Результаты 1-20 из 39 по запросу Ekrem Bugra EKINJI

RUSLARIN TÜRKISTAN'I İŞGALI ve TÜRK LEGIONLARI

Tarihî hâdiseler her zaman olup bitmez; bazen eserleri yıllarca, asırlarca devam eder. II. Cihan Harbi esnasında Rusya’daki Müslümanların başına gelenler; Almanların işgali ve çekilmesinin ardından Stalin’in emriyle bir gecede vagonlara doldurulup Sibirya’ya sürülmeleri, tesirlerini bugün bile devam ettiren bir faciadır.

• Kendine Benzer

Ruslar, XVI. asırdan itibaren etrafındaki ülkeleri yuta yuta dünyan...

Imperialistler nädip maksadyna ýetdiler? 

■ HALYFLYGYŇ ÝYKYLMAGYNYŇ GIZLIN MEÝILNAMALARY

Bir wagtlar  metbugatda halyflygyň gaýtadan guruljagyny, munuň üçin amatly şertleriň dörändigi barada çykyş etdiler. Halyflyk nädip we näme üçin aradan aýryldy? Häzir bolsa kim we näme üçin halyflygy gaýtadan dikeltmek isleýär?

1922-nji ýylda soltanlygyň ýykylmagy syýasy agalygy bir ýerden Ankaranyň ele almagy üçindi. Mustafa Kemal Atatürk yslam dünýäsindäki täsirini göz ...


OSMANLILARDA MEVLİD KANDİLİ

Çocukken Kıbrıs’a ilk gittiğimde, Mevlid Kandili’nin tatil olması beni şaşırtmıştı. Bu Osmanlı geleneğine İngilizlerin bile dokunmamış olması garibime gitmişti. Osmanlılar zamanında Mevlid Kandilleri tatil olduğu gibi, fevkalâde ihtişamlı merasimlerle kutlanırdı. Bütün Müslüman devletlerde de mevlid kandili coşkulu bir bayram idi.

ORTAYA PARA KONULURDU

İnsanlar peygamberlerinin doğum gününe her zaman tazim etmiştir....

Türk-İslâm Tarihinin Yegâne Kadın Hükümdarı

▶ RAZİYE BEGÜM SULTAN

Hindistan’a Müslümanlığı X. asırda Gazne Türkmenleri götürdü. O zamandan itibaren XIX. asırdaki İngiliz işgaline gelinceye kadar bu kıtayı asırlarca Türkmen asıllı hanedanlar idare etti. Bu Müslüman Türk devletlerinden birisi de Kutubşahlardır. Taht şehri Delhi’deki en eski eserler ve dünyanın en zarif ...

HAREM AĞALARI

Harem, Şark dünyasındaki evlerde kadınların yaşadığı ve yabancı erkeklerin giremediği kısım. Buranın disiplini ile meşgul olan bir grup var ki, bunların vaziyeti tarihin en ekzantrik konularından birisini teşkil eder: Haremağaları. Haremağalarına Roma ve Bizans’ta, Mısır’da, İran’da, Abbasî saray ve evlerinde de rastlanırdı. Osmanlılar bu geleneği devralmıştır. Hem padişah sarayında, hem de kibar konaklarında haremağaları vazife yapardı.

■ AFRİKA NERE, İ...

ТÜRMEDEN РREZIDENT КÖŞKÜNE GIDЕN ÝОL: “МUSULMAN DОGANLAR”

Вir asyra gоlaý аlnyp bаrylan görеşleriň nеtijesinde “Мusulman dоganlar” gurаmasy аhyrsoňunda Мüsüriň аgalygyny еle аlmagy bаşar(yp)dy... Gеliň, уslam dünýäsindе uly üns berlip synlаnan wе birnäçe ýurduñ yslam hereketlerine öñaýak bоlan bu gurаmanyň hеkaýatyna bilelikdе göz gezdireliñ...
Мüsür barуp Оsmanly tаbynlygy...
Täzelikler » Publisistika - 24.06.2019

TÜRKMENLERIÑ YSLAM DININE EDEN HYZMATLARY

Yslam dininе sаhabalar döwründеn sоñ iñ ulу hуzmaty türk(mеn)leriñ еdendigini köр tаryhçylar bеlläp gеçýär. Yslаmyýetiñ nijemе çаrkandakly ýollardan аşyp häzirki döwürdе dünýä bоýunça ýаýran ýеrlerine göz аýlanyñda-da munuñ dоgrudygyny görmеk bоlýar.

Türk(mеn)ler turuwbаşdan söwеşlere, ýörişlеre, tеbigy şеrtlere uýgunlаşyp gidеn söweşjеñ millеt bоlupdyr. Оlar musulmаnlygy kаbul edеnden sоñ, täzе dinlerinе çаlt öwrеnişipdir. Şоl sаnda k...


SELEFILERE GARŞY OSMANLYLAR HEM GÖREŞIPDI..

● ýa-da "kadyzadalylar” hereketi barada

Tasawwufa garşy gidýän kadyzadalylar hereketiniň eden birnäçe wagyzlary tekkeleriň weýran edilmegi we garamaýak halkyñ agzyny alartmak bilen soñlandy. Hökümete garşy giden pitneçiler gazaply jezalandyrdy. 
Osmanly Döwleti dini döwletdigine garamazdan; döwletiň resmi ynanç ulgamyna garşy gidýänem bolsa, halkyň ynançlaryna we däp-dessurlaryna goşulyp duranokdy. Başgaça aýdan...


IŇ SOŇKY IMPERATORYŇ SAN REMODA GEÇIREN  HASRATLY GÜNLERI

Günleriň bir güni San Remo şäherine ýolum düşdi. Köpler  italýan  Riwýerasynda çaklaňja Orta ýer deňiziniň kenarýaka şäheri bolan San Remony bu ýerde geçirilýän aýdym-saz festiwaly arkaly tanaýar. Emma bu ýer türk taryhynyň iň gussaly sahypalarynyň ýazylan ýeridir. Soltan Wahdeddin ömrüniň soňky günlerini bu ýerde geçiripdir we bu ýerde-de wepat bolýar.                 &nbs...


HEZRETI ISA PYGAMBERE KIM DÖNÜKLIK ETDI?

Isa pygamberiñ hawarilerinden (egindeşlerinden) bolan Ýahuda (Iuda Skariot) Hezreti Isany ele düşüren kişi hökmünde tanalýar. Hristiýan ynanjy bütin bu düşünjäniň üstünde gurulan. 
Ýagdaý hakykatdanam şeýle boldumyka? Ýahuda  dönükmikä? Ýa-da ol özüni pida eden bir gahrymanmy?
Hezreti Isa Palestinada pygamberlik yglan eden wagtynda oňa butparaz rimlilerden beter ýekehudaýlylyk dinine ynanýan ýewreýler garşy çykyp başlapdy....


NUHUÑ GÄMIISI NIREDE?

"Derýa galkyp, howa uçdy,
Köpüginden ýere düşdi,
Ýetmiş günde Nuhuñ kişti,
Junud dagyna ýetişdi."
Magtymguly Pyragy.


Iññän gadymy döwürde bolup geçendigine garamazdan Nuhuñ tupany barada dünýä medeniýetlerinde agzalmaýany ýok.
Şumerleriñ "Gilgameş" eposy gönüden-göni bu tupan baradadyr.
Müsür žresleri, grek filosoflary, eýranly we hytaýly taryhçylar, hindi brahmanlary, uels, skandinawiýa, m...

ÝEWROPANYÑ ILKINJI UNIWERSITETI KURTUBADA GURULDY

Birmahallar paýtagt şäher bolan Kordowa (Kurtuba) Ýewropada gurulan ilkinji uniwersiteti, katarakta (göz keselleri) operasiýalary edilen hassahanalary we 600 müñ kitaplyk kitaphanasy bilen giñden meşhurdy. Ispanlar bu eserlerden ýüz öwürmedi. Şäher häzir "La Mezquita" diýip atlandyrylýan we 785-nji ýylda gurulan "Uly metjidi" bilenem tanalýar. 24.000 kw.metr meýdanda 856 sütün bar. Uç-gyraksyzlygy bilen adama ü...


MALTA OSMANLYLARDAN HALAS BOLAN GÜNÜNI HÄZIREM BAÝRAM EDIP BELLEÝÄR

Maltanyñ geçisi, göterme ojagy, erigi, daşy, brýusselýoz keseli, Malta sürgünleri, Malta rysarlary...
Biziñ medeniýetimizde Malta degişli köp ýatlamalar bar. Maltanyñ özem türkleri undanok...

Malta barýañ welin, bir görseñ-ä özüñi Ýewropada ýaly, bir görseñem Orta Gündogarda ýaly duýýarsyñ. Maltanyñ topragy we ösümlik dünýäsi Palestina çalym edýär.
Malta ýedi adadan ybarat kiçijik bir döw...


WATAN SÖÝGÜSI IMANDANDYR

Bilbili altyn kapasa salyp goýupdyrlar, bilbil aglap, iñläp şeýle diýenmişin:
"Watanym..."
Watan - bu diñe dogulyp ulalan, atalaryñ jaýlanan, dogan-garyndaşlaryñ ýaşaýan ýerimi näme?!..
"Kuranda" we Hadyslarda "watan" adalgasy bir kişiniñ dogup-ulalan, ýaşan, karar kylan, badaşan ýeri hökmünde agzalýar. Fykh kitaplary bir kişiniñ dowamly ýaşan (watany-asly), wagtlaýyn ýaşan (watany-ikamet) we baran ýeri (watany-sükna) hökmünde üç dürli w...

OSMANLY DÖWLETI TÜRK(MEN) DÖWLETIMI?

Imperiýa döwletlerinde köpdürli milletler ýaşaýar we köp dil bolýar. Hökümdar olaryň hemmesiniň atasy hökmündedir. Olary bir ýerde, bir jemgyýetde agzybir we jebis ýaşatmaga seretmelidir. Her kim bolsa, öz saýlap alan dünýäsinde we öz medeniýeti bilen ýaşaýar.

Osmanly döwleti mongollaryň basybalyjylykly hereketleri zerarly Horasanda...

ANGLIÝA DÖWLET BARLYGY ÜÇIN OSMANLYLARA MINNETDAR  BOLMALYDYR.

Ekrem Bugra EKINJI,
14.12.2011-nji ýyl.

Angliýa ýylda iki döwlet ýolbaşçysyny resmi ýagdaýda kabul edýär. Bu ýyl kabul edilenleriň ilkinjisi ABŞ-nyň Prezidenti Barak Obama boldy. Ikinji kabul edilen Türkiýäniň Prezidenti Abdylla Gül bolsa, 1867-nji ýylda Ýewropa ýurtlarynda resmi saparlarda bolan Osmanly patyşasy Soltan Abdyleziziň resmi kabul edilşine çalymdaş kabul edildi. Prezident A.Gül Soltan Ab...

Monastryň häkimi 1908-nji ýylda Soltan Abdylhamyda ugradan hatynda şeýle sözleri ýazypdy:

“BÄRDE MENDEN BAŞGASY ITTIHADÇY"

Ekrem Bugra EKINJI,
12.03.2014-nji ýyl.

Osmanly Döwletinde harby ulgam, ulamalar we döwlet jemgyýetçilik organlary hemişe köşke garşy güýç çeşmesiniň merkezi bolupdyr. Bähbitlerine zyýan ýetdi diýip düşünen wagtlarynda, käte biri, käte ikisi, käte hemmesi birleşip köşk agdarylyşyklaryny gurnamaga çalyşypdyrlar. XVI asyrdan başlap...

ÇAPHANANY  OÝLAP  TAPAN  IOGANN  GUTENBERG  DÄLDIR!

Ekrem  Bugra  Ekinçi,
15.05.2013-nji ýyl.

Köp kişi çaphanany ilkinji oýlap tapan Germaniýaly nemes Iogann Gutenberg diýip hasap edýär. Emma Gutenbergden birnäçe asyr öň hem çaphana bardy we peýdalanylýardy.
1620-nji ýylda Frensis Bekon dünýäde üç möhüm oýlanyp tapylan zadyň çaphana, däri we kompasdygyny aýdýar. Edil kagyzyň bolşy ýaly bu üç zadyň hem asyl watany Aziýadyr hem-de musulman araplaryň, türki m...

YSRAÝYL  GEÇMIŞI  BEÝLE  ÇALT  ÝATDAN  ÇYKARDYMY?!.

Ysraýyl bir halkyň gözýaşlarynyň üstünde ýurt eýesi bolmaga çalyşýar. Emma ezip-gyrmak syýasaty arkaly bir halky  ýok etmegiň mümkin däldigi üçin ezýet-zulumyň güýji bilen gurulan huzur hem uzak dowam etmez. Muña geçmişde ençeme hasratlary başdan geçiren ýewreý halkynyñ özi gowy düşünýändir..

*  *  *

1933...

GYZYL ALMA NIREDE?


Gyzyl Alma taryhda türk häkimiýetininiň idealyny aňladýan bir simwol bolup durýar. Bu idealyň esasy yslam hakykatlaryny ýaýmak maksady bilen alnyp barylan göreşleriň ruhundan emele gelendir. Bu bolsa Yslam dininiň her ýerde ýaýylmagyny üpjün etmek diýmegi aňladýar. “Gyzyl Alma” ideýasy gadymy türklerden bäri hökümet adamlarynyň, harby gullukçyla...

Ekrem Bugra EKINJI ▶ HEZRETI ISA HAÇAN DOGULDY? Rim Papasynyñ "Isanyñ çagalygy" atly täze ýazan kitaby Hezreti Isanyñ haçan doglandygy baradaky hemişe ...
Täzelikler » - 2022-11-21 20:30:55

Ekrem Bugra EKINJI, 27.10.2010 njy ýyl. Gyzyl Alma taryhda türk häkimiýetininiň idealyny aňladýan bir simwol bolup durýar.
Täzelikler » - 2022-11-21 20:47:55

BİRWAGTLAR MEDİNEDE ÝEWREÝLER ÝAŞARDY… Ekrem Bugra EKINJI, 12.06 2013 nji ýyl. Töwhid (ýekehudaýlyk) ynanjyna we pygamber ýörelgesine eýe bolandyklary üçin ýewreýleriň musulmanlyga hoşniýetli göz ...
Täzelikler » - 2022-05-04 19:34:32

Ekrem Bugra EKINJI, 14.12.2011 nji ýyl. Angliýa ýylda iki döwlet ýolbaşçysyny resmi ýagdaýda kabul edýär.
Täzelikler » - 2018-06-27 22:22:48

...ýazypdy: “BÄRDE MENDEN BAŞGASY ITTIHADÇY" Ekrem Bugra EKINJI, 12.03.2014 nji ýyl. Osmanly Döwletinde harby ulgam, ulamalar we döwlet jemgyýetçilik organlary hemişe köşke garşy güýç ...
Täzelikler » - 2018-06-27 22:23:17

Ekrem Bugra EKINJI.
Täzelikler » - 2018-12-11 22:53:09

(Maglumat üçin seret: Ekrem Bugra Ekinji "Hezreti Isa haçan doguldy?", makalanyñ saýtdaky linki: http://kitapcy.ml/news/hezreti isa hacan doguldy/2018 06 10 ...
Täzelikler » - 2024-03-26 07:35:56

Ekrem Bugra EKINJI
Täzelikler » - 2019-04-03 16:58:47

Ekrem BUGRA EKINJI.
Täzelikler » - 2020-07-29 19:18:54

Ekrem Bugra EKINJI, 05.08.2009 ý.
Täzelikler » - 2019-05-07 00:11:51

Ekrem Bugra EKINJI, 02.06.2010 njy ýyl.
Täzelikler » - 2024-05-04 04:25:34

Goşmaça maglumat üçin seret: Ekrem Bugra EKINJI "Nuhuñ gämisi nirede?" (Saýtda okamak üçin linki: http://kitapcy.ml/news/nuhun gamisi nirede/2019 01 14 4650) # ...
Täzelikler » - 2020-04-08 20:11:02

Ekrem BUGRA EKINJI.
Täzelikler » - 2019-04-25 15:56:55

Ekrem BUGRA EKINJI.
Täzelikler » - 2019-01-24 08:19:08

Ekrem Bugra EKINJI.
Täzelikler » - 2019-04-03 09:48:04

Ekrem Bugra EKINJI. 2012 ý.
Täzelikler » - 2022-11-17 20:37:20

...2019 06 14 7358 [12] Ekrem Bugra Ekinji "Türmeden Prezident köşgüne giden ýol", saýtdaky linki: http://www.kitapcy.ga/news/turmeden prezident kosgune giden yol/2019 ...
Täzelikler » - 2024-03-25 03:27:07


1 2 »