüni synaýan, eýýäm umyt bildirilip ýörlen ýaş zehinleriñ otuza golaýy bilen "Edebiýat we sungat" hepdelik gazetiniñ redaksiýasynda gyzykly duşuşyk bolup geçdi. Bu, dogrusyny aýdanyñda Beýik Serdarymyzyñ, Şa şahyrymyzyñ ýaş zehinler hakyndaky atalyk aladalarynyñ dowamy bolup durýar. Çünki, bu duşuşyk hiç bir zady gözünden sypdyrmaýan mährem Howandarymyzyñ şu ýyly...
Täzelikler » Edebi tankyt - 10.07.2020

EDEBIÝATYMYZYŇ OGUZ DÖWRI

Döwrüň özgermegi, jemgyýetçilik gurluşlarynyň üýtgemegi ylmyň hemme görnüşlerine, birinji nobatda, aň formalary hasaplanýan sungata, edebiýata we taryha, filosofiýa ýiti täsir edýär. SSSR-iň ýykylmagy bilen onuň esasy ylmy ýörelgesi diýlip gelnen marksistik-leninçilik taglymat hem ortadan aýryldy. Indi jemgyýetçilik ugurlaryny öwrenmegiň başgaça ýörelgesi peýda boldy. Türkmenistanyň ylmy ugry hakynda aýdylanda, onuň türkmenbaşyçylykly gözleg-barlag metodolo...

EDEBI TANKYDYMYZYÑ GERIMI

(Türkmenistan ýazyjylarynyñ VIII gurultaýyna)

"Dost-dostuñ aýnasy" diýlişi ýaly, edebi tankyt hem çeperçilik prosesiniñ aýnasydyr. Her bir žanryñ ösüşi, şol sanda umumy edebiýatyñ ýagdaýy, derejesi, mümkinçiligi onuñ ýiti gözegçiliginde bolup geldi. SSKP MK-nyñ "Edebi-çeper tankyt hakyndaky" kararyndan soñ edebi tankydyñ roly, onuñ borjy has-da ýokarlandy. Bu özgeriş biziñ türkmen ýazyjylarymyzda-da duýulýar. Ýazyjylarymyzyñ geçen...
Täzelikler » Edebi tankyt - 01.07.2019

GOLÝAZMALY GEÇEN GÜNLER

Gadymy golýazmalar halkymyzyñ taryhyndan, edebiýatyndan, medeniýetinden söhbet açýar. Ýöne ol sowet ýyllarynda gadymdan galan milli golýazmalara şa ýoly açylmandy. Olar tozana-çaña baslygyp ýatyrdy. Emma şeýle ýagdaýda-da gadymy golýazmalaryñ syryny açmaga, oña düşünmäge synanyşan adamlar bolupdy. Şolaryñ biri hem Geldi Nazarowdy. Biz onuñ bilen şol wagtky Magtymguly adyndaky edebiýat institutynyñ golýazmalar fondunda az wagtlyk işläpdik. Tizden men ol ýerden...

ÝAŞ ŞYGRYÝETIÑ ÖWÜŞGINI

(Ýaşlaryñ döredijiligine syn)

Biz ilkinji duşuşygyñ haýran galdyran täsirlerine berlip, ikinji gezek ýaş zehinler bilen duşuşdyk. Olaryñ çykyşlaryny, goşgularyny diñledik. Begendik. Uly umytlar arzuw etdik. Şonda meni bir zat haýran galdyrdy. Soñky on-on bäş ýyl bäri, ýaş zehinleriñ sözi jöwher ýaly ýitelýär. Ony ilki şygyr duýýar. Şygryýetde duýgy ykraryýeti ~ zehin, gözleg, yhlas, söýgi ýeñmeli. Ýaş şygryýetde şol alamatlar jeml...
Täzelikler » Edebi tankyt - 02.07.2018

TÜRKMENBAŞY WE OGUZHAN

Milli garaşsyzlygymyza eýe bolan Türkmenistan sekiz ýylyñ içinde ösüşiñ hemme görnüşleri nazarda tutulanda, asyrlarça ýol geçdi. Munuñ özi syýasy-jemgyýetçilik gurluşy manyda-da, ykdysady-medeni ýokary göteriliş babatda-da şeýledir. Şol ýetilen sepgitleriñ añyrsynda Garaşsyzlygymyzyñ teoriýasyny esaslanjyryjysy, ony praktiki babatda mahmal rewolýusiýasy arkaly amala aşyran Mertebeli Prezidentimiz Saparmyrat Türkmenbaşy dur. Ony ruhy sütünlerimiz hasaplanylýan ...
Täzelikler » Publisistika - 19.06.2018

Durdymuhammet NURALYÝEW

▶ NAW ÝALY NAGYM AGA

Wagtyñ geçmegi bilen döwür üýtgäp, heññamlar çalşar eken. Elinde okan ýa-da işlän, öz ýaşan ýyllarynda mähriban halkymyzyñ öñünde belli bir hyzmat bitirip, dünýäden öten halypalaryn hakynda şu günler, Milli garaşsyzlygymyzyñ datly miwelerini tirip otyrkam, olaryñ nurana keşplerini göz öñüme getirýärin.
Şu günler aramyzda gezip ýörenliginde togsan ýaşy doljak uly edebiýatçy, professor, frontçy ýazyjy, Türkmenistanyñ at ...

Bu barada edebiýatçy alym Durdymuhammet Nuralyýew şeýle ýazýar: «Aman Kekilowyň üç tomdan ybarat «Söz sungaty», «Söz syrlary», «Edebi žanrlar we edebi metod» atly kitaplarynda çeperçilik ...
Täzelikler » - 2019-08-16 11:01:42

Durdymuhammet NURALYÝEW. professor. "Mugallymlar gazeti", 27.01.1999 ý.
Täzelikler » - 2020-07-21 21:34:37

Durdymuhammet NURALYÝEW ▶ NAW ÝALY NAGYM AGA Wagtyñ geçmegi bilen döwür üýtgäp, heññamlar çalşar eken. Elinde okan ýa da işlän, öz ýaşan ...
Täzelikler » - 2018-07-12 15:44:02

...döwründe edebiýatçy alymlaryň biri, professor Durdymuhammet Nuralyýew tarapyndan «Poeziýamyzyň kwarteti» diýlip, G.Ezizow, I.Nuryýew, H.Kulyýew ýaly türkmeniň meşhur şahyrlarynyň hatarynda goýlan, Türkmenistanyň halk ýazyjysy ...
Täzelikler » - 2019-05-09 03:00:25

Edebiýatçy alym Durdymuhammet Nuralyýew bir syn seljermesinde: "Duýguly goşgulary ýazanyñyzda okyjylary kösemäñ. Goşgynyñ taglymyna okyjy 2 3 gezek okap düşünmeli bolmasyn" diýen ýaly ...
Täzelikler » - 2022-04-12 10:07:05

Durdymuhammet NURALYÝEW, professor. #edebiyatwesungat
Täzelikler » - 2018-09-25 10:53:17

Durdymuhammet NURALYÝEW, professor. "Edebiýat we Sungat" gazeti, 01.12.2006 ý.
Täzelikler » - 2021-07-17 19:11:59

Durdymuhammet NURALYÝEW, professor. "Edebiýat we Sungat" gazeti, 14.07.2006 ý.
Täzelikler » - 2021-07-17 19:08:06

Durdymuhammet NURALYÝEW. # edebiyatwesungat 81
Täzelikler » - 2022-07-13 19:04:25

Durdymuhammet NURALYÝEW, filologiýa ylymlarynyň doktory, Türkmenistanyň medeniýetde at gazanan işgäri. "Türkmenistan" gazeti, 30 njy mart, 1993 ý.
Täzelikler » - 2020-08-27 21:30:12

Durdymuhammet NURALYÝEW. "Edebiýat we Sungat" gazeti, 13.08.1999 ý.
Täzelikler » - 2019-08-17 22:34:20

Ýagdaý şeýlekä Durdymuhammet Nuralyýew, Allamyrat Garaýew, Ahmet Mämmedow, Nargylyç Hojageldiýew, Begmyrat Ussaýew, Aşyr Orazow, Şirinjemal Geldiýewa, Amannazar Aşyrow, Enegül Aşyrowa, Gurbandurdy Geldiýew, Nazar ...
Täzelikler » - 2020-02-05 08:23:01

Halyl Kulyýew, Italmaz, Gowşut Şamy, Durdymuhammet Nuralyýew dagymyz Garagum kanalyny gurmaga işjeň gatnaşanlaryň biri – Sereteliniň ýörite gurduran jaýyndaky myhmanhanada ýerleşipdik. Italmazyň doglan obasy şäherden daş däl ...
Täzelikler » - 2020-02-05 12:17:53

...cykysy/2019 04 25 6629 Durdymuhammet NURALYÝEW, professor.
Täzelikler » - 2019-11-22 11:58:03

Ýap ýañy Durdymuhammet Nuralyýewiñ "Iri prozanyń ownamagy" ("Edebiýat we Sungat", 05.12.1985 ý) hem de "Şahyr bolçulygynda şygyr gytçylygy" (şol gazetde, 05....Nuralyýew bolmasa başga bir tankytçy, "Edebiýat we Sungat" bolmasa başga bir metbugat organy ol meseläni hökman gozgaýmalydy... D.
Täzelikler » - 2021-07-17 16:05:20

Nuralyýew ýaly tankytçylaryñ şahyryñ ruhy ahwalatyna, haýsy goşgynyñ nähili ýagdaýda dörändigine akyl ýetirip bilmejekdigi düşnükli zat....Bu gün köp mesele orta atyldy. Ýöne men çykyp geplänleriñ Durdymuhammet Nuralyýewiñ poeziýa baradaky makalasyny asyryñ ...
Täzelikler » - 2021-07-17 16:07:39


1 2 »