Результаты 1-20 из 173 по запросу Eziz Nesin

GORKMA

Gowuşgynsyzdan inçemik, bugdaýreňk, äýnekli, burny ýüzünden ullakan, kyrk ýaşlaryndaky adam çekine-çekine, iki açylýan demir gapa dykylyp diýen ýaly ýakynlaşdy. Belent gapynyň arasynda işikde duran işgär ony görmeýän ýaly, hatda ol ýerde hiç hili yns-jyns ýok ýaly ýokaryk seredip, alyslary synlaýardy. Ol assa-ýuwaş ädimläp işgäriň ýanyna ýakynlaşdy. Penjeginiň içki jübüsin...

GALLAPLYGY-DA EDER ÝALY BOLMADY

Dünýä döräni bäri gelip-geçen gallaplaryň içinde ondan öňe geçjegi ýokdy. Bulam onuň öz öwünip aýdýan zady däldi. Ol adamy haýrana goýjak derejede açyk göwünli adamdy. Haçanam bolsa bir wagt özüni öwen ýerini gören-eşden ýokdy. Jypdyrmagy gowy görýänler edenu-etmedik işleriniň üstüne müň esse goşup gürrüň berýärler. Şeýle bir jypdyrýandyrlar welin,...

TÜRSÜK BILEN OÝUN ETME

Özüñiziñem bilşiñiz ýaly, ýatymlaýyn okuwlarda "sallahlaram", "öýlenenlerem" ýetik. Öýlenenler-ä şenbe güni giçlik öýüne gaýdýar, sallahlaram tutuş okuw ýylyny mekdepde geçirýär.
Çapyksuwar Selahatdinem meniň ýaly sallah. Ýekşenbe gününiň agşamy zalda hemişeki ýaly eşiklerimiz paýlanýar.
Zala gözegçilik edýän işgär:
– Geliň, eşikleriñiz...

AR ALYŞ

Başlyk garamagyndaky işgärleriň hemmesine gödek we berk daraýardy, aýratynam Haýdara gezek gelende hasam hyýrsyzlaşýardy. Onuň näme sebäpli Haýdara aşa ýowuz çemeleşýändigine hiç düşünip bilemokdym. Haýdaryň eli agyram bolsa, durman diýen ýaly işleýärdi, işgärleriň içinde şondan gallawy, şondan işeňňiri ýokdy. Üstesine ol aýlygy-da hemmelerden az alýardy. Şular ýaly işeňň...

KÜRSÜSINDE ARKAÝYN OTURYP BILMEÝÄN ADAMA ÝÜZLENME

Hormatly jenap!
Rahat, giñ, ykjam, gymmatbahaly, örän owadan kürsiñiz bar eken. Ýöne nämüçindir siz kürsiñizde arkaýyn oturyp bileñzok? Gaýtam, bi ýumşajyk, goýny giñ kürsiñiziñ öñündäki haýbatly stola tirsegiñizi daýanyñyzdan soñ, has arkaýyn otursañyz bolmyýamy. Siz bolsa kürsidekäñiz lapyñyz keç görünýär. Bü ne lapykeçli...

SAÝLAWYŇ ÖŇÜSYRASYNDAKY GÖREŞ

Biziň posýologymyzda iki sany kofehana bar. Dogry üçünjisi, Bodur Ademiň kofehanasam bar, ýöne welin ol çakyr zawodynyň ýanynda, şäheriň çetinde ýerleşýär. Onuň üçin hem bu kofehana hasaplap oturanyňa degenok, ol örän daş, üstesine-de juda kiçijik.
Posýologyň ähli erkek kişileri iki topara bölündi. Olaryň bir bölegi-hä tikinçi Ishagyň k...

MENIŇ DEMOKRATIÝA UGRUNDA GÖREŞIŞIM

Gödek degişmemi ýa bolmasa bir biedepçilikmi, men-ä näme diýip atlandyrjagymy bilmeýärin, ýöne bir gezek şeýle bir waka-ha bolup geçdi. Öz düşünişime görä, bularyň ikisem bolman durmady.
Bir sapar dostlarym meni taksä mündürdiler-de:
- Oturylyşyga barýarys – diýdiler.
Maşyn haýsydyr bir egrem-bugram çolaja köçäniň ugry bile...

PUL KRIZISI

Belli bolşy ýaly, Stambuluň “Ajaýyp ülke” otelinde adatça Safranboludan gelen myhmanlar düşläp geçýärler.
Günleriň bir güni şu otele oýnaklap duran gara gözli, kyrk bäş ýaş töwereklerindäki diýseň kaşaň geýnüwli bir jenap gelip, aýna germewiň aňyrsynda oturan administratora kiçijik penjireden ýüz tutdy:
- Gadyrdan, kyn görmän, maňa bir zady aýtsaňyz-la. ...

TAÝAK IÝMESEM OŇAMOK

Awtobusyň içi hyryn-dykyn - aýak basmaga ýer ýok. Ýolagçylaryň biriniň daş sypatyna seretseň-ä, ýalňyşyp bärik münendir öýdýäň. Onuň ýeri awtobus däl-de, meger bolubilse, “Tiz kömek” awtoulagy bolmaly. Çep goly hasa bilen saralyp egninden sallanan, kellesi saralan, bir gözi gögerip çişen, beýleki gözüne-de gan öýen adam pişegine daýanyp, awtobusyň mähellesiniň arasynda özüne ýer arçamaga jan edýärdi. Görgüli sagadyň jykgyldaýan dili ýaly durman-etmän:
— I...

DOSTLUK KÖMEGI

Munuň özi halkara syýasy arenada bolup geçen waka. Emma taryha-da, dünýä syýasy taryhyna-da ýazylmady. Taryh kitaplary hernäçe dogruçyl ýazylsa-da, käbir wakalar hiç mahalam taryha girmeýär. Şu bolup geçen waka-da taryhyň ýazyp bilmedik şeýle wakalarynyň biridir.
Mälim bolşy ýaly, Ikinji jahan urşundan soň köp sanly ýurtlar garaşsyzlygyna gowuşdy, täze-täze döwletler ýüze çykdy, häzirem çyky...

HEMIŞE BIZ GÜNÄKAR BOLMARYS

Agşam otyrkaňyz, öýüňizde çyra sönäýse, siz garaňkynyň içinde-de emgenmän ýoluňyzy aňşyryp bilersiňiz. Siz gapyňyzy, şkafyňyzy we başga zatlaryňyzy aňsatlyk bilen taparsyňyz. Biz öýümizdäki zatlary bäş barmagymyz ýaly bilýäris.
Bu biziň her gün burçdaky kioskdan satyn alýan gazetlerimize-de degişlidir.
Elmydama gazetiň görnäýjek ýerinde polisiýanyň elinden näçinji gezek gaçandygy we ýaňadan näçinji gezek ele düşendigi belli bolmadyk jenaýatç...

ELHENÇ DÜÝŞ

Stambuluň radiosy öz gepleşiklerini geçirip gutarypdy. Bu gije men iki sany hekaýa, felýeton ýazmalydym, bir žurnalyň anketine jogap bermelidim. Bu materiallar ertire ýetişmelidi. Emma men diňe ýeke işi bitirmegi - bir hekaýa ýazmagy başarypdym. Mazam ýokdy.
Men eýýäm ikinji hekaýam üçin bir petde kazgy taýýarlapdym, emma mende ýekeje-de tema ýokdy.
Iýip-içesim geldi. Hemişe şeýle bolýar. Hekaýa üçin taýyn sýužet tapylmadyk wagty, men näme-de bolsa bir zada...

GOÝ, ALLA KABUL ETSIN!

“Bagtly” at alan alty gatly köp kwartiraly öýüň hojaýynyna Hamza beg diýerdiler. Onuň ertir irden sagat altyda, iki otaglyja podwal jaýyň bir penjiresine kakmak adaty bardy. Ol şol adaty boýunça penjiräni tyrkyldadyp:
- Emin ependi, Emin ependi! – diýip seslendi.
Emin ependiden jogap bolmany üçin, ony oýarmak niýeti bilen Hamza beg ardyndy.
Emin ependi Hamza begiň diňe bir hyzmätkäri-şweýsary däl-de, ýakyn dosty, oňa özüniň ýüregini dökýän...

FORMALLYK

Ol öý Saryýeriň* edil orta gürpündedi. Şol öýe özümi atynçam meniň lütüm çykdy. Ol çar baga bürenip oturan, ýörite salnan jaýlaryň biridi.
Ýalçyn menň çagalyk dostumdy.
Men:
- Siziň bu ýeriňiz örän ajaýyp! – diýdim.
- Bu meniň Göwher daýzamyň elinje saldyran jaýy.
Men Ýalçynyň kitaphanasy bilen tanşaýyn diýip gelipdim. Ol meni giň jaýa alyp bardy, oňa ştüýs kitaplar hazynasy diýseňem boljak. Men haýsy tekjeden başlajagymy bilmän, aňkaryly...

ÜÇ GÖRNÜŞLI MASGARAÇYLYK

• Birinji görnüş

Kaýmakamyñ¹ kabineti. Stoluñ añyrsynda Kaýmakam otyr. Onuñ öñünde goluny gowşuryp, dagly daýhan dur.

DAÝHAN: - Jenap Kaýmakam, meniñ mellegimiñ suwuny kesdiler. Men geçen ýyl mellegmiñ suwarylmagy üçin bäş ýüz lir töläpdim ahyryn.

KAÝMAKAM: - Bu geçen ýyl bolupdy ahyryn. Sen heý şu ýyl zat tölediñmi? Öten ýyldan bäri durmuş üýtgedi. Eger sen öz mellegiñ suwarylmagyny isleseñ, bir müñ lir tölemeli...

SÜRGÜN EDILENIŇ ÝATLAMALARY

Meni alyp barýan žandarm ikimiz ahyry polisiýanyň bolýan ýerine baryp ýetdik.
- Naçalnik ýok, sürgün edileni häzir kabul edip biljek däl... – diýip, nobatçy mälim etdi.
Men arkamdaky düwünçegi ýere taşlap, derimi syldym-da, uludasn demimi aldym. Eger elimdäki zynjyram aýraýan bolsalar, özümi bagtly saýardym.
- Ellerimem çişipdir, belki zynjyry biraz gowşadarsyňyz – diýip, men žandarma ýüzlendim.
Žandarm haýyşyma jogap edip, zyn...

ORATOR MAŞYN

Maşynlar indi hemme zatda adamynyň deregini tutup bilýärler. Robot diýip atlandyrylýan maşyn adamlaryň edýän işlerini adamlaryň özündenem oňat edýärler. Adamlar bir zatda ýalňyşaýdyklary, adatça:
- “Aý, bolýar-da adamçylykdyr, ýalňyşman bolýarmy...” diýýärler. Robotlarda bolsa oň ýaly zat bolmaýar. Olar çigit ýalyjak-da ýalňyş goýbermeýärler.
Häzir Amerikada bir täsin maşyn döredilipdir. Ol maşyn aýdym hem düzüp bilýär. Hawa, hawa, şu eşidip ýören aýdymlar...

BOĞULAN ŞAIR

Senin seyircilerin düşman
Senin yargıcıların düşman
Öylesine yenmek zorundasın ki
Kıl payı bırakmadan

Sayısız genlerle donatmalısın
İmgeden kristallerini
Ki kamaşsın gözleri
Yüreğinden yansıyan ışıltılardan

Elmasını öyle yontmalısın ki sözcüklerden
Bakırı kükürdü çevirip altına
Ki gözle...
Täzelikler » Goşgular - 19.11.2021

ARKADAŞIM BADEM AĞACI

Sen ağaçların aptalı
Ben insanların
Seni kandırır havalar
Beni sevdalar
Bir ılıman hava esmeye görsün
Düşünmeden gelecek karakış..
Acarsın çiçeklerini ..
Bense hayra yorarım gördüğüm düşü…
Bir güler yüz bir tatlı söz..
Açarım yüreğimi hemen
Yemişe durmadan çarpar seni karayel
Beni karasevda
Hem de bilerek kandırıldığımızı
Kaçıncı kez bağlanmışız bir olmaza
Koş desi...
Täzelikler » Goşgular - 19.11.2021

ŞEÝLE GELIPDIR, ŞEÝLE GITMESIN...

Ähli ejeler - ejeleriñ gözeli,
Sen - gözelleñ gözeli!
On üçde çykdyñ äre
Meni dogurdyñ on bäşde.
Ýigrimalty ýaşyñda
Dünýäden açdyñ ara.
Söýgi dolup-daşýan ýüregim üçin
Saña ömürbaky minnetdar, eje.
Ýeke suratyñam galmady mende
Günädi,
Surata düşmek-de küje.
Ne kino görüpdiñ, ne-de teatr.
Tok, yşykly gaz, suw, peç...
bularyñ,
Hiç birisi ýokdy
Zar ...
Täzelikler » Goşgular - 09.11.2021

Eziz Nesin hut şol sebäpli şu döwürde adamlaryñ iñ gizlin pis duýgularynyñ ýüze çykandygyny ýazýar. "Her kimiñ öz familiýasyny özi saýlap ... Goý, her kim maña "Nesin" diýip ýüzlenende, öz kimdigimi, nämedigimi aklyma aýlap, özüme geleýin, öz hetdimi tanap duraýyn diýdim." Ynha, Eziz Nesin familiýa edinşini şeýle ...
Täzelikler » - 2020-06-21 14:05:05

EZIZ NESINIÑ GIJÄ GALMANKAÑYZ HÖKMANY OKAMALY ON IKI KITABY Eziz Nesin çeper edebiýatyñ hemme žanrynda diýen ýaly eser döreden ýazyjydyr. Satiriki hekaýa, roman, şygyr, pýesa, ýol ýazgylary, ýatlama žanrlarynda öndümli ... Eziz Nesin ýaşan döwründe hiç wagt dogry sözi, öz sözüni aýtmakdan çekinmändir, oppozisioner pozisiýasyna ýañsylaýjy satirany da ýugrup, dogrudygyna ynanýan hakykatlarynyñ ...
Täzelikler » - 2021-10-22 14:08:33

...hazynasyna giren belli satirik ýazyjy Eziz Nesin döredijilik dünýäsine gadam basyşyny, ynha, şeýle gürrüñ berýär. Birem ýazyjynyñ familiýa edinşiniñ hekaýaty bardyr: "1934 nji ýylda "Familiýalar hakyndaky" ... Goý, her kim maña "Nesin" diýip ýüzlenende, öz kimdigimi, nämedigimi aklyma aýlap, özüme geleýin, öz hetdimi tanap duraýyn diýdim." Hakykatçyllygyñ we danalygyñ iñ ajaýyp nusgasyna ...
Täzelikler » - 2020-06-21 13:07:18

■ Yazarların sevdiği Aziz Nesin öyküleri Aziz Nesin 99 yaşında. Sezen Aksu, Ahmet Ümit, Orhan Pamuk, Sırrı Süreyya Önder ...
Täzelikler » - 2024-05-14 11:10:56

Eziz Nesin türkmen edebiýatynyñ hem uly dostudyr. Onuñ Aşgabatda döredijilik saparynda bolanda, özi ýaly satirik ýazyjymyz Täçmämmet Jürdekow bilen bile düşen ... Eziz Nesiniñ syýasy garaýşy, tutanýerliligi we batyrgaýlygy, onuñ ateistik ynanjy üçin käbir gatlaklaryñ ýiti tankydyna ýygy ýygydan duçar bolýandygyna garamazdan her ...
Täzelikler » - 2019-11-10 08:37:13

Eziz NESIN. Fransuz kolonializminiñ dünýä halklarynyñ käbiriniñ garşysyna amala aşyran gyrgynçylygy dünýä jemgyýetçiliginiñ wyždanyny häli häzirlerem birahat etmäge dowam edýär.
Täzelikler » - 2019-10-21 03:44:58

...etmäge çekinip, yzyna gaýtaryp duransoñ, Eziz Nesin hytaýly bir toslama ýazyjynyñ adyny oýlap tapýar we hekaýanyñ wakalarynam Hytaýda bolup geçen ýaly suratlandyrýar.
Täzelikler » - 2019-08-16 22:09:23

Eziz NESIN, türk ýazyjysy. Terjime eden: Kemal YKLYMOW.
Täzelikler » - 2019-11-01 20:34:00

) Eziz NESIN, türk ýazyjysy. Terjime eden: Has TÜRKMEN.
Täzelikler » - 2022-10-23 12:58:28

Eziz NESIN. Terjime eden: Kemal YKLYMOW.
Täzelikler » - 2019-08-16 15:43:13

Eziz NESIN, türk ýazyjysy. Terjime eden: Kemal YKLYMOW.
Täzelikler » - 2023-03-19 16:55:07

Eziz NESIN, türk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2021-08-28 21:37:05

Eziz Nesin dagylaryñ "Marko paşasy" häzirem dillere dessan… Ýetmişinji ýyllarda çap bolmaga başlan we tiražy dünýä derejesine çeken "Gırgır" žurnaly we ...
Täzelikler » - 2022-11-17 12:36:33

...Balykçysy, Onat Bahadyr, Gülseren Engin, Eziz Nesin, Karin Karakaşly, Fahri Erdinç, Bilgin Adaly, Aly Balkyz, Ömer Seyfetdin, Samim Kojagöz, Ahmet Hamdi Tanpynar, Baryş Byçakçy, Sulhi Dölek, ...
Täzelikler » - 2024-03-30 13:55:32

Eziz NESIN, türk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2023-08-01 21:15:48

Meşhur türk satirik ýazyjysy Eziz Nesin ýigriminji ýyllarda türk halkynyň pasportlaşdyrylyşy, islendik adama islendik ady almaga ygtyýar edilişi barada ýazyp: «Boldy bir tomaşa, tüýs züwwetdin ...
Täzelikler » - 2018-06-16 13:16:55

Eziz NESIN, türk ýazyjysy. Rusçadan terjime eden: Atamyrat ORAZLYÝEW.
Täzelikler » - 2020-06-13 18:39:37

Eziz NESIN, türk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2023-01-29 22:44:20

Eziz NESIN, türk ýazyjysy.
Täzelikler » - 2022-10-23 13:13:45

Dogan Awjyogly, Kemal Tahyr, Eziz Nesin, Ilhan Selçuk, Mahmut Dikerdem, Jemal Madanogly, Oktaý Akbal, Ugur Mumjy ýaly aramyzdan giden beýik şahslaryñ taryhy rollaryna ýene de ...
Täzelikler » - 2022-11-13 07:39:39


1 2 3 ... 8 9 »