Результаты 1-20 из 32 по запросу Ergun Jandan

TARYHYÑ SYRLY SAHYPALARYNDAN

▶ TARYHDA GURBANLYK

Adamzadyñ taryhy öwrenilende gurbanlygyñ adam ogly döräni bäri bolandygyny we hemme ruhy ynançlaryñ içinde bardygyny görmek bolýar. Bir zady bir zada gurban etmek däbi dünýä taryhynyñ iññän gadymy döwürlerine çenli uzaýar.


Gurbanlyk ritualy iki görnüşe bölünýär:

1. Ganly gurbanlyklar;
2. Gansyz gurbanlyklar.
...

GADYMY TÜRKMENLERIÑ "ÝADA DAŞYNYÑ" JADYLY GÜÝJI

Iññän gadymy döwürlerden bäri: "Türkleriñ atalaryna asmandan inen jadyly daş sowgat edilipdir. Bu daş elmydama türk şamanlarynda we beýik türk serkerdelerinde saklanypdyr" diýen ynanç dowam edip gelýär. Özem iñ gyzykly ýeri häli-häzirem bu daşyñ belli şaman ruhanylarynda saklanýandygyny öñe sürýänler bar.
Bu aýdylýanlaryñ ýöne bir ynançdan ýa-da myş-myşdan ybarat däldigine müñlerçe ýyl owalky hytaý senenamalary güwä geçýär.
...

3. TELEKINEZIÝA UKYBY

Isa pygamber añ energiýasyna doly erk etmek bilen janly we jansyz maddalara-da hökmüni ýöredip bilýärdi... Häzirki wagtda parapsihologiýa ylmynda "telekineziýa" diýip düşündirilýän şeýle ukybyñ Isa pygamberde bolandygyna şaýatlyk edenleriñ arasynda iñ ýakyn hawarileri bolupdyr. Matta gözi bilen gören wakasyny Injilde şeýle gürrüñ berýär:

"...Isa säher çagy şähere dolananda ajykdy. Ýoluñ gyrasynda duran injir agajyny görüp onuñ ýanyna bardy, ýöne on...

2. DUÝUŞDAN DAŞARKY UKYPLARY

Isa pygamberiñ görkezen tebipçilik tilsimleriniñ yzysüre "duýuşdan daşarky ukyplarynyñam" kämil derejede bolandygy mälimdir.
Onuñ bu aýratynlygyna goldanan buthanalaryñ ilkinji işläp başlan ýyllarynda ruhanylar tarapyndan ilki "keramat" we "ruhy aragatnaşyk" görnüşindäki dürli medium häsiýetli işler hut buthananyñ öz içinde amala aşyrylýardy. Gynansak-da, bu tilsimler II asyryñ ahyrlarynda buthananyñ gün tertibinden we hristianlyk düzgüninden resm...

ISA PYGAMBERIÑ MUGJYZALARY

Beýleki ähli pygamberlerde bolşy ýaly, Isa pygamberiñ mugjyzalarynyñam ählisi etimologiýa taýdan parapsihiki fenomenlerdir. Bu fenomenleri amala aşyryp bilmegiñ usullary birwagtlar inisiatiw merkezlerde inisiýasirlenmäge dalaş edýänlere öwredilen syrlaryñ hatarynda ýer alypdyr. Bu gün bolsa bu fenomenler parapsihologiýa ylmynyñ ylmy-barlaglar ulgamynda ýer alýar. Olaryñ hemmesiniñ metafiziki we parapsihiki kesgitlemeleri ylmy nukdaýnazardan beýan edilýär.....

ADAMLARYÑ UZAK WAGTLAP UNUDAN ULY SYRY:

▶ "OÝ-PIKIR ENERGIÝASYNYÑ BELLI BIR NOKADA GÖNÜKMEGI "MAGIKI KADALARY" HEREKETLENDIRÝÄR.."

Magiýanyñ köki birnäçe kosmiki kadalaryñ ulanylmagyna esaslanýar diýipdik. Bu kadalaryñ ulanylmagynda we bu kadalaryñ hereketlenmeginde oý-pikir energiýasynyñ belli bir nokada gönükmeginiñ juda möhüm hyzmaty bardyr.
Magiýanyñ nämedigine göz ýetirmek üçin ilkinji nobatda pikirlerimiziñ belli bir nokada, belli bir wagtlap gönükmegi bile...

KÖKI TARYHYÑ ÇUÑLUKLARYNDA GALAN GIZLIN YLYM: MAGIÝA...

Türkmen diline terjime edilende "jady" manysyny berýän magiki tilsimleriñ taryhy dünýä taryhynyñ iññän gadymy döwürlerine çenli uzaýar... Emma gadymy döwürlerdäki jadygöýlige bolan garaýyş bilen biziñ döwürlerimizdäki garaýyşyñ arasybda düýpli tapawutlar bar. Gadymy jemgyýetleriñ ählisinde "din, jady we durmuş" biri-biri bile aýrylmaz baglanşyklylyk görkezýärdi. Mysal: gadymy türki kowumlaryñ dini ynanjy bolan şamanizmde, gadym...

MUSA PYGAMBERIÑ MUGJYZALARY

Musa pygamberiñ görkezen keramatlarynyñ añyrsynda magiki tilsimler bar. Magiýa ylmyny Müsür ybadathanalarynda öwrenen Musa bu babatda ýokary derejedäki ylymlary we taktikalary özleşdirdi. Ol bu ylymdan pygamberlik missiýasyna başlamazdan owalky durmuşynda we pygamberlik wezipesini ýerine ýetirýärkä hem ýeterlik derejede peýdalanypdyr. Dilewar däldigine garamazdan adamlara täsir etmekde gazanan adatdan daşary üstünlikleriniñ añyrsynda-da hut magiki tilsiml...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ VII. TELEPATIÝA UKYBY

Muhammet pygamberiñ parapsihologik ukyplarynyñ arasynda iñ ýokary derejä çykanlarynyñ biri-de, gürrüñsiz "telepatiýa" ukybydyr.
Pygamberiñ töweregindäki adamlaryñ oý-pikirlerini aýnada ýaly görendigine degişli sanardan kän wakalar bolup geçipdir. Biz bu ýerde şolaryñ diñe birini mysal getirmek bilen çäklenmek isleýäris...
Bir gün Ebu Jehil ýerden alan bir gysym çagyly aýasynda saklap, olar...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ VI. HABARÇY DÜÝŞLER

Muhammet pygamberiñ "habarçy düýşler" diýip atlandyrylan görnüşdäki düýşler görendigine şaýat bolan kişileriñ sany barmak büküp sanardan köpdür... Ynha, size birnäçe mysal...
Sahabalardan Enes ibn Mälik (r.a) pygamberiñ (s.a.w) yzly-yzyna gören iki düýşüniñ daýzasy Ümmi Haram bilen baglanyşykly keramata öwrülmegini şeýle gürrüñ berýär:

"Hezreti Muhammet daýzam Ümmi Haramyñ öýüne zyýapa...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ V. TEBIPÇILIK UKYBY

Muhammet pygamber ruhy taýdan ýarawsyzlary bejerýän tebip hökmünde-de adamlary we hatda haýwanlary-da bejeripdi. Huzuryna gelen näsaglary köplenç "ellerini galtaşdyrmak metody" bilen bejerip saglygyna gowuşdyrypdy. Ibn Abbas Muhammet pygamberiñ epilepsiýa (tutgaý) keseline ýolugan bir çagany bejerişini şeýle gürrüñ berýär:

"Hezreti Muhammet mübärek elini çaganyñ göwsüne goýdy we doga okady. Ç...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ IV. FIZIKI MEDIUMLYK

Fiziki mediumlyk diýilýän fenomenleriñ dürli-dürli alamatlary bolan telekineziýa, lewitasiýa, bereket, şöhle alamatlarynyñ we başga-da paranormal fiziki kada-kanunlaryñ çygryndan aşýan hadysalaryñ Muhammet pygamber tarapyndan dürli wagtlarda we dürli ýerlerde "iñ soñky derejedäki mysallary bilen" amala aşyrlandygyny taryhy çeşmeler hasaba alypdyr. Telekineziýa bilen lewitasiýanyñ utgaşdyrylyp bir ýerde d...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ III. AÝDYÑ EŞIDIJILIK UKYBY

Ebu Sufýanyñ "...Bir zat diýsem şu ýerde ýatan daşlara çenli dil bitip, şobada Oña habar berýärler" diýen sözi Muhammet pygamberiñ neneñsi güýçli aýdyñ eşidijilik ukybynyñ bardygyna, şol döwürde ýañzydylan iñ gowy mysallardan biridir...
Hususanam "Men siziñ görmedikleriñizi görýärin, eşitmediklerinizi eşidýärin" diýip, özüniñ şeýlekin ukyba eýedigini Muhammet pygamberiñ hut özü-de sahabalar...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ II. AÝDYÑ GÖRÜJILIK UKYBY

Muhammet pygamber (s.a.w) şol bir wagtyñ özünde örän güýçli derejede "aýdyñ görüjilik" (ясновидение) ukybyna eýedi. Muhammet pygamberiñ aýdyñ görüjilik ukyby arkaly amala aşyran birnäçä hadysasy bardyr. Anyk çeşmelerde duş gelýän bu hadysalar öwrenilende, Onuñ (s.a.w) ömürboýy bu ukybyndan peýdalanandygyny görmek bolýar.
Aýdyñ görüjilik ukybynyñ barlygyna degişli iñ esasy delilleiñ biri Jebra...

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY

▶ I. RUHY TAÝDAN ARAGATNAŞYK MEDIUMY

Muhammet pygamberiñ (s.a.w) ukyplarynyñ esasylaryñ biri hem "wahyý" almak ukybydyr. Wahyý özbaşyna bir parapsihologik fenomendir. Onuñ psihologiki taýdanam, fiziologik taýdanam alamatlary we aýratynlyklary bardyr. Wahyý ruhy mediumik aragatnaşykdyr...
Wahyý (tebligat, yведомление) inmäge başlanda pygamberiñ derleýändigi, titremäge başlaýandygy we wahyý gelip bolandan soñky bir ýarym ...

KÄBEDE BOLUP GEÇEN GEÑ-TAÑSY WAKALAR

Käbede içine demir sowutlar atylan bir guýy hakynda ähli taryhy we dini çeşmeler agzap geçýär. Dini çeşmelerde bu guýa hiç kimiñ girip bilmeýändiginden we bu guýynyñ bir ýylan tarapyndan goralýandygyndan söz açýar.
Belki-de, bu ýerde "ýylan" göni manyda düşünulişi ýaly bir jandar däl-de, bir simwoldyr. Bu simwolyñ näme many añladýandygyny biz kitabymyzyñ başynda gysgaça aýdyp geçipdik. Mälim bolşy ýaly "Ýylan" Nuhuñ tupanyndan öñki döwürde...

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-30 07:53:18

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-30 06:09:44

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-08-01 15:07:22

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-29 06:26:03

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-29 13:29:20

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-29 16:07:58

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-08-02 06:40:34

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-30 08:59:57

Başga bir türk alymy Ergun Jandan "Türkleriñ medeni kökleri" (“Türkler’in Kültür Kökenleri”) atly kitabynda Sirius ýyldyzlaryndan gelenleriñ türki taýpalar bilen birlikde dünýäniñ başga siwilizasiýalaryny ...
Täzelikler » - 2019-08-17 18:32:47

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-30 12:29:17

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-29 14:56:20

Ergun JANDAN "IÑ SOÑKY ÜÇ PYGAMBER", "Sinir Ötesi" neşirýaty, Stambul 2009; (297 300 nji sahypalar). Terjime eden: © Has TÜRKMEN.
Täzelikler » - 2021-07-19 05:40:27

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-30 11:14:45

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2018-07-29 12:14:10

Ergun JANDAN.
Täzelikler » - 2020-04-01 11:55:11

Ergun JANDAN. * Isa pygamber bu bejergisini Sebt gününde edendigi üçin şol döwrüñ dindar gatlaklary tarapyndan gazaply tankyt edilipdir.
Täzelikler » - 2018-08-01 11:25:09


1 2 »